Próbna 2008 marzec, Matura chemia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Miejsce
na naklejkę
z kodem szkoły
OKE GDAŃSK
CKE
CHEMIA
POZIOM ROZSZERZONY
MARZEC
ROK 2008
PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ
Czas pracy 150 minut
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron
(zadania 1 – 36). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu
zespołu nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to
przeznaczonym przy każdym zadaniu.
3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok
rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz
pamiętaj o jednostkach.
4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
7. Możesz korzystać z karty wybranych tablic chemicznych, linijki
oraz kalkulatora.
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
60 punktów
Życzymy powodzenia!
Wypełnia zdający przed
rozpoczęciem pracy
KOD
ZDAJĄCEGO
PESEL ZDAJĄCEGO
2
Przykładowy zestaw zadań z chemii
Poziom rozszerzony
Zadanie 1.
(2 pkt)
Jądro izotopu
235
92
U
ulega dwóm przemianom α, a następnie jednej przemianie
β
.
Podaj skład jądra atomowego (liczbę protonów i neutronów), które powstanie w wyniku
tych przemian.
Liczba protonów: ................................... Liczba neutronów: ....................................
Zadanie 2.
(3 pkt)
Miedź jest mieszaniną dwóch izotopów, z których jeden zawiera w jądrze atomowym 34
neutrony i stanowi 72,7% tej mieszaniny. W jądrze atomowym drugiego izotopu znajduje się
36 neutronów.
a) Ustal liczby masowe A obu izotopów.
Liczba masowa A pierwszego izotopu: ..................................
Liczba masowa A drugiego izotopu: ......................................
b) Oblicz masę atomową miedzi.
Obliczenia:
Odpowiedź: .................................................................................................................................

Przykładowy zestaw zadań z chemii
3
Zadanie 3.
(1 pkt)
Poniżej przedstawiono kreskowy wzór elektronowy kwasu azotowego(V).
H

O

N
O
O
Korzystając z powyższego wzoru, ustal liczbę wiązań chemicznych różnych typów
występujących w cząsteczce HNO
3
. Wypełnij tabelę, wpisując odpowiednie liczby (jeżeli
dany rodzaj wiązania nie występuje w tej cząsteczce, zapisz „0” lub „–”).
Typ wiązania
Kowalencyjne
spolaryzowane
niespolaryzowane
ogółem
w tym
koordynacyjne
Liczba wiązań
Zadanie 4.
(2 pkt)
Oblicz masę 4 dm
3
CO
2
w temperaturze 300 K i pod ciśnieniem 1500 hPa. Stała gazowa
R = 83,14 hPa·dm
3
·K
–1
·mol
–1
.
Obliczenia:
Odpowiedź: ................................................................................................................................
Poziom rozszerzony
4
Przykładowy zestaw zadań z chemii
Zadanie 5.
(2 pkt)
Poniżej scharakteryzowano dwa pierwiastki: A i B.
Pierwiastek A
jest metalem lekkim, srebrzystym, kowalnym. Bardzo dobrze przewodzi ciepło
i prąd elektryczny. Jest składnikiem lekkich stopów, np. elektronu, stosowanego do wyrobu
części samolotów. Znajduje też zastosowanie do produkcji opakowań i folii. Jego minerał
o nazwie korund jest bardzo twardy i ma duże znaczenie techniczne. Barwne odmiany
korundu to rubiny i szafiry.
Pierwiastek B
jest ciałem stałym, twardym i kruchym. Zalicza się go do półprzewodników.
Stosowany jest do produkcji stopów z żelazem, a także tranzystorów i ogniw
fotoelektrycznych. Należy do grupy pierwiastków najczęściej występujących w skorupie
ziemskiej. Jego najważniejszy związek występujący w przyrodzie w bardzo dużych ilościach
to kwarc.
Podaj
nazwy
opisanych pierwiastków.
Nazwa pierwiastka A: .....................................................................
Nazwa pierwiastka B: .....................................................................
Zadanie 6.
(2 pkt)
Wodorosole wywodzą się z kwasów wieloprotonowych, a hydroksosole z
wodorotlenków
wielowodorotlenowych.
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania:
a) wodorosiarczanu(VI) sodu NaHSO
4
z substratów: NaOH i H
2
SO
4
,
b) węglanu hydroksomiedzi(II) (CuOH)
2
CO
3
z substratów: CuO, H
2
O, CO
2
.
a) ...........................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................
Zadanie 7.
(2 pkt)
Wodorowęglan wapnia jest jedną z soli, której obecność w wodzie powoduje tak zwaną
twardość przemijającą (węglanową). Domowym sposobem usuwania twardości przemijającej
jest gotowanie wody (reakcja I) i zlanie jej znad osadu. W przemyśle wykorzystuje się metodę
wapienną, polegającą na zastosowaniu wody wapiennej Ca(OH)
2
(reakcja II).
Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji (I i II), które prowadzą do usunięcia
twardości przemijającej wody spowodowanej obecnością w niej wodorowęglanu wapnia.
I: ..................................................................................................................................................
II: .................................................................................................................................................
Poziom rozszerzony
 Przykładowy zestaw zadań z chemii
Poziom rozszerzony
5
Zadanie 8.
(2 pkt)
W celu określenia charakteru chemicznego tlenków SiO
2
i ZnO przeprowadzono
doświadczenie, które ilustruje poniższy rysunek.
KOH
(aq)
H
2
SO
4(aq)
I
II
III
IV
SiO
2
ZnO
Podaj numery probówek, w których przebiegały reakcje chemiczne, i określ charakter
chemiczny tlenków SiO
2
i ZnO.
ZnO
Reakcje przebiegały w probówkach o numerach: ......................................................................
Charakter chemiczny tlenku SiO
2
: .......................................................
Charakter chemiczny tlenku ZnO: ........................................................
►Informacja do zadania 9. i 10.
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się bezbarwne wodne roztwory soli: K
2
S
i K
2
SO
4
. Dysponujesz następującymi odczynnikami:
H
2
SO
4(aq)
, Na
2
SO
4(aq)
, NaOH
(aq)
Zadanie 9.
(2 pkt)
Spośród podanych wyżej odczynników wybierz jeden, który pozwoli zidentyfikować te
sole, oraz opisz obserwacje, na podstawie których można dokonać ich identyfikacji.
Jeżeli nie obserwujemy objawów reakcji, wówczas napisz to.
Wzór lub nazwa odczynnika: ......................................................................................................
Obserwacje, na podstawie których dokonano identyfikacji
K
2
S: .............................................................................................................................................
K
2
SO
4
: .........................................................................................................................................
Zadanie 10.
(1 pkt)
Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji będącej podstawą rozróżnienia tych
soli.
.......................................................................................................................................................
SiO
2
[ Pobierz całość w formacie PDF ]