Program Ekoskrzat09int, Konspekty, Przyroda

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Program z zakresu edukacji ekologicznejdla dzieci w wieku przedszkolnymEkoskrzat poznaje zwierzętaWróbel połyka robaka,Wróbla kot dusi niecnota,Pies chętnie rozdziera kota.Psa wilk z lubością pożera,Wilka zadławia pantera,Panterę lew drze na ćwierci,Lwa - człek; a sam po śmierciStaje się łupem robaka.Idylla maleńka taka.Mikołaj BiernackiŚwiat przyrody – piękny, fascynujący i tajemniczy, którego częścią jest człowiek dostarczapozytywnych emocji, cieszy i wzrusza, wzbudza zainteresowanie, podziw i szacunek.Celem edukacji przyrodniczej w przedszkolu jest zbliżenie dziecka do tego świata,ukształtowanie właściwego, opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie dozrozumienia stanowiska i roli człowieka w przyrodzie.Wiek przedszkolny jest niezwykle ważny dla podejmowania działań mających wpływ naprzyszłe kształtowanie osobowości. Wiek ten charakteryzuje szczególnie wielka podatność nawpływ nauczyciela, ogromna plastyczność psychiczna, chłonność poznawcza, duża zdolnośćprzyswajania nowych wiadomości i umiejętności. Już od najmłodszych lat należy kształtowaćprawidłowy stosunek dzieci do otaczającego świata.Miejsce realizacji programu:Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi , znajdującym się przy ul Gen. J. Bema 6(stary Radogoszcz) od kilku już lat wdraża w swojej placówce działalność innowacyjną zzakresu edukacji ekologicznej.Budynek przedszkolny usytuowany jest w dużym ogrodzie, z dala ulicznego hałasu (ok. 200m. od ul. Zgierskiej). Przedszkole położone jest w cichej i spokojnej dzielnicy willowej,pełnej zieleni. Tuż za ogrodzeniem przepływa rzeka Brzoza oraz znajduje się na jejrozlewisku staw z charakterystyczną roślinnością wodną. W niewielkiej odległości odprzedszkola znajduje się park im. A. Mickiewicza. W odległości ok. 3 km znajduje sięnajwiększy w Europie miejski kompleks leśny – Las Łagiewnicki. Zajęcia w ramachprogramu prowadzone będą właśnie na tych terenach. Nie będzie wymagało to dalekichwypraw, aby obcować z naturą.2Zasięg:Zajęcia zawarte w programie kierowane będą do wszystkich dzieci z naszego przedszkola.Działaniami objęci będą również rodzice dzieci.Czas trwaniaProgram będzie realizowany w roku szkolnego 2009/2010 i jest on częścią wdrożonej od1września 2008r. innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Kuratorim Oświaty, która odlat na stałe wpisała się w działania dydaktyczne placówki.Podstawa programowa:Innowacjaopartajestopodstawęprogramowąwychowaniaprzedszkolnegodla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozporządzenie MENz 23.12.08r).Cele:Program to propozycja realizacji 10 scenariuszy. Adresowany jest do dzieciw wieku przedszkolnym. Zaproponowana w programie tematyka dotyczy zwierząt, miejscaich występowania, ich zachowań sposobu odżywiania i ich roli w ekosystemie. Zastosowanieproponowanych metod i form pracy pozwoli dzieciom na samodzielne dochodzenie dowiedzy. Obserwacje i czynione odkrycia uzmysłowią dzieciom piękno otaczającej przyrody ipozwolą zrozumieć jej rolę w życiu człowieka i zwierząt.Celami programu są:Uświadomienie dzieciom, że wszystko w przyrodzie ma swoją przyczynę i wszystkojest zmienne (z gąsienicy powstaje motyl który składa jaja z których wylęgają sięgąsienice)Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków zwierząt. Opisywaniecharakterystycznej budowy ich ciała. Zaciekawianie sposobem życia, wdrażanie dozadawania pytań.Zdobycie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych mieszkających na innychkontynentach w różnych biocenozach.Zwrócenie uwagi na zwierzęta chronione , wyjaśnienie przyczyn ochrony zwierząt3Uświadomienie roli człowieka w zachowaniu równowagi w przyrodzieWyrabianie nawyków odpowiedzialności za swoje postępowanieZapoznanie dzieci z podstawowymi zależnościami zachodzącymi między organizmema jego środowiskiem oraz działalnością człowiekaPoznanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska oraz problemównajbliższego otoczeniaKształtowanie różnych intelektualnych i praktycznych umiejętności dotyczącychpoznawania środowiska, a przede wszystkim: prowadzenia obserwacjiprzyrodniczych.Organizacja zajęć i sytuacji edukacyjnych opierać się będzie na:Realizacji innowacji pedagogicznej „Edukacja z ekoskrzatem” wzbogaconej programem„Ekoskrzat poznaje zwierzęta” poprzez:Stosowanie metod twórczych, problemowych i praktycznychRealizację zadań otwartych w małych grupachRealizację projektów z cała grupąUdział w ogólnopolskich akcjach organizowanych na rzecz ochrony środowiskaWarsztatach terenowych wyrabiających aktywną postawę wobec zagrożeńśrodowiskowychZajęciach terenowych dotyczących określonego tematu wg. przygotowanychscenariuszy,Hodowlach i doświadczeniach prowadzonych w celu bezpośredniego poznaniaomawianej tematyki ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kącikówprzyrodniczych w każdej grupie.W ramach programu odbędą się między innymi:--------Zajęcia edukacyjneSprzątanie świata – udział w akcji organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”Wycieczki i zajęcia edukacyjne w terenieKonkurs plastyczny dla przedszkoli z dzielnicyŚwięto Jabłoni – happening z udziałem rodzicówRajd z EKOskrzatem dla przedszkolakówKonkursy rodzinne promujące zachowania proekologiczneWycieczka rodzinna na łono natury4Rozwiązania organizacyjnea) Postać EKOskrzataPostać przewodnia to sympatyczna postać skrzata ściśle związana z logiem przedszkola, którawprowadza dzieci w tajniki edukacji ekologicznej i towarzyszy dzieciom w wyprawachprzyrodniczych. To właśnie tytułowy EKOskrzat przeżywa różnorodne przygody, poznajeśrodowisko i przekazuje dzieciom podstawowe prawdy z nim związane.b) Dekalog EKOskrzataDzieci na całym świecie potrzebują żyć w świecie wartości by budować ich wewnętrznypotencjał charakterologiczny, poszanowania godności ludzkiej, istot żywych i całegośrodowiska w którym przyszło nam żyć.1.2.3.4.5.6.Ekoskrzat od czubka głowy do końca pięty jest zawsze uśmiechnięty.Chce podziwiać przyrodę i jej pomagaćPamięta by żyć w zgodzie z naturą.Stąpa z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz ma swoją wartość.Słucha, patrzy, zapamiętuje i szuka - traktuje wszystkie rośliny i zwierzęta z miłością.Troszczy się o innego człowieka, o każde zwierzę, zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemianie została ich zupełnie pozbawiona.7.8.9.Używa rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.Ekoskrzat potrafi przerwać węzeł przemocy, gdyż rozumie, jakie są prawa istnienia.Odkrywa, że w ciszy żyje się przyjemniej.10. Ekoskrzat jest bratem wszystkich stworzeń.Wprowadzając proste prawdy staramy się uczyć dzieci refleksji, gry wyobraźni, dialogu,porozumiewania się, twórczości i potrzeby wyrażania własnych wartości.5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]