Próbny egzamin gimnazjalny z Gazetą Wyborczą - część humanistyczna wrzesień 2010, jacekbaginski

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
22
Gazeta Edukacja
Wtorek21września2010
1
GazetaWyborcza
1
www.wyborcza.pl
Matura
czyzdasz!
Próbnyegzamin
gimnazjalny
Częśćhumanistyczna
Gimnazjalisto!Codzienniedrukujemypróbneegzaminygimnazjalneprzygotowaneprzezekspertów
„Gazety”.Dziśczęśćhumanistyczna, jutro– matematycznoprzyrodnicza
Czaspracy: 120minut
3.Afrodyta
C.
Czas,jedenz tytanów
4.Hefajstos
D. posłaniecbogów,patronkupcówi złodziei
5.Hermes
E.
kowalbogów,mążnajpiękniejszejz bogiń
TEKST I
6.Gaja
Wświecieżyciai ruchupozostalidwajJapetydzi,Promete
uszi Epimeteusz.Tuodrazupowiedzmy,żeprzeciwieństwo
jestwypisanejużw ichimionach.MianobowiemEpimetheus
znaczy„WsteczMyślący”.Różnicamiędzyzdolnościąprzewi
dywaniaa spóźniającymsięmyśleniemmiałasięprzejawićpo
śródzdarzeń,któresięnamjawiąniecodziwneprzezswojąpro
stotę,chciałobysięrzec:przezto,żewyglądająnajakąśserię
anegdot.Zaczynająsięoneodtego,żePrometeuszprzebiegle
oszukałZeusa.W Pracachidniachmówisięnajpierwogólnie,
iżbogowiezatailiprzedludźmiśrodkidożycia,więccimuszą
jewydzieraćz ziemimozolnąpracą.Alezarazautordodaje,iż
przyczynątakiegopotraktowanialudzibyłgniewZeusanaszal
bierstwoPrometeusza;właśniedlategowładcaolimpijskiukrył
zwłaszczaogień.(...)Otogdybogowiei śmiertelniludziezawie
ralimiędzysobąw miejscowościMekone(...)układdotyczący
mięsaofiarnego,Prometeuszuciekłsiędopodstępu.
Wtedytrzebabyłowydzielićz ludzkichposiłkówtęczęść,
którąnależałospalaćw ofierzedlabogów.(...)Nadświatemjuż
panowałZeus,a jakorzecznikludziwystąpiłPrometeusz,któ
rybyłjegoboskimkuzynem:ojcowieobu,Kronosi Japetos,by
liprzecieżTytanami,braćmi,synamiUranosai Gai.Przemyśl
nyTytanpośpieszyłsięz podzieleniemrozrosłegowołunadwie
części,któreprzedstawiłbogom.Z jednejstronypołożyłprzy
kryteskórąmięsoi jelita,a zdrugiejkościowiniętepowierzchu
tłuszczem.PodstępniewezwałZeusa,żebywybrał,cowoli.Z jed
nejstronyubogociemniałaskóra,z drugiejjarzyłasiębiałość
tłuszczu.Ojciecbogówi ludziprzemówiłdoniego:„SynuJape
tosa,najsłynniejszyz mocarzy,poczciwcze,jakżeśtynierówno
podzieliłteczęści!”?(...)Prometeuszzaśodpowiedziałz chy
trymuśmiechem:„NajwspanialszyZeusie,największyz wiecz
nychbogów,wybierztęczęść,którąciduchtwójzaleca”.
Anegdotajawisięnamzaistetaksurowa,takpierwotna,jak
rozrąbanemięso.Chybapowtarzanojąniegdyśz przebiegłąsa
tysfakcją.(...)W pierwszejwersjimituzłudausnutaprzezprze
biegłegoTytanabyłanajprawdopodobniejskuteczna:Zeusdał
sięoszukaći wybrałwłaśnieczęśćgorszą,olśnionyświetlisto
ściątłuszczu.
Kara,jakąoburzonyszalbierstwemPrometeuszaZeuswy
mierzyłludziom,byładwoista.Popierwsze,powiadaHezjod
(...)„ukryłogień”,którym,możnamniemać,przedtemsiępo
sługiwali.(...)UkryłwięcZeusprzedludźminasienieowegopro
miennegocudu,ale(...)dzielnyJapetydaprzechytrzyłgo.Ukradł
tonasienie,wyniósłjew pustymwnętrzułodygiroślinyzwanej
nartheks,któraponobyłarodzajemwielkiegokopru,i przywró
ciłludziom.Spieranosiępotem,gdziejepochwycił:czyspod
kółrydwanuHeliosa,czyz kuźniHefajstosanawyspieLemnos.
