PRODUKTY MLECZNE JAKO ŹRÓDŁO JODU W DIECIE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z POZNANIA, DIETY, Dietetyka

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. – XLII, 2009, 3, str. 252–256
Katarzyna Waszkowiak, Krystyna Szymandera-Buszka
PRODUKTY MLECZNE JAKO ŹRÓDŁO JODU W DIECIE DZIECI
PRZEDSZKOLNYCH Z POZNANIA
Katedra Technologii Żywienia Człowieka
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab.
J. Korczak
W pracy dokonano szacunkowej oceny spożycia produktów mlecznych wśród
dzieci w wieku przedszkolnym z Poznania oraz udziału powyższych produktów
jako potencjalnego źródła jodu w ich diecie. Stwierdzono, że średnia konsump-
cja produktów mlecznych, obejmująca zarówno żywienie w domu jak i w przed-
szkolu, dostarcza dzieciom jod w ilości, która pokrywa w 34% spożycie zalecane
dla tej grupy wiekowej. Najważniejszym źródłem jodu było mleko.
Hasła kluczowe: produkty mleczne, źródła jodu, dzieci w wieku przedszkolnym.
Key words: dairy products, iodine source, preschool children.
Zaburzenia z niedoboru jodu są poważnym problemem zdrowia publicznego
w wielu krajach (1). Jedną z grup szczególnie zagrożonych na skutki niedoboru
tego pierwiastka są dzieci w wieku przedszkolnym (2). W tej grupie wywołuje on
zaburzenia takie, jak: wole, młodzieńcza niedoczynność tarczycy, osłabienie funkcji
mózgu oraz osłabienie rozwoju psychomotorycznego, a w skrajnych przypadkach
kretynizm (3, 4, 5). U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym często prowadzi do
obniżenia wskaźnika inteligencji o 10–15 pkt (6), co może rzutować na uzyskiwane
wyniki w nauce.
Głównym źródłem jodu w diecie są produkty pochodzenia morskiego, głównie
ryby i owoce morza (7). Jednak ich spożycie jest ciągle niskie (8, 9). Mleko i jego
przetwory, choć zawierają mniej jodu (10), są częściej spożywane i w związku z tym
mogą stanowić równie cenne jego źródło. Szczególnie może to dotyczyć dzieci
w wieku przedszkolnym.
Celem pracy było przeprowadzenie szacunkowej oceny spożycia produktów
mlecznych wśród dzieci przedszkolnych z Poznania oraz określenie udziału powyż-
szych produktów jako potencjalnego źródła jodu w ich diecie.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono w przedszkolach znajdujących się na terenie miasta Po-
znania w okresie styczeń–maj 2007 roku i objęto nimi 250 dzieci w wieku 3–7 lat,
w tym 126 chłopców i 124 dziewcząt. Dobór przedszkoli do badań przeprowadzono
w sposób losowy, a w wybranej jednostce następował dobór nielosowy jednostek
typowych – grupy przedszkolnej.
Nr 3
Produkty mleczne jako źródło jodu
253
Badania przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej z użyciem kwestionariu-
sza ankietowego zawierającego pytania dotyczące częstości i wielkości spożycia
różnych produktów mlecznych, tj. mleka i dań przygotowywanych na bazie mleka,
serów oraz napojów mlecznych fermentowanych. Ze względu na wiek dzieci o wy-
pełnienie kwestionariuszy proszono ich rodziców lub opiekunów.
Wyniki badań ankietowych, uzupełnione o tygodniowe (5-dniowe) jadłospi-
sy zebrane w przedszkolach, posłużyły do określenia wielkości spożycia produk-
tów mlecznych w tygodniowej diecie dzieci. Uzyskane wyniki wykorzystano do
przeprowadzenia szacunkowej analizy poboru jodu wraz ze spożyciem produktów
mlecznych, przyjmując jako zawartość jodu w tych produktach dane zamieszczo-
ne w
Tabeli wartości odżywczej produktów spożywczych
(10). Następnie ustalono
wynikający z tego stopień realizacji zalecanego dziennego spożycia jodu (90 mg
I /dzień) dla dzieci przedszkolnych.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wyniki badań wykazały, że wśród produktów mlecznych mleko było najważniej-
szym źródłem jodu w diecie dzieci przedszkolnych. Dzieci najczęściej piły w domu
Tabela I. Udział produktów mlecznych spożywanych w domu w zaspokojeniu zapotrzebowania na jod dzieci
w wieku przedszkolnym (dane zebrane na podstawie tygodniowych jadłospisów)
Table I. Contribution of dairy products consumed at home to satisfy recommended daily allowance for preschool
children (data obtained from survey)
Produkt mleczny
Średnie
tygodniowe
spożycie
(w g lub ml)
Ilość
wprowadzonego
jodu do diety
1
(μ g/tydzień)
Stopień pokrycia
dziennego
zapotrzebowania
na jod
2
(w %)
A. Mleko i dania na bazie mleka
Mleko krowie
Płatki śniadaniowe na mleku
Kaszka na mleku
Budyń
1260
714
315
189
41,58
23,56
10,40
6,24
12,98
6,60
3,73
1,65
0,99
B. Sery
Ser żółty
Ser wiejski
Ser homogenizowany
Twaróg chudy
Twaróg tłusty
Sery topione
Sery pleśniowe
56
140
182
98
77
42
7
19,60
14,00
2,73
3,92
2,62
2,98
0,83
7,41
3,11
2,22
0,43
0,62
0,42
0,47
0,13
C. Napoje mleczne fermentowane
Jogurt
Kefir
Jogurt pitny
Maślanka
252
42
91
35
7,56
3,15
2,46
2,07
2,42
1,20
0,50
0,39
0,33
Łącznie
2,81
1
Na podstawie zawartości jodu w produktach spożywczych (10).
