Procedury check in oraz check out w języku polskim i angielskim, Technik hotelarstwa

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Procedura check in dla go
ś
ścia z rezerwacją
Uprzejme
powitanie go
ś
ści
W itam Serdecznie w naszym hotelu Welcome to our Hotel.
Welcome at X Hotel
Dzień dobry Good morning.
Zapytanie o rezerwację lub

„w czym mogę pomóc?


W czym mogę pomóc? How can I help you?
May I help You, sir / madam?
Chcia
ł
łabym odebra
ć
ć rezerwację. I have a reservation.
Zapytanie o nazwisko na
jakie by
ł
ła dokonana rezerwacja
Na jakie nazwisko by
ł
ła dokonana rezerwacja? Can I have your name, please?
What is the name of your reservation?
Jaki jest numer Pańskiej rezerwacji?
What is the number of your reservation?
Na nazwisko Nowak. My name is Nowak.
Sprawdzenie i ustalenie
szczegó
ł
łów rezerwacji
-Tak, zgadza się mam rezerwację na nazwisko Nowak, pokój jedno-osobowy, od dzisiaj do
ś
środy, cena pokoju wynosi 150 z
ł
ł, w cenę wliczone jest
ś
śniadanie, czy
ż
życzy sobie Pan pokój
dla pal
ą
ących czy dla niepal
ą
ących?
-Yes, I have a reservation for the name Nowak, It's a single room from today to Wednesday.
The price per room per night is 150PLN. Breakfast is included in the price.Would you like the
room for smoking or non-smoking?
Poproszę o pokój dla niepal
ą
ących. For non-smoking, please.
Poproszenie go
ś
ści o
dokument to
ż
żsamo
ś
ści
-Czy mog
ł
łabym prosi
ć
ć Pana Could I have your passport or ID, please?
dokument to
ż
żsamo
ś
ści? May I have your passport or ID, please?
Tak, oczywi
ś
ście. Yes, of course.
Yes, here you are
Sprawdzenie to
ż
żsamo
ś
ści
go
ś
ścia (dyskretnie)
[Dyskretne porównanie go
ś
ścia ze zdjęciem]
Uzupe
ł
łnienie danych go
ś
ści
w systemie lub wpisanie do księgi meldunkowej
 [uzupe
ł
łnienie danych go
ś
ści]
Oddanie dokumentów
go
ś
ściom
[Zwrócenie dokumentów go
ś
ściom]
Poproszenie go
ś
ści o
wype
ł
łnienie kart meldunkowych
-Czy móg
ł
łby Pan wype
ł
łni
ć
ć kartę meldunkow
ą
ą? Proszę pamięta
ć
ć aby podpisa
ć
ć się na dole karty.
-Please, fill in and sign the registration card.
Oczywi
ś
ście Certainly,sir / madam
Wystawienie go
ś
ściom kart
pobytu
[Wype
ł
łnienie i wystawienie go
ś
ściom kart pobytu]
Udzielenie go
ś
ściom informacji o regulaminie
hotelowym, us
ł
ługach
ś
świadczonych przez hotel
oraz o gastronomii
-W pokoju znajduje się regulamin hotelowy. Czy ma Pan jakie
ś
ś dodatkowe
ż
życzenia? W ofercie
hotelu mamy mo
ż
żliwo
ś
ś
ć
ć skorzystania ze SPA, basenu lub si
ł
łowni.
-in the hotel room there is a booklet with our regulations and facilities like: SPA, swimming
pool, gym, fitness. Do You have any wishes?
Chcia
ł
łbym jutro w godzinach I would like to use the swimming
od 16 do 18 skorzysta
ć
ć z basenu pool tomorrow from 4 p.m to 6 p.m
Udzielenie odpowiedzi na
zapytania go
ś
ścia, spe
ł
łnienie
ż
życzeń
Czy chcia
ł
łby Pan o co
ś
ś zapyta
ć
ć? Do You have any questions?
Is there anything else what I can do for you?
Nie raczej nie mam pytań No, thank you.
Wręczenie kluczy do pokoju
wraz z kartami pobytu
-Proszę ,oto Pana klucz do pokoju wraz z kart
ą
ą pobytu.
-Here is the key to your room with residence card.
Dziękuję uprzejmie Thank You.
Wskazanie drogi do
pokoju
-Numer Pana pokoju to 223, znajduje się on na 2 piętrze. Po lewej stronie recepcji znajduj
ą
ą się
windy, pana pokój jest po prawej stronie windy
-Your room number is 2-2-3 and it is situated on the second floor. The lifts are near the
reception desk on the left side. Your room is on the right side of the lift.
Dziękuję bardzo Thank you very much
 Zaproponowanie pomocy
przy baga
ż
żu
Czy
ż
życzy Pan sobie pomoc przy baga
ż
żu? Can we give You a hand with Your luggage?
Nie dziękuję, poradzę sobie
.
No, thanks, I can handle this.
Ż
Życzenie mi
ł
łego pobytu
W takim razie
ż
życzę mi
ł
łego So, I wish You nice and comfortable stay
pobytu w naszym hotelu. in our hotel.
Dziękuję bardzo Thank you very much.
Otwarcie rachunku
go
ś
ścia
[recepcjonista otwiera rachunek go
ś
ścia]
PROCEDURA CHECK OU T
Dla go
ś
ścia, za którego p
ł
łaci firma przelewem, go
ś
ś
ć
ć dodatkowo skorzysta
ł
ł z us
ł
ług nie
objętych zamówieniem
Uprzejme powitanie go
ś
ścia
W itam serdecznie, w czym mogę pomóc? Good morning. How can I help You?
Dzień dobry, chcia
ł
łbym się wymeldowa
ć
ć. Good morning. I would like to check out.
Zapytanie o numer pokoju
Czy mogę prosi
ć
ć o podanie numeru pokoju? Can I have Your room number, please ?
Tak, oczywi
ś
ście. Mój numer pokoju to 223. Certainly. My room number is 223.
Zapytanie czy go
ś
ście s
ą
ą zadowoleni z pobytu
Czy jest Pan zadowolony z pobytu w naszym hotelu? Did you enjoy your stay in our hotel?
-Przepiękny hotel, bardzo przyjemna atmosfera, na pewno tu wrócę.
-Yes, I did.This hotel is beautiful. The atmosphere is very nice and I will surely come back here
soon / in the future.
Poinformowanie s
ł
łu
ż
żby pięter o wyje
ź
ździe go
ś
ści
-wys
ł
łanie informacji do s
ł
łu
ż
żby pięter o -send information to the housekeeping
wyje
ź
ździe go
ś
ści about the guests checking out.
Odebranie raportu od s
ł
łu
ż
żby pięter o stanie pokoi (statusie pokoi)
-[odebranie informacji,
ż
że pokój jest w dobrym stanie (lub nie)]
-[take information about the condition of the room (good or bad)]
 Ustalenie zakresu p
ł
łatnych us
ł
ług, z których go
ś
ś
ć
ć korzysta
ł
ł podczas pobytu - objętych i
nieobjętych zamówieniem
-Chcia
ł
łabym poinformowa
ć
ć,
ż
że skorzysta
ł
ł Pan z us
ł
ług, które nie by
ł
ły objęte zamówieniem s
ą
ą
to: wizyta w SPA oraz kolacja w hotelowej restauracji.
-I would like to inform that you have used services which were not included in the order as
follows: SPA and the supper in the hotel restaurant.
-Tak, zgadza się -Yes, it

