Program cwiczenia z przedmiotu BPiE, Studia, WAT Informatyka, s4 - Bpie - bezpieczeństwo pracy i ergonomia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Programćwiczeniazprzedmiotu:Bezpieczeństwopracyiergonomia
1. Przygotować formularz sprawozdania z ćwiczenia laboratoryjnego (plik ma mieć
nazwę: nazwisko_imie_grupa.doc). Strona tytułowa sprawozdania znajduje się w
pliku:Sprawozdanie.doc
2. Zapoznać się z metodą Pago wyznaczania czasu trwania przerw w pracy (plik:
WYZNACZANIE_CZASU_TRWANIA_PRZERW_W_PRACY.pdf).
Wyznaczyćczastrwaniaprzerwwpracynastanowiskupracy,którepodaprowadzący
zajęcia. W sprawozdaniu podać nazwę stanowiska pracy, uzyskany wynik, jakie
elementy składają się na ten wynik (co uwzględniono), ewentualnie warianty
wyników. Wyznaczony czas trwania przerw przeliczyć na minuty przyjmując 8
godzinnydzieńpracyuŜytkownika.
3.Zapoznaćsięzporadnikiemdoocenyryzykazawodowego(plik:por_ocen_zaw.pdf).
Dokonać oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, które poda prowadzący
zajęcia.Wsprawozdaniupodaćnazwęstanowiskapracy,opisaćrealizowanekroki
oceny ryzyka zawodowego i przedstawić wyniki oceny. Zamieścić w sprawozdaniu
wypełnionąkartęocenyryzykazawodowego.
4. Dla urządzenia, które poda prowadzący zajęcia, opracować regulamin porządkowy
biorącpoduwagębezpieczeństwopracy.Wsprawozdaniuzamieścićtreśćregulaminu.
Sprawozdanie z ćwiczenia musi być wykonane i dostarczone do
prowadzącego zajęcia w ciągu 6 dni od dnia zajęć. Formę oddawanego
sprawozdaniaokreśliprowadzącyzajęcia.
UWAGA: Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest uzyskanie zaliczenia ze
sprawozdania. KaŜde opóźnienie w dostarczeniu sprawozdania skutkujeobniŜeniem
ocenyzesprawozdania,aŜdokoniecznościpowtarzaniawykonywaniaćwiczenia.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]