Procedura dezynfekcji mleczarstwo, Artykuły z zakresu dezynfekcji, Przemysł spożywczy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA - Dezynfekcja - Dezynsekcja - Deratyzacja - ... Strona 1 z 12Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURAWszelkie prawa zastrzeżoneZabrania się kserowania, drukowania, niniejszego opracowania w całościlub części oraz wykorzystywania w jakikolwiek sposób i celach bez zgodyPUH SOCHLAND inż. Kazimierz GórskiHACCP, GMPDobra Praktyka ProdukcyjnaHIGIENA POZYSKIWANIA MLEKA SUROWEGO1. Cel procedury:Celem procedury jest przygotowanie dojarki mechani-    cznej konwiowej, cedzidła, chłodziarki do mleka zbiornikowej, konwi    transportowych w taki sposób by jakość mikrobiologiczna    pozyskiwanego mleka od zdrowych krów uległa w jak najmniejszym    zmianom. By zakażenie mikrobiologiczne nie osiągnęło wartości więk-    szej niż 10 tys. ogólnej liczby drobnoustrojów w 1 ml. mleka surowego.    Równie ważnym celem niniejszej procedury jest optymalizacja kosztów    mycia i dezynfekcji oraz jak najmniejsze zużywanie się elementów    gumowych i plastikowych, mających kontakt z mlekiem.2. Przedmiot procedury:   Procedura określa zasady postępowania      zarówno przy walidacji środków chemicznych stosowanych do utrzy-   mania właściwej higieny, jak i postępowanie ze sprzętem do pozyskiwa-   nia, przechowywania i transportu mleka surowego.3. Zakres stosowania:Procedura dotyczy osób zajmujących się pozyski-   waniem mleka surowego w gospodarstwie rolnym, oraz przygotowaniem   i konserwacją urządzeń  służących do pozyskiwania i magazynowania   mleka.4. Definicje:   3.1. Walidacja - Działania mające na celu potwierdzenie w sposob udoku-   mentowany i zgodny z założeniami, ze procedury, procesy, urządzenia,     czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.   Ustalenie stopnia trafności, celowości, szkolenia, stosowanych środków   chemicznych, materiałów, surowców, stopnia dokładności pomiarów.   3.2. Roztwór roboczy (rozcięczony) - to przygotowany do użycia preparat   rozcięńczony wod ą pitną do założonego stężenia. Uzyskuje się go poprzez   dodanie do wody pitnej koncentratu lub roztworu macierzystego.Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)2007-05-08Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA - Dezynfekcja - Dezynsekcja - Deratyzacja - ... Strona 2 z 12   3.3. Roztwór nasycony (macierzysty)- roztór w którym ilość substancji    rozpuszczonej odpowiada dokładnie rozpuszczalności danej substancji w   określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Inaczej - roztwór   zrównoważony, w którym znajduje się maksymalna ilość substancji   rozpuszczonej. Na przykład dla sody kaustycznej (NaOH). Jest to   maksymalnie stężony roztwór (około 40%) Dalsze dodawanie sody   kaustycznej powoduje jej wytrącanie.   3.4. Koncentrat ( roztwór stężony)- roztwór w którym stężenie   substancji rozpuszczonej jest bliskie lub równe stężeniu odpowiadające-   mu rozcieńczonej substancji. Preparat w którym ilość substancji akty-   wnych nie można bardziej zatężyć.   3.5. Dezynfekcja - W zależności od sytuacji i autora, pod tym pojęciem   rozumie się procesy w dość szerokim zakresie. W niniejszej procedurze   oznacza niszczenie wszelkich form wegetatywnych drobnoustrojów   (bakterie, pleśnie, grzyby).   