progham szkolenia OR RTG, IOR nowe, RTG

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
dla pracowników zatrudnionych w pracowni rtg
w warunkach nara
enia na promieniowanie jonizuj
ce.
lp temat
liczba
godzin
1
Promieniowanie rentgenowskie
1) powstawanie promieniowania X w lampie rtg,
2) promieniowanie charakterystyczne,
3) zale
no!" od mA i kV oraz kształtu impulsu WN
4) zjawiska wyst)puj
ce podczas oddziaływania prom. X z materi
,
5) pochłanianie i osłabianie przez materi),
6) filtracja promieniowania X, HVL.
1
2
Budowa i działanie aparatu rentgenowskiego :
1) elementy zestawu rentgenowskiego,
2) budowa lampy rentgenowskiej,
3) ograniczanie i regulacja szeroko!ci wi
zki,
4) filtracja własna i dodatkowa,
5) kratka przeciwrozproszeniowa,
6) rejestracja dawki,
7) rodzaje generatorów wysokiego napi)cia,
8) wybór parametrów ekspozycji (sposoby),
9) powstawanie obrazu rentgenowskiego,
10) zapis obrazu rentgenowskiego,
11) rodzaje (przeznaczenie) aparatów rentgenowskich
1
3
Działanie promieniowania na organizm człowieka
1
) efekty działania na poziomie komórki,
2) efekty działania na poziomie organizmu,
3) wzgl)dna skuteczno!" biologiczna,
4) nast)pstwa deterministyczne,
5) nast)pstwa stochastyczne,
6) nast)pstwa dziedziczne,
1
4
Wymagania dla aparatu rentgenowskiego :
1) wymagania instalacyjne,
2) wymagania konstrukcyjne dla aparatów:
a) ogólnodiagnostycznych,
b) mammograficznych,
c) stomatologicznych,
d) do radiologii interwencyjnej
3) sprz)t ochronny,
4) testy akceptacyjne i okresowe,
1
5
Poj2cia stosowane w ochronie radiologicznej :
1) rodzaje dawek promieniowania
2) dawki graniczne (przepisy) i ograniczniki dawki.
0,5
6
Zasady ochrony radiologicznej pracowników :
1) klasyfikacja miejsc pracy,
2) klasyfikacja pracowników,
3) sposoby i !rodki zapewniaj
ce bezpiecze6stwo pracy,
4) informacja i szkolenie,
5) optymalizacja ochrony radiologicznej i limitowanie dawek,
6) nadzór medyczny,
7) ochrona kobiet.
0,5
7
Kontrola dawek indywidualnych :
1) metody kontroli dawek,
2) rodzaje dozymetrów indywidualnych ( fotochemiczne, TTL ),
3) obserwowane poziomy nara
enia zawodowego
0,5
8
Wymagania dla pracowni rentgenowskiej
1) wymagania lokalizacyjne i wyposa
enie pracowni rtg,
2) urz
dzenia ostrzegawcze,
3) sprz)t ochronny,
4) ciemnia rentgenowska
5) dokumentacja pracowni.
0,5
9
Ekspozycja medyczna i nara;enie pacjentów
1) czynniki wpływaj
ce na dawk) otrzymywan
przez pacjenta i ochrona radiologiczna
pacjenta,
2) ochrona kobiet w ci
y, dzieci i młodzie
y
1
10
Warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj<cego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
1) formalne zasady zmierzaj
ce do ograniczenia dawek dla pacjentów:
b) poziomy referencyjne,
c) zalecane parametry techniczne bada6 rtg,
