PROBNA MATURA GRU2007 Geografia PP, GEOGRAFIA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
LGDp-arkusze ZP 11/14/07 3:54 PM Page 1
dysleksja
Miejsce na identyfikacj´ szko∏y
ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
GEOGRAFIA
POZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy: 120 minut
GRUDZIE¡
ROK 2007
Instrukcja dla zdajàcego
1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron (zada-
nia 1–26) oraz barwnà map´. Ewentualny brak zg∏oÊ prze-
wodniczàcemu zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy ka˝dym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie prze-
kreÊl.
5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
6. Podczas egzaminu mo˝esz korzystaç z o∏ówka i gumki
(wy∏àcznie do rysunków) oraz linijki, lupy oraz kalkula-
tora.
˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie
50 punktów
.
Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy
PESEL ZDAJÑCEGO
KOD
ZDAJÑCEGO
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ
przez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.
LGDp-arkusze ZP 11/14/07 3:54 PM Page 2
2
LGDp-arkusze ZP 11/14/07 3:54 PM Page 3
Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Do rozwiàzania zadaƒ od 1 do 10 wykorzystaj barwnà map´ Tatrzaƒskiego Parku Narodowe-
go oraz w∏asnà wiedz´.
Zadanie 1. (
1 pkt
)
Podanà skal´ mapy przedstaw w postaci mianowanej.
Obliczenia:
Skala mianowana:
Zadanie 2. (
1 pkt
)
Wypisz nazwy trzech obiektów sportowych, na których sà rozgrywane zawody w skokach nar-
ciarskich:
1.
2.
3.
Zadanie 3. (
1 pkt
)
ZakreÊl poprawne odpowiedzi:
Aby najszybciej dojÊç ze stacji GOPR w Kuênicach na Prze∏´cz Nosalowà, musisz iÊç szlakami:
a) ˝ó∏tym i czerwonym,
b) ˝ó∏tym i zielonym,
c) niebieskim i zielonym,
d) niebieskim,
e) zielonym.
Zadanie 4. (
2 pkt
)
Porównaj podane elementy Êrodowiska przyrodniczego w polach D1 i D6.
Kryterium porównania
Pole
D1
D6
sieç rzeczna
liczne strumienie
brak sieci rzecznej
szata roÊlinna
rzeêba terenu
Zadanie 5. (
2 pkt
)
Tatry sà pasmem górskim o charakterze alpejskim.
Korzystajàc z fotografii przedstawiajàcej Rysy, podaj trzy
cechy gór tego typu.
1.
2.
3.
3
LGDp-arkusze ZP 11/14/07 3:54 PM Page 4
Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Zadanie 6. (
2 pkt
)
Zakopane jest miastem licznie odwiedzanym przez turystów.
Wymieƒ trzy negatywne i trzy pozytywne konsekwencje tego faktu dla mieszkaƒców miasta.
Negatywne:
1.
2.
3.
Pozytywne:
1.
2.
3.
Zadanie 7. (
2 pkt
)
Oblicz rzeczywistà d∏ugoÊç kolejki linowej na Nosal.
Obliczenia:
D∏ugoÊç kolejki wynosi
Zadanie 8. (
1 pkt
)
W polu E7 zosta∏y odwzorowane jeziora. WÊród ni˝ej podanych typów genetycznych jezior pod-
kreÊl typ genetyczny jezior tatrzaƒskich.
typy jezior: przybrze˝ne, wulkaniczne, starorzecza, polodowcowe, reliktowe, tektoniczne
Zadanie 9. (
1 pkt
)
Podaj nazwy trzech obiektów turystycznych w Tatrach, które pozwolà turyÊcie poznaç twór-
czoÊç polskich artystów.
1.
2.
3.
Zadanie 10. (
1 pkt
)
Uporzàdkuj pi´tra roÊlinne w Tatrach, wpisujàc w legendzie rysunku odpowiednie nazwy wy-
brane spoÊród podanych.
pi´tra roÊlinne: hale, pogórze, kosodrzewina, turnie, regiel górny, regiel dolny
m n.p.m.
Rysy
2499
2700
2300
1900
1500
1100
700
300
4
LGDp-arkusze ZP 11/14/07 3:54 PM Page 5
Geografia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Zadanie 11. (
2 pkt
)
Podpisz schematy przedstawiajàce powstawanie dwóch zjawisk astronomicznych.
a)
Ksi´˝yc
Ziemia
S∏oƒce
pó∏cieƒ cieƒ Ziemi
b)
Ziemia
Ksi´˝yc
S∏oƒce
pó∏cieƒ
cieƒ
Zadanie 12. (
1 pkt
)
SpoÊród ni˝ej podanych ska∏ wykreÊl te, które nie nale˝à do grupy ska∏ magmowych.
ska∏y: wapieƒ, gnejs, granit, marmur, piasek, bazalt, w´giel kamienny
Zadanie 13. (
2 pkt
)
Na podstawie za∏àczonych rycin odpowiedz na pytania.
80
°
80°
1
3
PŁYTA EURAZJATYCKA
8
40
°
PŁYTA AMERYKA¡SKA
40
°
2
5
PŁYTA
FILIPI¡SKA
PŁYTA AFRYKA¡SKA
160°
120°
80°
40°
0
°
40
°
80
°
120
°
160
°
10
PŁYTA
SOMALIJSKA
10
5,1
PŁYTA AMERYKA¡SKA
2,5
PŁYTA
NAZCA
3
7,5
40
°
40
°
8
9
PŁYTA
SCOTIA
PŁYTA ANTARKTYCZNA
Granice p∏yt litosfery
80°
80
°
strefa spreadingu
strefa subdukcji
kierunek ruchu p
uskoki transformacyjne
przypuszczalne granice p
yt
yt
5
pr´koÊç przesuwania si∏ płyt w cm/rok
0
2000 km
5


[ Pobierz całość w formacie PDF ]