Program naprawczy podniesienie frekwencji uczniów kl III TP, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Program naprawczy : podniesienie frekwencji uczniów kl. III TP na lekcjach, r.sz. 2004/05
Wst
ę
p :
p przedstawia wyniki frekwencji w klasie pierwszej i drugiej w obu semestrach oraz porównuje je z wynikami frekwencji
szkoły. Wymieniono liczb
ę
ę
godzin ogółem opuszczonych, w tym godzin nieusprawiedliwionych, oraz uczniów z najwi
ę
ksz
ą
liczb
ą
godzin nieobecno
ś
ci. Wymieniono tak
ż
e tych uczniów, którzy na zako
ń
czenie I semestru oraz na koniec roku
szkolnego otrzymali oceny niedostateczne lub byli niesklasyfikowani.
Wagarowicze kierowani byli na rozmowy ze szkolnym pedagogiem, cz
ę
sto w obecno
ś
ci dyrektora szkoły. Wzywani byli
tak
ż
e rodzice. Rodzice byli równie
ż
informowani telefonicznie lub pisemnie o nieobecno
ś
ciach dziecka, szczególnie je
ś
li nie
gu wymaganych 7 dni od powrotu do szkoły (WSO, regulamin). Liczba
upuszczonych godzin, głównie nieusprawiedliwionych w ci
ą
ą
gu roku rosła, a poniewa
ż
byli to (w kl. I i cz
ęś
ciowo w kl. II)
uczniowie niepełnoletni rezygnowano ze skre
ś
lania z listy uczniów (szczególnie pod koniec roku szkolnego). Sytuacj
ę
wyja
ś
niały na niekorzy
ść
ucznia oceny niedostateczne i nie klasyfikowanie.
Problem narastał. Cz
ę
sto w czasie rozmów osobistych czy telefonicznych okazywało si
ę
,
ż
e rodzice wiedz
ą
o
nieuzasadnionych nieobecno
ś
ciach dziecka na zaj
ę
ciach (np. kiedy w szkole były całodzienne imprezy) ! A na zebraniach
(wywiadówkach) te nieobecno
ś
ci usprawiedliwiaj
ą
. Mało który rodzic tego nie robił.
Cele
1
:
Cele szczegółowe programu naprawczego :
- podniesienie frekwencji uczniów klasy III TP na lekcjach oraz
- zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionych.
Pozostałe cele to :
- u
ś
wiadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych na ocen
ę
z
zachowania
- u
ś
wiadomienie wpływu nieobecno
ś
ci na mo
ż
liwo
ść
nie uzyskania promocji do nast
ę
pnej klasy
- ucze
ń
powinien dobrze zna
ć
regulamin szkoły i szczególnie kryteria ocen z zachowania
- ucze
ń
powinien zrozumie
ć
potrzeb
ę
systematycznego uczestnictwa na zaj
ę
ciach lekcyjnych
- ucze
ń
powinien zna
ć
konsekwencje nieuzasadnionego opuszczania lekcji
- ucze
ń
powinien zauwa
ż
y
ć
pozytywy uczestniczenia w zaj
ę
ciach szkolnych
tku roku
szkolnego (zebranie rodziców) lub w przypadku nie zwołania zebrania – podczas indywidualnych rozmów wychowawcy z
rodzicami.