Trudnosięwięcdziwić,żeZeus,widząc,jakrozpłomieniłsię
u śmiertelnychogień,jeszczesiębardziejrozgniewał.I wymie
rzyłludziomdrugąkarę.(...)OtoZeusnakazałprzesławnemu
Kalece,chromemunaobienogi,czyliHefajstosowi,żebyulepił
z ziemipostaćcnotliwej,czymożetylkonieśmiałej,(...)dziew
czyny.
Zeuszapowiedział,iż„zacenęogniadaludziomzło”,i na
wetzaśmiałsiępotychsłowach.KazałHefajstosowizmieszać
ziemięz wodą,obdarzyćtęmieszaninęgłosemi siłączłowieczą
i ukształtowaćcudną,słodkąpostać,podobnąz twarzydonie
śmiertelnychbogiń.(...)
HermesnazwałtękobietęPandorą,jakby„WszechWyposa
żoną”– (...),iż„wszyscybogowiemieszkającynaOlimpiedawa
liwówczas,każdyz nich,jakiśdar,podarkitezaśmiałyutrapić
ludziżywiącychsięchlebem”.Zamknięteonebyły,jaksiępo
temokaże,w wielkiejbeczce,stanowiącejchybaposagdziew
czyny.Tonaczyniepotomnibędąnieraznazywalibłędnie„pusz
kąPandory”.
Razemz beczkąwyprawiłZeusPandorę,podopiekąHer
mesa,doludzii doichprotektorów.W tymmomenciemusimy
sobieprzypomniećniemądregobrataPrometeuszowego,Epi
meteusza.WłaśniejemuheroldbogówtowszystkoodZeusa
powierzył.Prometeuszczęstoostrzegałbyłgłupcaprzedjaki
mikolwiekdaramiolimpijskiegowładcy:łatwomogąsięone
okazaćzgubnedlaśmiertelnych.AleEpimeteuszniepamiętał,
niemyślał.PrzyjąłpięknąPandorę.Dopierowtedypomyślał,
kiedyjużbyłozapóźno.Kobieta,któraweszładojegodomu,
własnymirękamizdjęławielkąpokrywęz beczki.(...)
Wtymmomenciepieśniarzbeockiuderzaw tontakiegola
mentu,jakijużu niegozadźwięczał,gdybyłamowao ukryciu
w ziemiśrodkówdożycia.Przedtemludzieżylilepiej,choćby
śmynawetnapróżnosiępytali,kiedytobyło.Taki terazrzecze
Hezjod,żeprzedotwarciembeczkiprzezPandoręplemionalu
dzibytowałynaziemiwolneodniedolii ciężkiegotrudu,i strasz
Zadanie7.(01)
ZTekstuI wynika, żePrometeuszwobecludzibyłprzedewszystkim
A.
podstępny,uczciwy,prostolinijny.
B. dobry,troskliwy,interesowny.
C.
współczujący,miłosierny,odpowiedzialny.
D. ostrożny,nieufny,pomocny.
Zadanie8. (01)
Bezpośredniąkonsekwencjąukładuw Mekonebyło
A. podarowanieludziomognia.
B. odebranieludziomognia.
C.
ukaraniePrometeusza.
D. zesłaniePandory.
Zadanie9.(01)
RydwanHeliosa, spodkółktóregoPrometeuszmógłwykraść
iskryognia, topojazd
A. księżyca.
C. jutrzenki.
nychchorób,któreniosąśmierć.(...)LedwiePandoraotworzyła
beczkę,wysypałysięz niejwszystkieutrapieniai choroby,pole
ciałynaświati osaczyłyludzi.Tobyływłaśniepodarki,jakiepo
sagw sobietaił!JednatylkoNadzieja,Elpis,tamzostałanieporu
szonapodpokrywąwielkiejbeczkii niepofrunęładowrót;za
nimbybowiemzdążyłatouczynić,zatrzymałająpokrywa,zno
wupołożonanabeczce.
PrometeuszazaśukarałZeusjeszczestraszniej.