2) ekspozycje medyczne dzieci, kobiet w ci
y i kobiet karmi
cych,
3) kontrola parametrów fizycznych urz
dze6 radiologicznych.
1
11
System Zarz<dzania Jako=ci< w Rentgenodiagnostyce
1) dokumentacja systemu zarz
dzania jako!ci
w rentgenodiagnostyce
- ksi)ga zarz
dzania systemem jako!ci
- obowi
zuj
ce procedury
2) rola kierownictwa jednostki,
3) kompetencje i szkolenie pracowników,
4) ochrona radiologiczna pracowników i pacjentów,
5) skierowanie na badanie lub zabieg
6) radiologiczne procedury wzorcowe
7) wewn)trzny i zewn)trzny audyt kliniczny
1
12
Testy kontroli parametrów technicznych aparatury rtg
1) rodzaje testów,
3) wykaz testowanych wielko!ci, cz)sto!" kontroli,
4) uprawnienia do wykonywania testów
1
.......................................... ........................................
miejscowo!" , data
podpis, piecz
tka
kierownika jednostki
INSTRUKCJA PRACY Z APARATEM RENTGENOWSKIM
ustalaj
ca szczegółowe zasady post)powania w zakresie ochrony
radiologicznej pracowników i pacjentów
1. Osoby odpowiedzialne w pracowni rtg
stanowisko
Imi) i Nazwisko
telefon
telefon kom.
w godz. pracy
po godz. pracy
kierownik
pracowni
inspektor
ochrony
radiologicznej
konserwator
aparatury rtg
inspektor
BHP i Ppo
.
2. Badania rentgenodiagnostyczne s
wykonywane przez lekarzy posiadaj
cych
specjalizacj) z radiologii i diagnostyki obrazowej lub, pod ich nadzorem, przez lekarzy
b)d
cych w trakcie takiej specjalizacji. Technicy elektroradiologii s
uprawnieni do
wykonywania radiografii. Inne elementy procedury medycznej zlecone technikom przez
lekarzy radiologów wykonywane s
pod ich nadzorem.
3. Procedury densytometrii kostnej mog
by" wykonywane przez technika elektroradiologii
lub inn
osob) posiadaj
c
udokumentowane umiej)tno!ci w tym zakresie.
4. Procedury rentgenodiagnostyczne stomatologiczne mog
by" wykonywane tylko przez
lekarzy radiologów, techników elektroradiologow b
d= lekarzy stomatologów.
5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w nara
eniu na promieniowanie jonizuj
ce winni by"
obj)ci kontrol
dawek indywidualnych w
Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi*
Instytucie Fizyki J
drowej w Krakowie*
i stosowa" dozymetry indywidualne w sposób umo
liwiaj
cy prawidłow
ocen)
otrzymanych dawek.
c
6. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w nara
eniu na promieniowanie jonizuj
ce powinni
posiada" aktualne badania lekarskie stwierdzaj
ce brak przeciwwskaza6 do pracy w
nara
eniu na promieniowanie jonizuj
ce.
7. Przygotowanie pacjenta do bada6:
7.1 Badania rentgenodiagnostyczne wolno wykonywa" jedynie pacjentom posiadaj
cym
pisemne skierowanie zgodne z obowi
zuj
cymi przepisami
( nie dotyczy zdj)" rtg stomatologicznych punktowych oraz bada6 rtg densytometrycznych
),
7.2 Skierowanie powinno zawiera" :
 
