Proba orkiestry, ● Federico Fellini

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
00:00:37:PR�BA ORKIESTRY00:00:42:MUZYKA00:00:47:SCENARIUSZ00:00:57:ZDJ�CIA00:02:00:Prosz� spr�bowa�.00:02:02:Akustyka jest naprawd� wspania�a.00:02:05:Tu by�o stare oratorium.00:02:08:Tam s� grobowce trzech papie�y|i sze�ciu biskup�w.00:02:15:Tu jest cmentarz.00:02:19:W 1781 roku,00:02:22:to oratorium sta�o si�|prawdziw� scen�.00:02:27:Wykonywano tu koncerty|wokalne i instrumentalne.00:02:29:Wszystkie europejskie dwory|nam tego zazdro�ci�y.00:02:33:A wszystko|za spraw� akustyki.00:02:38:S�yszysz? D�wi�k jest|kryszta�owy, �adnego echa.00:02:42:ldealnie warunki, �eby|s�ucha� muzyki.00:02:45:Bez �adnego pog�osu.00:02:49:Na tym podium stali|najlepsi dyrygenci �wiata.00:02:53:To by� dla nich zaszczyt.00:02:56:A jacy tu bywali muzycy!|Jaka publiczno��!00:03:00:Przychodzili ministrowie,|ambasadorzy, kler.00:03:04:Przynosili w�asne partytury,|�eby pod��a� za muzyk�.00:03:10:A jakie pi�kne panie,|eleganckie...00:03:13:Takie �mia�e!00:03:15:Zn�w jakie� �arty?00:03:18:W powietrzu unosi� si�|zapach perfum!00:03:21:By�a zupe�nie inna atmosfera.|Dzisiaj publiczno�� si� zmieni�a.00:03:25:Pewnie nudz� pa�stwa|tym gadaniem.00:03:33:Wszystko jest na miejscu.00:03:37:Pi�knie, prawda?00:03:43:Ale ja jestem tylko kopist�.|Nic nie znacz�.00:03:47:Jeszcze rok00:03:49:i przechodz� na emerytur�.00:03:53:B�d� tu wraca�, tylko po to,|�eby s�ucha� koncert�w.00:03:57:W�a�nie tak.|Nie m�g�bym �y� bez muzyki.00:04:28:Witam wszystkich.00:04:30:Podobno telewizja|zamierza zrobi� film00:04:33:dokumentalny o naszej orkiestrze.00:04:36:To pi�kne audytorium by�o|kiedy� ko�cio�em.00:04:40:Powsta�o w Xlll wieku.00:04:42:Mo�na tu zobaczy�|stare groby i...00:04:46:Ju� im o tym m�wi�em.00:04:49:Ja jestem pierwszym|skrzypkiem.00:04:51:- Dzie� dobry|- Dzie� dobry, Mirello.00:04:56:Czy kto� pomo�e mi|zdj�� ten pokrowiec?00:04:58:- Pozw�l.|- Dzi�kuj�.00:05:03:Nic nie m�w.|Tu s� ludzie z telewizji.00:05:11:Co oni robi�|z tymi krzes�ami?00:05:14:Zawsze s� takie brudne!00:05:31:Bo je po�amiesz!00:05:35:Uwa�aj!00:05:37:O czwartej i tak|musz� by� w saunie.00:05:39:W��, lew,|razem oko�o 30 pozycji.00:05:43:To wy��cznie kwestia psychiki.00:05:46:Nic si� nie stanie.00:05:48:�wietnie ci idzie.00:05:50:Wygl�da gorzej ni� ostatnio.00:05:53:Profesorze,|zn�w jest pan z nami!00:05:58:Za�o�� si�, �e za 4 miesi�ce|nasz pan profesor...00:06:02:M�j wujek Quintilio...00:06:05:oszukiwa� wszystkich|przez r�wne 60 lat.00:06:07:Jad� i pi� bez umiaru.|Niesamowity cz�owiek.00:06:11:Wszyscy m�wili:|D�ugo nie poci�gnie.00:06:13:l prosz�, ma 933 lata!00:06:16:l cieszy si� zdrowiem.00:06:22:�Jeden z syn�w Werthera?�.|Zaczyna si� na �G�.00:06:25:Ludzie s� beznadziejni.00:06:28:Zapali�o si� zielone �wiat�o.00:06:32:Przede mn� sta� facet, zatr�bi�em wi�c00:06:35:i powiedzia�em,|�e sp�ni� si� na pr�b�.00:06:38:A on, patrz�c|jak na g�wno, m�wi:00:06:41:�l po co to panu?|Od razu wida�, �e niczego00:06:45:pan si� nie nauczy!�00:06:50:S�uchasz meczu?