Z
YGMUNT
K
UBIAK
, M
ITOLOGIA
G
REKÓW I
R
ZYMIAN
, Ś
WIAT
K
SIĄŻKI
,
W
ARSZAWA
2003,
STR
. 95101
Zadanie10.(01)
Wskażzgodnyz mitemciągzdarzeń
A.
pertraktacjeludzii bogów›zesłaniePandory›kradzież
ognia›karadlaPrometeusza.
B. odebranieludziomognia›decyzjaEpimeteusza›stworze
niePandory›karadlaPrometeusza.
C. podziałofiarnegobyka›kradzieżognia›stworzeniePan
dory›karadlaPrometeusza.
D.
zesłaniePandory›kradzieżognia›decyzjaEpimeteusza›
karadlaPrometeusza.
Zadanie11.(01)
PuszkaPandoryjestmetaforą
A. ludzkiejpychyi sprzeciwianiasięwyrokomboskim.
B.
walkibogówo dominacjęnadświatem.
C. nieokiełznanegogniewubogów.
D. nieszczęśći tragediiludzkich.
Zadanie1.(01)
Prometeuszbył
A.tytanem.
C.gigantem.
B.
herosem.
D.
człowiekiem.
Zadanie2.(01)
ZpierwszegoakapituTekstuI wynika, żeimięPrometeuszzna
czy
Zadanie12. (01)
Zamomentkońcaprehistoriii początkuhistoriiprzyjmujesię
A. okiełznanieognia.
B.
wynalezienieprochu.
C. osiedleniesięczłowieka.
D. wynalezieniepisma.
TEKST II
Zadanie3.(01)
PoczątekhistoriiPrometeuszaopisanejw TekścieI wiążesięz
A.narodzinamibohatera.
B. układemw Mekone.
C.
zesłaniemPandorynaziemię.
D. ukryciemognia.
CAMPBELL:Schopenhauernapisałwspaniałyesej,w którym
stawiapytanie,jaktojestmożliwe,żeczłowiekdotegostopnia
potrafisięprzejąćcierpieniemdrugiegoczłowiekabądźgrożą
cymmuniebezpieczeństwem,iżspontanicznie,beznamysłupo
święcadlaniegosweżycie...Jakdochodzidotego,żenagleulega
zniesieniunaczelne,jakbysięnormalniewydawało,prawonatu
ryi instynktsamozachowawczy?
ParęlattemunaHawajachzdarzyłosięcośniezwykłego,co
doskonaleilustrujetenproblem.(...)Pewnegodniajedzietam
szosądwóchpolicjantów,którzywidzą,żejakiśmłodyczłowiek
przełaziwłaśnieprzezbarierkę,chroniącąsamochodyprzedsto
czeniemsięw przepaść,i szykujesiędoskoku.Policyjnywózsta
je,policjantsiedzącypoprawejwyskakujei łapietegofaceta,któ
ryjużskoczył,takżesamzostajeprzezniegopociągniętyw dół;
w tymmomencie– wsamczas– zjawiasiętendrugigliniarzi wy
ciągaw góręobu.
Czyuświadamiaszsobie,comusiałw tymokamgnieniuprze
żywaćówpolicjant,któryzaryzykowałżyciedlanieznanegochło
paka?Naglewszystkoinneprzestałow jegożyciuistnieć– jego
obowiązkiwzględemrodziny,pracyzawodowej,wobecwłasne
gożycia;wszystkiejegopragnieniai nadziejepoprostuzniknęły.
Stanąłw obliczuśmierci.
Późniejreporterzapytałgo:„Dlaczegoniepozwoliłmupan
skoczyć?Przecieżsampanbyzginął”.Podobnoodpowiedziałna
to:„Niemogłemmupozwolić.Gdybympozwoliłtemuchłopcu
skoczyć,niepotrafiłbymjużżyć”.Więcjakto,u licha,jest?
Zadanie4.(01)
OjcemPrometeuszabył
A. Zeus.
D.
Uranos.
Zadanie5.(01)
SzalbierstwoPrometeuszato
A. buntprzeciwwolibogów.
B.
ukaraniepychyZeusa.
C. przekonaniebohaterao swojejwyjątkowości.
D.
przemyślnypodstęp.
Zadanie6.(01)
Przyporządkujimionabogówdopodanycho nichinformacji.
KolumnaA
A.
Ziemia,matkabogów
2.Atena
B. boginipiękności,narodziłasięz pianymorskiej
1
Sprawdź,
B.
słońca.