ą
z nim zapoznani na pocz
ą
Działania słu
żą
ce realizacji celu głównego i pozostałych
2
:
Lp
Działanie :
Termin :
Uwagi :
1
przeprowadzenie ankiety dotycz
ą
cej
1 IX 2004
Poniewa
ż
uczniowie rozpoczynaj
ą
frekwencji na lekcjach
3
6 IX, a
wcze
ś
niej b
ę
d
ą
mieli testy
kompetencji, ankiet
ż
ę
nale
ż
y
przeprowadzi
ć
ju
ż
1 wrze
ś
nia
2 Przypomnienie uczniom i rodzicom
regulaminu szkolnego, fragm. Statutu
Szkoły, WSO – odno
Wrzesie
ń
2004 - rodzice
Pierwsze zebranie
dziernik 2004 -
uczniowie
ź
nie frekwencji,
wagarowania, konsekwencji, zasad
usprawiedliwiania nieobecno
ś
ci oraz
wyników frekwencji z poprzednich lat
ś
Wst
zostało dostarczone usprawiedliwienie w ci
Program skierowany jest tak do uczniów kl. III TP, jak i ich rodziców, którzy zostan
praktyki zawodowe ju
Pa
3 Analiza ankiety i przedstawienie jej
wyników rodzicom oraz uczniom –
dyskusja
Uczniowie - X 2004
ń
4 Zaproszenie pedagoga, który przedstawi
konsekwencje opuszczania licznych zaj
ęć
,
Lekcja wychowawcza –
pa
ź
dziernik 2004
nie usprawiedliwiania tego – na
konkretnych przykładach
5 Przeprowadzenie lekcji wychowawczej
„Odpowiedzialno
Listopad 2004
za własne czyny i
współodpowiedzialno
ść
ść
za działania
innych”
6 Zaanga
ż
owanie pozostałych nauczycieli
Cały rok szkolny
cych w tej klasie do systematycznego
sprawdzania obecno
ą
ś
ci na zaj
ę
ciach i
zaznaczania ka
ż
dej nieobecno
ś
ci oraz
rozliczania z tych nieobecno
ś
ci
7 Indywidualne rozmowy z uczniami nt.
przyczyn ich nieobecno
Cały rok szkolny
ś
ci na zaj
ę
ciach
lekcyjnych
8 Indywidualne spotkania z rodzicami
uczniów, którzy w poprzednich latach
wagarowali lub mieli liczne nieobecno
Rodzice – wrzesie
ń
2004 Zobowi
zanie rodziców,
szczególnie tych, z którymi nie ma
kontaktu telefonicznego, do tego,
aby sami przynajmniej raz w
miesi
ą
ś
ci
usprawiedliwione
gali informacji nt.
frekwencji ich dziecka na lekcjach.
Najlepiej b
cu zasi
ę
ę
dzie uzyska
ć
pisemne
zanie
do takiego działania
poprzez wpis (i podpis rodzica) do
dziennika lekcyjnego na stronach :
kontakty z rodzicami lub notatki.
ą
9 Rozliczanie z nieobecno
ś
ci w ci
ą
gu
Cały rok szkolny
ucznia w
szkole, w przypadku braku
usprawiedliwienia – telefon do domu, za
ę
ś
w przypadku zwi
ę
kszaj
ą
cej si
ę
liczby
ci nie usprawiedliwionych–
wystosowanie pisma z piecz
ś
szkoły
(szczególnie do rodziców, z którymi nie
ma kontaktu telefonicznego)
ę
ci
ą
10 Systematyczne podliczanie godzin
opuszczonych w dzienniku i liczenie
frekwencji miesi
Cały rok szkolny
ę
cznych
ste przypominanie problemu
frekwencji na lekcjach wychowawczych
ę
Cały rok szkolny
Opis zało
ż
onych osi
ą
gni
ęć
w odniesieniu do celów :
- frekwencja w klasie powinna zbli
ż
y
ć
si
do
ś
redniej frekwencji w szkole
- zmniejszenie si
ę
ogólnej liczby nieobecno
ś
ci na zaj
ę
ciach, a szczególnie liczby godzin
nieusprawiedliwionych
- uczniowie dobrze znaj
ą
zasady rozliczania z nieobecno
ś
ci,
Rodzice- wrzesie
ucz
ą
zobowi
tygodnia od pojawienia si
nieobecno
11 Cz
ę
- uczniowie znaj
ą
kryteria oceniania zachowania ze szczególnym uwzgl
ę
dnieniem wpływu liczby godzin
nieusprawiedliwionych
- uczniowie rozumiej
ą
skutki licznych nieobecno
ś
ci (tak usprawiedliwionych jak i nieusprawiedliwionych)
- uczniowie rozumiej
ą
potrzeb
ę
oraz pozytywy systematycznego uczestnictwa na zaj
ę
ciach lekcyjnych
- zaktywizowanie rodziców do wi
ę
kszego zainteresowania si
