PROBLEMATYKA+PODMIOTÓW+STOSUNKÓW+CYWILNO+, Prawo, [ Prawo cywilne ]

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
The page cannot be displayed because the request range was not satisfiable../0q`bjbjqPqP.::x6666$Z<hg2!!!WfYfYfYfYfYfYf$hhk}f!!^!!!}f"g3-3-3-!Wf3-!Wf3-3-Zlz@^ tR6"[*Wf8g0hg%\k+6kT^k^!!3-!!!!!}f}f,j!!!hg!!!!D$PROBLEMATYKA PODMIOTW STOSUNKW CYWILNO PRAWNYCHMwic wBa[ciciel, wierzyciel, dBu|nik, podatnik odwoBujemy si do osoby, ktrej te prawa dotycz. Osob w sensie wBa[ciciela, podatnika mo|e by byt istniejcy realnie, czyli czBowiek oraz byt caBkowicie fikcyjny. Pojcie osoby prawnej nie istnieje, bo nie mo|na takiej osoby dotkn, ale to nie przeszkadza osobie prawnej by np.: wBa[cicielem nieruchomo[ci, czyli czego[ realnego. To oznacza, |e pojcie podmiotw stosunkw cywilno prawnych jest jednym z kluczowych poj, wtedy kiedy mwimy nie tylko o mo|liwo[ci bycia wBa[cicielem, dBu|nikiem, ale w ogle funkcjonowania w obrocie. Wtedy kiedy istniejemy jako osoby fizyczne, jako ludzie te| mo|emy mwi o mo|liwo[ci spotkania towarzyskiego si z kim[. Podmioty stosunkw cywilno prawnych, to:osoby fizyczne (przy czym to pojcie osoby fizycznej wi|e si z fizycznym bytem tego podmiotu)jednostki organizacyjne:osoby prawne (maj osobowo[ prawn)jednostki organizacyjne nie bdce osobami prawnymi (nie majce osobowo[ci prawnej), bdce podmiotami prawaOSOBY FIZYCZNEnie musi by opisana przez przepisy prawa w sposb bardzo szczegBowy, jak jest to konieczne przy osobach prawnych. O.F. istnieje realnie: rodzi si, |yje, umiera. Oznacza to, |e osoba ta ma swj pocztek i koniec. Nie jest zatem bytem otwartym w przestrzeni, tak jak mo|e by osoba prawna. S osoby prawne, ktre istniej od 200 lat i mog istnie kolejne lata. W przypadku czBowieka nie jest to mo|liwe.To oznacza, |e jest pewna specyfika wsplna dla wszystkich podmiotw, ale jest te| caBy szereg odmienno[ci. Osoba fizyczna jest bytem realnym, w tym sensie, |e prbuje prawo cywilne opisujc t OF czerpa z tego fizycznego bytu tej osoby. Nie uznaje ka|dego czBowieka za osob fizyczn, bowiem zasadniczym warunkiem jest to, |e czBowiek musi |y.Zdolno[ prawna to zdolno[ do tego, aby by podmiotem praw i obowizkw w zakresie prawa cywilnego, choby hipotetycznie. Np. w ka|dej chwili mog si sta wBa[cicielem.Zdolno[ do czynno[ci prawnych kategoria mieszczca si w ramach zdolno[ci prawnej, ale majca swoj specyfik. Jest to zdolno[ do tego, by wBasnym zachowaniem zmienia wBasn sytuacj prawn. Np. zawarcie umowy, albo wyrzdzenie szkody za ktr bd ponosi odpowiedzialno[, np. uczestnictwo w kolizji drogowej z wBasnej winy.Midzy zdolno[ci prawn, a zdolno[ci do czynno[ci prawnych fundamentalna istnieje zale|no[: nie ka|dy kto ma zdolno[ prawn ma zdolno[ do czynno[ci prawnych, ale ka|dy kto ma zdolno[ do czynno[ci prawnych musi mie zdolno[ prawn. Poniewa| pojcie zdolno[ci prawnej jest pojciem szerszym, w ktrym caBkowicie zamyka si pojcie zdolno[ci do czynno[ci prawnych.Ad. A. ZDOLNOZ PRAWNAto zdolno[ do bycia podmiotem praw i obowizkw. Musz istnie, |eby by podmiotem praw i obowizkw. W zwizku z tym s 2 graniczne pojcia: od kiedy istnieje osoba fizyczna i do kiedy istnieje. S to pojcia kluczowe z punktu widzenia zdolno[ci prawnej.pocztek istnienia osoby fizycznej dwa warunki:zakoDczenie porodu,dziecko musi by |ywe (nie jest istotne ile |yje, czy lata, czy tylko sekundy)Je|eli dziecko umarBo zaraz po porodzie, to w przypadkach wtpliwych domniemywa si, |e dziecko urodziBo si |ywe. Nie trzeba udowadnia, |e dziecko urodziBo si |ywe. Je|eli kto[ twierdzi, |e dziecko urodziBo si martwe, to on musi udowodni ten fakt.Urodzenie si jest pocztkiem bytu osoby fizycznej, tym samym pocztek zdolno[ci prawnej, czyli od tego momentu dziecko mo|e by wBa[cicielem, dBu|nikiem, wierzycielem, tak|e podatnikiem, np. od spadku nabytego w wyniku dziedzic... [ Pobierz całość w formacie PDF ]