Próbna 2005 styczeń pp. odp, NAUKA, Chemia - matura+studia, Arkusze maturalne, Arkusze maturalne od 2001

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza I

Zdający otrzymuje punkty tylko za całkowicie poprawną odpowiedź.

Gdy do jednego polecenia są dwie odpowiedzi (jedna prawidłowa, druga nieprawidłowa),
to zdający nie otrzymuje punktów.

Jeżeli polecenie brzmi:
Napisz równanie reakcji...
, to w odpowiedzi zdający powinien napisać
równanie reakcji chemicznej, a nie jej schemat.

Brak współczynników w równaniu reakcji chemicznej obniża punktację o jeden punkt, jeżeli
punktacja za równanie jest równa 2 pkt.

Brak jednostek przy rozwiązaniu zadań rachunkowych obniża punktację o 1 punkt.

Całkowicie poprawne rozwiązanie zadań rachunkowych, uwzględniające inny tok rozumowania
niż w podanym opisie, należy ocenić pełną liczbą punktów.
Nr.
zad.
Punktacja
Przewidywany model odpowiedzi
za
czynność
suma-
rycznie
1.
za dokonanie wyboru: izotopami są nuklidy I i IV
1
1
2.
za podanie wzorów: K
2
S
H
2
S
1
1
2
3.
za dokonanie wyboru: identyczną konfigurację mają jony S
2-
, Cl
-
,
Ca
2+
1
1
4.
za odpowiedź: C
1
1
5.
za napisanie równania reakcji:
4NH
3
+ 5O
2
→ 6H
2
O + 4NO
za podanie nazwy: tlenek azotu(II)
2
1
1
6.
za zaznaczenie F
1
1
7.
za stwierdzenie, że objętości tych sześcianów nie są równe
za uzasadnienie np.: ponieważ gęstości tych metali są różne, a im
większa gęstość, to przy takiej samej masie sześcianu jego
objętość jest mniejsza
1
1
2
8.
za odpowiedź: D
1
1
9.
za odpowiedź: B
1
1
10. np. za obliczenie masy molowej NH
4
NO
3
M = 80 g·mol
-1
za obliczenie, jaki procent stanowi azot: 35%
1
1
2
11. za podanie numeru zlewki – I
za uzasadnienie np. woda wapienna to wodny roztwór
wodorotlenku wapnia, który reaguje z zawartym w powietrzu
tlenkiem węgla(IV); w wyniku reakcji powstaje nierozpuszczalny
węglan wapnia lub
Ca(OH)
2
+ CO
2
→ CaCO
3
+ H
2
O
1
1
2
12. za podanie nazwy pierwiastka - wapń
1
1
13. za prawidłowy podział po 1pkt
tlenki zasadowe: CaO, K
2
O
tlenki obojętne: CO, NO
tlenki kwasowe: SO
3
, P
4
O
10
lub za prawidłową klasyfikację dwóch tlenków po 1pkt
3
1
1
1
14. za prawidłowe przyporządkowanie:
pH < 7: probówki IV, VI
pH > 7: probówki I, III
1
1
2
1
15. za podanie jednej prawidłowej nazwy po 1pkt
A – krystalizacja
B – sublimacja
C – destylacja
3
1
1
1
16. za prawidłową klasyfikację:
roztwór rzeczywisty: I, IV
zawiesina: II, III
lub za prawidłową klasyfikację dwóch mieszanin po 1pkt
2
1
1
17. za odpowiedź: B
1
1
18. za określenie barwy: malinowa (buraczkowa, czerwona,
amarantowa)
za uzasadnienie np. ponieważ powstałe roztwory mają odczyn
zasadowy
1
2
1
19. za napisanie równań reakcji:
I.
2Na + 2H
2
O → 2Na
+
+ 2OH
-
+ H
2
II.
CaO + H
2
O → Ca
2+
+ 2OH
-
III. NaOH →
3

O
Na
+
+ OH
-
1
1
1
20. a)za podanie nazw odczynników np. wodne roztwory jodku
potasu i azotanu(V) ołowiu(II)
b)za schemat doświadczenia
c)za spostrzeżenia: wytrąca się osad
d)za napisanie równania reakcji: Pb
2+
+ 2J
-
→ PbJ
2

1
4
1
1
1
21. za opis dwóch obserwacji w każdym doświadczeniu po 1pkt
probówka I – wydziela się gaz o ostrym, duszącym zapachu lub -
wydziela się gaz lub - pojawia się ostry, charakterystyczny
zapach; papierek barwi się na niebiesko (zielononiebiesko)
probówka II – wydziela się gaz o charakterystycznym zapachu lub
- wydziela się gaz lub - pojawia się charakterystyczny zapach;
papierek barwi się na bladoróżowo (różowo)
jeżeli uczeń poda po jednej obserwacji do każdego doświadczenia
przyznajemy łącznie 1pkt
2
1
1
22. za napisanie równań reakcji:
I.
NH
4
+ OH
-
→ NH
3
↑ + H
2
O
II. 2H
+
+ S
2-
→ H
2
S↑
2
1
1
23. za prawidłowe zapisanie wzorów reagentów:
Cu + HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ NO
2
+ H
2
O
za przedstawienie bilansu elektronowego
4
1
2
V
N + 2

e→ 2
IV
N
1
1
0
Cu→
II
Cu + 2

e
(dopuszczalny zapis stopni utlenienia cyframi arabskimi np.
5
N
)
za prawidłowe ustalenie współczynników stechiometrycznych
Cu + 4HNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+2NO
2
+ 2H
2
O
1
24. za odpowiedź: C
1
1
25. za wyjaśnienie np. zmniejszenie objętości mieszaniny gazów
spowodowane było reakcją propenu (alkenu, węglowodoru
nienasyconego) z bromem
za napisanie równania reakcji:
1
2
1
2
H
2
+
CH
2
= CH – CH
3
+ Br
2
→ CH
2
– CH – CH
3
Br Br
26. za obliczenie objętości propenu V = 0,63 dm
3
za obliczenie masy molowej etanu M = 30 g·mol
-1
za obliczenie masy etanu m = 0,36 g
1
1
1
3
27. za odpowiedź: A
1
1
28. za odpowiedź: B
1
1
29. za poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabelki po 1pkt lub za
poprawne określenie dwóch właściwości (dwa znaki) po 1pkt
Odczynnik
3
Alkohole
Fenole
NaOH
(aq)
-
+
1
1
1
Br
2
-
+
K
+
+
30. za podanie zależności np. wraz ze wzrostem liczby atomów węgla
w cząsteczkach rosną temperatury wrzenia kwasów lub wraz ze
wzrostem długości łańcucha węglowego w cząsteczkach rosną
temperatury wrzenia kwasów
1
1
31 za sformułowanie wniosków np.:
substancja A jest cukrem redukującym
substancja B nie jest cukrem redukującym
za odpowiedź: glukoza to substancja A
3
1
1
1
3
[ Pobierz całość w formacie PDF ]