Program dostosowania systemu paszportowego, referaty i materiały, administracja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
M
INISTERSTWO
S
PRAW
W
EWNĘTRZNYCHI
A
DMINISTRACJI
U
RZĄDDO
S
PRAW
R
EPATRIACJII
C
UDZOZIEMCÓW
Zatwierdzam
.................................
Warszawa, .........................
PROGRAM
DOSTOSOWANIASYSTEMUPASZPORTOWEGO
ORAZ
DOKUMENTÓWPODRÓśYWYDAWANYCH
CUDZOZIEMCOMPRZEZWŁADZEPOLSKIE
DOWYMOGÓWPRAWAUNIJNEGO
W
ERSJA
1.9
W
ARSZAWA
,
LIPIEC
2006
ROKU
Program dostosowania systemu paszportowego oraz dokumentów podró
Ŝ
y wydawanych cudzoziemcom
przez władze polskie do wymogów prawa unijnego
SPISTREŚCI
1.
STRESZCZENIE.................................................................................................................................. 5
2.
WPROWADZENIE .............................................................................................................................. 5
3.
STAN AKTUALNY .............................................................................................................................. 8
3.1
R
ODZAJE DOKUMENTÓW
..................................................................................................................... 8
3.1.1
Paszporty ................................................................................................................................... 8
3.1.1.1
Paszport ................................................................................................................................................. 9
3.1.1.2
Paszport tymczasowy ............................................................................................................................ 9
3.1.1.3
Paszport dyplomatyczny – pierwszy polski paszport biometryczny .................................................... 10
3.1.1.4
Paszport słuŜbowy MSZ...................................................................................................................... 11
3.2
W
YDAWANIE PASZPORTÓW
............................................................................................................... 11
3.2.1
Paszport ................................................................................................................................... 11
3.2.2
Paszport tymczasowy ............................................................................................................... 12
3.2.3
Paszport dyplomatyczny .......................................................................................................... 12
3.2.4
Paszport słu
Ŝ
bowy MSZ ........................................................................................................... 13
3.3
D
YSTRYBUCJA PASZPORTÓW I KSIĄśECZEK PASZPORTOWYCH
.......................................................... 13
3.3.1
Dystrybucja paszportów .......................................................................................................... 13
3.3.1.1
W kraju ................................................................................................................................................ 13
3.3.1.2
Do konsulatów.................................................................................................................................... 13
3.3.2
Dystrybucja ksi
ąŜ
eczek paszportowych ................................................................................... 13
3.4
D
OKUMENTACJA PASZPORTOWA
....................................................................................................... 13
3.5
S
YSTEMY TELEINFORMATYCZNE DO WSPOMAGANIA WYDAWANIA PASZPORTÓW
............................. 14
3.5.1
Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludno
ś
ci........................................................... 14
3.5.2
Informatyczny System Wydawania Paszportów Nowego Wzoru.............................................. 14
3.5.3
Systemy wspomagania wydawania paszportów tymczasowych w konsulatach ....................... 14
3.5.4
Elektroniczne ewidencje paszportowe ..................................................................................... 15
3.5.5
Pilota
Ŝ
owy System Wydawania Paszportów z danymi biometrycznymi (PSWP) ..................... 15
3.5.5.1
Ewidencje Centralne............................................................................................................................ 15
3.5.5.1.1
SEP/CBD..................................................................................................................................... 15
3.5.5.1.2
KUP ............................................................................................................................................. 16
3.5.5.1.3
Zbiór zastrzeŜeń........................................................................................................................... 16
3.5.5.1.4
UEP ............................................................................................................................................. 16
3.5.5.1.5
CSZD-PWSP ............................................................................................................................... 16
3.5.5.2
