Próbnik tranzystorów, !!!! POZOSTAŁE !!!!, ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA, Jabel

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
JABEL
®
J-004
Próbnik tranzystorów
Schemat ideowy
Elektroniczny próbnik tranzystorów jest prostym przyrz¹dem, który
umo¿liwia szybkie okreœlenie polaryzacji dowolnego tranzystora ma³ej lub
œredniej mocy, oraz sprawdzenie czy jest on pe³nosprawny. Mo¿na tak¿e
przy jego pomocy sprawdzaæ diody pó³przewodnikowe. Próbnik poprzez
œwiecenie odpowiednich kontrolek LED, pozwala na okreœlenie
nastêpuj¹cych cech badanego elementu:
1. POLARYZACJA TRANZYSTORA NPN - miga LED
D2
„NPN”
2. POLARYZACJA TRANZYSTORA PNP - miga LED
D1
„PNP”
3. TRANZYSTOR PE£NOSPRAWNY - miga wraz z
D1
lub
D2
dioda „OK”
4. TRANZYSTOR USZKODZONY - ZWARCIE - migaja na przemian
D1
i
D2.
5. TRANZYSTOR USZKODZONY - PRZERWA - nie œwieci zadna dioda
6. Z£¥CZE PN (DIODA) W£¥CZONE W KIERUNKU C-E miga LED
D2
7. Z£¥CZE PN (DIODA) W£¥CZONE W KIERUNKU E-C miga LED
D1
Dodatkowo mo¿na oceniæ jakoœæ tranzystora (wzmocnienie pr¹dowe) przez porównanie
jasnoœci œwiecenia poszczególnych kontrolek LED : dla tranzystorów z grup B i C , o
wzmocnieniu ponad 200 kontrolka „OK” œwieci jaœniej ni¿ „PNP” lub „NPN”. Je¿eli LED „OK”
œwieci bardzo s³abo to tranzystor jest uszkodzony, w³¹czony odwrotnie (kolektor i emiter
zamienione miejscami) albo posiada tak ma³e wzmocnienie, ¿e nadaje siê tylko do
wykorzystania wy³¹cznie jako dioda ma³ej mocy.
Konstrukcja próbnika oparta jest na uk³adzie scalonym 7404 (74LS04), lub jego
odpowiedniku. Z szeœciu bramek tego uk³adu z elementami C1,C2,R1-R3 utworzono dwa
generatory przebiegów prostok¹tnych, o czêstotliwoœciach odpowiednio kilku herców i kilku
kiloherców. Sygna³y te doprowadzone do zacisków E B C u¿yte s¹ do testowania badanego
elementu. Z generatorem oraz badanym elementem sprzê¿ony jest detektor D4,D5,T1
pozwalaj¹cy stwierdziæ czy tranzystor jest dobry (czy wskazuje dzia³ania wzmacniaj¹ce).
Uk³ad próbnika przy poprawnym monta¿u nie wymaga uruchamiania ani regulacji - dzia³a
zaraz po w³¹czeniu zasilania. Z uwagi na wymagania dotycz¹ce zasilania uk³adów scalonych
TTL najlepiej zasilaæ próbnik stabilizowanym napiêciem 5V, chocia¿ jest równie¿ mo¿liwe
wykorzystanie baterii 4,5 lub 6V.
Schemat monta¿owy
WYKAZ ELEMENTÓW ZESTAWU:
US1.................UCY7404,itp
D3......................LED 5mm ¿ó³ta
D4,D5................1N4148
R1...................3,3-3,6k
W
R2...................750
W
C1......................47nF MKSE
R3...................1,5k
W
C2......................220uF/16V
C3......................10nF MKSE
R4...................5,6k
W
P£YTKA DRUKOWANA
R5...................510
W
PODSTAWKA DIL14
R6...................220
W
T1...................BC547,548
D1.........LED 5mm czerwona
D2........ LED 5mm zielona
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. S³upska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]