Program instruktażu stanowiskowego(1), BHP, Szkolenia bhp

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zalacznik nr 5
PROGRAM SZKOLENIA WSTEPNEGO
na stanowisku pracy zwanego instruktazem stanowiskowym dla
pracowników zatrudnionych na stanowisku
.
1. Zalozenia organizacyjno-programowe.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy - instmktaz stanowiskowy dla pracowników za-
trudnionych na stanowisku
.
1.1. Cel szkolenia -- instruktazu stanowiskowego.
Celem szkolenia jest uzyskanie przez pracownika wiadomosci i praktycznych umiejetnosci
w zakresie:

informacji o czynnikach srodowiska pracy wystepujacych na danym stanowisku pracy
i w jego bezposrednim otoczeniu oraz ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywana
praca;

wiedzy i umiejetnosci dotyczacych sposobów ochrony przed zagrozeniami wypadko-
wymi i zagrozeniami dla zdrowia w wamnkach normalnej pracy i w ,varunkach awa-
ryjnych;

wiedzy i praktycznych umiejetnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzo-
neJ pracy.
1.2. Sposób organizacji szkolenia.
Szkolenie powinno byc przeprowadzone w formie instruktazu - na stanowisku pracy, na
którym bedzie zatmdniony insuuowany pracownik, na podstawie niniejszego szczególowe-
go programu szkolenia. Insu'uktaz stanowisko wy winien byc przeprowadzony przed do-
puszczeniem pracownika do pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenie powinno
uwzglednic wszystkie rodzaje prac, które beda nalezaly do obowiazków pracownika. Ins-
truktaz stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pra-
cownikami lub pracodawca, o ile osoby te posiadaja odpowiednie kwalifikacje i doswiad-
czenie zawodowe oraz sa przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instmktazu.
,.Instnlktaz
stanowiskowy powinien uwzgledniac nastepujace etapy:

rozmowe wstepna instruktora
z
instruowanym pracownikiem,

pokaz i objasnienie przez insnuktora calego procesu pracy na stanowisku
,
który ma byc realizowany przez pracownika,
• próbne wykonywanie okreslonych czynnosci poleconych przez instmktora z uw-
zglednieniem korekty instruktora podczas ich ,vykonywania,
• samodzielna praca insnuowanego pracownika pod nadzorem instmktora,
• sprawdzenie i ocena przez instmktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika.
Sposób realizacji szkolenia - instmk1azu stanowiskowego i czas trwania poszczególnych
jego etapów powinny byc uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego
stazu pracownika oraz zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonania przez
mego pracy.
91
1.3. Czas trwania szkolenia.
Czas trwania instmktazu stanowiskowego i poszczególnych jego czesci powinny byc dosto-
sowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz za.·
grozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania pracy.
Instmktaz stanowiskowy powinien trwac minimum 8 godzin.
1.4. Sposób sprawdzenia efektów nauczania.
Pozytywny wynik egzaminu (spn"Ndzianu wiadomosci i umiejetnosci) z zakresu wykony-
wania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawa
dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
2. Ramowy program szkolenia - instruktazu.
Liczba
odzin
1. . Przygotowanie pracownika do wykonywania okreslonej pracy, w tym
w szczególnosci:
a) omówienie wamnków pracy z uwzglednieniem:
• elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracowac
pracownik, majacych wplyw na wamnki pracy pracownika
(oswietlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urzadzenia
techniczne, urzadzenia ochronne itp.),
• elementów stanowiska roboczego, majacych wplyw na
bezpieczenstwo i higiene pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie
miejscowe,
wentylacja miejscowa, urzadzenia zabezpieczajace,
ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzedzia, surowce, produkty itp.),
• przebieg procesu pracy na stanowisku pracy w nawiazaniu do
procesu produkcyjnego (dzialalnosci) w calej komórce
organizacyjnej i zakladzie pracy,
b) omówienie zagrozen wystepujacych przy okreslonych czynnosciach
na stanowisku pracy i sposobów ochrony przed zagrozeniami,
c) przygotowanie wyposazenia stanowiska roboczego do wykonywania
okreslonego zadania
2.
I
Pokaz przez instmktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku
pracy, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
z uwzglednieniem poszczególnych czynnosci i ze szczególnym
zwróceniem uwagi na czynnosci tmdne i niebezpieczne
3. Próbne w konanie zadania rzez racownika od kontrola instruktora
4. Samodzielna raca racownika od nadzorem instruktora
5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
Razem:
.. ..
.. .. ..
Tresc nauczania
2
0,5
0-,-5
4
1
mirt.
8
92
~...
3. Szczególowy program instruktazu stanowiskowego dla stanowiska
.
3.1. Przygotowanie pracownika do wykonywania okreslonej pracy na stanowisku
................................. - 2 godziny.
Omówienie warunków pracy.
Zapoznanie pracownika z topografia pomieszczenia, w którym zlokalizowane jest stanowi-
sko pracy instruO\vanego pracownika - hala produkcyjna, wzglednie pomieszczenie w hali
produkcyjnej lub warsztatowej, media energetyczne podlaczone do hali -- instalacje: cie-
plO\vnicza i elektryczna, wentylacja, oswietlenie itp. Urzadzenia techniczne zainstalowane
w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy instruowanego pracow-
nika. Zapoznanie pracownika z konkretnym stanowiskiem pracy i poszczególnymi
elementami tego stanowiska (zainstalowane urzadzenia, doprowadzenie instalacji elektry-
cznej, miejscowe oswietlenie, miejscowa wentylacja, narzedzia, surowce, produkty, sposób
ich skladowania i transporhl, urzadzenia sygnalizacyjne, zabezpieczajace itp.).
Zapoznanie pracownika z procesem pracy na okreslonym stanowisku w kontekscie procesu
produkcyjnego (dzialalnosci) \v komórce, w której instruowany praco\vnik jest zatrudniony
i calego zakladu pracy. Nalezy podkreslic waznosc (range) pracy wykonywanej przez ins-
truowanego pracownika w caloksztalcie dzialalnosci komórki organizacyjnej i zakladu pra-
cy.
Omówienie zagroZel'.
Zapoznac instruowanego pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w hali lub pomie-
szczeniu, w którym zlokalizowane jest jego stanowisko pracy: halas, zapylenie, promienio-
wanie ultrafioletowe, srodki transportu (wózki, suwnice itp.) oraz mozliwosc oparzenia.
Zapoznac instruowanego pracownika z zagrozeniami na konkretnym stanowisku pracy, tj.
stanowisku, na którym ma byc zatrudniony instruowany pracownik: halas, zapylenie, moz-
liwosc naswietlenia oczu, oparzenie, skaleczenie, upadek przedmiotów w czasie ich prze-
mieszczania lub niestabilnego ulozenia, potracenie przez transportowane przedmioty, po-
razenie pradem elektrycznym itp.
Poinstruowac pracownika o sposobie oclu-ony przed tymi zagrozeniami poprzez: stoso-
wanie wlasciwej odziezy roboczej, ochrony wlosów, oczu, unikanie dotykania wirujacych
elementów, stosowanie oslon wirujacych czesci, ekranów, uzywanie sprawnych narzedzi,
zawiesi. wykonywanie jakichkolwiek pomiarów po osmdzeniu spawanych elementów itp.
Poinformowanie pracownika o instrukcjach obslugi maszyn i urzadzen oraz gdzie te instlU-
kcje sie znajduja.
Nalezy równiez poinformowac pracownika o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykony-
wana przez niego praca, podajac: co to jest ryzyko zawodowe i jakie to ryzyko jest na jego
stanowisku pracy.
Przygotowanie stanowiska roboczego do wykonania okreslonej pracy.
Czynnosci pracownika przed rozpoczeciem pracy: sprawdzenie urzadzen zabezpieczaja-
cych, ich stanu technicznego, miejscowego oswietlenia, miejscowej instalacji wentylacyj-
nej, narzedzi, urzadzen pomocniczych itp. Sprawdzenie stanu technicznego narzedzi. Przy-
gotowanie (pobranie z narzedziowni lub rozdzielni) potrzebnych surowców, narzedzi, urza-
dzen pomocniczych do wykonania okreslonej pracy. Sprawdzenie skutecznosci urzadzen
zabezpieczajacych, wentylacyjnych, ustawienie ekranów zabezpieczajacych itp.
93
3.2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgod-
nie z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszczególnych czynnosci i ze szczególnym
zwróceniem uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne - 0,5 godziny.
Pokazac prawidlowy sposób poorepowania, wymagany przepisami i zasadami bezpieczel'l-
stwa i higieny pracy na stanowisku
, z podzialem na czynnosci niezbedne do
wykonania:
• przed rozpoczeciem pracy,
• w czaSIe pracy,
• po zakonczeniu pracy.
W czasie tego pokazu poinformowac pracownika o czynnosciach trudnych i niebezpiecz-
nych oraz o obowiazku uzywania odziezy ochronnej i ochron indywidualnych, a takze
o sposobach poslugiwania sie tymi srodkami.
3.3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrola instruktora - 0,5 go-
dziny.
Wydanie przez instruktora polecenia wykonania okreslonej pracy (takiej, która bedzie naj-
czesciej instruowany pracownik wykonywal), kontrolowac jej wykonanie, zwracajac uwa-
ge
na:

