profilaktykazakazen, Artykuły z zakresu dezynfekcji, Nowe znalezione artykuły, Pliki edukacyjne do ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROFILAKTYKA ZAKA
Ż
E
Ń
Wakcynologia


Ojciec wakcynologii

– Edward Jenner (wariolizacja)


1749-1823
Wakcynologia = NAUKA O SZCZEPIENIACH
Typy immunizacji
Immunizacja bierna


zapobieganie zaka
ż
eniom


ł
ł
agodzenie objawów choroby


blokowanie dzia
ł
ł
ania toksyn
Immunoglobuliny / surowice odporno
ś
ciowe
(ozdrowie
ń
cy, immunizowane
zwierz
ę
ta:


wzwA: surowica ludzka


wzwB: surowica ludzka, immunoglobuliny


odra: surowica ludzka


w
ś
cieklizna: surowica ludzka, immunoglobuliny


ospa wietrzna: surowica ludzka, immunoglobuliny


t
ęż
ec: surowica ludzka, ko
ń
ska, immunoglobuliny


botulizm: surowica ko
ń
ska


b
ł
ł
onica: surowica ko
ń
ska
Przeciwcia
ł
ł
a monoklonalne
:
antybakteryjne, antywirusowe,
modulacja mechanizmów immunologicznych i auto- (anty-IgE)
Immunizacja czynna - typy szczepionek
:


Atenuowane:
ż
ywy drobnoustrój (bakteria, wirus): os
ł
ł
abiona
wirulencja, awirulentny, wirulentny


Inaktywowane:
drobnoustrój (bakteria, wirus) inaktywowany
(zabity) dzia
ł
ł
aniem temperatury lub czynnika chemicznego


Szczepionki zawieraj
ą
ce oczyszczone produkty (antygeny
powierzchniowe, toksyny inaktywowane) drobnoustrojów
CECHY


droga podania


dawka


liczba dawek


adiuwant


czas immunizacji


przeciwcia
ł
ł
a


odpowied
ź
komórkowa


interferencje


efekty uboczne


rewersja
Ż
YWA


naturalna, iniekcja


niska


pojedyncza


niekonieczny


d
ł
ł
ugotrwa
ł
ł
a


IgA, IgG


dobra


okazyjnie


rzadko,
ł
ł
agodne


rzadko
Szczepionki p/wirusowe
ATENUOWANE


Polio (Sabina):
doustna, dzieci


Odra: dzieci


Ś
winka: dzieciż
yczka: dzieci


Ospa wietrzna: dzieci


Adenowirusy: wojsko


Ż
ó
ł
ł
ta febra: wojsko, osoby podró
ż
uj
ą
ce na tereny endemiczne
INAKTYWOWANE


Polio (Salka): dzieci


Grypa: doro
ś
li, osoby starsze, s
ł
ł
u
ż
ba zdrowia


wzwA: dzieci, s
ł
ł
u
ż
ba zdrowia (opieka nad dzie
ć
mi),
osoby podró
ż
uj
ą
ce na tereny
endemiczne


w
ś
cieklizna: poekspozycyjnie


japo
ń
skie z. mózgu:
osoby podró
ż
uj
ą
ce na tereny endemiczne


rosyjskie z. mózgu: wojsko,
osoby podró
ż
uj
ą
ce na tereny endemiczne
Odra
Zapadalno
ść
i umieralno
ść
w latach
Immunizacja czynna - typy szczepionek
:
Szczepionki uzyskane metodami in
ż
ynierii genetycznej
:


szczepionki rekombinowane


szczepionki wektorowe (hybrydowe): wybrany, immunogenny
antygen wbudowany do innego wirusa, bakterii


przeciwcia
ł
ł
a anty-idiotypowe: skierowane przeciw regionowi
Fab przeciwcia
ł
ł


DNA: sklonowany gen drobnoustroju wbudowany w plazmid
bakteryjny
Szczepionki p/nowotworowe
Immunotoksyny (
np.:
egzotoksyna Pseudomonas
aeruginosa
) sprz
ęż
one ze
swoistym przeciwcia
ł
ł
em
DNA szczepionki
DNA szczepionki
DNA szczepionki
DNA szczepionki
DNA szczepionki
Szczepi
ć
czy nie szczepi
ć

– oto jest pytanie!
[ Pobierz całość w formacie PDF ]