Ewidencje Lokalne .............................................................................................................................. 17
3.5.5.2.1
Zbiory wojewódzkie .................................................................................................................... 17
3.5.5.2.2
Zbiór w MSWiA .......................................................................................................................... 17
3.5.5.2.3
Zbiory w konsulatach .................................................................................................................. 17
3.5.5.2.4
Zbiór w MSZ ............................................................................................................................... 17
3.5.5.2.5
L-PSWP w MSZ .......................................................................................................................... 17
3.6
B
EZPIECZEŃSTWO SYSTEMU PASZPORTOWEGO
................................................................................. 18
3.6.1
Zagro
Ŝ
enia ............................................................................................................................... 18
3.6.2
Silne strony .............................................................................................................................. 19
3.6.3
Słabe strony ............................................................................................................................. 19
3.6.4
Ocena istniej
ą
cego stanu ......................................................................................................... 19
3.7
D
OKUMENTY PODRÓśY WYDAWANE CUDZOZIEMCOM PRZEZ WŁADZE POLSKIE
................................ 20
3.7.1
Rodzaje dokumentów ............................................................................................................... 20
3.7.1.1
Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca......................................................................................... 20
3.7.1.2
Dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej .............................................................. 20
3.7.2
Wydawanie dokumentów podró
Ŝ
y............................................................................................ 20
3.7.2.1
Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca......................................................................................... 20
3.7.2.2
Dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej .............................................................. 21
Strona 2 z 41
MSWiA Departament Rozwoju Rejestrów
Wydział Rozwoju Dokumentów
Wersja 1.9.1
 Program dostosowania systemu paszportowego oraz dokumentów podró
Ŝ
y wydawanych cudzoziemcom
przez władze polskie do wymogów prawa unijnego
3.7.3
Dystrybucja dokumentów podró
Ŝ
y ........................................................................................... 21
3.7.4
Systemy teleinformatyczne wykorzystywane do wydawania dokumentów podró
Ŝ
y.................. 21
3.7.4.1
System Pobyt ....................................................................................................................................... 21
3.7.4.2
MIGRA................................................................................................................................................ 22
4.
PROPOZYCJE ROZWI
Ą
ZA
Ń
DLA NOWEGO SYSTEMU........................................................ 22
4.1
C
ELE
................................................................................................................................................. 23
4.1.1
Cel strategiczny ....................................................................................................................... 23
4.1.2
Cele operacyjne ....................................................................................................................... 23
4.2
K
LUCZOWE PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA
............................................................................................ 24
5.
WDRO
ś
ENIE ZMIAN ...................................................................................................................... 26
5.1
O
BSZARY ZMIAN
............................................................................................................................... 26
5.1.1
Zmiany prawne ........................................................................................................................ 26
5.1.2
Zmiany organizacyjne.............................................................................................................. 27
5.1.3
Zmiany techniczne ................................................................................................................... 28
5.1.3.1
Nowe wzory ksiąŜeczek paszportowych ............................................................................................. 28
5.1.3.2
Infrastruktura teleinformatyczna ......................................................................................................... 28
5.1.3.2.1
Paszportowy System Informacyjny (PSI) .................................................................................... 29
5.1.3.2.1.1
