Próbny Egzamin Maturalny Poziom Rozszerzony Listopad 2009, Matma rozszerzona, Arkusze matematyka rozszerzona

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Miejsce na naklejk´ z kodemARKUSZ PRÓBNEJMATURY Z OPERONEMMATEMATYKALISTOPADROK 2009POZIOM ROZSZERZONYCzas pracy 180 minutInstrukcja dla zdajàcego1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron (za-dania 1–11). Ewentualny brak zg∏oÊ przewodniczàcemuzespo∏u nadzorujàcego egzamin.2. Rozwiàzania zadaƒ i odpowiedzi zamieÊç w miejscu na toprzeznaczonym.3. W rozwiàzaniach zadaƒ przedstaw tok rozumowania pro-wadzàcy do ostatecznego wyniku.4. Pisz czytelnie. U˝ywaj d∏ugopisu/pióra tylko z czarnymtuszem/atramentem.5. Nie u˝ywaj korektora, a b∏´dne zapisy przekreÊl.6. Pami´taj, ˝e zapisy w brudnopisie nie podlegajà ocenie.7. Obok ka˝dego zadania podana jest maksymalna liczbapunktów, którà mo˝esz uzyskaç za jego poprawne rozwià-zanie.8. Mo˝esz korzystaç z zestawu wzorów matematycznych,cyrkla i linijki oraz kalkulatora.˚yczymy powodzenia!Wpisuje zdajàcy przed rozpocz´ciem pracyZa rozwiàzaniewszystkich zadaƒmo˝na otrzymaç∏àcznie50 punktów.PESEL ZDAJÑCEGOKODZDAJÑCEGOArkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON.Kopiowanie w ca∏oÊci lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadaƒprzez dyrektorów szkó∏ bioràcych udzia∏ w programie Próbna Matura z OPERONEM.Matematyka. Poziom rozszerzonyPróbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”Zadanie 1. (4pkt)Rozwià˝ uk∏ad równaƒ:3=x+y.(3=2x+y2Matematyka. Poziom rozszerzonyPróbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”Zadanie 2. (5pkt)OkreÊl, jakà liczbà – dodatnià czy ujemnà, jestsinx+ cosx, wiedzàc, ˝ex!br,rl21i^1 + sinxhbcosx- tgxl+ 1 = 0.33Matematyka. Poziom rozszerzonyPróbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”Obrazem odcinkaAB, gdzieA= (1, 0) iB=^2, 1w jednok∏adnoÊci o skalik> 1i ÊrodkuPjest odcinekhCD, gdzieC= (4, 0),D= (6, 2).Zapisz równanie okr´gu o Êrodku w punkciePi promieniuAB.Zadanie 3. (5pkt)4Matematyka. Poziom rozszerzonyPróbna Matura z OPERONEM i „Gazetà Wyborczà”Zadanie 4. (4pkt)Wyka˝, ˝e dlaa> 1ix> 1zachodzi nierównoÊçlogax+ logxaHlog 100.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]