Próbna 2002, Matura chemia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Miejsce
na naklejkę
z kodem
(Wpisuje zdający przed
rozpoczęciem pracy)
KOD ZDAJĄCEGO
OKRĘGOWA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA
w KRAKOWIE
PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY
Z CHEMII
Arkusz egzaminacyjny II
Czas pracy 120 minut
ARKUSZ II
MARZEC 2002
CHEMIA
Informacje
1.
Arkusz zawiera 10 stron oraz zestaw tablic: układ okresowy
pierwiastków, skala elektroujemności pierwiastków; szereg
napięciowy metali, tabela rozpuszczalności oraz tabela stałych
dysocjacji wybranych kwasów i zasad.
2.
Podczas rozwiązywania zadań rachunkowych można korzystać
z kalkulatora.
3.
Za rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu można otrzymać
60 punków
4.
Obok każdego zadania podano maksymalną liczbę punków
możliwą do uzyskania za jego rozwiązanie. Należy rozwiązać
wszystkie zadania w arkuszu.
5.
Podczas rozwiązywania zadań należy przedstawić drogę
prowadzącą do rozwiązania polecenia. W zadaniach
rachunkowych należy pamiętać o jednostkach.
6.
W zadaniach wielokrotnego wyboru należy zaznaczyć jedną
poprawną odpowiedź.
7.
Odpowiedzi należy wpisywać piórem lub długopisem
w pozostawione w arkuszu miejsca. Nie należy używać
zielonego lub czerwonego atramentu oraz stosować korektora.
8.
Pomyłki należy przekreślić, a poprawiany fragment odpowiedzi
zapisać ponownie.
9.
Należy dbać o czytelność zapisu, poprawny język chemiczny
i precyzyjność w formułowaniu odpowiedzi.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
suma
Życzymy powodzenia
(Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy)
PESEL ZDAJĄCEGO
2
Próbny egzamin maturalny z chemii
Arkusz egzaminacyjny II
Zadanie 19
(2 pkt.)
Masa atomowa pierwiastka stanowi średnią masę składu izotopowego tego pierwiastka.
Oblicz masę atomową magnezu, wiedząc że jest on mieszaniną trzech izotopów, których
zawartość wynosi: 78,6%
24
Mg, 10,1%
25
Mg, 11,3%
26
Mg.
Zadanie 20
(4 pkt.)
I.
Zapisz skróconą konfigurację elektronową (z rdzeniem gazu szlachetnego) atomu
magnezu w stanie podstawowym..........................................................................................
II.
Wybierz prawidłowy zapis klatkowy dla konfiguracji elektronowej atomu magnezu
w stanie podstawowym:
A.
↑↑
↑↑
↑↓ ↑↓ ↑↓
↑↑
.
↓↓
↓↓
↓↓ ↓↓ ↓↓
↓↓
C.
↑↓
↓↑
↑↓ ↑↓ ↑↓
↑↓
D.
↑↓
↑↓
↑↓ ↑↓ ↑↓