|Ja jestem za nerwowy.00:06:54:Co m�wi tw�j barometr?00:06:56:Zobaczmy,|co powie stary przyjaciel.00:07:03:To niekorzystne dla moich skrzypiec.00:07:06:Jak tam dzisiaj o�miornica?00:07:08:To jak bitwa!00:07:09:O�miornica nie gryzie,|ale zawsze czyha w wodzie!00:07:13:Dziwka!00:07:14:�miej si� z moich koszmar�w!00:07:18:Nie wkurzaj si�,|to ci szkodzi!00:07:21:Nasze neurozy s� jak o�miornica,|kt�ra nas wszystkich zadusi!00:07:29:Da�em za niego fortun�,|ale czy by�o warto?00:07:33:- Co to jest?|- Lek antydepresyjny.00:07:38:Pr�bowa�em wszystkiego|i �adnej poprawy.00:07:41:Jest jeszcze gorzej.00:07:45:- Dlaczego nie gra?|- Zobacz.00:08:04:ldioci!00:08:06:�8 i p� to|film psychologiczny?00:08:09:- Daj spok�j.|- Co z tob�?.00:08:12:Jak mam gra�?|Daj barometr!00:08:14:Postaw krzes�o na miejsce|i pozw�l mi gra�.00:08:18:Przepraszam.|Jest za blisko pulpitu.00:08:21:Musz� usi��� tutaj.00:08:23:B�d� tak uprzejmy.00:08:27:Zapomnia�em okular�w.00:08:29:Nie mamy prawi� sobie|uprzejmo�ci, tylko gra�!00:08:33:- Ma sta� tutaj!|- Nie, tutaj00:08:36:To moje miejsce!00:08:38:- Obra�asz mnie. Ma sta� tam!|- Tutaj!00:08:41:- Odbi�o ci? Przesta�!|- Sam przesta�!00:09:01:Prosz� pa�stwa, cisza!|Prosz� o uwag�.00:09:05:Mamy dzisiaj wspania�ych|go�ci. Z telewizji.00:09:09:Ekip� techniczn� i re�ysera,00:09:12:kt�rzy nagraj� pr�b�|naszej orkiestry!00:09:16:Z niekt�rymi|przeprowadz� wywiady.00:09:19:Wi�c lepiej uciekaj.|Bo powiem o wszystkim.00:09:22:Niby o czym?00:09:24:�e bierzesz w �ap�.00:09:26:To prowizja.00:09:28:Mam zgod� przedstawiciela|waszych zwi�zk�w...00:09:31:�adnych pieni�dzy.00:09:33:Nikt nie ma umowy.00:09:36:To dodatkowa praca!|Za dodatkowe wynagrodzenie!00:09:40:Nieprawda!00:09:42:Nie zgadzamy si�!00:09:46:Mogliby�my si� zgodzi�,|ale co na to Zwi�zki?00:09:49:To ciuciubabka|z pa�stwow� telewizj�.00:09:52:- Pos�uchajcie waszego zwi�zkowca.|- Uspok�jcie si� pa�stwo.00:09:58:Ju� i tak s�abo nam p�acicie.|A telewizja chce nas za darmo.00:10:03:Publiczno�� kocha muzyk�|i wszystkich artyst�w.00:10:09:Ale skoro bierzemy|udzia� w programie telewizyjnym,00:10:14:powinni�my dosta�|chocia� kwiatka.00:10:17:Nie ma przymusu.|Wywiadu udzieli kto zechce.00:10:23:To bez sensu.00:10:25:Pozw�lcie jednak, �e|co� powiem...00:10:28:Co z ciebie za zwi�zkowiec?00:10:35:Te� mi zachowanie!|G�upki!00:10:41:�ni�o mi si�,|�e w moim pokoju by� ko�.00:10:44:To niedobrze.|Zale�y jednak od ma�ci konia.00:10:49:ldioci!00:10:57:Chcecie zrobi� ze mn� wywiad?00:11:01:Przygotowa�am co�,|a on mi pomaga�.00:11:06:�Fortepian jest jak|kr�l w majestacie.00:11:09:Nieruchomy, kiedy|do niego podchodzisz00:11:12:by przysun�� taboret.00:11:16:To niemal mitologiczna posta�.|To jego s�owa.00:11:21:�Zaw�aszcza sobie pok�j,|w kt�rym stoi.00:11:26:To instrument|kr�lewskich dwor�w�.00:11:29:Co pan powiedzia�?00:11:32:M�wi�em, �e kiedy� gra�em|na dworze.00:11:35:Przed Wiktorem Emanuelem.00:11:38:l nie kaza� ci� aresztowa�?00:11:43:Nie musz� gra�|na w�asnym instrumencie.00:11:46:Mam sw�j,|ale to nie istotne.00:11:49:Bo wszystkie fortepiany|s� instrumentami.00:11:52:Granie tylko na w�asnym,00:11:54:by�oby ograniczeniem,|zaw�eniem.00:11:57:Uwa�am, �e00:11:59:aby si� realizowa�,|trzeba zna�...00:12:04:A raczej lepiej|pozna� ludzi,00:12:07:Zawiera� wi�cej znajomo�ci.00:12:10:Pochodz� z Marina di Pisa.00:12:12:Ale na flecie zacz�am|gra� w Kalifornii.00:12:15:Tam gra si� na nim subtelniej.00:12:18:Flet to delikatny|instrument.00:12:21:Przypomina ludzki g�os.00:12:24:Podobnie m�wi si�|o wiolonczeli.00:12:27:l o saksofonie.