Paszportowy System Obsługi Obywatela (PSO2)................................................................ 29
5.1.3.2.1.2
Paszportowy Portal Internetowy (P2I) ................................................................................. 30
5.1.3.2.1.3
Centralna Ewidencja Wydanych i UniewaŜnionych Paszportów (CEWiUP) ...................... 31
5.1.3.2.1.4
Podpis elektroniczny do zabezpieczania i kontroli paszportów. .......................................... 32
5.1.3.2.1.5
System Centralnej Personalizacji Dokumentów (SCPD). .................................................... 32
5.1.3.2.2
Powszechny Elektroniczny System Ewidencja Ludności, System POBYT, inne rejestry. .......... 33
5.1.3.2.3
Podpis elektroniczny.................................................................................................................... 34
5.1.3.2.4
Sieci teletransmisji danych .......................................................................................................... 34
5.1.3.3
Zbiory dokumentacji paszportowych................................................................................................... 34
5.2
E
TAPY WPROWADZANIA ZMIAN
......................................................................................................... 35
5.2.1
Etap pierwszy – 2005 rok......................................................................................................... 35
5.2.1.1
Zmiany prawne.................................................................................................................................... 35
5.2.1.2
Zmiany organizacyjne ......................................................................................................................... 35
5.2.1.3
Zmiany techniczne............................................................................................................................... 35
5.2.2
Etap drugi – wrzesie
ń
2006 roku ............................................................................................. 36
5.2.2.1
Zmiany prawne.................................................................................................................................... 36
5.2.2.2
Zmiany organizacyjne ......................................................................................................................... 36
5.2.2.3
Zmiany techniczne............................................................................................................................... 37
5.2.3
Etap trzeci - kwiecie
ń
2009 roku ............................................................................................ 38
5.2.3.1
Zmiany prawne.................................................................................................................................... 38
5.2.3.2
Zmiany organizacyjne ......................................................................................................................... 38
5.2.3.3
Zmiany techniczne............................................................................................................................... 38
5.3
Ź
RÓDŁA FINANSOWANIA I SZACUNKOWE KOSZTY
. ............................................................................ 39
Strona 3 z 41
MSWiA Departament Rozwoju Rejestrów
Wydział Rozwoju Dokumentów
Wersja 1.9.1
 Program dostosowania systemu paszportowego oraz dokumentów podró
Ŝ
y wydawanych cudzoziemcom
przez władze polskie do wymogów prawa unijnego
Metrykadokumentu
Tytuł
Sygnatura
Programrozwojupolskiegosystemupaszportowego
140001
Opis
NiniejszydokumentzostałopracowanyzinicjatywyDepartamentuRejestrówPaństwowychMSWiA,zmianw2006r.
dokonanowDepartamencieRozwojuRejestrówMSWiA
StatusDokumentu
Roboczy
V
ZaakceptowanyprzezDyrektoraDepartamentu
V
PrzyjętyprzezresortowyZespółDoOpracowaniaKoncepcji
WdroŜeniaDanychBiometrycznych(data/nrdokumentu)
V
(24.08.2005wersja0.7)
ZaakceptowanyprzezMinistraSprawWewnętrznychiAdministracji
(Data/nrdokumentu)
V
(28.10.2005,wersja1.0)
V
(23.05.2006,wersja1.6)
ZaakceptowanyprzezKomitetEuropejskiRadyMinistrów
(Data/nrdokumentu)
V
(09.06.2006,wersja1.9)
AutorzyDokumentu(wersja1.0)
GustawPietrzyk
p.o.DyrektorDRPMSWiA
RafałCzarnecki
NaczelnikWydziałuwDRPMSWiA
JerzyBuchner
GłównyspecjalistawDRPMSWiA
KonradBiałoszewski
GłównySpecjalistawDRPMSWiA
AndrzejŁawniczak
GłównySpecjalistawDRPMSWiA
JanuszGłowacki
StarszySpecjalistawDRPMSWiA
AutorzyDokumentu(wersja1.5+)
RafałCzarnecki
GłównyspecjalistawDRRMSWiA
JerzyBuchner
GłównyspecjalistawDRRMSWiA
AndrzejŁawniczak
GłównyspecjalistawDRRMSWiA
DataUtworzenia:
01.01.2005
DataWersji:
20.07.2006
Wersja1.9
NazwaPliku:Koncepcja_v19200706.doc
HistoriaZmian
Nr
Data
Dotyczywersji
Autor
Przyczynawydania
1
13.05.05
0.49
Zespół
ZamroŜeniewersjidoakceptacjiwewnątrzDRP
2
15.05.05
0.5
Gustaw
Pietrzyk
Naniesieniepoprawek.
3
7.07.05
0.6
Przemysław
Osiak
uzupełnienieoelementydotyczącedokumentów
podróŜywydawanychcudzoziemcomprzezwładze
polskie
4
18.08.05
0.7
Zespół
PrzygotowaniedozatwierdzeniaprzezZespółresortowy
ds.biometrii
5
12.09.05
0.9
Zespół
Poprawkiedycyjne,rozwinięciekwestii
implementacyjnych
6
29.09.2005 1.0
Zespół
WprowadzenieuwagirekomendacjiZespołudo
OpracowaniaKoncepcjiWdroŜeniaDanych
Biometrycznych
7.
