program edukacji ortograficznej, Ortografia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROGRAM EDUKACJI ORTOGRAFICZNEJ
W KLASACH MŁODSZYCH

WESOŁA ORTOGRAFIA

Opracowały:
mgr Joanna Janiak
mgr Alicja Kotowska
mgr Ewa Malik
mgr Iwona Moneta
Ś
widnica, sierpie
ń
2005
3
I. WST
Ę
P
„ Bł
ą
d w mowie i w pi
ś
mie to jak tłusta
plama na fotografii matki, któr
ą
kochasz”.
(Janusz Korczak)
Jedn
ą
z podstawowych umiej
ę
tno
ś
ci, któr
ą
kształtuje si
ę
w okresie
wczesnoszkolnym, jest umiej
ę
tno
ść
pisania, rozumiana nie tylko jako czynno
ść
,
która polega na poprawnym kre
ś
leniu znaków graficznych pisma, ale tak
Ŝ
e
wdr
ąŜ
aj
ą
ca do poprawno
ś
ci ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej.
O umiej
ę
tno
ś
ci pisania mo
Ŝ
na mówi
ć
wtedy, gdy ucze
ń
rozumie sens i
budow
ę
pisanych słów, zastanawia si
ę
nad wyborem wła
ś
ciwej litery i sprawnie
posługuje si
ę
zasadami ortograficznymi. W wyniku systematycznych
ć
wicze
ń
czynno
ś
ci pisania automatyzuj
ą
si
ę
, przechodz
ą
c w nawyk ortograficzny, czyli
pisanie bezbł
ę
dne, które nie wymaga ju
Ŝ
zastanawiania si
ę
nad ka
Ŝ
dym
wyrazem. Program ten ma by
ć
pocz
ą
tkiem długiej i trudnej drogi, która ma
prowadzi
ć
uczniów klas młodszych do automatycznego bezbł
ę
dnego pisania.
Praca w zakresie ortografii jest zło
Ŝ
on
ą
prac
ą
umysłow
ą
. Podstawowym
zadaniem nauczania ortografii w kształceniu zintegrowanym jest opanowanie
przez dzieci umiej
ę
tno
ś
ci poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie
czynnego słownika uczniów. Umiej
ę
tno
ść
ta wymaga znajomo
ś
ci przez uczniów
zasad ortograficznych oraz ustawicznego kształcenia w zakresie wykorzystania
ich w praktyce. Działania te powinny by
ć
prowadzone ju
Ŝ
w
ś
ród uczniów I
etapu edukacyjnego. Wyrobienie w uczniach wra
Ŝ
liwo
ś
ci ortograficznej
zaprocentuje umiej
ę
tno
ś
ci
ą
posługiwania si
ę
poprawn
ą
polszczyzn
ą
.
Autorki tego programu s
ą
nauczycielkami klas pocz
ą
tkowych z
kilkunastoletnim sta
Ŝ
em. Zdaj
ą
sobie wi
ę
c doskonale spraw
ę
z tego,
Ŝ
e
ortografia polska nie jest łatwa do opanowania ze wzgl
ę
du na abstrakcyjno
ść
tre
ś
ci oraz długi okres opanowywania umiej
ę
tno
ś
ci ortograficznych, co wymaga
Ŝ
mudnych
ć
wicze
ń
. Uwa
Ŝ
aj
ą
jednak,
Ŝ
e opanowanie sprawnego i bezbł
ę
dnego
pisania nie jest trudno
ś
ci
ą
nie do pokonania. Pokonanie tej bariery przez
przeci
ę
tnego ucznia jest mo
Ŝ
liwe, pod warunkiem jednak
Ŝ
e,
Ŝ
e b
ę
dzie on nad
tym pracował systematycznie i wytrwale. Aby tak było, trosk
ą
i zadaniem
nauczyciela jest dobieranie i stosowanie takich
ć
wicze
ń
, które motywowałyby
ucznia do wysiłku, a tak
Ŝ
e rozwijały jego zdolno
ś
ci poznawcze.
