Producenci 'rozrywkowych' układów scalonych, elektronika praktyczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
I N T E R N E T
Producenci "rozrywkowych" układów scalonych
Zwykle najwiÍksz¹
przyjemnoúÊ sprawia
elektronikowi moøliwoúÊ
zaprezentowania
wykonanego przez siebie
urz¹dzenia tak, øeby ca³e
otoczenie posinia³o
z†zazdroúci. NajwiÍksze
pole do popisÛw, ze
wzglÍdu na zwykle prost¹
konstrukcjÍ, istnieje przy
wykonywaniu urz¹dzeÒ
generuj¹cych rÛønego
rodzaju efekty düwiÍkowe.
Moøliwoúci s¹
nieograniczone. Moøna,
z†wielk¹ satysfakcj¹, nÍkaÊ
teúciow¹ ìpipkiem-
drÍczycielemî (AVT-2009,
wci¹ø na pierwszym
miejscu na liúcie
przebojÛw kitÛw AVT -
ach, ta ludzka z³oúliwoúÊ),
zaimponowaÊ znajomym
interesuj¹cym gongiem
drzwiowym (AVT-1167),
czy przestraszyÊ øonÍ
g³osem zza grobu
(AVT-373). Z†tego powodu
przedstawiamy strony
znanej w†Polsce od lat
firmy UMC, obecnej na
naszym rynku od
niedawna firmy Holtek
oraz giganta przemys³u
muzycznego: Yamahy.
United Microelectronic
Corp.
atrakcyjna oferta produk-
cyjna. Firma wype³ni³a
lukÍ rynkow¹, oferuj¹c
uk³ady niespotykane
u†innych producentÛw.
W†bogatej ofercie firmy
moøna znaleüÊ miÍdzy
innymi:
- uk³ady melodyjkowe;
- uk³ady scalone do te-
lefonÛw bezprzewodo-
wych;
- uk³ady scalone do dia-
lerÛw telefonicznych;
- pamiÍci (m.in. SRAM,
EPROM);
- uk³ady scalone do kom-
puterÛw (m.in. interfejsy,
chipsety, wysokowydajne
procesory kompatybilne
z†i486);
- kodery i†dekodery.
To tylko skrawek bogatej
i†bardzo rÛønorodnej oferty
UMC. Niestety, przytoczo-
nych wyøej informacji nie
znajdziemy na stronie in-
ternetowej UMC. ZawartoúÊ
strony zosta³a ograniczona
do wyszczegÛlnienia posia-
danych przez firmÍ certyfi-
katÛw (m.in. ISO9001,
IECQ), wypunktowania his-
torii firmy, podania wyni-
kÛw finansowych i†tym po-
dobnych, zbÍdnych przeciÍt-
nemu elektronikowi, infor-
macji.
Podsumowuj¹c: wizyta na
stronie UMC jest raczej stra-
t¹ czasu, tym bardziej, øe
kilkunastokrotne prÛby obe-
jrzenia zawartoúci strony za-
wsze poch³ania³y godziny.
Brak danych katalogowych
produkowanych uk³adÛw
scalonych jest ca³kowicie
niezrozumia³y.
Wielkie rozczarowanie! Nie
znajdziemy tu bowiem nic,
co mog³oby byÊ przydatne
dla przeciÍtnego elektroni-
ka. Strona jest adresowana
do potencjalnych odbiorcÛw
hurtowych, na kaødym kro-
ku moøna napotkaÊ slogany
zachÍcaj¹ce do uruchomie-
nia produkcji uk³adÛw we-
d³ug projektu klienta czy
podkreúlaj¹ce nowatorstwo
technologiczne firmy.
Oferta produkcyjna firmy
jest bardzo bogata, moøna
w†niej znaleüÊ miÍdzy in-
nymi:
- mikrokontrolery 4- i†8-bi-
towe;
- uk³ady ASIC;
- procesory DSP;
Mimo m³odego wieku,
gdyø UMC zosta³a za³oøona
w†1980 roku, jest to firma
szeroko znana na ca³ym
úwiecie. Sw¹ popularnoúÊ
zyska³a z†dwÛch powodÛw.
Po pierwsze niespotykana
elastycznoúÊ dzia³ania. UMC,
jako jedna z†pierwszych
firm, oferowa³a specjalizo-
wane uk³ady scalone, pro-
dukowane wed³ug projektu
klienta w†seriach niskonak³a-
dowych. Obecnie wyprodu-
kowanie serii kilkudziesiÍ-
ciu czy nawet kilku tysiÍcy
sztuk uk³adÛw scalonych
nie stanowi problemu, na-
leøy jednak pamiÍtaÊ, øe
z†tak¹ ofert¹ UMC pojawi³o
siÍ na rynku piÍtnaúcie lat
temu i, jak na tamte czasy,
by³a to szalenie atrakcyjna
i†nowatorska propozycja.
Drugim powodem popular-
noúci UMC by³a niezwykle
- uk³ady pamiÍci;
- uk³ady peryferyjne do
komputerÛw;
- uk³ady scalone do zdal-
nego sterowania;
- uk³ady scalone do telefo-
nÛw;
- syntezery g³osu;
- uk³ady melodyjkowe;
- drivery wyúwietlaczy LCD;
- uk³ady zarz¹dzaj¹ce zasi-
laniem;
Holtek Microelectronics
INC
Holtek jest drug¹, obok
UMC, opisywan¹ w†tym nu-
merze firm¹ z†Hsinchu - taj-
waÒskiej
Doliny Krzemowej
.