2
Jako 100% przyjęto zalecane dzienne spożycie jodu dla dzieci w wieku do 4–6 lat – 90 μ g I/dzień (7).
254
K. Waszkowiak, K. Szymandera-Buszka
Nr 3
1 szklankę mleka (lub kakao) 6–7 razy w tygodniu, co dostarczało średnio około
41 μg jodu tygodniowo (tab. I). Mleko spożywane było również w postaci potraw
przygotowywanych z jego udziałem, takich jak płatki zbożowe na mleku, kaszka
na mleku oraz budyń, przy czym najrzadziej w diecie występował budyń. Dzieci
spożywały mleko oraz potrawy przygotowane z jego użyciem nie tylko w domu, ale
i przedszkolu w czasie pierwszego i drugiego śniadania (tab. II), uzupełniając w ten
sposób dietę o dwie dodatkowe 200 ml-porcje mleka dziennie. Łącznie badane dzie-
ci konsumowały 3 do 4 szklanek mleka w dni, kiedy uczęszczały do przedszkola.
Powyższe spożycie mleka dostarczało około 148 μg jodu tygodniowo, co pokrywało
zapotrzebowanie dzieci w 22%.
Wśród serów najlepszym źródłem jodu okazały się sery żółte i serek typu wiejski
(tab. I). W domu dzieci najczęściej spożywały jeden plaster sera żółtego w trakcie
posiłku (śniadania lub kolacji) 2–3 razy w tygodniu. Spożycie nie było więc wy-
sokie, ale ze względu na dużą wartość jodu w tych produktach (30–40 μg/100 g)
pokrywała potrzeby dzieci przedszkolnych na ten pierwiastek w 3%. Spożycie sera
typu wiejski w domu pokrywało zapotrzebowanie dzieci przedszkolnych na jod
w 2,2%. Udział pozostałych badanych grup serów w diecie dzieci był nieznacz-
ny. W przedszkolach dzieci spożywały niewielkie ilości serów, zazwyczaj dwa razy
w tygodniu (tab. II).
Tabela II. Udział produktów mlecznych spożywanych w przedszkolu w zaspokojeniu zapotrzebowania na jod
dzieci w wieku przedszkolnym (dane zebrane na podstawie tygodniowych jadłospisów)
Table II. Contribution of dairy products consumed in kindergarten to satisfy recommended daily allowance for
preschool children (data obtained from the week kindergarten menus)
Produkt mleczny
Średnie
tygodniowe
spożycie
(w g lub ml)
Ilość
wprowadzonego
jodu do diety
1
(μ g/tydzień)
Stopień pokrycia
dziennego
zapotrzebowania
na jod
2
(w %)
A. Mleko i dania na bazie mleka
2000
66,00
10,48
B. Sery
Ser żółty
Twaróg chudy
Sery topione
0
8,0
12,5
10,0
2,80
0,67
0,50
0,63
0,44
0,11
0,08
Łącznie
11,11
1
Na podstawie zawartości jodu w produktach spożywczych (10).
2
Jako 100% przyjęto zalecane dzienne spożycie jodu dla dzieci w wieku do 4–6 lat: 90 μ g I/dzień (7).
Badania wykazały, że napoje mleczne fermentowane nie były istotnym źródłem
jodu w diecie przedszkolaków. Dzieci najczęściej spożywały po jednym opakowa-
niu jogurtu 1 do 3 razy w tygodniu, konsumując w ten sposób średnio około 250 g
tego produktu i dostarczając organizmowi jodu w ilości równej 1,2% dziennego zle-
canego spożycia. Pozostałe badane napoje, takie jak kefi r i maślanka, choć zawierają
większe ilości jodu niż jogurt, ze względu na rzadkie spożycie (ponad 70% dzieci
nie piło ich wcale) nie miały istotnego udziału w dostarczaniu tego pierwiastka.
Łącznie średnie spożycie produktów mlecznych, zarówno w domu, jak i przed-
szkolu, pokrywało zapotrzebowanie dzieci przedszkolnych na jod prawie w 34%.