D.
zorzy.
A.„oglądającysięzasiebie”.
B.„wsteczmyślący”.
C.
„wprzódmyślący”.
D.„przyglądającysięinnym”.
B.
Kronos.
C. Japetos.
1.Kronos
KolumnaB
Partner
radiowy
SłuchajFaktówRMFFM
dziśogodz. 11
Próbny egzamin gimnazjalny
1
Gazeta Edukacja
23
www.wyborcza.pl
1
Gazeta Wyborcza
1
Wtorek21września2010
Schopenhauerodpowiada,żetegorodzajupsychologicz
nyprzełompoleganagwałtownymuświadomieniusobie
prawdymetafizycznej,żetyi tendrugijesteściejednym,że
jesteściedwomaaspektamitegosamegożycia,a więcwasza
pozornaoddzielnośćtotylkoefektnaszegosposobudoświad
czaniaform,warunkowanegoprzezczasi przestrzeń.Jedy
naprawdziwarzeczywistośćtkwiw naszejtożsamościi jed
nościz wszelkimżyciem.Jesttoprawdametafizyczna,któ
rąmożnasobiespontanicznieuświadomićw sytuacjikryzy
su.Albowiemjestona,zdaniemSchopenhauera,prawdąna
szegożycia.
Bohaterjestkimś,ktoswojefizyczneżycieoddał,w takibądź
innysposób,świadomemuurzeczywistnieniutejprawdy.Idea
miłościbliźniegojestpoto,byśsiędotegofaktudostroił.Ale
czykochaszswegobliźniego,czyteżnie– wmomenciegdydo
padaciętaświadomość,jesteśw staniezaryzykowaćżycie.(...)
Schopenhauertwierdzi,żepodobnerzeczyzdarzająsię,w mniej
szejskali,codziennie;w tensposóbw świeciepulsujeżycie,lu
dziez pobudeknieegoistycznychświadcząsobienawzajemróż
nerzeczy.
MOYERS:A więc,gdyJezusmówi:„Miłujbliźniegoswego
jaksiebiesamego”,tow rzeczywistościmówi:„Miłujbliźniego
swego,boonjesttobą”.
CAMPBELL:W tradycjiorientalnejistniejepięknapostać
– bodhisattwa,któregonaturąjestbezgranicznewspółczucie;
powiadasię,żez koniuszkówjegopalcówskapujew dół,ażdo
najniższychsferpiekielnych,ambrozja.
MOYERS:Cotoznaczy?
CAMPBELL:Nasamymkońcu„Boskiejkomedii”Dante
uświadamiasobie,żemiłośćBogaprzenikacaływszechświat,
ażdonajgłębszychotchłanipiekielnych.Tow gruncierzeczy
tensamobraz.Bodhisattwareprezentujezasadęwspółczucia,
leczniczą,dziękiktórejżyciejestmożliwe.Życiejestcierpie
niem,alewłaśniewspółczuciestwarzamożliwośćkontynuowa
niago.
J
OSEPH
C
AMPBELL
, P
OTĘGA MITU
. R
OZMOWY
B
ILLA
M
OYERSA Z
J
OSEPHEM
C
AMPBELLEM
,
PRZEKŁ
. I
RENEUSZ
K
ANIA
, Z
NAK
, K
RAKÓW
2007,
STR
. 131132
majązbytmałostymulacji.Onepotrzebujątowarzystwai dla
mnieświętytojestktoś,ktosłużyimswojąosobą.TakiświętySzy
monSłupniktożadenświęty.Bocotozasztukawejśćnasłup
i siedzieć.Prawdziwytrudjesttu,nadole.Myślę,żemy,Polacy,
jeszczeniedorośliśmydotakrozumianejświętości.Jesteśmy
wciążzbytzaangażowaniw walkęnarzeczrodziny.Namsięwy
daje,żeżebyzająćsięinnymi,trzebamiećzaspokojonewłasne
potrzeby.Bzdura,alecóż,jesteśmynadorobkunietylkomate
rialnym,alei duchowym.
