profilaktyka, Dysleksja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROFILAKTYKA
W RODOWISKU LOKALNYM
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Gra¿yny wi¹tkiewicz
Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
Warszawa, 2002
Wydanie sfinansowano ze rodków Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania
Narkomanii oraz Grupy Pompidou w ramach programu Drug Demand Staff
Training Program II
Koordynacja projektu:
Bogus³awa Bukowska, Piotr Jab³oñski, Gra¿yna wi¹tkiewicz
Recenzenci:
Prof. dr hab. Czes³aw Czaba³a Instytut Psychiatrii i Neurologii
Ma³gorzata Maksymowicz Pe³nomocnik Zarz¹du Gminy Warszawa-Ursynów
ds. Zapobiegania Patologiom Spo³ecznym
Projekt ok³adki: Ireneusz Sakowski
Korekta: Barbara Zamecka
© Copyright by Krajowe Biuro ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii
ISBN 83-903395-9-5
Przygotowanie do druku: Pracownia Graficzna D¹browa
Druk i oprawa: Zak³ad Poligraficzny Le Graf
Podziêkowania
Podjêcie prac nad napisaniem tego podrêcznika by³o mo¿liwe dziêki programowi
Drug Demand Staff Training Project II Grupy Pompidou dzia³aj¹cej przy Radzie
Europy. W programie tym Polska uczestniczy³a wraz z innymi krajami Centralnej
i Wschodniej Europy.
Grupa Pompidou wspar³a projekt zarówno merytorycznie, jak i finansowo. Stein
Mikkelsen, profesor socjologii w Harstad University College w Norwegii, który by³
konsultantem merytorycznym, z ¿yczliwoci¹ i uwag¹ towarzyszy³ autorom ksi¹¿ki
podczas prac koncepcyjnych. Zawsze mo¿na by³o liczyæ na jego otwartoæ i kompe-
tentn¹ radê, gdy pojawia³y siê w¹tpliwoci czy problemy.
Do powstania ksi¹¿ki w znacznym stopniu przyczyni³o siê tak¿e Krajowe Biuro
ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii, które czuwa³o nad realizacj¹ projektu od strony
organizacyjnej oraz wnios³o w jego realizacjê przewa¿aj¹cy wk³ad finansowy.
Koordynacj¹ projektu zajmowa³ siê zespó³ w sk³adzie: Piotr Jab³oñski i Bogus³a-
wa Bukowska z Krajowego Biura ds. Przeciwdzia³ania Narkomanii oraz Gra¿yna
wi¹tkiewicz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
Warszawa, 10. 01. 2002 r.
 Spis treci
Wstêp
.................................................................................................................... 7
Rozdzia³ I
Wspó³czesny kontekst zagro¿eñ i jego rozpoznawanie
na poziomie lokalnym
Janusz Sieros³awski, Gra¿yna wi¹tkiewicz
......................................................... 11
Rozdzia³ II
Przegl¹d koncepcji i pogl¹dów na temat profilaktyki
Joanna Szymañska, Joanna Zamecka ..........................................................................
19
Rozdzia³ III
Profilaktyka w spo³ecznociach lokalnych
Gra¿yna wi¹tkiewicz ....................................................................................................
33
Rozdzia³ IV
Szko³a jako miejsce realizacji dzia³añ profilaktycznych
Joanna Szymañska ........................................................................................................
49
Rozdzia³ V
Jak budowaæ lokalne strategie profilaktyczne
Janusz Sieros³awski, Joanna Zamecka .........................................................................
67
Rozdzia³ VI
Konstruowanie programów profilaktycznych
Jolanta Koczurowska .....................................................................................................
87
Rozdzia³ VII
Realizacja programów profilaktycznych pu³apki i paradoksy
J. Koczurowska, S. Mikkelsen, G. wi¹tkiewicz ........................................................
107
Rozdzia³ VIII
Standardy jakoci programów profilaktycznych
Jolanta Koczurowska ..................................................................................................
115
Rozdzia³ IX
Ramy prawne, organizacyjne i finansowe
Waldemar Pajor ...........................................................................................................
125
Rozdzia³ X
Przegl¹d programów profilaktycznych
Joanna Szymañska .....................................................................................................
139
Noty o autorach
............................................................................................... 161
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]