|l jeszcze o perkusji!00:12:33:Zabawne, grupy ch�ralne|utrzymuj�, �e brzmi�00:12:36:jak instrumenty.|Ale w rzeczywisto�ci00:12:39:tylko flet|przypomina ludzki g�os.00:12:42:Co za tajemniczy d�wi�k.|Taki naturalny.00:12:45:Wyka�cza|nawet dzikie bestie!00:12:48:Czy Apollo nie u�y� fletu,|�eby obudzi� umar�ego?00:12:52:To instrument magicznych zakl��,|s�onecznych i ksi�ycowych.00:12:56:Dlatego wszyscy fleci�ci|s� r�bni�ci.00:13:00:To prawda.|Tak w�a�nie m�wi�.00:13:03:Mo�e dlatego,|�e kiedy tak dmuchaj�00:13:06:ca�e to powietrze uderza im|do g�owy, prawda?00:13:10:Wszyscy oczekuj�,|�e zrobimy co� dziwnego.00:13:13:Ciekawe dlaczego?00:13:21:Tr�bka to wyj�tkowy instrument.00:13:24:Ma ci�kie i jednocze�nie|s�odkie brzmienie.00:13:27:Bywa komiczna,|kiedy przygrywa klaunom,00:13:31:podczas ich wyst�p�w.00:13:33:- Anielski instrument!|- Racja!00:13:35:Na renesansowych obrazach00:13:37:wszystkie anio�y graj�|na tr�bkach.00:13:40:Przyj�ci przez Pana,|�eby gra� na tr�bkach.00:13:44:D�wi�k tr�bki|jest wo�aniem kogo� samotnego.00:13:48:Uwielbiam go s�ucha� na pla�y.|W zimie, kiedy jest pusta...00:14:18:Naprawd� nie mam nic|do powiedzenia.00:14:21:Przygl�da�em si�|tej paj�czynie.00:14:24:Jest ogromna, prawda?00:14:27:Kiedy gra�y tr�bki|falowa�a tam i z powrotem.00:14:31:Prosz� spojrze�,|widzi pan paj�ka?00:14:35:Wisi na nici.|Prosz� spojrze�.00:14:39:Czy� to nie wspania�e, �e|wprawiamy go w ko�ysanie?00:14:45:Niech pan spojrzy.00:14:48:Paj�czek.|Kiedy graj� tr�bki...00:14:56:Mo�emy przeszkodzi�?|Chcemy zada� par� pyta�.00:15:00:Podobno niekt�re instrumenty|si� lubi�, a inne nie.00:15:04:Tak, s� sympatie i antypatie.00:15:08:My lubimy kontrabas,|poniewa� trzyma rytm.00:15:12:Bez ozdobnik�w, treli|czy brzd�kania na harfie.00:15:17:Fortepian jest gadu��,|skrzypce krwawi�.00:15:22:W�osi mniej|koncentruj� si� na rytmie.00:15:25:A bardziej na �piewie.00:15:27:Neapolita�czycy|maj� rytm we krwi.00:15:29:To urodzeni perkusi.|Tarantella jest ich dzie�em.00:15:33:lnstrumenty perkusyjne|s� powszechnie lubiane.00:15:37:Nios� rado��,|s� bardziej przyjazne.00:15:40:To prawda.|Maj� oszcz�dn� melodyk�.00:15:46:Wdzi�czny ton.00:15:48:Nie s� pe�ne pychy jak00:15:51:skrzypce czy flet.00:15:54:Jakie instrumenty|wybiera Neapolita�czyk?00:15:58:Perkusyjne.|One go uszcz�liwi�.00:16:03:Lekki rytm pomaga|r�wnie� dyrygentowi.00:16:06:Nawet ob�j jest mniej pos�pny|i zaczyna si� u�miecha�.00:16:14:�adnych wywiad�w,|ani zdj��.00:16:17:Jeszcze mnie z kim� pomyl�.00:16:21:Spr�bujcie zapyta� jego.00:16:24:Profesorze?|Odpowie pan na kilka pyta�?00:16:28:W�a�ciwie nie powinienem.00:16:30:To skandal, �e nic|nie p�acicie. Ale pytajcie.00:16:35:Prosz� opowiedzie�|o swojej wiolonczeli.00:16:38:To jeden z najwa�niejszych|instrument�w.00:16:41:Skrzypce i wiolonczela00:16:44:to fundamenty, na kt�rych00:16:47:oparte s� wszystkie|koncerty symfoniczne.00:16:51:- D�wigaj� ca�o��, prawda?|- Tak.00:16:54:Wyt�umacz� to panu.00:16:57:Pierwsza wiolonczela jest|m�zgiem, sercem orkiestry.00:17:01:A klarnet jest fiutem.00:17:07:Powiedzia�bym,|�e wiolonczela przypomina00:17:11:idealnego przyjaciela...00:1... [ Pobierz całość w formacie PDF ]