bledy, które po\vstaly przy próbnym wykonywaniu pracy w zakresie nieprawidlowych
czynnosci lub wad wykonanego produktu,

przyczyn uchybien z równoczesnym wskazaniem sposobu ich eliminowania,

prawidlowe postepowanie i czynnosci, które wystapily u pracownika w czasie prób-
nego zadania.
3.4. Samodzielna praca pod nadzorem instruktora - 4 godziny.
Przypomniec instruowanemu pracownikowi o kolejnosci czynnosci przy wykonywaniu
przez niego okreslonej pracy, zagrozeniach wystepujacych podczas jej wykonywania i po-
lecic wykonywanie okreslonej pracy. Instruktor winien obserwowac pracownika, reagujac
natychmiast na czynnosci nieprawidlowe lub stwarzajace zagrozenia.
3.5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika - 1 go-
dzina.
Podczas oceny przebiegu wykonania pracy instruktor powinien:

omówic dokladnie swoje spostrzezenia dotyczace metody pracy szkolonego w zakresie
zachowania bezpieczenstwa pracy oraz jakosci jej rezultatów,

uzasadnic potrzebe doskonalenia wiedzy i wlasciwych nawyków, które maja bezpo-
srednio wplyw na bezpieczenstwo pracy.
4. Sprawdzenie efektów szkolenia wstepnego.
Sprawdzenie efektów szkolenia wstepnego polega na egzaminie wstepnym z zakresu ogól-
nych wiadomosci uzyskanych przez szkolonego i ocenie wykonania próbnego zadania na
stanowiskach pracy, na których pracownik ma pracowac.
Pozytywny wynik egzaminu jest podstawa do dopuszczenia pracownika do samodzielnej
pracy na okreslonym stanowisku i dokonanie odpowiedniej adnotacji w poz. 4.1 lub 4.2
karty szkolenia wstepnego (wzór karty szkolenia w zalaczeniu).
94
[ Pobierz całość w formacie PDF ]