imi), nazwisko i dat) urodzenia pacjenta,
 
cel i uzasadnienie badania lub leczenia,
 
wst)pne rozpoznanie kliniczne,
 
informacje niezb)dne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej
procedury radiologicznej,
 
podpis i piecz)" osoby kieruj
cej na badanie lub leczenie przy u
yciu
promieniowania jonizuj
cego.
7.3 Bez skierowania mo
e by" wykonane badanie z zastosowaniem promieniowania
jonizuj
cego przeprowadzane w ramach bada6 przesiewowych, densytometrii kostnej
wykonywanej aparatami przeznaczonymi wył
cznie do tego celu lub dla celów
stomatologicznych z wył
czeniem bada6 pantomograficznych i cefalometrycznych, oraz w
przypadkach bezpo!redniego zagro
enia
ycia pacjenta,
7.4 W widocznym dla pacjentów miejscu nale
y umie!ci", informacj) o obowi
zku
wcze!niejszego poinformowania personelu obsługuj
cego aparat rtg o ewentualnej ci
y,
je!li to mo
liwe, nale
y przeprowadzi" wywiad z pacjentkami, które maja by" poddane
procedurom radiologicznym, czy s
w ci
y,
7.5 Badania z udziałem pacjentów, którzy w ostatnim czasie otrzymali znacz
ce dawki
promieniowania, np. w wyniku zabiegów angiograficznych, terapii promieniami rentgena
lub gamma, oraz badania z udziałem kobiet ci)
arnych mog
by" wykonywane tylko
ze wskaza6
yciowych.
7.6 Decyzj) o tym podejmuje kierownik pracowni, lub lekarz zespołu zabiegowego,
je!li zagro
one jest
ycie pacjenta, a nie ma mo
liwo!ci skontaktowania si) z
kierownikiem pracowni,
7.7 Nale
y bezwzgl)dnie stosowa" osłony osobiste chroni
ce przed promieniowaniem
cz)!ci ciała i narz
dy pacjenta nie b)d
ce przedmiotem badania, a w szczególno!ci
znajduj
ce si) w obr)bie wi
zki pierwotnej promieniowania, je
eli nie umniejsza to
diagnostycznych warto!ci wyniku badania;
7.8 Przed rozpocz)ciem procedury radiologicznej nale
y pouczy" pacjenta, jak
powinien si) zachowa" podczas jej wykonywania,
7.9 Przed ekspozycj
nale
y upewni" si),
e w gabinecie rtg znajduj
si) tylko te
osoby, których obecno!" jest niezb)dna dla prowadzenia badania
7.10 Wykonanie badania rentgenowskiego u osób poni
ej 16. roku
ycia nale
y
odnotowa" w ksi
ce zdrowia dziecka.
8. Zasady post)powania podczas dokonywania diagnostycznych bada6
rentgenodiagnostycznych
8.1 Stosuje si) parametry ekspozycji decyduj
ce o jako!ci i nat)
eniu
promieniowania jonizuj
cego wła!ciwe dla fizycznej budowy pacjenta oraz rodzaju
wykonywanego badania;
8.2 Ogranicza si) liczb) projekcji, czas ekspozycji oraz rozmiary wi
zki promieniowania
padaj
cej na ciało pacjenta do warto!ci niezb)dnych dla uzyskania
danej informacji
diagnostycznej;
8.3 Stosuje si) osłony osobiste chroni
ce przed promieniowaniem cz)!ci ciała i narz
dy
pacjenta nie b)d
ce przedmiotem badania, a w szczególno!ci znajduj
ce si) w obr)bie
wi
zki pierwotnej promieniowania, je
eli nie umniejsza to diagnostycznych warto!ci
wyniku badania;
8.4 Stosuje si) materiały, filtracj) wi
zki, fizyczne parametry pracy aparatu i urz
dzenia
zmniejszaj
ce do minimum nara
enie na promieniowanie jonizuj
ce i zapewniaj
ce
uzyskanie obrazu o warto!ci diagnostycznej,
8.5 Stosuje si) wył
cznie automatyczne wywoływanie i utrwalanie błon rentgenowskich, z
wyj
tkiem błon stosowanych w stomatologii do bada6 wewn
trzustnych,
8.6 Rejestruje si) fizyczne parametry ekspozycji w sposób umo
liwiaj
cy odtworzenie
warunków badania.
8.7 Je
eli w czasie wykonywania badania rentgenodiagnostycznego zachodzi
konieczno!" podtrzymywania pacjenta, czynno!" t) wykonuje osoba, która:
 
uko6czyła 18 lat
 
nie jest w ci
y
 
została wyposa
ona w fartuch i r)kawice ochronne z gumy ołowiowej
 
została poinstruowana o sposobie post)powania i poinformowana o
ryzyku radiacyjnym.
9. Instrukcj) nale
y umie!ci" w pracowni rentgenowskiej lub gabinecie rentgenowskim na
widocznym miejscu.
Na kopii instrukcji, przechowywanej w dokumentacji pracowni, powinny znajdowa" si)
podpisy pracowników i data podpisania.
.......................................... ..........................................
miejscowo!" , data
kierownika jednostki
podpis, piecz
tka
[ Pobierz całość w formacie PDF ]