Firma zosta³a za³oøona
w†1983 roku, obecnie jest
budowana druga fabryka,
maj¹ca produkowaÊ 8-calo-
we wafle krzemu dla tech-
nologii ULSI. W†1994 roku
Holtek uzyska³ certyfikat
ISO9001, potwierdzaj¹cy wy-
sok¹ jakoúÊ produktÛw.
Elektronika Praktyczna 2/98
29
I N T E R N E T
sowej firmy, jej historii, moø-
na rÛwnieø zapoznaÊ siÍ
z†publikacjami prasowymi na
temat uk³adÛw produkowa-
nych przez Holteka. Poru-
szanie siÍ po stronie u³at-
wia site-map zamieszczony
obok, dziÍki ktÛrej jednym
klikniÍciem myszk¹ moøna
wejúÊ g³Íboko w†stronÍ.
ZarÛwno treúÊ strony jak
i†forma graficzna s¹ godne
polecenia innym. Jedyna
uwaga, jaka siÍ nasuwa, do-
tyczyÊ moøe obs³ugi stro-
ny. Wszystkie linki odno-
sz¹ siÍ do strony tajwaÒs-
kiej (z koÒcÛwk¹ .tw),
z†ktÛrej odczytywanie jest
bardzo wolne. Dobrym roz-
wi¹zaniem jest usuwanie
koÒcÛwki .tw, po ukazaniu
siÍ adresu.
Dla elektronikÛw najbardziej
interesuj¹ca powinna byÊ
sekcja dotycz¹ca uk³adÛw
scalonych, chociaø warto
rÛwnieø zajrzeÊ do opisÛw
gotowych urz¹dzeÒ elektro-
nicznych - niektÛre paramet-
ry koÒcÛwek mocy zapieraj¹
dech w†piersi.
- sterowniki i†drivery diod
LED;
- uk³ady do zastosowaÒ do-
mowych (np. sterownik
úwiate³ choinkowych, kon-
trolery czujek alarmowych
PIR czy wentylatorÛw).
Wykaz oferowanych uk³a-
dÛw zosta³ umieszczony pod
audio (wzmacnia-
cze, konsole mik-
serskie, procesory
sygna³owe, g³oúni-
ki i†in.);
- sprzÍt audio i†wi-
deo (wzmacniacze,
tunery A/V, mag-
netofony, karaoke,
mikrofony, g³oúni-
ki i†in.);
- produkty kompute-
rowe (karty düwiÍ-
kowe, cyfrowe nagrywarki
i†in.);
Produkcj¹ uk³adÛw scalo-
nych, w†ramach koncernu
Yamaha, zajmuje siÍ Yama-
ha Systems Technology, Inc.
Jest to jeden z†dzia³Ûw kon-
cernu, ktÛrego stronÍ moøna
www.yamahayst.com. Na stro-
nie tej umieszczono szczegÛ-
³owe informacje na temat
uk³adÛw scalonych, produko-
wanych przez YST. W†tym
miejscu zosta³y opisane prze-
de wszystkim uk³ady audio,
od uk³adÛw do podstawo-
wych zastosowaÒ, poprzez
uk³ady specjalizowane (efek-
ty düwiÍkowe, karaoke) aø
do uk³adÛw zaawansowanych
(np. Dolby A Pro Logic, syn-
tezatory düwiÍkÛw. Szeroko
zosta³a przedstawiona rodzi-
na uk³adÛw z†syntez¹ FM
(rodziny OPL3 i†OPL4), ma-
j¹ca zastosowanie w†kartach
düwiÍkowych zarÛwno ama-
torskich, jak i†profesjonal-
nych. Yamaha jest znanym
producentem uk³adÛw do za-
stosowaÒ graficznych i†uk³a-
dy te rÛwnieø zosta³y przy-
bliøone.
com.tw/Products/products.htm.
Do szczegÛ³owych informacji
dociera siÍ stopniowo, tak,
jak pokazano na rysunku. Na
najniøszym poziomie s¹ do-
stÍpne szersze informacje,
moøna úci¹gn¹Ê pe³n¹ notÍ
aplikacyjn¹, zapisan¹ w†for-
macie PDF. Jest to bardzo
wygodne rozwi¹zanie, gdyø
do zapisanej na dysku do-
kumentacji moøna siÍ w†kaø-
dej chwili odwo³aÊ, bez po-
trzeby wchodzenia do inter-
netu.
OprÛcz danych katalogo-
wych na stronie interneto-
wej moøna znaleüÊ informa-
cje na temat kondycji finan-
Yamaha
- motocykle, skutery wodne,
silniki, generatory, pojazdy
únieøne;
- rÛøne akcesoria do produk-
tÛw Yamahy (czy ktÛryú
z†CzytelnikÛw wiedzia³, øe
Yamaha produkuje czapki
baseballÛwki?);
- uk³ady scalone do zastoso-
waÒ audio i†graficznych.
Informacje na stronie s¹
przygotowane profesjonalnie
(np. moøna siÍ dowiedzieÊ,
w†ktÛrym studiu ods³ucho-
wym testowano dany model
pianina). Stronie graficznej
nie moøna nic zarzuciÊ, po-
ruszanie siÍ po stronie jest
intuicyjne i†dotarcie do szu-
kanej informacji nie powin-
no sprawiÊ k³opotu.
Tego koncernu nikomu nie
trzeba przedstawiaÊ bliøej.
Dla przypomnienia skrÛtowo
zostan¹ wymienione niektÛre
sektory przemys³u, w†ktÛrych
jest obecny ten 111-letni
koncern:
- instrumenty muzyczne (pia-
nina, elektroniczne instru-
menty klawiszowe, perkus-
je, gitary i†in.);
- profesjonalny sprzÍt
30
Elektronika Praktyczna 2/98
[ Pobierz całość w formacie PDF ]