21.04.2006 1.5
Zespół
Wprowadzeniezmianwynikającychzdoświadczeń
zdobytychwramachPilotaŜowegoSystemuWydawania
Paszportówzdanymibiometrycznymi,aktualizacja
harmonogramu
8.
19.05.2006 1.6
Zespół
WprowadzeniezmiannadesłanychprzezMSZoraz
URiC
9.
09.06.2006 1.7
Zespół
WprowadzeniezmiannadesłanychprzezMG,KIE
10. 19.06.2006 1.8
Zespół
WprowadzeniezmiannadesłanychprzezMSZ,MF
11. 20.07.2006 1.9
Zespół
WprowadzenieuwagnadesłanychprzezKIE
Strona 4 z 41
MSWiA Departament Rozwoju Rejestrów
Wydział Rozwoju Dokumentów
Wersja 1.9.1
 Program dostosowania systemu paszportowego oraz dokumentów podró
Ŝ
y wydawanych cudzoziemcom
przez władze polskie do wymogów prawa unijnego
1. Streszczenie
Dokument zawiera koncepcję rozwoju polskiego systemu wydawania paszportów oraz
dokumentów podróŜy wydawanych cudzoziemcom przez władze polskie, wynikającą z
konieczności dostosowania tego systemu do zmieniającego się prawa unijnego, w
szczególności wprowadzenia ksiąŜeczki paszportowej z danymi biometrycznymi oraz
zbudowania nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających proces wydawania i
zarządzania paszportami.
W dokumencie przedstawiono opis aktualnego stanu prawnego oraz wykonywanych
procedur przy opracowywaniu podań o wydanie paszportu i dokumentów podróŜy oraz
wydawaniu dokumentów. Opisano takŜe narzędzia informatyczne stosowane obecnie do
wspomagania tego procesu. W dalszej części przedstawiono zakres koniecznych zmian
prawnych, organizacyjnych oraz technicznych niezbędnych dla dostosowania polskiego
systemu wydawania paszportów do prawa unijnego.
Dokument obejmuje działania niezbędne dla wdroŜenia w Rzeczypospolitej Polskiej
postanowień
Rozporz
ą
dzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
standardów zabezpiecze
ń
i danych biometrycznych w paszportach oraz dokumentach podró
Ŝ
y
wydawanych przez Pa
ń
stwa Członkowskie.
Nie obejmuje on koniecznych działań w zakresie
dostosowania systemów kontroli (granicznej i policyjnej) do odczytu danych biometrycznych z
dokumentu i weryfikacji ich z cechami biometrycznymi jego posiadacza.
Stanem docelowym będzie sprawny i wydajny system informacyjny wspomagający
zarządzanie całym cyklem uŜytkowania paszportu lub dokumentu podróŜy zgodnego z
wymaganiami Unii Europejskiej.
Niniejszy dokument podlegać będzie bieŜącej aktualizacji.
2. Wprowadzenie
Narastające zagroŜenie zamachami terrorystycznymi w świecie spowodowało w wielu
krajach i forach organizacji międzynarodowych zintensyfikowanie działań zmierzających do
podniesienia poziomu bezpieczeństwa dokumentów podróŜy.
Rada Europejska na posiedzeniu w Salonikach w dniach 19 i 20 czerwca 2003 r.
potwierdziła, Ŝe niezbędne jest spójne podejście w odniesieniu do
identyfikatorów
biometrycznych lub danych biometrycznych
do
dokumentów obywateli pa
ń
stw trzecich
,
paszportów obywateli Unii Europejskiej
i systemów informacyjnych (VIS
(1)
i SIS II).
Prowadzone prace doprowadziły do wypracowania rozwiązań i uzgodnień pozwalających
na przyjęcie
Rozporz
ą
dzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie
1
VIS - System Informacji Wizowej; SIS II – System Informacyjny Schengen drugiej generacji.
Strona 5 z 41
MSWiA Departament Rozwoju Rejestrów
Wydział Rozwoju Dokumentów
Wersja 1.9.1
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]