Próbny Egzamin Gimnazjalny z Języka Angielskiego 2011 Poziom Rozszerzony 4x, Korepetycje

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.
UZUPEŁNIA UCZEŃ
KOD UCZNIA PESEL
miejsce
na naklejkę
z kodem
BADANIE DIAGNOSTYCZNE
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
POZIOM ROZSZERZONY
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY
dysleksja
Instrukcja dla ucznia
1.
Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron (zadania 1–8).
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2.
Na tej stronie wpisz swój kod i numer PESEL oraz naklej naklejkę
z kodem.
3.
Na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i numer PESEL, wypełnij
matrycę znaków oraz naklej naklejkę z kodem.
4.
Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania
zgodnie z poleceniami.
5.
Teksty do zadań 1. i 2. zostaną odtworzone z płyty CD.
6.
Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym
tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
7.
W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi
do wyboru, np. od A do E. Odpowiada im następujący układ
na karcie odpowiedzi:
GRUDZIEŃ 2011
Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
do uzyskania: 40
Wybierz tylko
jedną
odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą
jej literą, np. gdy wybrałeś odpowiedź D:
8.
Staraj się nie popełnić błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi,
ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem
i
zamaluj kratkę z inną literą
.
Powodzenia!
GA-R1-115
Zadanie 1. (0–6)
Usłyszysz dwukrotnie dwa teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu
w zadaniach 1.1.–1.6. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A, B
albo C. Zadania 1.1.–1.3. odnoszą się do pierwszego tekstu, a zadania 1.4.–1.6.
do drugiego.
Tekst 1.
Usłyszysz rozmowę dwojga przyjaciół.
1.1. Josh enjoys
А.
modern art.
В.
dancing
.
С.
rock music
.
1.2. One exhibition was interesting for Josh because the works of art
А.
were of very poor quality
.
В.
were made using unusual materials
.
С.
were created by two well-known artists
.
1.3. Josh and Beth are talking about
А.
Josh’s weekend activities.
В.
things Josh likes doing with his parents.
С.
Josh’s ideas for new works of art.
Tekst 2.
Usłyszysz wypowiedź nastolatki.
1.4. Linda went out with Mark
А.
only once.
В.
twice.
С.
three times.
1.5. Linda was angry because
А.
Mark said that Betty was prettier than she was.
В.
Mark couldn’t understand her question.
С.
Mark didn’t want to meet her again.
1.6. Linda called Kate to
А.
give her some advice.
В.
ask her opinion.
С.
explain Mark’s strange behaviour.
Strona 2 z 9
Zadanie 2. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat nawyków żywieniowych.
Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi
(2.1.–2.4.) odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli.
Uwaga!
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
A.
I hate eating vegetables.
B.
I can’t live without fast food.
C.
I will never eat fast food again.
D.
I know a person who doesn’t like sweets.
E.
I now eat something I hated when I was a child.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA ZADAŃ
1. ORAZ 2.
NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Strona 3 z 9
Zadanie 3. (0–3)
Przeczytaj tekst. Do każdego akapitu (3.1.–3.3.) dopasuj właściwy nagłówek (A–D).
Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdego akapitu.
Uwaga! Jeden nagłówek został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego akapitu.
A.
Why can’t I send text messages from my phone?
B.
How can I take pictures with my mobile?
C.
Can I text to and from other countries?
D.
How can I use the photo messaging function?
YOUR MOBILE PHONE HELPLINE
3.1. ____
You can send texts from the UK to any foreign network that allows text messaging,
and people on that network can text you back. You can also text
and send photos while
travelling abroad, provided the foreign network you’re using allows it. The prices you pay
will vary.
3.2. ____
On some mobiles, if your mailbox is full, you won't be able to receive texts and it might stop
you sending them – try deleting some old messages. Remember, once a message has been
deleted from your mailbox, it’s impossible to bring it back.
3.3. ____
If your phone has a screen that can show pictures, all you need to do is to take a photo, add
text or a voice clip and send such a message to another phone. If your family or friends still
can’t view the picture, it’s possible to send it to their e-mail address.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Strona 4 z 9
Zadanie 4. (0–4)
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 4.1.–4.4. litery,
którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.
>> Jim Ferguson’s travel blog <<
____________________________________
British culture for Americans – Driving in the UK
Posted 09/06/2011, 5.30 p.m. by Jim
I’ve been living in the UK for 5 years, but I still think British people drive on the ‘wrong’ side
of the road!
4.1.
____
In fact, they claim the right-hand traffic, which is popular in most
countries, is a strange invention and should be changed.
Another interesting thing about driving in the UK are roundabouts. Generally they are
a good idea but there are too many of them.
4.2.
____
After all, there aren’t many cars
on narrow village roads.
Anyone coming to the UK by car needs to know that petrol here is very expensive.
4.3.
____
So I think it’s much better to get around by bus or train.
And one last word about British policemen.
4.4.
____
Instead, they use special cameras
which take pictures of cars whose users break the regulations. Then they track them and send
tickets!
A.
The prices are twice as high as in the USA.
B.
They are usually parked in the city centres.
C.
Of course they don’t find anything unusual about it.
D.
While they are fine for city traffic, in the countryside they are pointless.
E.
Unlike those in the USA, they don’t go after drivers for speeding.
PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
Strona 5 z 9
[ Pobierz całość w formacie PDF ]