T
OMASZ
K
WAŚNIEWSKI
, Ś
WIĘCI
:
TUTAJ TAKICH NIE MA
,
W
:„DF”
„G
AZETA
W
YBORCZA
”,
NR
50/85824XII2009
Zadanie29.(0-1)
Zpodanychniżejakcjiwybierztrzy, w którewłączyłsięCaritas
Polska.
pomocdlaHaiti,budowastudniwSudanie,noclegowniedla
bezdomnych,wigiliadlabezdomnych,akcja„Pajacyk”,„Wigilij
nedziełopomocydzieciom”,kampaniaprzeciwkominomprze
ciwpiechotnym,pomocofiaromtsunamiwIndonezji,pomocdla
powodzianwPolscew1997roku
Zadanie30.(0-2)
Spośródpodanychw TekścieI określeńwybierzpocztery, które
uzasadnią, że
A. Prometeuszjestbogiem
.............................................................................................................
Zadanie16.(0-1)
Wyrazwspółczucieto
A. zrost.
B.
zestawienie.
C.
złożenie.
D. zapożyczenie.
B.
Człowiekznajdujesięw „stanienieświadomości”
.............................................................................................................
Zadanie17.(0-1)
TekstIIImacechycharakterystycznedlastylu
A. literackiego.
B.
naukowego.
C. poetyckiego.
D. publicystycznego.
TEKST IV
Zadanie18.(0-1)
SzymonSłupniktoświęty, któryzasłynąłz tego, że
A. nawróciłsię,patrzącnasłupognia.
B.
urodziłsięi założyłeremw Słupi.
C. medytował,siedzącnasłupie.
D. zginąłpowieszonynasłupie.
Zadanie19. (0-1)
Potwierdzeniemtego, że„świętośćrealizujesięw cichości”, jest
międzyinnymi
A.
braknazwiskosób,którewymienianesąw rozmowie.
B. poszukiwaniełatwychdorozwiązaniaproblemów.
C.
brakanonimowościtych,którzygotowisąpomóc.
D.
modlitwai kontemplacjaw zamknięciu.
Zadanie13.(0-1)
PostawaPrometeuszawobecludzinajpełniejopisanazostała
w zdaniu:
A.
„Jedynaprawdziwarzeczywistośćtkwiw naszejtożsa
mościi jednościz wszelkimżyciem”.
B. „[…]miłośćBogaprzenikacaływszechświat,ażdonaj
głębszychotchłanipiekielnych”.
C. „Przemyślnytytanpospieszyłsięz podzieleniemrozro
słegowołunadwieczęści,któreprzedstawiłbogom”.
D.
„Wyniknęłoto[…]z podstępuPrometeusza,którysam
teżbyłprzecieżbogiem,a stanąłpostronieludzi”.
Zadanie20. (0-1)
Dyrektorkadomudziecka, o którejmowaw TekścieIII, ratowa
łażydowskiedzieciprzed
A. wywózkąnaprzymusoweroboty.
B.
biedą,nędząi wojennązawieruchą.
C.
zagładąw obozachkoncentracyjnych.
D. wynarodowieniemi wykorzenieniemreligii.
Zadanie14.(0-1)
NapodstawieTekstuIImożnastwierdzić, żebohateremjest
osoba, która
A. cechujesięniezwykłąodwagąi nieboisięnawetśmierci.
B.
dokonujewielkich,podziwianychprzezinnychczynów.
C. poświęcaswojeżyciew imięmiłościbliźniego.
D.
brawuroworyzykujewłasneżyciedlawielkiejprzygody.
Zadanie21.(0-1)
IIwojnaświatowaw Europieobejmowałalata
A. 19141918.
D.
19391945.
HeinrichFüger,
Prometeuszprzynosiogień,
ŹRÓDŁO
:
COMMONS
.
WIKIMEDIA
.
ORG
Zadanie15.(0-1)
Autorw zdaniu„Życiejestcierpieniem, alewłaśniewspółczu
ciestwarzamożliwośćkontynuowaniago”wyrażanadziejęna
złagodzenie
A. nieszczęśći tragediiludzkich.
B.
nieokiełznanegogniewubogów.
C. walkibogówo dominacjęnadświatem.
D. ludzkiejpychyi sprzeciwianiasięwyrokomboskim.
Zadanie22.(0-2)
NapodstawieTekstuI opisz, costałosięw Mekone.
.............................................................................................................
Zadanie31.(0-1)
Nazwijśrodekwyrazu, któregoużyłmalarz, abypokazaćróżnicę
międzyświatemboskima światemludzkim.
.............................................................................................................
Zadanie23.(0-1)
Wyjaśnijswoimisłowami, naczympolegało„szalbierstwo
Prometeusza”.
.............................................................................................................