ę
frekwencj
ą
dziecka na zaj
ę
ciach
- zwrócenie rodzicom uwagi na niewychowawcze post
ę
powanie poprzez wyra
ż
anie zgody na pozostawanie
dzieci w domu w nieuzasadnionych sytuacjach
Procedury osi
ą
gania zało
ż
onych celów :
a)
ankieta -
maj
ą
ca na celu zbadanie przyczyn opuszczania zaj
ęć
lekcyjnych, wiedzy na temat skutków takich
ci, stosunku rodziców do wagarów
b) spotkanie –
wywiadówka
na pocz
ś
ą
tku roku szkolnego w celu przypomnienia rodzicom postanowie
ń
regulaminu
szkoły i WSO równie
ż
zachowania oraz przypomnienie wyników frekwencji, ocen przedmiotowych oraz ocen z
zachowania w kl. I i II
c) wprzypadku niemo
ż
liwo
ś
ci zorganizowania wywiadówki – zorganizowanie
indywidualnych spotka
ń
z rodzicami
cia
d)
dyskusja
(z rodzicami i uczniami) nad wynikami ankiety i postawienie wniosków
e)
indywidualne spotkania
z rodzicami w celu uzyskania pisemnego zobowi
ę
sto opuszczali zaj
ę
ą
zania do systematycznej kontroli
dziecka, szczególnie gdy nie ma kontaktu telefonicznego
f)
pogadanka
pedagoga o skutkach opuszczania zaj
ęć
(poparta konkretnymi przykładami)
g)
indywidualne rozmowy
z uczniami w celu wyja
nienia przyczyn ich nieobecno
ś
ci szczególnie cz
ę
stych
h)
dyskusja
na l. wychowawczej o odpowiedzialno
ś
ci za siebie i innych ( w kontek
ś
cie wagarowania całej klasy i
), ranking diamentowy
i)
rozmowy
z innymi nauczycielami o rozliczaniu uczniów z nieobecno
ą
gn
ą
cych innych za sob
ą
ś
ci szczególnie nieusprawiedliwionych
j) systematyczno
ść
w cotygodniowym
rozliczaniu
i miesi
ę
cznym
podliczaniu
nieobecno
ś
ci i przekazywanie wyników
tych oblicze
ń
uczniom na lekcjach wychowawczych a rodzicom na wywiadówkach
:
- analiza ankiety
- obliczanie wska
ż
y
ć
b
ę
d
ą
ź
ników frekwencji miesi
ę
cznych, semestralnych i na zako
ń
czenie roku w dzienniku
lekcyjnym
- analiza wyników frekwencji w poł
ą
czeniu z analiz
ą
wyników nauczania (wyniki
ś
ródsemestralne,
semestralne i koniec roku szkolnego)
Ankieta dotycz
ą
ca frekwencji na lekcjach i wagarowania :
do szkoły ?
a) tak(dlaczego,wymie
ć
ń
) .........................................
b) nie(dlaczego,wymie
ń
) ........................................
c) zale
ż
y kiedy (wymie
ń
) .......................................
uczniem ?
a) bardzodobrym
b) dobrym
c) przeci
ś
tnym
d) słabym
3. Jakcz
ę
cia lekcyjne ?
a) do 30 godzin w semestrze
b) od 30 do 60 g. w sem.
c) od 60 do 100 g. w sem.
d) od 100 do 200 g. w sem.
sto opuszczasz zaj
ę
4. Czybyłe
ś
ju
ż
kiedy
ś
na wagarach ? ( w szkole ponadgimnazjalnej) :
a) tak
b) nie
5. Conajcz
ęś
ciej jest przyczyn
ą
Twoich nieobecno
ś
ci w szkole ? Wybierz 4 odpowiedzi najbardziej pasuj
ą
ce do Ciebie
a) cz
ę
ste choroby
nieobecno
uczniów, którzy w poprzednich latach cz
ś
pojedynczych osób ci
Celom ewaluacji słu
1. Czy lubisz chodzi
2. Jakimjeste
ę
rodziców
f) pozostawanie w domu do pomocy rodzicom w własnej inicjatywy
g) lenistwo
h) wagary
i) l
ś
b
ę
ę
k przed niektórymi lekcjami
6. czy zdarza Ci si
ę
ucieka
ć
z pojedynczych lekcji b
ę
d
ą
c w szkole ?
a) czasami
b) cz
sto
c) wcale
d) bardzocz
ę
ę
sto
7. Czykto
ś
nakłania ci
ę
do ucieczek z lekcji ?
a) tak
b) nie
8. Czym spowodowane s
ą
pojedyncze ucieczki ?
sprawdzianem
b) zapowiedzianympytaniem
c) nie chce mi si
ą
cym si
ę
odby
ć
ę
siedzie
ć
na lekcji
koledzy
e) inna przyczyna .....................................................