’s true.
Przedstawienie p
ł
łatnikowi do akceptacji wstępnego rachunku
-Proszę sprawdzi
ć
ć czy wszystko się zgadza, oto wstępny rachunek.
-Please, check if everything is all right, this is the bill.
-
Tak, oczywi
ś
ście. - Yes, of course.
Pobranie nale
ż
żno
ś
ści za us
ł
ługi nie objęte zamówieniem
-Jak
ą
ą formę p
ł
łatno
ś
ści Pan preferuje, je
ś
śli chodzi o us
ł
ługi nie objęte zamówieniem?
-What method of payment do you prefer regarding services not included in the order? Cash or
credit card?
-Za us
ł
ługi nie objęte zamówieniem zap
ł
łacę gotówk
ą
ą.
-For these services I will pay with cash.
Pobranie nale
ż
żno
ś
ści za us
ł
ługi nie objęte zamówieniem
-W takim razie proszę o uregulowanie nale
ż
żno
ś
ści w wysoko
ś
ści 125 z
ł
ł.
-So it will be 125PLN alltogether.
-Here you are. - Proszę bardzo.
Wystawienie faktury VAT
-Faktura będzie na Pana nazwisko, czy na firmę?
-Should the invoice be issued for your name or the company name?
-Wystarczy na moje nazwisko/ Na firmę
-My name is enough/ Company name,please.
-Czy jest Pan upowa
ż
żniony do odebrania faktury VAT czy wys
ł
ła
ć
ć j
ą
ą na adres firmy?
-Are you entitled to take an invoice or should I send it on your company address?
-
Tak, jestem upowa
ż
żniony na odebranie faktury.
-Yes, I am entitled to take it.
 Wręczenie orygina
ł
łu faktury VAT p
ł
łatnikowi w celu przekazania firmie.
-Proszę, oto orygina
ł
ł faktury VAT. - Here is your invoice.
-
Dziękuję bardzo. - Thank you very much.
Odebranie klucza od pokoju.
-Czy mogę prosi
ć
ć klucz od pokoju? - Can I have your room key?
-Oczywi
ś
ście. -Certainly
Zaproponowanie pomocy przy opuszczeniu hotelu.
-Czy
ż
życzy sobie Pan pomoc przy baga
ż
żu lub zamówienie taksówki?
-Do you need our hand with your luggage or maybe should I order a taxi for you?
-
Z pomocy przy baga
ż
żu chętnie skorzystam, a taksówkę poproszę za 30 min.
-It would be great. Can you take my luggage? I need a taxi in 30 minutes.
Zaproponowanie pomocy przy opuszczeniu hotelu.
-Baga
ż
żowy zaraz się zajmie Pana rzeczami, taksówka będzie za 30 minut, przed g
ł
łównym
wej
ś
ściem do hotelu.
-The porter will take your luggage, the taxi will be in 30 minutes in front of the hotel
-Dziękuję uprzejmie. -Thank you very much.
Ponowne zaproszenie do skorzystania z us
ł
ług hotelu.
-Zapraszam ponownie do odwiedzenia naszego hotelu.
-We are looking forward to seeing you next time in our hotel.
-
Dziękuję bardzo. - Thank you very much
Po
ż
żegnanie go
ś
ścia
-Do widzenia.
Ż
Życzę mi
ł
łego dnia. - Goodbye. Have a nice day.
-Dziękuję wzajemnie. Do widzenia. - Same to you. Bye
Oczekiwanie na przelew
-[Hotel oczekuje na wp
ł
łynięcie nale
ż
żno
ś
ści na konto]
-[ The hotel waits for the money transfer to the hotel account]
Zamknięcie rachunku
-[Zamykamy rachunek go
ś
ścia] -[ We close the guest

’s bill]
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]