Zadanie32.(0-5)
WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocyposzukujeochotnikówdo
pracyw swoichszeregachpodczaskolejnegofinału.W imieniu
organizatorównapiszogłoszenieo spotkaniuchętnychdowspół
pracy.Poinformujtakżeo wymaganiachstawianychkandydatom.
TEKST III
Zadanie24.(0-1)
ZTekstuI wypiszporównaniebędąceocenąopowieścio ukła
dziew Mekone.
.............................................................................................................
Święci:tutajtakichniema
Szukającświętego2
Dzwoniędodomudziecka.
– Czyjaznamjakichśświętych?Zaskakującepytanie– dyrek
torprosio czasdonamysłu.
– Kłopotpoleganatym,żeświętypowinienmiećczystein
tencje,a wielunaszychdarczyńcówpodpłaszczykiempomo
cyzałatwiaprywatnesprawy.Naprzykładbudującwizerunek
firmy.Świętypowinienbyćanonimowy– mówipokilkudniach.
–Noi jestjeszczejednokryterium:świętypowinienmiećod
powiednistosunekdodzieci.
– Toznaczy?
– Sątakierodziny,cobiorądzieckodosiebie,a potemjeod
dają,boononiebyłotakie,jakieonichcieli.Świętybytaknie
zrobił.
***
– Świętytojestosoba,którakochadrugiegoczłowieka,a co
zatymidzie,kochaBoga.Noi realizujedobrow życiu– słyszę
w domudzieckaprowadzonymprzezZgromadzenieSióstr
FranciszkanekRodzinyMaryi.
– Znasiostratakieosoby?
– Znam,alepanaz niminieskontaktuję,boświętośćrealizu
jesięw cichości.(...)
***
– Ostatniąświętązwiązanąz nasząplacówkąbyłapanidy
rektor,któraw czasieIIwojny,razemz całympersonelem,ra
towałażydowskiedzieci– mówiwicedyrektorkajednego
zwarszawskichdomówdziecka.Teraztojużjesttylkożmudna
codzienność.
– Ludzieniepomagają?Nieoddajączasui serca?
– Teraztoraczejmaterialniesięwspomaga,a świętytonie
tylkosąpieniądze.Ludziomciężkowyperswadować,żebyna
przykładniekupowalikolejnychpluszaków.Trudnoimwytłu
maczyć,żetojestzabawkabezkontaktowa,a naszedziecii tak
Zadanie33.(0-16)
„Namsięwydaje, żeżebyzająćsięinnymi, trzebamiećzaspoko
jonewłasnepotrzeby.Bzdura, alecóż, jesteśmynadorobkunie
tylkomaterialnym, alei duchowym”.
Wrozprawcerozważsłusznośćprzytoczonejopinii, przywołując
conajmniejdwaróżneprzykładyzewspółczesnegożycia, litera
turybądźhistorii.
Zadanie25.(0-1)
„Odebraćczłowiekowiogieńtokazaćmunapowrótstaćsięzwie
rzęciem”.Odwołującsiędowiedzyz historii, wyjaśnijsenspo
wyższejopinii.
.............................................................................................................
A
UTORZY
: B
OŻENA
B
ARAŃSKA
, K
RZYSZTOF
W
IATR
, M
AREK
Z
IELIŃSKI
Zadanie26.(0-1)
Napisz, w jakisposóbZeusukarałPrometeusza.
.............................................................................................................
Odpowiedzi na s. 24
uuu
Zadanie27.(0-2)
Odwołującsiędozgromadzonychtekstówi wiedzypozaźródło
wej, sformułujargument, w którymwyjaśnisz, czymjesthuma
nizmi uzasadniszopinię, żejestonpodstawąnajwiększychfilo
zofiiświata(greckiej, Wschodu, chrześcijańskiej…).
.............................................................................................................
Zadanie28.(0-1)
Współcześniedziaławieleorganizacji, którezajmująsiępoma
ganiempotrzebującymnacałymświecie.Połącznazwyorgani
zacjiz odpowiednimiskrótowcami.
kolumnaA
kolumnaB
PolskaAkcjaHumanitarna
WOŚP
OrganizacjaNarodówZjednoczonych
PAH
WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy
UNICEF
ONZ
1
B.
19391944.
