Program gim, Technika, Plany

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROGRAM NAUCZANIA
W GIMNAZJUM
ZAJĘCIA TECHNICZNE

Zajęcia
mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia
elektryczno-elektroniczne
Waldemar Czyżewski
2009
Spis treści
I. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3
II. Treści nauczania 5
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
Zajęcia elektryczno-elektroniczne
III. Cele edukacyjne kształcenia i wychowania 8
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
Zajęcia elektryczno-elektroniczne
IV. Procedury osiągania celów 11
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
Zajęcia elektryczno-elektroniczne
V. Propozycje metod oceny ucznia 14
VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 15
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
Zajęcia elektryczno-elektroniczne
2
I. Założenia dydaktyczne i wychowawcze
1. Wstęp
W dokumencie „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego” zawarte są następujące cele kształcenia – wymagania ogólne
dotyczące przedmiotu zajęcia techniczne w gimnazjum:
Opracowanie koncepcji rozwiązań typowych problemów technicznych oraz
przykładowych rozwiązań konstrukcyjnych.
3.
Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach
organizacyjnych pracy.
4.
Bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyrządami.
Opracowany program uwzględnia wszystkie ww. wymagania ogólne
i jest przeznaczony do nauczania zajęć technicznych w klasach IÏIII gimnazjum. W pewnym
zakresie wykracza poza wymagania ogólne, albowiem zawiera zagadnienia związane
z bezpieczeństwem ruchu drogowego (np. poruszanie się motorowerem) i z postępem
technicznym (np. rola techniki, postęp techniczny w procesie przemian historyczno-
-społecznych i kulturowych).
Założenia programowe kształcenia ogólnego w gimnazjum przewidują konieczność
prowadzenia zajęć technicznych poprzez wybór różnych profili. Program ten dotyczy dwóch
profili:

zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne,

zajęcia elektryczno-elektroniczne.
2. Założenia charakteryzujące program
1.
Program umożliwia realizację następujących ścieżek edukacyjnych:

ekologiczna, np. otrzymywanie i przetwarzanie materiałów konstrukcyjnych,
utylizacja sprzętu elektromechanicznego,

prozdrowotna, np. bezpieczne użytkowanie urządzeń technicznych, bezpieczne
posługiwanie się narzędziami,

czytelnicza i medialna, np. poszukiwanie informacji technicznych w różnych
źródłach.
2.
Program zakłada korelację przedmiotową z następującymi przedmiotami:

fizyka, np. przepływ prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym,

matematyka, np. rysowanie różnego typu konstrukcji,

historia, np. wynalazki techniczne i ich wpływ na codzienne życie ludzi,

informatyka, np. korzystanie z komputerów i oprogramowania wyjaśniającego
zasady działania urządzeń technicznych.
3
1.
Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania.
2.
3.
Program kształtuje poglądy i postawy wyznaczone tym, że przestrzeganie zasad BHP
jest konieczne w różnych sytuacjach spotykanych w życiu codziennym.
4.
Program kładzie nacisk na samodzielne zdobywanie wiadomości, np. poznanie zjawisk
i praw, na których oparta jest technika.
Program przywiązuje wagę do funkcji wychowawczej, np. wytrwałość, cierpliwość
w rozwiązywaniu różnego typu zadań technicznych.
6.
Program kształtuje umiejętność pracy w grupie.
Podczas rozwiązywania różnego typu problemów i zadań technicznych odwołujemy
się do wiadomości uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej i doświadczeń życia
codziennego. Zadaniem nauczyciela i szkoły jest zorganizowanie warunków do
samodzielnego zdobywania wiedzy, która powinna być środkiem do kształcenia umiejętności
i postaw uczniów. Zwracamy przy tym uwagę na cztery aspekty: etyczny, ekologiczny,
ekonomiczny, estetyczny, które uznawane są obecnie za podstawę współczesnej działalności
technicznej człowieka (tzw. 4E).
3. Środki dydaktyczne
W założeniach dydaktycznych i wychowawczych uwzględniane są środki dydaktyczne
niezbędne do realizacji tego programu. Podstawowym, niezbędnym środkiem dydaktycznym
będą podręczniki z ćwiczeniami zawierające pewne wiadomości, różnego rodzaju rysunki,
schematy i zdjęcia, a także zadania techniczne (pisemne i praktyczne).
Oprócz zeszytów ćwiczeń potrzebne są:

tablice poglądowe, np. znaki drogowe,

instrukcje obsługi, np. lutownica transformatorowa,

narzędzia i przyrządy pomiarowe, np. suwmiarka,

modele urządzeń, np. silnik elektryczny,

próbki różnych materiałów, np. metale,

elementy urządzeń, np. łożyska,

filmy, np. historia danego wynalazku lub zasady recyklingu,

programy komputerowe, np. modele 3D lub symulacje takie jak zasada działania silnika
spalinowego.
4
5.
II. Treści nauczania
Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
1. BHP, organizacja pracy
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) podczas zajęć technicznych. Znaki BHP,
przeciwpożarowe, ewakuacyjne. Pierwsza pomoc (apteczka pierwszej pomocy). Instrukcja
ewakuacyjna, instrukcja przeciwpożarowa. Sposoby organizacji pracy. Planowanie i
wykonanie zadania technicznego (indywidualnie, zespołowo). Ład i porządek w czasie pracy.
2. Informacja techniczna
Źródła informacji o zagadnieniach technicznych. Rysunek poglądowy, techniczny
(pismo techniczne – litery duże i małe, rzuty aksonometryczne i prostokątne, wymiarowanie
rysunków, rysowanie i wymiarowanie przekroju, rysunek złożeniowy i wykonawczy,
schematy mechaniczne). Dokumentacja techniczna przedmiotu użytkowego (projektowanie
konstrukcji). Ochrona praw autorskich (prawo autorskie, wynalazek, ochrona patentowa).
3. Technologia, materiałoznawstwo, metrologia
Narzędzia, przyrządy pomiarowe, urządzenia (nazwy, zastosowanie, posługiwanie
się). Proces technologiczny (opracowanie). Części maszyn (wały, osie, łożyska). Połączenia
części maszyn (rozłączne, nierozłączne). Materiały konstrukcyjne – wymagania użytkowe,
konstrukcyjne, ekonomiczne, estetyczne, bezpieczeństwa.
4. Urządzenia techniczne
Wiertarka elektryczna ręczna – budowa, działanie, dane techniczne. Wiercenie.
5. Maszyny, środki transportu, silniki
Podział maszyn, środków transportu, silników. Silniki spalinowe – budowa, zasada
działania silnika czterosuwowego i silnika dwusuwowego. Motorower – budowa, warunki
eksploatacji, dane techniczne. Samochód (pojazd alternatywny) – budowa, dane techniczne,
recykling.
6. Historia techniki
Wielcy wynalazcy w dziedzinie mechaniki i transportu (zagraniczni, polscy). Rola
techniki w procesie przemian historyczno-społecznych i kulturowych.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]