Z pewno
ś
ci
ą
nikogo nie trzeba przekonywa
ć
, jak wa
Ŝ
na rol
ę
w naszym
Ŝ
yciu odgrywaj
ą
barwy. S
ą
one pewnym sygnałem, znakiem, wiadomo
ś
ci
ą
, a
tak
Ŝ
e ozdobnikiem, elementem estetycznym. Kolor przyci
ą
ga wzrok, dlatego te
Ŝ
barwa odda
ć
mo
Ŝ
e w ortografii wielkie usługi. Znana jest zasada
psychologiczna mówi
ą
ca,
Ŝ
e element, który wyró
Ŝ
nia si
ę
w jaki
ś
sposób (nn.
Barw
ą
, kształtem, wielko
ś
ci
ą
) zapami
ę
tuje si
ę
szybciej i trwalej. Na tej zasadzie
opiera si
ę
system dydaktyczny Kolorowa Ortografia, który jako absolutna
4
nowo
ść
opiera si
ę
na przypisaniu poszczególnym ortogramom (tzn.
Ŝ
, rz, ó, u, h,
ch, i wyj
ą
tkom) stałych kolorów i jest jedynym bezstresowym, pami
ę
ciowo -
wzrokowym sposobem uczenia si
ę
i nauczania pisowni. W tym programie
wykorzystano zabawy,
ć
wiczenia z Kolorowej Ortografii. S
ą
w nim tak
Ŝ
e
elementy pedagogiki Marii Montessori.
Program ten jest wyrazem zainteresowania
ć
wiczeniami, które pomog
ą
uczniowi pozna
ć
, utrwali
ć
i usystematyzowa
ć
wiadomo
ś
ci. Jest to program
cykliczny, napisany dla klasy pierwszej, ale który b
ę
dzie kontynuowany w
klasie drugiej i trzeciej Zawiera wst
ę
p, cele, metody, formy i tre
ś
ci kształcenia,
propozycje
ć
wicze
ń
do realizacji, przewidywane osi
ą
gni
ę
cia uczniów,
ewaluacj
ę
programu (test ortograficzny do przeprowadzenia po ka
Ŝ
dym etapie
nauki ).Formułowanie tego programu poprzedziła analiza podstawy
programowej dla I etapu edukacyjnego oraz tre
ś
ci kształcenia i przypisanych im
poziomów umiej
ę
tno
ś
ci zawartych w realizowanym szkolnym programie
nauczania dla klas I – III szkoły podstawowej w zakresie ortografii.
5
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
Cel główny:
·
Osi
ą
gni
ę
cie przez uczniów umiej
ę
tno
ś
ci i nawyku poprawnego
zapisania wyrazów oraz kontroli własnego tekstu.
Cele szczegółowe:
·
Doskonalenie syntezy wzrokowo-słuchowej i akustyczno-kinestetycznej
wyrazów.
·
Doskonalenie pami
ę
ci słuchowej.
·
Kształtowanie umiej
ę
tno
ś
ci koncentracji uwagi na zapisywanym wyrazie.
·
Rozwijanie umiej
ę
tno
ś
ci analizowania trudno
ś
ci ortograficznych.
·
Mobilizowanie do wykorzystania posiadanych wiadomo
ś
ci w celu
pokonywania trudno
ś
ci ortograficznych
·
Zapoznanie z mo
Ŝ
liwo
ś
ci
ą
wykorzystanie komputera w rozwijaniu
umiej
ę
tno
ś
ci ortograficznych
·
Kształtowanie
ś
wiadomego i aktywnego stosunku ucznia w procesie
zdobywania umiej
ę
tno
ś
ci ortograficznych
·
Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku
intelektualnego, pobudzania ciekawo
ś
ci poznawczej.
6
III. SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
Program edukacji ortograficznej w klasach młodszych „ Wesoła
ortografia” b
ę
dzie realizowany w klasie pierwszej i kontynuowany w klasie
drugiej i trzeciej w toku codziennych zaj
ęć
dydaktycznych w formie 5-10
minutowych gier i zabaw ortograficznych.
IV. METODY I FORMY REALIZACJI PROGRAMU
Metody:
·
słowne – instrukta
Ŝ
gier, zabaw, wierszy itp.
·
ogl
ą
dowe – pokaz, demonstracje multimedialne
·
zada
ń
stawianych do realizacji – praktyczne działanie dziecka
·
aktywizuj
ą
ce –
ć
wiczenia kinezjologiczne
Formy:
·
indywidualna jednolita
·
indywidualna zró
Ŝ
nicowana
·
grupowa jednolita
·
grupowa zró
Ŝ
nicowana
·
zbiorowa
[ Pobierz całość w formacie PDF ]