C. 19411945.
24
GazetaEdukacja
1
Próbnyegzamingimnazjalny
Wtorek21września2010
1
Gazeta Wyborcza
1
www.wyborcza.pl
ODPOWIEDZI:ZADANIAZAMKNIĘTE
zad. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
odp. A C B C D C B B C
D D A
C
A
A D
C
A
C
D
Zadanie6.
1–C;2––;3–B;4–E;5–D;6–A
ODPOWIEDZI:ZADANIAOTWARTE
zad.
odpowiedźpoprawna
pkt
zasadyprzyznawania
punktów
32.
Będziesiędziało!
WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocyinformuje,
żeposzukujewolontariuszychętnychdopracy
podczasXIXFinałuWOŚP.
Czekamynawszystkichodpowiedzialnych,
punktualnychipracowitych,którzyzechcą
wspomócnaszychpodopiecznychswoim
zaangażowaniemipoświęconymczasem.
Spotkanieinformacyjneodbędziesię
20października2010r.ogodzinie17.0 0wsalinr15
przyulicyLudnej23wBiałymstoku.
JeślimaszczasiniejestCiobojętnyloschorych
dzieci,czekamynaCiebie!
0 5
1pktprzyznajesięzakażdą
poprawnąiwymaganą
wogłoszeniuinformację
(ktoorganizujeijakiespotkanie,
dlaczego,kiedyigdziesięono
odbędzie).
22.
Ofiarnybykzostajezabity.
Prometeuszdzieliwołunaczęśćlepsząigorszą,
poczymwzywaZeusa,żebywybrałnależną
bogomczęść.
Zeusdokonujewyboru.
02
1pktprzyznajesięzapodanie
trzechczynnościwporządku
chronologicznym.
1pktprzyznajesięzapodanie
trzechczynnościwformiezdań.
23.
Np.SzalbierstwoPrometeuszapolegałonatym,
żedzielącofiarnegobyka,ukryłmięso(lepszą
część)podskórą,akości(częśćgorszą)osłonił
apetycznymtłuszczem.
01
1pktprzyznajesięzazgodne
ztekstemwyjaśnieniedziałań
bohatera.
24.
„Anegdotajawisięnamzaistetaksurowa,
takpierwotna,jakrozrąbanemięso”.
01
1pktprzyznajesięzapodanie
cytatu.
25.
Np.człowiekznającyogieńniemu siałjeść
surowegomięsa,mógłsięprzyogniskuogrzewać
ibudowaćrelacjespołeczne,spotykającsię
zinnymiludźmi.Odebraćzatemczłowiekowi
ogieńtotak,jakbycofnąćgodostanuzwierzęcia.
01
1pktprzyznajesięza
prawidłoweobjaśnienieopinii.
OrganizatorbiałostockiejWOŚP
JanKwiatek
33.Kryteriaocenyrozprawki
Treść(0 6)
26.
Np.ZeusukarałPrometeusza,przykuwającgo
doskałyKaukazuiprzysyłającsępa(orła),który
codzienniewyżerałtytanowiodrastającąwątrobę.
Kazałgoprzykućdoskały,asęp(orzeł)wyjadał
muwątrobę,któracodziennieodrastała.
Przykułgodoskały.Zesłałsępa(orła),który
codzienniewyjadałPrometeuszowiwątrobę.
01
1pktprzyznajesięzapodanie
zgodnegozmitemwyjaśnienia.
1.
Objaśnieniemyśli
podanejwtemaciei
sformułowanietezylub
hipotezy
0 2
1pktprzyznajesięzazgodneztekstemobjaśnieniecytatu należy
wyjaśnić,cooznaczadorobekmaterialnyiduchowy.
1pktprzyznaje sięzawyrażenieopiniinatematpostawionegow
cytaciestwierdzeniaorazzredagowanietezylubhipotezy.
2.
Przywołanieiopis
pierwszegoprzykładu
0 1
1pktprzyznajesięzapodanieirozwinięciepierwszegoprzykładu
zewspółczesnegożycia,literatury bądźhistorii.
3.
Przywołanieiopis
drugiegoprzykładu
0 1
1pktprzyznajesięzapodanieirozwinięciedrugiegoprzykładuze
współczesnegożycia,literaturybądźhistorii.
27.
Humanizmtopostawa,którastawiaczłowieka
ijegoproblemywcentrumzainteresowania.
Leżyonupodstawnajwięks zychfilozofiiświata,
ponieważwkażdejznichczłowiekjestwartością,
każdaznichmówioczłowiekuijegożyciu.
