Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie-[ www.potrzebujegotowki.pl ], Ściągi i wypracowania

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Spojrzenie na rozwój międzynarodowego biznesu pozwala stwierdzić, iżprzejście od rynku producenta do rynku konsumenta spowodowało zmianę warunków,w jakich przedsiębiorstwa muszą wytwarzać i sprzedawać swoje produkty i usługi.Zmniejszona żywotność produktów spowodowana ich szybkim moralnym starzeniemsię, konieczność skracaniacykliprodukcyjnych, wzrastający popytna towarywysokojakościowe o dobrej jakości, wymagają przejścia do rynku rządzonego przezodbiorcę. Zmusza to podmioty rynku nie tylko do zbadania i poznania potrzeb klienta,ale także do przewidywania jego przyszłych potrzeb, tak w odniesieniu do towarów,jak i usług oraz sposobu organizacji łańcucha dostaw.Pojęcie logistyki jest różnie definiowane, lecz jej istota jest wspólna, mimoodmiennych sformułowań. Komitet EWG oraz Brytyjski Instytut Logistyki i ZarządzaniaDystrybucją określają logistykę jako proces zarządzania całym łańcuchem dostaw,który jest rozumiany jako działalność związana z przepływem materiału (towaru) odjego oryginalnego źródła poprzez wszystkie pośrednie formy aż do postaci, w którejjest konsumowany przez ostatecznego klienta.Amerykańskie Towarzystwo Logistyczne (National Counsil of Physical DistributionManagament) określa w szerokim zakresie logistykę jako: integrację dwóch lub więcejrodzajów działalności w celu planowania, realizacji i kontroli przepływu surowców imateriałów w procesie tworzenia zapasów materiałów i wyrobów gotowych oraz wtrakcie ich przepływu z miejsc pozyskiwania do miejsc konsumpcji. Działanie to możeobejmować: obsługę klientów, przewidywanie popytu, problemy komunikowania się wsferze zaopatrzenia i dystrybucji, kontrolowanie poziomu zapasów materiałowych itowarowych,czynnościmanipulacyjne,tworzenieprzesyłek,obowiązekpodtrzymywania poziomu obsługi odbiorców, lokalizację magazynów, pośrednictwo,gospodarkę opakowaniami, transport, zagospodarowanie odpadów produkcyjnych,gospodarowanie infrastrukturą magazynową.Postulaty i wymagania logistyki znajdują odzwierciedlenie w japońskiej formule„pięciu zer”: zero błędów i pomyłek, zero wad i usterek zero opóźnień, zero zapasów izero papierków, czyli biurokracji.Procesy logistycznesą związane zarówno z przepływem materiałów, jak iinformacji od dostawców czynników produkcji do ich użytkowników, a nawet dalej poutylizację odpadów.Do procesów logistycznych zaliczyć można:prognozowanie zaopatrzenia,dokonywanie zamówień,zaopatrzenie, magazynowanie i zarządzanie zapasami,zasilanie stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły,pakowanie i konfekcjonowanie,transport,gospodarkę opakowaniami,gospodarkę odpadami produkcyjnymi,przepływ informacji,serwis,gromadzenie przetwarzanie i przekazywanie informacji związanych z powyższymiczynnościami.Wszystkie procesy logistyczne powinny spełniać warunki określane jakozasada 6W,tzn.:właściwy towar,we właściwej ilości,we właściwym czasie,na właściwe miejsce,o właściwej jakości,po właściwych kosztach.Całość tych zintegrowanych procesów tworzy system logistycznyObecnie można zaobserwować tendencje do przejmowania funkcji sprawnejorganizacji zewnętrznych procesów logistycznych przez operatorów spedycyjno-transportowych (logistycznych).Operator logistycznyto firma oferująca kompleksową obsługę klienta w zakresieprzewozu i jego organizacji, konfekcjonowania, paletowania, magazynowania irozporządzania