ą
ci
ę
9. Zkimnajcz
ęś
ciej wagarujesz ?
a) zcał
ą
klas
ą
b) akoleg
ą
/kole
ż
ank
ą
c) zsympati
ą
d) samotnie
10. Co robisz, kiedy uciekniesz z lekcji ?
a) id
do sklepu
b) przebywam na boisku szkolnym
c) przebywam na budynku szkolnym
d) jad
ę
ę
wcze
ś
niej do domu
e) sp
ę
dzam czas u kolegi
f) pal
ę
papierosy
alkohol
h) pozostaj
ę
ę
w domu i ogl
ą
dam telewizj
ę
i) chodz
ę
po mie
ś
cie bez celu
j) inne„mo
ż
liwo
ś
ci” (podaj jakie) ...............................................
11. Czy masz negatywne odczucia po ucieczce z lekcji ?
a) wstydz
ę
si
ę
b) złoszcz
ę
si
ę
na siebie, ze dałem si
ę
namówi
ć
c) gniewamsi
ę
na innych,
ż
e mnie namówili
adnych
e) inne odczucia (jakie ?) ......................................
ż
12. Czy rodzice interesuj
ą
si
ę
Twoj
ą
nauk
ą
?
a) tak
b) nie
13. Czy rodzice wiedz
ą
o twoich pojedynczych ucieczkach z lekcji ?
a) tak
b) nie
c) nierazwiedz
ą
14. Sk
ą
d rodzice najcz
ęś
ciej dowiaduj
ą
si
ę
o twoich ucieczkach ?
b) wychowawcapowiadamia
c) przypadkiem od innych osób
ę
b) pozostawanie w domu bez powodu
c) wyjazdynazakupy
d) celowe unikanie niektórych lekcji
e) pozostawanie w domu do pomocy rodzicom na pro
a) maj
d) gdynamawiaj
g) pij
d) niemam
a) sammówi
d) dowiaduj
ą
si
ę
dopiero, gdy przyjd
ą
do szkoły
15. Jak rodzice reaguj
ą
na twoje nieobecno
ś
ci w szkole ?
b) przeprowadzaj
ą
ą
ze mn
ą
rozmow
ę
kieszonkowe
d) nicniemówi
ą
ą
(jaka kara ?) .........................
f) inny sposób (jaki ?) .......................................
ą
16. Czy twoje nieobecno
usprawiedliwiane ?
a) zdecydowanietak
b) zdecydowanienie
c) czasami
ś
ci s
ą
17. Jak usprawiedliwiasz swoj
ą
nieobecno
ść
w szkole ?
a) nieusprawiedliwiasz
b) piszesz sam usprawiedliwienia
c) prosiszkoleg
, aby napisał ci usprawiedliwienie
d) prosiszrodzica
e) inne (podaj przykład) ..................................
ę
18. Dlaczego twoje nieobecno
ś
ci s
ą
nieusprawiedliwione ?
a) zapominamprzynie
ść
usprawiedliwienia
b) rodzicezapominaj
ą
mi napisa
ć
c) rodzice nie pisz
ą
, poniewa
ż
wiedz
ą
,
ż
e nie mog
ą
mi tego usprawiedliwi
ć
d) nieprzywi
ą
zuj
ę
wagi do tego, aby mie
ć
godziny usprawiedliwione
Podkre
ś
laj odpowied
ź
lub odpowiedzi najbardziej pasuj
ą
ce do Ciebie.
Dzi
ę
kuj
ę
za udzielenie odpowiedzi !
1
na podstawie „Program wychowawczy – podniesienie frekwencji uczniów na lekcjach”, Tatiana Ko
ż
ak-Siara
(
www.profesor.pl
)
2
jw.
3
kompilacja dwóch ankiet autorstwa : mgr El
ż
biety Malickiej i mgr Janiny Nurkowskiej (
www.profesor.pl
)
Autor : mgr Małgorzata B
ą
k
Nauczyciel historii, wos
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2
im. Johannesa Gutenberga w Nowej Rudzie
a) krzycz
c) zabieraj
e) karz
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]