prod cem bch, studia - analityka chemiczna UMCS, V semestr, technologia chemiczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Produkcja cementu
Materiały do zajęć konwersatoryjnych
poprzedzających wycieczkę techniczną do
Cementowni „Chełm”
Oprac. dr Bogusław Chmiel
dr Wiesław Grzegorczyk
Terminologia

MATERIAŁY WIĄŻĄCE
- substancje (mineralne), które w stanie
sproszkowanym po zmieszaniu z cieczą (wodą) tworzą plastyczne,
łatwe do formowania masy, twardniejące i przechodzące po pewnym
czasie w ciało stałe, np. wapno, gips, cement.

ZAPRAWY
(CERAMICZNE, BUDOWLANE) – mieszaniny zawierające
materiał wiążący
, tworzące po zarobieniu z cieczą (wodą) plastyczne
zaczyny i przechodzące po upływie czasu ze stanu plastycznego w ciała
stałe.
Zaprawy stosowane są zarówno do spajania elementów (budowlanych,
konstrukcyjnych), jak i do ich wytwarzania (beton, żelbet, kształtki).
SKŁADNIKI ZAPRAW BUDOWLANYCH
:

materiały wiążące

cement, gips, wapno,

wypełniacze
- kruszywa naturalne: piasek, żwir, otoczaki, tłuczeń,
- kruszywa sztuczne: żużel wielkopiecowy, gruz,

faza uplastyczniająca –
woda.

pigmenty -
substancje barwne, w stanie zdyspergowanym stosowane do wyrobu farb oraz barwienia tworzyw
Klasyfikacja materiałów wiążących (zapraw)
Kryterium klasyfikacji (1): warunki wiązania i twardnienia

powietrzne
– wiążą i twardnieją oraz zachowują wytrzymałość tylko w
powietrzu (wapno, gips, zaprawy magnezowe),

hydrauliczne
- wiążą i twardnieją w obecności wody; po stwardnieniu
odporne na działanie wody (cement ).
Kryterium klasyfikacji (2): skład chemiczny

wapniowe,

siarczanowe,

magnezowe,

Krzemianowe.
Kryterium klasyfikacji (3): sposób pozyskiwania

sztuczne,

naturalne,
Kryterium klasyfikacji (4): sposób otrzymywania:

wypalane,

spiekane,

topione,
Cement - definicje
Definicja technologiczna

Cement - to hydrauliczny materiał wiążący,
otrzymywany z surowców mineralnych (margiel, wapień, glina)
poprzez wypalanie i następne zmielenie otrzymanego spieku.
Definicja chemiczna

Cement - to złożone mieszaniny (roztwory stałe, kryształy
mieszane) krzemianów, tlenków prostych, podwójnych i potrójnych
oraz innych związków, głównie wapnia, glinu, krzemu i żelaza
[ Pobierz całość w formacie PDF ]