Próbna 2011 UMK, Chemia Matura (rozszerzenie)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU
ROZPOCZ
Ę
CIA EGZAMINU!
PRÓBNY EGZAMIN
MARZEC
ROK 2011
MATURALNY Z CHEMII
POZIOM ROZSZERZONY
Czas pracy 150 minut
Instrukcja dla zdaj
ą
cego
1.
Sprawd
ź
, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron (zadania 1 – 33).
Ewentualny brak zgło
ś
przewodnicz
ą
cemu zespołu nadzoruj
ą
cego
egzamin.
2.
Rozwi
ą
zania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy
ka
ż
dym zadaniu.
3.
W rozwi
ą
zaniach zada
ń
rachunkowych przedstaw tok rozumowania
prowadz
ą
cy do ostatecznego wyniku oraz pami
ę
taj o jednostkach.
4.
Pisz
czytelnie.
U
ż
ywaj
długopisu/pióra
tylko
z
czarnym
Za rozwi
ą
zanie
wszystkich zada
ń
mo
ż
na otrzyma
ć
ł
ą
cznie
60 punktów
tuszem/atramentem.
5.
Nie u
ż
ywaj korektora, a bł
ę
dne zapisy wyra
ź
nie przekre
ś
l.
6.
Pami
ę
taj,
ż
e zapisy w brudnopisie nie podlegaj
ą
ocenie.
7.
Mo
ż
esz korzysta
ć
z karty wybranych tablic chemicznych, linijki oraz
kalkulatora.
Ż
yczymy powodzenia!
W
ypełnia zdaj
Ą
cy przed rozpocz
Ę
ciem prac
y
KOD
ZDAJ
Ą
CEGO
PESEL ZDA J
Ą
CEGO
 ►
Informacja do zada
ń
1. i 2.
Okres połowicznego rozpadu izotopu siarki – 35 jest równy 88 dni. W trakcie jego rozpadu s
ą
emitowane cz
ą
stki
β
.
Zadanie 1. (
2pkt
)
Oblicz, ile atomów siarki – 35 pozostanie po 440 dniach z próbki o pocz
ą
tkowej masie
8 gramów.
Zadanie 2. (
1pkt
)
Napisz równanie rozpadu izotopu siarki – 35.
Równanie rozpadu: …………………………………………………………………………
Zadanie 3.
(2pkt)
Pewien pierwiastek X nale
ż
y do bloku energetycznego
p
układu okresowego i ma nast
ę
puj
ą
c
ą
konfiguracj
ę
elektronow
ą
:
X: 1s
2
2s
2
2p
x
2
2p
y
2
2p
z
2
3s
2
3p
x
2
3p
y
1
3p
z
1
Pierwiastek ten tworzy gazowy tlenek o wzorze XO
2
, którego cz
ą
steczka posiada w swej
budowie wi
ą
zanie kowalencyjne spolaryzowane i koordynacyjne.
a)
Podaj liczb
ę
elektronów zawart
ą
w jonie prostym X
2-
tworzonym przez ten
pierwiastek.
b)
Podaj, ile wi
ą
za
ń
σ
i ile wi
ą
za
ń
π
posiada cz
ą
steczka XO
2
.
a) liczba elektronów zawarta w jonie X
2-
……………………………………………….
b) liczba wi
ą
za
ń
σ
……………….. liczba wi
ą
za
ń
π
……………….
Zadanie 4. (2
pkt
)
Podane warto
ś
ci liczb kwantowych charakteryzuj
ą
elektrony walencyjne atomu pewnego
pierwiastka:
n
3
3
3
3
3
4
l
2
2
2
2
2
0
m
-2
-1
0
1
2
0
m
s
½
½
½
½
½
½
2
CKU TODMiDN
UMK Wydział Chemii
 a)
Ustal przynale
ż
no
ść
pierwiastka do bloku energetycznego i okre
ś
l jego poło
ż
enie
w układzie okresowym.
blok
grupa
okres
b)
Podaj zapis skrócony konfiguracji elektronowej tego pierwiastka.
…………………………………………………………………………………………………
Zadanie 5. (2
pkt
)
Olbrzymi
ą
grup
ę
reakcji chemicznych stanowi
ą
reakcje redoks.
Uzupełnij tabelk
ę
, klasyfikuj
ą
c wymienione poni
ż
ej indywidua chemiczne jako te, które
mog
ą
pełni
ć
wył
ą
cznie rol
ę
reduktora
(R)
, wył
ą
cznie rol
ę
utleniacza
(U)
i takie, które mog
ą
pełni
ć
obie te role
(U i R)
:
Cu
2+
, Al, SO
3
2-
, NO
3
-
, H
2
O
2
, S
2-
, H
2
R
U
U i R
Zadanie 6.
(2pkt)
Spalono całkowicie 20 gram metanu. Powstaj
ą
ce CO
2
oraz par
ę
wodn
ą
zebrano w pojemniku
o obj
ę
to
ś
ci 100 dm
3
. (R=83,1hPa
dm
3
/mol
K)
Oblicz ci
ś
nienie panuj
ą
ce w tym pojemniku, je
ś
li ogrzano go do temperatury 110

