Próbna matura - matematyka (listopad'09), Egzaminy maturalne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Centralna
Komisja
Egzaminacyjna
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejsce
na naklejkę
ARKUSZ ZAWIERA
INFORMACJE
PRAWNIE CHRONIONE
DO MOMENTU
ROZPOCZĘCIA
EGZAMINU!
MMA-P1_1P-095
PRÓBNY EGZAMIN
MATURALNY
Z MATEMATYKI
LISTOPAD
ROK 2009
POZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy 170 minut
Instrukcja dla zdającego
1.
Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron (zadania
1 – 34). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.
2.
Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to
przeznaczonym.
3.
Odpowiedzi do zadań zamkniętych przenieś na kartę
odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla
zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne
zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
4.
Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń
w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to
rozwiązanie możesz nie dostać pełnej liczby punktów.
5.
Pisz czytelnie. Używaj długopisu lub pióra tylko z czarnym
tuszem lub atramentem.
6.
Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.
7.
Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
8.
Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla
i linijki oraz kalkulatora.
9.
Na karcie odpowiedzi wpisz swoją datę urodzenia i PESEL.
Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.
Za rozwiązanie
wszystkich zadań
można otrzymać
łącznie
50 punktów
Życzymy powodzenia!
Wypełnia zdający
przed rozpoczęciem pracy
KOD
ZDAJĄCEGO
PESEL ZDAJĄCEGO
2
Próbny egzamin maturalny z matematyki
Poziom podstawowy
Zadanie 1.
(
1 pkt
)
Wskaż nierówność, która opisuje sumę przedziałów zaznaczonych na osi liczbowej.
ZADANIA ZAMKNIĘTE
W zadaniach od 1. do 25. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną
poprawną odpowiedź.
–2
6
x
A.
x
−>
24
B.
x
−<
24
C.
x
− <
42
D.
x
−>
42
Zadanie 2.
(
1 pkt
)
Na seans filmowy sprzedano 280 biletów, w tym 126 ulgowych. Jaki procent sprzedanych
biletów stanowiły bilety ulgowe?
A.
22%
B.
33%
C.
45%
D.
63%
Zadanie 3.
(
1 pkt
)
6% liczby
x
jest równe 9. Wtedy
A.
x
=
240
B.
x
=
150
C.
x
=
24
D.
x
=
15
Zadanie 4.
(
1 pkt
)⎝⎠
jest równy
3
1
4
Iloraz
32 :
8
A.
2

27
B.
2

3
C.
2
D.
2
2
Zadanie 5.
(
1 pkt
)
O liczbie
x
wiadomo, że
log
3
x
= . Zatem
9
A.
x
=
2
B.
x
=
1
C.
x
=
3
9
D.
x
=
9
3
2
Zadanie 6.
(
1 pkt
)
Wyrażenie
27
x y
3
+ jest równe iloczynowi
3
+ − +
B.
( )
(
3
x yx yy
9
2
3
2
)
)
+ + +
C.
( )
(
3
x yx yy
9
2
3
2
)
− + +
D.
( )
(
3
x yx yy
9
2
3
2
)
3
x yx yy
− − +
9
2
3
2
Zadanie 7.
(
1 pkt
)
Dane są wielomiany:
()
Wx x x
=−+ oraz
( )
3
31
Vx x
= . Wielomian
( )()
2
3
Wx Vx
⋅ jest równy
A.
262
x
5
−+
x
4
x
3
B.
262
x
6
−+
C.
x
4
x
3
5
231
x
+ +
x
D.
262
x
5
++
x
4
x
3
A.
( )
(
Próbny egzamin maturalny z matematyki
Poziom podstawowy
3
BRUDNOPIS
4
Próbny egzamin maturalny z matematyki
Poziom podstawowy
Zadanie 8.
(
1 pkt
)
Wierzchołek paraboli o równaniu
( )
2
y
=− + ma współrzędne
31
x
A.
( )

1, 0
B.
( )
0, −
C.
( )
1, 0
D.
()
0,1
Zadanie 9.
(
1 pkt
)
Do wykresu funkcji
()
fx x x
=+− należy punkt
2
2
A.
( )
−−
1, 4
B.
( )

1, 1
C.
( )
− −
1, 1
D.
( )
−−
1, 2
Zadanie 10.
(
1 pkt
)
Rozwiązaniem równania
x
x

52
33
=
jest liczba
+
17
3
A.
21
B.
7
C.
D.
0
Zadanie 11.
(
1 pkt
)
Zbiór rozwiązań nierówności
( )( )
x
+−> przedstawiony jest na rysunku
1
3 0
A.
x
–1
3
B.
x
–3
1
C.
x
–1
3
D.
x
–3
1
Zadanie 12.
(
1 pkt
)
Dla
n
=
1, 2, 3,...
ciąg
()
a
jest określony wzorem:
()( )
a
= −⋅ −. Wtedy
13
n
n
A.
a
<
3
0
B.
a
=
3
0
C.
a
=
3
1
D.
a
>
3
1
Zadanie 13.
(
1 pkt
)
W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 14, a jedenasty jest równy 34. Różnica tego
ciągu jest równa
A.
9
B.
5
2
C.
2
D.
2
5
Zadanie 14.
(
1 pkt
)
W ciągu geometrycznym
( )
a
dane są:
a
= i
32
a
= − . Iloraz tego ciągu jest równy
4
4
A.
12
B.
1
2
C.

1
2
D.
12

1
 Próbny egzamin maturalny z matematyki
Poziom podstawowy
5
BRUDNOPIS
[ Pobierz całość w formacie PDF ]