Proces integralnego wychowania i nauczania(1), MUZYKA, różne, materialy, PRACE

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Najbardziej spójną i wszechstronnie ujętą koncepcję integracji opracowała Łucja Muszyńska odnosząc ją do nauczania i wychowania w klasach I-1II. Wprowadziła też pojęcie integralnej jednostki tematycznej.Proces integralnego wychowania i nauczania można podzielić na elementy składowe, którym są tzw. Integralne jednostki tematyczne.Założenia procesu integralnego wychowania:1. Wychowawca – nauczyciel planuje nie tematy poszczególnych lekcji przedmiotowych lecz integralne jednostki tematyczne, obejmujące szereg godzin lekcyjnych jednego lub kilku dni nauki w zależności od zakresu tematu i bogactwa problematyki. Cykl zajęć jest podporządkowany nadrzędnemu tematowi – zagadnieniu.2. Nauczyciel dobiera cele wychowania i nauczania opierając się na : aktualnie obowiązującym programie nauczania, własnym planie pracy wychowawczej w klasie, aktualnych zadaniach wynikających z analizy sytuacji panującej w zespole klasowym.3. Wychowawca opracowuje tok realizacji danej jednostki tematycznej, przewiduje wszechstronne formy działalności dzieci oraz różnorodne zadania dla nich.4. Realizacja każdej integralnej jednostki tematycznej przebiega przy przestrzeganiu następujących zasad : A) Ciągłości czasowej – nauczyciel nie stosuje lekcyjnych interwałów czasowych, B) urozmaicenia form zajęć, C) płynności zajęć (przechodzenie od jednej formy zajęć do następnej odbywa się w sposób naturalny, logiczny i powiązany.5. Wdrażanie dzieci do wykonywania zadań, jako głównych czynności w trakcie realizacji integralnej jednostki tematycznej dokonuje się przy przestrzeganiu następujących zasad: A) Różnorodności zadań, B) Różnorodnej organizacji działań dziecięcych – działania powinny być indywidualne, zespołowe, społeczne, C) Aktywizacja dzieci, D) Motywacji – zadania muszą być tak pomyślane, aby odpowiadały potrzebom dzieci, E) Ideowości, dzieci wykonujące zadania muszą być świadome wyższych racji i celów, którym te zadania służą, F) Zespołowości, G)Udziału wychowawcy. Wychowawca powinien występować nie tylko jako przewodni ale także jako uczestnik podejmowanych działań.6. Realizacja integralnego wychowania i nauczania powinna przebiegać w rozszerzonym wymiarze godzin, we wszystkich klasach 1 – 3 powinna obejmować co najmniej 24 godziny tygodniowo.Integracja wychowania i nauczania musi się dokonywać nie tylko przez koordynację i łączenie tych dwóch procesów , ale przede wszystkim poprzez osobę kierującą nimi, jaką jest nauczyciele – wychowawca.Dla podkreślenia znaczenia silnej i trwałej więzi uczuciowej między dziećmi a wychowawca warto przytoczyć interesujące badania SKEELSA.Podzielił on dzieci upośledzone przebywające w zakładach specjalnych na dwie grupy: eksperymentalną i kontrolna. Dzieci z grupy eksperymentalnej przydzielił matkom – osobom zamieszkującym zakład dla umysłowo upośledzonych. Dzieci z grupy kontrolnej pozostawił w dotychczasowym środowisku w sierocińcu. Już po półtora roku u dzieci z grupy eksperymentalnej wychowywanych przez osoby zaangażowane wobec nich uczuciowo, stwierdzono znaczne podniesienie poziomu inteligencji, a w grupie kontrolnej obniżenie nieomal o te sama wartość. Po 30 latach dzieci z pierwszej grupy utrzymywały się samodzielnie, ukończyły szkoły średnie i częściowo wyższe. Natomiast osobnicy z grupy kontrolnej, albo zmarli wcześniej, albo przebywali w zakładach specjalnych.Jest tak jednak tylko wówczas. Gdy umożliwi się wychowawcy częste osobiste kontakty z dzieckiem organizację jego życia i działań oraz nawiązanie silnej więzi emocjonalnej. Nie dokona się tego w ramach jedynego czy dwóch przedmiotów, których uczy.Potrzeba integralnego wychowania i nauczania w klasach niższych występuje także z całą wyrazistością wówczas, kiedy bierzemy pod uwagę pedagogiczny punkt widzenia. Wszak podstawowe zadania szkoły polegają na pełnym i wszechstronnym przygotowaniu uczniów do życia, a nie do szkoły.Przygotowanie do życia powinno się odbywać nie poprzez hasła, ale konkretną organizację życia i działalności dzieci.ORGANIZACJA PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA LEKCJACH.Integracja wychowania i nauczania w klasach młodszych przejawia się w:1. łącznym ujmowaniu celów wychowania, nauczania i kształcenia,2. scalaniu treści i materiału nauczania oraz wychowania przez koncentrację wokół zasadniczych osnów zintegrowanych jednostek tematycznych3. tworzeniu jednolitych , integralnych ciągów sytuacyjnych dla działań i przeżyć dziecięcych.Każdy dzień szkolny, czasem dwa lub trzy stanowi całość tematyczną. Wątki lekcyjna i pozalekcyjne, a także organizacyjne koncentrują się wokół naczelnego tematu osnowy. Każda integralna jednostka metodyczna ma wspólny temat, który łączy wszelkie poczynania nauczyciela i dzieci i formy ich pracy z poszczególnych