Procedury kontroli placu budowy. Zestaw wskazówek i wymogów prawnych dla kierownika budowy, UPRAWNIENIA ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Procedury kontroli placu budowyZestaw wskazówek i wymogów prawnych dla kierownika budowyPROCEDURY KONTROLI PLACU BUDOWYZestaw wskazówek i wymogów prawnych dla kierownika budowy2AutorzyEdward Kołodziejczyk(rozdz. 3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 4; 6; 7; 8)– kilkanaście lat pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wieloletnidziennikarz i redaktor czasopism związkowych i fachowych. W tymw latachi redaktor1991-1999miesięcznika„InformatorPIP„InspektorPracy”.Wydawcaseriikwartalnikaochronypracy”.Redaktorwydawniczych z dziedziny ochrony pracy, m.in. w budownictwie.Artur Hetmann(rozdz. 3.3)–oficer pożarnictwa z 15 letnim stażem,absolwent Szkoły Głównej Służby pożarniczej w Warszawie, wykładowcaprzedmiotu „Bezpieczeństwo budynków” w Szkole Aspirantów PaństwowejStraży Pożarnej w Poznaniu, specjalista ochrony przeciwpożarowej,współorganizator kursów inspektorów ochrony przeciwpożarowej, członekStowarzyszeniaInżynierówiTechnikówPożarnictwa,współautorpodręcznika „Wybrane elementy bezpieczeństwa pożarowego budynków”.Dariusz Markiewicz(rozdz. 9) – Oficer Państwowej Straży Pożarnejw stopniu kapitana, z kilkunastoletnim stażem służby. Wykładowcaprzedmiotu „Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej”, ekspertz zakresuprzepisówbudowlanychorazprzepisówzwiązanychz zachowaniem bezpieczeństwa na terenie budowy.Aleksander Zamlewski(rozdz. 1; 2; 5) – absolwent Wydziału Prawa naUniwersytecie im. AdamaMickiewiczaw Poznaniu, radcaprawny,pracował w kilku renomowanych kancelariach prawnych w Poznaniu,ukończył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski, przez kilka latorzekał w Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Obecnie jest doktorantemw Zakładzie Prawa Prasowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw PoznaniuistałymwspółpracownikiemKancelariiPrawnejPiszczi Wspólnicy Spółka komandytowa w Poznaniu, w której kieruje pracamiDepartamentu Prawa Cywilnego.PROCEDURY KONTROLI PLACU BUDOWYZestaw wskazówek i wymogów prawnych dla kierownika budowy3Spis treści1Obowiązki inwestora budowlanego1.11.2Obowiązek współdziałania z innymi podmiotamiKontrole stanowisk pracys. 5s. 5s. 5s. 7s. 11s. 11s. 12s. 12s. 20s. 2223Zakres obowiązków kierownika budowyObowiązkowa dokumentacja na placu budowy3.13.23.33.43.5Projekt budowlanyDokumentacja budowyDziennik budowyPlan BiOZKsiążka Obiektu Budowlanego4Wymagania bezpieczeństwa przy organizacjiplacu budowy4.14.24.3Koordynacja robótOcena ryzyka na placu budowyKontrola terenu budowy pod względemwymagań bezpieczeństwaKontrola zabezpieczeń przeciwpożarowychna budowies. 23s. 23s. 23s. 244.4s. 305Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowiana budowie5.1Treść planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowias. 32s. 336Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalacjii urządzeń elektroenergetycznychna placu budowy oraz robót wykonywanychw pobliżu tych instalacjis. 40PROCEDURY KONTROLI PLACU BUDOWYZestaw wskazówek i wymogów prawnych dla kierownika budowy47Wymagania bezpieczeństwa dotyczącemaszyn i innych urządzeń technicznychużywanych w budownictwie7.17.27.3Rozpoczęcie pracyŻurawie i dźwigi budowlaneHaki i zawiesia oraz dopuszczalne obciążenielin i łańcuchówNarzędzia ręczneUrządzenia do suszenia pomieszczeńs. 43s. 44s. 44s. 47s. 49s. 50s. 517.47.58.Kontrole realizowane przez Nadzór Budowlany8.1Zadania i obowiązki organów NadzoruBudowlanegoZakres kontroli oraz uprawnieniainspektorów nadzoru budowlanegoKategorie budynkóws. 528.2s. 53s. 548.39Postępowanie kontrolne i wyjaśniającew sprawie ustalenia przyczyn katastrofbudowlanychs. 57 [ Pobierz całość w formacie PDF ]