towarem w imieniu klienta. Firma taka dąży do obniżania kosztówwłasnych oraz klienta, co można osiągnąć m.in. poprzez bardzo dobrze zorganizowanysystem pracy (np. oparty na zasadzie just-in-time), wyzbywanie się czynnościdodatkowych (outsourcing) oraz koncentrację i rozwój działalności podstawowej (corebusiness).Do zadań operatorów logistycznych można zaliczyć:organizację dostaw surowców do miejsc przetwarzania,organizację obrotu magazynowego wyrobów gotowych,zorganizowanie dostaw produktów do odbiorców,załatwianie wszystkich spraw związanych z dokumentacją takich procesów, jak:listy przewozowe, dokumentacja magazynowa czy sprawy celno-finansowe.Profesjonalizm operatora logistycznego uzależniony jest przede wszystkim odposiadanegokapitałuorazodrozwiniętegosystemuinformatycznego,któryumożliwiałby zarządzanie magazynem czy śledzenie drogi przesyłek (track and tracy).Synchronizacja trzech podstawowych obszarów logistyki – zaopatrzenia, produkcji(logistyka wewnętrzna), dystrybucji – przyczynia się do kształtowania jakościoferowanych dóbr.Rys.1.Systemoperacyjnegoplanowanialogistycznegodlakonstruktora rozwiązań informatycznych.klientprzyjęciezamówieniaprogramowaniedostawcazaopatrzenieprodukcjakonfekcjonowaniedostawarozwój produkturozwój technologiibadania rynkuŹródło:M.Urbaniak,Marketingprzemysłowy,WydawnictwoPrawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999, s. 166Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw powinno przynieść następująceefekty:koordynację dostaw surowca,minimalizację zapasów,likwidowanie braków w zapasach,wysoki poziom obsługi klientów,redukcję kosztów,bardziej konkurencyjną pozycję firmy na rynku.Badania przeprowadzone przez instytut AT Kearney w latach 1987 i 1992 na próbie1000 przedsiębiorstw w krajach EWG i EFTA wykazały znaczną redukcję kosztówponoszonych na logistykę w stosunku do obrotów przedsiębiorstw. W badanym okresieredukcja kosztów wynosiła około 4%, co pozwala stwierdzić, iż zarządzanie logistyczneprzyczynia się wymiernie do redukcji kosztów.Rys. 2. Koszty ponoszone na logistykę w stosunku do obrotówprzedsiębiorstw.transportskładowanie1612841987administracja i informatykazarządzanie zapasami5,9332,13,319922,31,92,9Źródło: M. Urbaniak, Marketing..., op. cit., s. 167.Badania przeprowadzone w 1993 r. przez BIPE w przedsiębiorstwach francuskichwskazują, iż najmniejsze wydatki na działalność logistyczną ponoszone są wprzypadku maszyn i urządzeń przemysłowych, natomiast największe w przypadkusurowców przemysłowych (zob. tab. 1).Tabela 1. Wydatki na logistykęWydatki na logistykę wWyszczególnieniePrzemysł spożywczySurowce przemysłoweWyposażenieprzedsiębiorstwstosunku do obrotów (w%)13,514,38,9Wydatki na logistykę wstosunku do wartościdodanej (w %)46,341,621,4Przemysł samochodowyArtykuły bieżącej potrzeby12,411,351,034,2Źródło: M. Urbaniak, Marketing..., op. cit., s. 168.Logistyka jest nauką, która w szybkim tempie opanowuje różne dziedziny życia iumożliwia im prężny i dynamiczny rozwój. Pozwala skutecznie redukować kosztyprzedsiębiorstw, a co za tym idzie zwiększa ich dochody, dając skuteczne narzędzie wwalce z konkurencją.BIBLIOGRAFIA1. Gołembska E. (red.),Kompendium wiedzy o logistyce,Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa, Poznań 1999.2. Urbaniak M.,Marketing przemysłowy,Wydawnictwo Prawno- Ekonomiczne INFOR,Warszawa 1999.3. Sztucki T.,Marketing przedsiębiorcy i menedżera,Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa 1996. [ Pobierz całość w formacie PDF ]