3.6. Mycie - sanityzacja - to redukcja drobnoustrojów oraz eliminaja   zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych.   3.7. Woda pitna - woda która odpowiada jakości określonej w ostatniej   edycji wskazówek WHO dla jakości wody pitnej lub być lepszej jakości.5. Odpowiedzialność i uprawnienia: Nadzór nad wykonywaniem   procedury pełni w łaściciel gospodarstwa rolnego. Pod jego nieobecność,      za   przestrzeganie procedury odpowiadają osoby wymienione w punkcie   7  niniejszej procedury - dokumenty  związane.6. Zasady postępowania:   6.1. Walidacja środków chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji   urządzeń mających kontakt z mlekiem surowym:   Warunki jakim powinny odpowiadać chemiczne środki do mycia i   dezynfekcji dojarek konwiowych oraz konwi użytkowanych w Polsce:   Aby określić te warunki należy przede wszystkim wziąć pod uwagę    materiały z jakich są wykonane przedmioty stykające się z mlekiem.- guma strzykowa - guma z atestem dopuszczającym do kontaktu z  żywnością w tym z tłuszczami.- kolektor - tworzywa sztuczne, guma, z atestem dopuszczającym do   kontaktu z żywnością wtym z tłuszczami.- przewód mleczny - PCV z atestem dopuszczającym do kontaktu z   żywnością w tym z tłuszczami.        - bańka udojowa - gumowe uszczelki z atestem do kontaktu z żywnością w   tym z tłuszczami, stal kwasoodporna, stopy aluminium (konwie   IMPULSA)- konwie transportowe - gumowe uszczelki z atestem dopuszczającym do   kontaktu z żywnością, stal czarna ocynowana, stopy aluminium.- cedzidła do mleka : stal chromoniklowa, tworzywa sztuczne z atestem   upoważniającym do kontaktu z żywnością w tym tłuszczami, stopu   aluminium. - zbiornik schładzalnika na mleko - stal kwasoodporna.   Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się przedmioty wykonane z aluminium   i jego stopów nie wolno stosować środków zasadowych, ponieważ tworzą    się szkodliwe dla zdrowia konsumentów związki chemiczne. Ponadto   przedmioty te ulegają korozji i zniszczeniu. To samo dotyczy konwi   stalowych ocynowanych.   Wszędzie tam gdzie stosuje się stal kwasoodporn ą nie wolno stosowaćCreated with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)2007-05-08Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA - Dezynfekcja - Dezynsekcja - Deratyzacja - ... Strona 3 z 12   środków chemicznych zawierających jony chloru. To oznacza że nie może   być stosowany kwas solny (Na Cl2) czy podchloryn sodu (NaOCl2).   Substancje te powodują korozję stali kwasoodpornej a podchloryn sodu   również przedmiotów wykonanych z aluminium i jego stopów.   Nie oznacza to w żadnym wypadku eliminacji przedmiotów wykonanych   ze stali ocynowanej czy stopów aluminium lecz rezygnacji ze stosowania   środków chemicznych zawierających substancje alkaliczne lub kwassolny.   W wypadku kwaśnych środków sole użytych do produkcji preparatów   kwasów nie mogą dawać osadów i strąceń, chyba że posiadają dodatki   uszlachetniające.   Jedynym kwasem którego wszystkie sole są rozpuszczalne w wodzie to   kwas azotowy. Kwas ten jest wykorzystywany w mleczarstwie i innych   gałęziach przemysłu spożywczego już od XIX wieku.   Wymogiem dla stosowanego preparatu są dobre właściwości myjące   zarówno w stosunku do tłuszczu jak i do białek mleka.   Działanie na szerokie septum mikroorganizmów w niskich stężeniachoraz   niskich temperaturach, niska toksyczność, brak zapachu, doskonała   rozpuszczalność w wodzie,duża trwałość koncentratu i roztworów   użytkowych, wysoka tolerancja w stosunku do wody twardej, brak   przebarwień poddawanych myciu i dezynfekcji powierzchni,korzystne   aspekty ekonomiczne, umożliwienie maksymalne uproszczenie   procesu mycia i dezynfekcji bez pogorszenia efektu dezynfekcji.   Przykładem środków chemicznych które nie spełniają powyższych   założeń mogą być:  preparat alkaliczny: deklarowany przez producenta   skład:               NaOH (soda kaustyczna) 5-15%              NaOCl2 (podchloryn sodu) 0-5%   Zalecany przez producenta sposób użycia:  czas ekspozycji - nie podano               temperatura 60-85 °C               dozowanie 50 ml. do 10l. wody   Roztwór roboczy uzyskany z takiego preparatu nie posiada żadnych   właściwości myjących ani dezynfekujących. Aby roztwór roboczy posiadał   takie własciwości samej sody kaustycznej powinno być 3% a z tego   “preparatu”może być od 0,025% do 0,075% . Jedynym czynnikiem   mającym  pozytywny wpływ na redukcję zabrudzeń i drobnoustrojów j   jest zalecana temperatura w jej górnym zakresie.   