Procedura sprawdzania przydatności śrub głowicy w silnikach serii K, Silniki Rover

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Procedura sprawdzania przydatności śrub głowicy
w silnikach serii K
Według pewnych źródeł śruby skręcające głowicę z blokiem silnika serii K powinny być bezwzględnie
wymieniane po kaŜdym ich wykręceniu, natomiast wg innych moŜna je ponownie wykorzystać. Jak jest
naprawdę? Aby się o tym przekonać wystarczy przejrzeć
RAVE
. W części "K Series Engine Overhaul Manual"
znajduje się sekcja "Head Bolts Inspection", w której opisano procedurę sprawdzania dalszej przydatności śrub
głowicy. PoniŜej przedstawiono przetłumaczony tekst procedury.
1. Ustaw śruby w takiej samej kolejności, w jakiej były zamontowane.
2. Umyj wszystkie śruby, wytrzyj do sucha, a następnie delikatnie zwilŜ gwinty olejem.
Śruby głowicy moŜna wykorzystać ponownie tylko w przypadku pomyślnego przejścia jednego z
przedstawionych poniŜej testów.
Test przy zdemontowanej gþowicy
1. Delikatnie wsuń śruby w ich pierwotne połoŜenie. UWAśAJ, ABY ŚRUBA NIE WPADŁA DO OTWORU. Wkręć
kaŜdą śrubę za pomocą palców do otworów w magistrali olejowej.
UWAGA: Do sprawdzenia przydatności śruby, na której uŜyto blokady tulei cylindra, niezbędne jest tymczasowe
zdemontowane blokady. Blokady naleŜy demontować pojedynczo i zamontować ponownie natychmiast po
zakończeniu sprawdzania śruby. NaleŜy zachować szczególną uwagę, aby zapobiec obróceniu wału korbowego
lub przesunięcia tulei przy zdemontowanych blokadach.
2. Zmierz odległość od powierzchni bloku silnika do punktu "A" na łbie śruby głowicy (patrz rysunek)
JeŜeli wymiar jest mniejszy lub równy 97 mm, śruby moŜna uŜyć ponownie. Wymiar większy niŜ 97 mm oznacz
konieczność zastosowania nowej śruby.
Test przy zdemontowanej magistrali olejowej
1. Przy śrubach głowicy zamontowanych w ich pierwotnym połoŜeniu, wkręć kaŜdą z nich palcami w magistralę
olejową.
2. JeŜeli wkręcony jest cały gwint, śruby moŜna uŜyć ponownie.
3. JeŜeli nie jest wkręcony cały gwint śruby, naleŜy zmierzyć odległość od górnej krawędzi magistrali olejowej
do punktu "B" na łbie śruby głowicy (patrz rysunek).
JeŜeli wymiar jest mniejszy lub równy 378 mm, śruby moŜna uŜyć ponownie. Wymiar większy niŜ 378 mm
oznacz konieczność zastosowania nowej śruby.
UWAGA: W przypadku uszkodzenia gwintu naleŜy zamontować nową magistralę olejową. Nie jest dopuszczalne
stosowanie wkładek gwintowanych (Helicoil).
Tþumaczenie na podstawie RAVE:
piter34
[ Pobierz całość w formacie PDF ]