III.
Ile całkowicie zapełnionych powłok elektronowych jest w jonie magnezu Mg
2+
...........
IV.
Elektrony walencyjne w atomie magnezu znajdują się w obszarze orbitalnym o kształcie
oznaczonym na poniższym rysunku literą :...................................................
A. B. C. D.
Zadanie 21
(1 pkt)
Magnez może tworzyć sole: obojętne, hydroksosole, wodorosole, sole uwodnione oraz sole
podwójne. Wybierz ten zestaw, w którym sole uporządkowane są poprawnie?
Sól podwójna Sól obojętna Wodorosól Hydroksosól Sól uwodniona
A
MgCO
3
a
2
SO
4
.
MgSO
4
MgCO
3
MgCl
2
.
H
2
O MgHSO
4
B
Na
2
SO
4
.
MgSO
4
MgCO
3
MgHSO
4
Mg(OH)Cl MgCl
2
.
H
2
O
C
MgHSO
4
Mg(OH)Cl Na
2
SO
4
.
MgSO
4
N
2
SO
4
.
MgSO
4
Mg(OH)Cl
D
MgCl
2
.
H
2
O MgHSO
4
Mg(OH)Cl
MgCO
3
a
2
SO
4
.
MgSO
4
Próbny egzamin maturalny z chemii
3
Arkusz egzaminacyjny II
Zadanie 22
(2 pkt.)
Magnez można otrzymać metodą elektrolityczną poddając elektrolizie stopiony chlorek
magnezu. Napisz równania reakcji elektrodowych zachodzących podczas tego procesu.
Zadanie 23
(1 pkt)
W elektrolizerze (1) przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu Mg(NO
3
)
2
, natomiast
w elektrolizerze (2), elektrolizę stopionego MgCl
2
. W obu naczyniach na anodzie otrzymano
produkty gazowe. Jakie to gazy?
W naczyniu 1 ........................................................, w naczyniu 2 ...............................................
Informacja do zadań 24, i 25
Amoniak otrzymuje się w bezpośredniej syntezie z pierwiastków, zgodnie z równaniem
stechiometrycznym:
N
2(g)
+ 3H
2(g)
↔ 2NH
3(g)
a jej szybkość określa równanie kinetyczne: v = k
.
[N
2
]
.
[H
2
]
3
.
Zadanie 24
(2 pkt.)
Oblicz, jak zmieni się szybkość syntezy amoniaku, jeśli stężenie wodoru zwiększymy
dwukrotnie. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
Zadanie 25
(2 pkt.)
Podczas syntezy amoniaku stan równowagi został osiągnięty kiedy stężenia wynosiły:
[N
2
] – 1,5 mol/dm
3
, [H
2
] – 4 mol/dm
3
, [NH
3
] – 6 mol/dm
3
.
Zapisz wyrażenie na stężeniową stałą równowagi tej reakcji i oblicz jej wartość.
4
Próbny egzamin maturalny z chemii
Arkusz egzaminacyjny II
Zadanie 26
(4 pkt.)
Za pomocą równań reakcji przedstaw cykl przemian zilustrowanych schematem:
A
→
B

NaOH
→
2
)
Na
3
[Cr(OH)
6
]
(3)

H
2
SO
4
C
Jakie właściwości związku B potwierdzają reakcje oznaczone numerami (2) i (3)?
Zadanie 27
(3 pkt.)
Magnez bardzo energicznie reaguje z rozcieńczonym kwasem azotowym(V). Produktem tej
reakcji jest między innymi azotan(V) amonu.
Stosując zapis w formie cząsteczkowej napisz równanie zachodzącej reakcji chemicznej.
Współczynniki stechiometryczne dobierz metodą bilansu elektronowego.
Zadanie 28
(4 pkt.)
Do 200g 5% NaOH dodano 500cm
3
0,5 molowego roztworu kwasu solnego. Jaki jest odczyn
otrzymanego roztworu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi obliczeniami.
(

NaOH
(
Próbny egzamin maturalny z chemii
5
Arkusz egzaminacyjny II
Zadanie 29
(2 pkt.)
Oblicz stężenie molowe jonów H
+
w roztworze HF o stężeniu 0,1 mol/dm
3
i stopniu
dysocjacji α = 10%. Jakie pH ma ten roztwór?
Zadanie 30
(4 pkt.)
Korzystając z szeregu napięciowego metali zaproponuj dwa ogniwa, tak aby miedź
w pierwszym ogniwie pełniła rolę katody, a w drugim rolę anody. Zapisz schematy obu
ogniw lub narysuj schematyczne rysunki. Napisz, jak będą przebiegały reakcje na obu
elektrodach w obu zaprojektowanych ogniwach.
Zadanie 31
(4 pkt.)
W czterech naczyniach znajdują się: etan, eten, etyn i chloroetan. Aby zidentyfikować
zawartość probówek przeprowadzono szereg doświadczeń, których wyniki zapisano w tabeli:
Probówka
Wynik próby na
obecność halogenów
Br
2(aq)
Reakcja z:
KnO
4(aq)
H
2(g)
I
-
-
-
-
II
-
+
+
addycja 44,8 dm
3
/mol
III
+
-
-
-
IV
-
+
+
addycja 22,4 dm
3
/mol
– oznacza negatywny wynik doświadczenia,
+ oznacza pozytywny wynik doświadczenia.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]