Prawdopodobnie producent z tego powodu zaleca wprowadzenie   dodatkowego środka do dezynfekcji o składzie: NaOH (soda kaustyczna)   0-5%  NaOCl2 (podchloryn sodu) 5-15%, zalecane dozowanie - 30 ml.   do 10l. wody.   Powyżejprzytoczone”preparaty” NIE WOLNO” stosować do   powierzchni aluminiowych.    Rozpatrzmy teraz jeden z preparatów kwaśnych.   deklarowany przez producenta skład: H2SO4 (kwas siarkowy) 5-15%                                                                  H3PO4 (kwas fosforowy) 15-30%                                                                dozowanie: 50-80 ml. do 10 l. wodyCreated with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)2007-05-08Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA - Dezynfekcja - Dezynsekcja - Deratyzacja - ... Strona 4 z 12                                                temperatura roztworu roboczego 60 - 85°C   Zarówno kwas siarkowy jak i fosforowy posiada sole które wytrącają się   w  wodzie, a w mleku występują fosforany które nie mogą być   rozpuszczone przez kwas fosforowy. Zalecane stężenia roztworu   roboczego nie powodują osiągnięcie na tyle niskiego pH by uzyska ć efekt   redukcji mikroorganizmów. Jedynym czynnikiem biobójczym jest   zalecana temperatura i to w górnym jej zakresie.   Wysoka temperatura w połączeniu ze środowiskiem alkalicznym   niekorzystnie wpływa na elementy wykonane z tworzyw sztucznych i   gumy powodując ich przedwczesne zużycie.   Dodatkowym wymogiem stawianym preparatom, które będą stosowane   do mycia i dezynfekcji dojarki konwiowej jest brak konieczności   używania wyciorów do przewodu mlecznego i gum strzykowych. Jedyn ą   stosowaną szczotką jest szczotka kołnierzowa do gumy strzykowej.   Równie ważnym czynnikiem jaki należy wziąć pod uwag ę przy walidacji   środków chemicznych do utrzymania właściwej higieny dojarki   konwiowej  są warunki przechowywania koncentratów. Muszą one być   odporne i nie zmieniać swych właściwości w temperaturach ujemnych   ( nawet do -10°C) jak i dodatnich ( do + 30°C).   Rozpatrzmy inny zestaw preparatów:- Mycie i dezynfekcja:   Preparat Azetol plus posiada atest PZH dopuszczający go do stosowania   do powierzchni mających kontakt z żywnością. Doskonałe właściwości   myjące w niskich temperaturach (do +40°C)   w stosunku zarówno do białek jak i tłuszczu. Działa na szerokie septum   mikroorganizmów w niskich stężeniach. Charakteryzuje się niską   toksycznością koncentratu. W roztworze nie posiada zapachu. Doskonale   rozpuszcza się w wodzie oraz wypłukuje się. Posiada wysoką tolerancję w   stosunku do wody twardej oraz obciążenia biologiczne. Nie powoduje   przebarwień, nie niszczy mytych i dezynfekowanych powierzchni w tym   wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, aluminium i jego stopów.   Azetol plus może być brany pod uwagę jako preparat do mycia i   dezynfekcji bieżącej dojarki konwiowej do mleka oraz cedzidła i konwi (w   tym aluminiowych), zbiornika magazynowego schładzalnika mleka.   W procesie mycia powierzchni stykających się z mlekiem, konieczne jest   stosowanie kwaśnego środka usuwającego strączyny mineralne z mleka i   wody. Przy stosowaniu preparatu Azetol plus nie zachodzi konieczność   codziennego stosowania kwaśnego środka tak jak ma to miejsce w   przypadku stosowania środka zasadowego. Wystarczy że kwaśny   preparat będzie stosowany jeden raz w tygodniu. Co oznacza, że przy   dwukrotnym doju dziennie co 14-ty cykl mycia i dezynfekcji odbywać się   będzie z zastosowaniem środka kwaśnego.   