przedmiotów.Nauczanie planuje się tematami wiodącymi. Nauczyciel reguluje czas pracy uczniów według swego uznania, kierując się realizacją zadań i stanem dzieci.Cele dobierane do integralnych jednostek tematycznych stanowią połączenia cech kierunkowych dziecka, to znaczy cech uczuć i woli , wyznaczających do czego dziecko będzie w przyszłości dążyło i jakie wartości uznawało, oraz cech sprawnościowych. Tylko łączne ujmowanie tych celów umożliwia rzeczywistą integrację wychowania z nauczaniem.Jedną z podstawowych zasad organizacji pracy w klasach młodszych jest stosowanie dużej liczby różnorodnych form i to stosowanie naprzemienne, bogate i wszechstronne oraz konsekwentnie wykorzystane.Uczniowie są nie tylko poddawani oddziaływaniom werbalnym nauczyciela ale sami także wykonują najrozmaitsze zadania i ćwiczenia o znaczeniu dydaktycznym lub wychowawczym. Bardzo kształcącą i rozwijającą forma są w określony sposób organizowane inscenizacje, deklamacje teatrzyki a zwłaszcza samorodne. Konieczne jest także rozwijanie dziecięcej twórczości samorodnej w mowie.Ważna formą zajęć są także prace użytkowe i społeczno – użytkowe.Inną grupę zajęć stanowią tez wycieczki, zwiady, wypady, spacery, rajdy, biwaki i obozy. Zajęcia tego typu stwarzają okazje do poznania dzieci w warunkach zupełnie odmiennych od szkolnych.Formy realizacji procesu wychowania i nauczania można podzielić ze względu na treść działania dzieci:1. działalność poznawcza- obejmuje procesy intelektualne towarzyszące poznawaniu rzeczywistości zarówno przyrodniczej, jak i społecznej. Działalność ta obejmuje rozumienie obiektywnego świata i w nim mechanizmów życia zbiorczego.2. działalność gospodarcza- na którą składa się posługiwanie i dysponowanie dobrami użytkowymi w skali klasy szkolnej.3. działalność produkcyjna- to taki rodzaj czynności, którego rezultatem jest dobro użytkowe. np. uczniowie mogą wytwarzać niektóre pomoce dydaktyczne4. czwarta grupa form związana jest z wdrażanie dzieci do odbioru treści emocjonalnych. Celem ich jest ukształtowanie lub zmiana stosunku emocjonalnego dzieci do różnych spraw. Treści takich dostarcza recepcja sztuki i literatury dziecięcej poprzez różnorodne formy, jak wieczory legend, czy baśni inscenizacje i teatrzyki, sytuacje z filmem, słuchowiskiem radiowym, czy widowiskiem telewizyjnym, zwiedzanie wystaw, zabytków.5. Blisko związaną następną grupą form realizacyjnych jest organizacja działalności artystycznej i twórczej dzieci. Celem jej jest dostarczenie przeżyć poprzez własną aktywność oraz doprowadzenie do wewnętrznej akceptacji przejawionego określonego zachowania, wyrażonej opinii, zdania czy poglądu przy odgrywaniu ról i towarzyszącej temu identyfikacji z bohaterem.6. Kolejną grupą form są sytuacje do uprawianą prze dzieci na terenie klasy i szkoły działalności rozrywkowej, takiej jak sport, zabawy, turystyka itp.7. Ostatnia grupa form jest związana z działalnością konsumpcyjną użytkowaniem dóbr materialnych i duchowych prze dzieci. Celem organizowania tej działalności jest wyposażenie dzieci w określone nawyki, postawy w stosunku do dóbr społecznych i do współ-konsumentów tych dóbr.TOK PRACY NAUCZYCIELA1. Pierwszy etap to sformułowanie tematu naczelnego. Musi on być sformułowany wyraźnie i na tyle ogólnie, aby mógł objąć wszystkie zamierzone zajęcia, różne przedmioty przypadające w danym odcinku czasu oraz różne treści wychowawcze i dydaktyczne, a także problemy myślowe i praktyczne.np.: „ Poznajmy nasze osiedla”, „Jak dobrze i mądrze wypoczywać”, „Mój udział w życiu rodzinnym”.2. Drugim etapem pracy nauczyciela jest dobór i selekcja materiału nauczania z zakresu wszystkich przedmiotów które mogą być realizowane w ramach zaplanowanego tematu. Np.{S. 36}3. Dalszym etapem pracy nauczyciela przygotowującego integralna jednostkę tematyczna jest określenie celów wychowawczych związanych z tematem naczelnym oraz wyłonionym materiałem nauczania. Musza one być formułowane bardzo konkretne i precyzyjnie.4. Po sformułowaniu celów można przystąpić do opracowywania koncepcji organizacji toku lekcyjnego.Kiedy sytuacja zorganizowana przez wychowawcę będzie miała właściwości wychowujące.Można tu wymienić cztery warunki:1. sytuacja wychowawcza musi zawierać elementy odpowiadające motywacji dziecka, czyli musi on dostrzegać możliwości zaspokojenia swoich potrzeb,2. sytuacja wychowawcza musi wywoływać aktywność dziecka,3. sytuacja wychowawcza musi przynosić następstwa dla przezywanych motywacji, czyli dostarczać nagród i kar za przejawioną aktywność dziecka4. sytuacja wychowawcza musi zapewniać wychowankowi możliwość wyboru zachowań, nie może zmuszać do ściśle określonej aktywności; wychowawca powinien oddziaływać przez bodźcowanie poprzez układ warunków, a nie przez bezpośredni nacisk.PRACA WYCHOWAWCY KLASOWEGO Z KODEKSEM MORALNYM UCZNIANauczyciel – ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]