Profil osobowości dzieci alkoholików(1), Studia Pedagogika WSZiP, pedagogika społeczna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr 3, ss. 375-385
LECZONYCH W PZP
1
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Przychodni Lekarzy Specjalistów „ESKULAP” w Wieluniu
2
Katedra i Klin
2
!"#!$"#
!"#"#!
e-
#$$$!%&'%()*+
$$ "$ "
przez rodzica (smutek, wstyd, cierpienie) lub z powodu doznanej przemocy fizycznej
!#$","#!,
„psychologicznego przetrwania”. Najc
# $ !"# !
strategie przetrwania: bohater ro
" !$,
$,"$,
niewidoczne dziecko).
-###,"#
,. . $
$,",.
$#+/"#,
,01!2!#!$"$!
a-
$$,"!,3!""#!!,"!
!+!$,
o-rodzic) to dziec-
#"!"!#$"#!!"
!##,,$$#.!!$
"$!!$!##"
+ !$ " ! "#
!!!!"0#2
$$3$$!,$ ##"#!
zatraca
,$$+,"$,
375
Konstantinos Tsirigotis
1
Z powodu przykryc
(dziecko-
/1,#4"
a-
#!!"#"!!"#
"$#"!$"$)5)'+".
##$##!"#"
jnego dziecka.
nieprzyjemnymi emocjami, osoby uza-
"$,!.$$!
!$$$
olo-
,!,""#!+
#!#, "$,."
"# ! ," , !. !
,,+!""##
!!"!$,"3!!
o-
oho-
"!!"+
o-
,"""#,
y
!
o-
"!!#$!"
a
ogicznej kon-
"# +6$#!
, $,. !! #, "
nienia.
-.$!!""#!
anowi for-
$
!$$$."#!$!"###
biologiczny (9, 10, 34).
!",.$,"!!!
c
o-
.!"#""""!
o-
– 1940. Przez wiele lat poddawano badaniom
!,$ ! ,"! $7 %&%
!#"))($#!,
e-
y jeszcze nie
""""#!
+!#,"!)9+(%:",#,"!'(+%(:
!$$$"."+;!.
"!#!$"!#
a-
3 + 0#2+ < "
!$,$7#
o-
n-
3$#!!"#"!!$"
#!!.>9())>+#
!!,="!#
!"!.!!
"""%9+$!.!?
#!""""")9+
Wyniki w
# " !!# , ! !
"#.#!$!
a-
"""
oholu (31).
376
,$
##$,,.3!
.!"#,"
"+"$
$$7""#"!
!!!$(8)9
,,""$+-!"
holików i
po-
#"#,
i-
$"#!#!"#
,#!!#""$!.
y-
!"#$.
!!#!3"!"#
$#!"$
a, jakim jest spo
")%+
jszej kontroli (14).
!#!!#!!"#,
l-
###!#"""#!
"3!$"#>)8+$
a-
,$ , " " "#
!>9:3","!$
,$!"$$$"$!
znic-
$!$!!#+"
r-
.
"$#&+"#
#$%>+
t
@"!""$#"##!
e-
$",#$!$!#
k-
ckich (17).
@#$!".!
%"#
!#,"!#%+<"#
"".!
-
y-
wanego alkoholu (29).
!$
!" $
(9'(),,3#
" " ! # !
eniem profilu w
cych alkohol (19).
!!$
i ich synów w wieku 10-
(&+!,"!$++
ie stwierdzono cech psychopatologii ani „skrajnych” typów osobo-
+ @ $ $!"
!!,
ndencje do izolacji (41).
,"!"#!
liniczne cechy do cech osób,
,!""#5+!#
n-
!""#!$"$"!
a-
!$+$$#
$ " $# " $
! A B,# !, %
Depresji), 4 (Pd, Psychopatii), 7 (Pt, Psychastenii), 8(Sc, Schizofrenii) i 0 (Si, Intro-
#1#+$"
j-
nych, wykazali cechy psychopatologii w MMPI (13).
377
"!"#""
"
cji pro
!#$+""!
,.$
"#"#"#
!$3
/1,#4"
o-
!$",,"
mieli za opiekunów alkoholików (8).
,"!$!
6""#$.!"
a-
"$!!!##,3!
$.!!$
#$!!(5+6.!
#.!!"###!$!,#
i/lub psychiatrycznej, tj. leczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego.
<$!##+!!
ato-
, " $"#
Zdrowia Psychicznego.
!"!#$
>&+++7)9&
+!$!##"(&%*%5%)#
ze specjalistycznej pomocy psychologicznej
-
y-
chiatrycznej) w Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu szerokiego spektrum pro-
$"$"!,"?
+
!!!
""!
zie statystycznej za
!$$!",!",
Statistica PL 5.1 for Windows
(35).
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
!!!$
Zdrowia Psy
,!+(+(+
$"#.,"#
4",##,!#
?
"#!"#
wskazuj
Goldberga (Gldb 1: profil dewiacyjny, Gldb 2: profil psychiatryczny, Gldb 3: profil nerwi-
3!"#!"#7
3 2 1
7
4 6
– 8 0 9 / 5 : F L K / (33, 22, 20, 23).
TABELA 1
Wyniki w skalach MMPI, DDA leczonych w PZP.
SKALA
$%!
ODCH. ST.
L
53,32
12,54
F
54,07
7,23
K
51,11
8,70
378
W celu zrealizowania postawionych celów badawczych, zbadano 56 pacjentów (38
(*$,"%&
Profil badanych osób nie nosi cech sur-dys-
1. Hd
64,82
14,53
2. D
65,50
12,31
3. Hy
66,00
10,81
4. PD
62,50
10,23
5. MF
43,89
9,30
6. Pa
60,39
9,39
7. Pt
63,79
9,46
8. Sc
59,79
8,34
9. Ma
52,71
9,58
0. SI
57,36
9,32
A
57,25
7,78
R
53,71
12,10
MAS
61,29
7,84
ES
41,61
11,21
Re
52,18
10,48
St
42,32
11,63
Cn
50,46
12,22
MAC
49,68
10,97
R-S
58,86
7,89
Wsk. Gougha
4,71
5,66
Wsk. Goldberga 1
135,04
25,74
Wsk. Goldberga 2
-0,79
21,93
Wsk. Goldberga 3
41,89
16,34
Konflikty Rodz.
60,71%

Postawa Antysp.
24,43%

Stres zw. z Alkh.
24,82%

C!""#"
D)D%!#D(D!#
skali MF (5,
379
[ Pobierz całość w formacie PDF ]