PROBNA MATURA GRU2007 Historia PP, Historia Matura, arkusze maturalne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
dysleksja
Miejsce na identyfikacj´ szko∏y
ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY
Z OPERONEM
HISTORIA
POZIOM PODSTAWOWY
GRUDZIE¡
ROK 2007
Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdajàcego
1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 24 strony
(zadania 1–32). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemu
zespo∏u nadzorujàcego egzamin.
2. Rozwiàzania zadaƒ zamieÊç w miejscu na to przeznaczo-
nym.
3. Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy wyraênie przekreÊl.
5. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.
˚yczymy powodzenia!
Za rozwiàzanie
wszystkich zadaƒ
mo˝na otrzymaç
∏àcznie
100 punktów
.
Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracy
PESEL ZDAJÑCEGO
KOD
ZDAJÑCEGO
Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.
Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒ przez
dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.
2
Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Zadanie 1. (
2 pkt
)
Przeczytaj tekst i, odwo∏ujàc si´ do wiedzy pozaêród∏owej, wykonaj polecenia.
OpowieÊç Utanapisztima o potopie przekazana Gilgameszowi.
Chudobà swojà okr´t wype∏ni∏em,
[...]
Wszystko, com tylko posiada∏ ˝ywego,
Wznios∏em na okr´t. S∏ugi, s∏u˝ebnice
I byd∏o rolne i wszystkie zwierz´ta,
I wszystkich razem cz∏onków swej rodziny.
I gdy nadszed∏ czas,
[...]
nagle bóg ciemnoÊci
SpuÊci∏ ulew´.
[...]
Tak up∏yn´∏o szeÊç dni i szeÊç nocy.
Wicher i potop wszystko unicestwi∏.
W dzieƒ siódmy burza przycich∏a z powodzià
[...].
Patrzàc na morze, jam krzycza∏ rozpaczliwie
Gdy˝ ludzkoÊç ca∏a w mu∏ si´ zamieni∏a.
W miejscu pól dawnych bagniska przede mnà.
[...]
Spojrza∏em na Êwiat – wszystko morzem by∏o.
[...]
Tak mi te˝ przeszed∏ dzieƒ pierwszy i drugi.
[...]
Dzieƒ piàty, szósty nic mi nie odmieni∏,
Ale nareszcie w ciàgu dnia siódmego
[...]
gdym kruka wyprawi∏ nareszcie,
Ten, skoro spostrzeg∏, ˝e woda opad∏a,
Brodzàc i kraczàc w pobli˝u, nie wróci∏.
Wówczas, na cztery wiatry wypuÊciwszy
Wszystkie zwierz´ta, ofiar´ z∏o˝y∏em
[...].
Pieʃ o Gilgamesie, cyt. za: R. Kwiatkowski, Literatura babiloƒsko-asyryjska, Warszawa 1908.
a) Podaj nazw´ krainy historycznej, w której powsta∏ cytowany tekst. .................................................
b) Podaj przyk∏ad innego kr´gu kulturowego, w którym powsta∏a opowieÊç o podobnej tematyce.
....................................................................................................................................
Zadanie 2. (
4 pkt
)
Przeczytaj uwa˝nie tekst i, korzystajàc z wiedzy pozaêród∏owej, wykonaj polecenia.
Powstawa∏y
[...]
budowle zdumiewajàce swà wielkoÊcià, niedoÊcig∏e w swej sztuce i pi´knoÊci
. [...]
Przy-
puszczano, ˝e ka˝da z nich b´dzie wymaga∏a do ukoƒczenia czasu co najmniej kilku pokoleƒ
[...],
a tym-
czasem wszystkie one zosta∏y doprowadzone do koƒca w ciàgu tych jednych rzàdów Peryklesowych.
Plutarch, ˚ywoty s∏awnych m´˝ów, t∏um. N. Bro˝ek, Wroc∏aw 1977.
a) Napisz, jakiego kraju dotyczy cytowany tekst. ...................................................................................
b) Podaj, jakie stanowisko piastowa∏ w swoim kraju Perykles. ..............................................................
c) Nazwij system ustrojowy panujàcy w opisywanym kraju za ˝ycia Peryklesa. ............................................
d) Podaj przyk∏ad budowli powsta∏ej w staro˝ytnoÊci w kraju, o którym mowa.