02
1pktprzyznajesięza
wyjaśnieniepojęciahumanizm.
1pktprzyznajesięza
sformułowaniewynikającego
ztekstówargumentu
wskazującegonaznaczenie
człowiekawwymienionych
wpoleceniusystemach
filozoficznych.
4.
Wnioskowanie
0 1
1pktprzyznajesięzasformułowaniewnioskówwynikającychz
podanychprzykładów.
5.
Poprawność
merytoryczna
0 1
1pktprzyznajesięzapracębezbłędówrzeczowych.
Kompozycja(0 3)*
6.
Trójdzielność
kompozycjiizachowanie
właściwychproporcji
0 1
1pktprzyznajesięzawprowadzenieirozwinięcietezy(hipotezy ),
argumentacjiipodsumowaniaz zachowaniemwłaściwych
proporcji.
7.
Układgraficznytekstu
0 1
1pktprzyznajesięzawprowadzeniesegmentacjitekstu
(akapitów,odstępówmiędzyposzczególnymiczęściamitekstu).
28.
PolskaAkcjaHumanitarnaPAH
OrganizacjaNarodówZjednoczonych ONZ
WielkaOrkiestraŚwiątecznejPomocy WOŚP
01
1pktprzyznajesięzapoprawne
przyporządkowanie
skrótowcówdonazw
organizacji.
8.
Spójnośćtekstuilogika
0 1
1pktprzyznajesięzawprowadzeniewskaźnikówzespolenia
typowychdlatekstuargumentacyjnego(jakwynika,innym
argumentemmożebyć/jestto,trzebatakżezwrócićuwagę...)
ilogiczneuporządkowanietreści(niemanieuzasadnionych
powtórzeńmyśli,jestporządek wprezentacjimateriału).
Językistyl(0 4)*
29.
pomocdlaHaiti,noclegowniedlabezdomnych,
wigiliadlabezdomnych,„Wigilijnedziełopomocy
dzieciom”,pomocofiaromtsunamiwIndonezji,
pomocdlapowodzianwPolscew1997roku
01
1pktprzyznajesięzawskazanie
trzechpoprawnychodpowiedzi.
9.
Poprawnośćjęzykowa
(fleksyjna,leksykalna,
frazeologiczna,
słowotwórcza,bogactwo
słownictwa)
0 3
03bł.3pkt
4bł.2pkt
5bł.1pkt
6bł.0pkt
30.
A.Prometeuszjestbogiem wzrokwpatrzonyw
niebo,wielkość,pozycjapionowa,światło,ciepłe
barwy,czerwieńszaty,rękauniesionaw
triumfalnymgeście,wertykalneułożenieciała,
dynamizm
B.Człowiekznajdujesięw„stanie
nieświadomości” pozycjapółleżąca,bezwładne
ciało,głowapochylonakuziemi,cień,ciemne
barwy,nagość,horyzontalneułożenieciała,
statyczność
0 2
1pktprzyznajesięzapoprawne
przyporządkowanieczterech
środkówwyrazudopostaci
boga.
1pktprzyznajesięzapoprawne
przyporządkowanieczterech
środkówwyrazudopostaci
człowieka.
10.
Dostosowanie
wypowiedzidosytuacji
komunikacyjnej
0 1
1pktprzyznajesięzacelowewprowadzenieśrodkówjęzykowych
charakterystycznychdlatekstuargumentacyjnego(np.
sformułowanietezy,wyrażanieopiniiiuzasadnień,
wykorzystywanieprzykładówdoformułowaniaargumentów…).
Zapis(0 3)*
11.
Poprawność
interpunkcyjna
0 1
dopuszczasię3błędyinterpunkcyjne.
31.
Kontrast
0 1
1pktprzyznajesięzapoprawne
podanienazwyśrodkawyrazu.
12.
Poprawność
ortograficzna
0 2
0bł.2pkt;1bł. 1pkt;2bł. 0pkt
*Punktówztychkategoriinieprzyznajesię,jeślipracaniezajmujeconajmniej3stronyA4.
Uwaga:Wobecpracuczniówzestwierdzonądysortografiąstosujesięinnekryteriadotyczące
zapisuwrozprawce.
11.Poprawnośćinterpunkcyjna:(dopuszczasię4błędyinterpunkcyjne)01pkt
12.Poprawnośćortograficzna:02błędy2pkt;3bł.1pkt;4bł.iwięcej0pkt
1
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]