W ofercie znajdują si ę dwa kwaśne preparaty.- Remiten M specjal. skutecznie usuwa kamień mleczny, wodny, piwny itp.   Jako jeden z nielicznych kwaśnych środków usuwa tłuszcze i białka.   Posiada atest PZH do mycia powierzchni stykających się z żywnością.   Oparty jest na kwasie azotowym.Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)2007-05-08Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA - Dezynfekcja - Dezynsekcja - Deratyzacja - ... Strona 5 z 12   pH 2% roztworu roboczego wynosi 1,3 - 1,7 a więc posiada właściwości   dezynfekujące.   Warunki przechowywania od - 15°C do + 25°C   Sposób użycia : stężenie 2% ; temperatura roztworu roboczego od +5°C   do +80°C  (zaleca się niższy zakres temperatur bez utraty skuteczności   ze względu na koszty ogrzewania wody. Optymalna temperatura do   +40° C).   Czas ekspozycji przy rutynowych czynnościach - 15 minut)   Preparat nie nadaje się do stosowania do powierzchni ocynowanych.   Powoduje ich zniszczenie. Powierzchnie wykonane z gumy, tworzyw   sztucznych, stali kwasoodpornej, aluminium nie ulegają korozji.   Dla gospodarstw gdzie używa się konwi stalowych ocynowanych do   transportu i przechowywania mleka surowego należy zastosować   preparat Remikol M Extra. Remikol M Extra pomimo że oparty jest na   kwasie fosforowym i ortofosforowym doskonale usuwa kamień mleczny i   wodny. Wyjątkowo dobrze usuwa tłuszcze,  smary a nawet dym   wędzarniczy. Jednocześnie w zalecanych stężeniach nie niszczy nawet   powierzchni lakierowanych. Właściwości takie posiada dzięki kompozycji   substancji wspomagających i inhibitorów.   Niektóre dane analityczne:   zdolność pianotwórcza ml. do.........................210   wskaźnik trwałości piany % do .......................90   gęstość g/ml. w temp. +20°C ..........................1,3 - 1,38   punkt zamarzania °C .......................................- 25°C   pH 1% roztworu roboczego ............................1,7 - 2,3 a więc posiada   właściwości   biobójcze.   Zalecany sposób użycia: Do rutynowego czyszczenia stosować 2-3%   roztwór wodny w temperaturze od +5°C do + 60°C ( stosowa ć niższe   zakresy temperatur, optymalnie 40°C)   Dokonując walidacji cytowanych chemicznych środków do utrzymania   higieny mechanicznej dojarki konwiowej, wydaje się właściwym   stosowanie preparatu azetol plus oraz jednego z dwóch preparatów   kwaśnych: Remiten M specjal lub Remikol M Extra.   Jeżeli w gospodarstwie nie używa się stalowych konwi ocynowanych -    należy stosować preparat REMITEN M.   Jeżeli do przechowywania lub transportu mleka stosuje się konwie    ocynowane należy stosować preparat REMIKOL M EXTRA.   Do utrzymania właściwej higieny dojarki mechanicznej i wszelkich   sprzętówstykających się z mlekiem wystarczą dwa preparaty a nie trzy .   Pozwala to maksymalnie uprościć procedurę oraz obniżyć nakłady na   czynności związane z utrzymaniem higieny.6.2. Mycie i dezynfekcja sprzętu udojowego oraz do przechowywania i   transportu mleka surowego:6.2.1. Aby zapewnić wykonanie punktu nr. 1 i 2 niniejszej procedury, po   przeprowadzeniu walidacji chemicznych środków do utrzymania   właściwej higieny wybrano preparat Azetol plus stosowany w roztworze   wodnym o stężeniu 0,15% do 0,2%   Jeżeli w gospodarstwie używa się stalowych konwi ocynowanych, do   rutynowego czyszczenia stosuje się 2% wodny roztwór preparatu   Remikol M Extra stosując kąpiel jeden raz w tygodniu ( co 14 dój).   Jeżeli  gospodarstwo jest wyposażone w schładzalnik do mleka zCreated with novaPDF Printer (www.novaPDF.com)2007-05-08 [ Pobierz całość w formacie PDF ]