..............................................................................................................................................................
3
Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Zadanie 3. (
2 pkt
)
Przeczytaj fragment tekstu êród∏owego i opracowania popularno-naukowego, a nast´pnie wykonaj
polecenia.
Tekst 1.
Nie wolno by∏o nikomu chowaç syna, jak mu si´ podoba∏o, lecz natychmiast po ukoƒczeniu szóste-
go roku ˝ycia brano wszystkich pod nadzór paƒstwowy; podzieleni na dru˝yny, ˝yli razem
i nawykali do towarzystwa
[...]
w trudach
[...].
Z post´pem wieku zaostrzano metod´ hartowania,
strzy˝ono do skóry, przyuczano chodziç boso i gry odbywaç po wi´kszej cz´Êci nago.
[...]
Wiecze-
rza bywa∏a skàpa, aby walka z niedostatkiem zmusza∏a ich do odwagi i przemyÊlnoÊci
[...].
Uczo-
no te˝ ch∏opców wys∏awiaç si´ w sposób ci´ty a dowcipny i przy swej zwi´z∏oÊci pobudzajàcy do
myÊlenia...
[lakoniczny].
Plutarch, ˚ywoty s∏awnych m´˝ów, cyt. za: J. Wolski, Teksty êród∏owe do nauki historii w szkole, nr 2, Warszawa 1960.
Tekst 2.
Ze strachu przed ogromnà wi´kszoÊcià uciemi´˝onych, gn´bionych i pozbawionych praw obywate-
li,
[...]
p´dzili ˝ycie koszarowe, g∏ównym ich zaj´ciem by∏y çwiczenia wojskowe, wojna by∏a Êwi´-
tem, a Êmierç na polu bitwy najwy˝szà chwa∏à.
[...].
˚ycie rodzinne, literatura, sztuki pi´kne by∏y
w zaniedbaniu, kontakty ze Êwiatem zewn´trznym – minimalne. Arystokratyczni i konserwatywni
[...]
szczycili si´ odwagà,
[...]
dyscyplinà, ma∏omównoÊcià
[...].
Wychowanie
[...],
równie˝ dziew-
czàt, dostosowane by∏o do zadaƒ militarnych. Od najwczeÊniejszego dzieciƒstwa hartowano
[...]
na
ból, niewygody, uczono podst´pów
[...].
W. Kopaliƒski, S∏ownik mitów i tradycji kultury, Kraków 1997.
a) Podaj nazw´ paƒstwa staro˝ytnego, którego dotyczà oba teksty. ......................................................
b) WyjaÊnij, co warunkowa∏o sposób ˝ycia mieszkaƒców kraju oraz metody wychowawcze stosowa-
ne wobec dzieci.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Zadanie 4. (
3 pkt
)
Zidentyfikuj postaci scharakteryzowane w tabeli. W rubryce obok ka˝dego opisu wpisz ich imiona.
a)
W VI w. p.n.e. przeprowadzi∏ reform´ ustrojowà Aten. Wprowadzi∏ mi´dzy
innymi instytucj´ sàdu skorupkowego i nada∏ prawa polityczne metojkom.
b)
Przywódca rzymski, cz∏onek pierwszego triumwiratu, zdobywca Galii. Za-
mordowany przez spiskowców Brutusa i Kasjusza.
c)
Cesarz rzymski, który przeÊladowa∏ chrzeÊcijan. W 293 r. n.e. wprowadzi∏
system tetrarchii.
4
Historia. Poziom podstawowy
Próbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”
Zadanie 5. (
4 pkt
)
Zabytkom widocznym na fotografiach przyporzàdkuj w∏aÊciwe podpisy, wpisujàc w wykropkowane
miejsca w∏aÊciwe liczby.
a) .......................................................................... b) ........................................................................
c) .......................................................................... d) ........................................................................
1. Âwiàtynia egipska
2. Âwiàtynia grecka
3. Akwedukt rzymski
4. Babiloƒska wie˝a obronna
5. Stupa buddyjska
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]