C.
Wynik podaj z dokładno
ś
ci
ą
do
2 miejsc po przecinku
.
Obliczenia:
Odpowied
ź
:

Informacja do zada
ń
7. i 8.
Przeprowadzono do
ś
wiadczenie maj
ą
ce zbada
ć
zale
ż
no
ść
rozpuszczalno
ś
ci w
ę
glanu litu
i chlorku sodu od temperatury. Wyniki zebrano w tabeli:
Rozpuszczalno
ść
[g/100gH
2
O]
Li
2
CO
3
Temperatura [

C]
NaCl
0
1,53
35,6
20
1,35
35,9
40
1,17
36,4
60
1,00
37,1
80
0,85
38,0
3
CKU TODMiDN
UMK Wydział Chemii
 Zadanie 7. (
1pkt
)
Oblicz, z dokładno
ś
ci
ą
do 1 miejsca po przecinku, st
ęż
enie procentowe nasyconego
roztworu chlorku sodu w temperaturze 60

C.
Obliczenia:
Odpowied
ź
:
Zadanie 8. (
1pkt
)
Jaki roztwór w
ę
glanu litu (nasycony, nienasycony, przesycony)
otrzymamy po
ochłodzeniu nasyconego w temperaturze 60

C roztworu tej substancji do temperatury
40

C?
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 9
. (3pkt)
Jon ortofosforanowy(V) mo
ż
na wytr
ą
ci
ć
z roztworu w postaci osadu np. MgNH
4
PO
4
. Zwi
ą
zek
ten powstaje w reakcji dowolnego rozpuszczalnego ortofosforanu(V) z chlorkiem magnezu
i chlorkiem amonu.
a)
Napisz cz
ą
steczkowe równanie reakcji opisanej w informacji.
………………………………………………………………………………………………
b)
Oblicz wyj
ś
ciowe st
ęż
enie molowe jonów ortofosforanowych(V), je
ż
eli masa osadu
wytr
ą
conego
z 50 cm
3
badanego
roztworu
wynosi
0,0685g,
przy
zało
ż
eniu
całkowitego str
ą
cenia oznaczanych jonów.
4
CKU TODMiDN
UMK Wydział Chemii
 ►
Informacja do zada
ń
11. i 12.
W sze
ś
ciu probówkach umieszczono nast
ę
puj
ą
ce sole:
probówka
I
:
NaCl
probówka
IV
:
Al(NO
3
)
3
probówka
II
:
MnSO
4
probówka
V
:
K
2
CO
3
probówka
III
:
(NH
4
)
2
S
probówka
VI
:
(CH
3
COO)
2
Ba
Nast
ę
pnie dodano do nich wod
ę
.
Zadanie 10.
(1pkt)
Podaj wzory soli (spo
ś
ród podanych w informacji), które w roztworze wodnym
wykazuj
ą
odczyn kwasowy
.
…………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 11
(3pkt)
Zapisz jonowe skrócone równania reakcji zachodz
ą
cych w probówkach III, V i VI.
Probówka III
……………………………………………………………………….
Probówka V
………………………………………………………………………..
Probówka VI
………………………………………………………….……………
Zadanie 12.
(2pkt)
Ucze
ń
otrzymał do identyfikacji dwie probówki zawieraj
ą
ce rozcie
ń
czone roztwory kwasu
azotowego(V) i kwasu siarkowego(VI).
Zaproponuj do
ś
wiadczenie, które pozwoli zidentyfikowa
ć
zawarto
ść
obu probówek,
wybieraj
ą
c potrzebne reagenty z podanej ni
ż
ej listy.
Lista reagentów: H
2
O, roztwór oran
ż
u metylowego, roztwór fenoloftaleiny, Cu, Mg, Fe,
NaOH
(aq)
, Pt.
W tym celu:
a) Wykonaj rysunek ilustruj
ą
cy przeprowadzane do
ś
wiadczenie.
b) Zapisz, jakich obserwacji dokonujemy prowadz
ą
c to do
ś
wiadczenie.
a)
Rysunek projektowanego do
ś
wiadczenia:
b)
Obserwacje:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………….….
5
CKU TODMiDN
UMK Wydział Chemii
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]