Nr 3
Produkty mleczne jako źródło jodu
255
Produkty te stanowią więc znaczące źródło tego pierwiastka dla dzieci w wieku
3–7 lat. Dla porównania średnia konsumpcja ryb morskich wśród badanych dzieci
pokrywała zapotrzebowanie na jod zaledwie w 11%, co wynikało z niskiej częstości
spożycia ryb; około 40% spożywało jedną 100 g porcję w tygodniu, a drugie tyle nie
spożywało ich wcale (dane niepublikowane).
Na uwagę zasługuje fakt, że od pewnego czasu prowadzone są liczne akcje mają-
ce na celu zwiększenie ilości spożycia mleka przez dzieci. Przy wsparciu Unii Euro-
pejskiej oraz Rządu RP działają programy
Mleko dla szkół
,
Szklanka mleka, Mleko
z klasą
(11), których celem jest wspieranie i dofi nansowanie spożycia mleka w pla-
cówkach oświatowych, a także propagowanie jego picia i uświadamianie dzieciom
oraz rodzicom jak ważne jest to dla zdrowia. Działania te powinny przyczynić się
do utrwalania nawyku picia mleka i wzrostu jego konsumpcji wśród dzieci w wieku
przedszkolnym. Dzięki temu może ono stać się ważnym źródłem nie tylko wapnia,
ale i jodu w codziennej diecie. Ponadto badania wskazują, że żywienie zwierząt
wpływa na zawartość jodu w mleku (12). Stwarza to możliwość zwiększania ilości
jodu w produktach mlecznych i dalszego wzrostu ich znaczenia jako źródła tego
pierwiastka w diecie małych dzieci.
WNIOSKI
Produkty mleczne mogą stanowić ważne źródło jodu w diecie dzieci w wieku
przedszkolnym. Średnia konsumpcja produktów mlecznych przez badaną grupę,
obejmująca łącznie żywienie w domu i przedszkolu, dostarcza dzieciom jod w ilości,
która pokrywa w 34% zalecane spożycie dla tej grupy wiekowej. Największy udział
w dostarczaniu jodu do organizmu dzieci ma częste picie mleka, a także spożycie
bogatych w jod serów żółtych. Natomiast napoje mleczne takie jak kefi r i maślanka,
zawierające więcej jodu niż mleko krowie, nie stanowią znaczącego źródła jodu
w diecie dzieci przedszkolnych ze względu na ich niewielkie spożycie. Wskazuje to
na potrzebę propagowania konsumpcji tych napojów wśród dzieci, szczególnie iż ze
względów żywieniowych ich spożycie jest korzystne dla dzieci.
K. Waszkowiak, K. Szymandera-Buszka
DAIRY PRODUCTS AS A SOURCE OF IODINE IN DIET OF PRESCHOOL CHILDREN
IN POZNAN
Summary
The estimation of the consumption of dairy products among preschool children was performed in
Poznan and participation of the products as iodine source was analysed in children diet. The study showed
that average consumption of dairy products, including meals at home and kindergarten, supplied children
with the amount of iodine which met approximately 34% of their recommended daily allowance. Milk was
the most important iodine source for preschool children among dairy products.
PIŚMIENNICTWO
1.
Brundlant H.
: Sets out to eliminate iodine defi ciency disorders. WHO Rapports, Genewa, 2004. –
2.
Benoist B., Clugstron G.
: Elimination iodine defi ciency disorders. Bull. WHO, 2002; 80 (5): 341-342.
256
K. Waszkowiak, K. Szymandera-Buszka
Nr 3
– 3.
Hetzel B.S.
: The iodine defi ciency disorders: their nature and prevention. Ann. Rev. Nutr., 1989; 9:
21-38. – 4.
Hetzel B.S.
: Iodine and neuropsychological development. J. Nutr., 2000; 130: 493S-495S.
– 5.
Hetzel B.S.
: Towards the global elimination of brain damage due to iodine defi ciency – the role of
the International Council for Control of Iodine Defi ciency Disorders. Med. J. Aust
.
, 2006; 185 (11-12):
646-650. – 6.
Gembicki M.
: Badania epidemiologiczne niedoboru jodu i ich wartości w ocenie stopnia
występowania wola u dzieci. Ped. Prakt., 1995; 3: 11-13. – 7.
Ziemlański Ś.
: Normy żywienia człowieka.
Fizjologiczne podstawy. Warszawa, Wyd. Lekarskie PZWL, 2005. – 8.
Górska M.
: Rynek i spożycie
ryb w ostatnich latach. www.akwatech.pl/spożycie-ryb (2009-05-15). – 9. Spożycie ryb w Polsce. Rynek
Rybny 2004; 4, 80, 2-3. – 10.
Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K.
: Tabela wartości
odżywczej produktów spożywczych. Warszawa, Wyd. PZWL, 2005.
11. www.drinkitup.europa.eu. (2009-05-15). – 12.
Dahl L., Opsahl J.A., Meltzer H.M., Julshamn K.
:
Iodine concentration in Norwegian milk and dairy products. Br. J Nutr., 2003; 90 (3): 679-685.
Adres: 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]