program nasze przedszkole[1], Programy. Przewodniki metodyczne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Projekt okładki
Magdalena Pilch
Fotografi a na okładce
Grzegorz Wrzecionowski
Kierownik projektu
Ewelina Sęk
Redakcja
Wiesława Żaba-Żabińska
Redakcja językowa
Beata Pędziwilk
Korekta
Beata Pędziwilk
Skład i łamanie
Marek Zapała
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej
dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, wpisany do wykazu programów z zakresu wychowania przedszkolnego na podstawie recenzji:
dr Jadwigi Lubowieckiej, mgr Ewy Brańskiej.
ISBN 978-83-7491-268-6
© Grupa Edukacyjna S.A. 2009
Grupa Edukacyjna S.A.
25-655 Kielce, ul. Łódzka 308
tel. 041 366 53 66; faks 041 366 55 55
Druk i oprawa: GŁOWACCY – Kielce
SPIS TREŚCI
Wstęp ....................................................................................................................................................................5
Struktura programu ...............................................................................................................................................7
Cele edukacyjne ....................................................................................................................................................9
Wskazania metodyczne ......................................................................................................................................12
Warunki dotyczące realizacji programu ..............................................................................................................13
Treści edukacyjne:
– Aktywność społeczna
• To ja .........................................................................................................................................................14
• Nasze rodziny ...........................................................................................................................................16
• Nasza grupa ..............................................................................................................................................17
• Nasza miejscowość, nasz region ..............................................................................................................19
• Jesteśmy Polakami ...................................................................................................................................20
• Polska w Europie .....................................................................................................................................21
• Nasza Ziemia ...........................................................................................................................................22
Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka
........................................................................................23
– Aktywność językowa
• Potrafi my słuchać .....................................................................................................................................24
• Mówimy wyraźnie ....................................................................................................................................25
• Opowiadamy ............................................................................................................................................25
• Interesujemy się książką ..........................................................................................................................26
• Przygotowujemy się do nauki czytania ...................................................................................................27
• Przygotowujemy się do pisania ...............................................................................................................29
Oczekiwane efekty aktywności językowej dziecka
........................................................................................33
– Aktywność poznawcza
• Nasze zabawy i zainteresowania ..............................................................................................................34
• Nasze zmysły ............................................................................................................................................35
• Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi .................................................................................................35
• Rozwijamy myślenie ................................................................................................................................36
• Nasza edukacja matematyczna .................................................................................................................38
• Poznajemy przyrodę .................................................................................................................................41
• Poznajemy świat ......................................................................................................................................46
Oczekiwane efekty aktywności poznawczej dziecka
......................................................................................47
– Aktywność artystyczna
• W świecie sztuki
* Muzyka ....................................................................................................................................................48
* Plastyka ....................................................................................................................................................50
* Literatura i czasopisma ............................................................................................................................52
* Teatr .........................................................................................................................................................53
* Film ..........................................................................................................................................................54
3
Nasz kontakt z techniką ................................................................................................................................54
Jesteśmy artystami ........................................................................................................................................56
Oczekiwane efekty aktywności artystycznej dziecka
......................................................................................58
– Aktywność ruchowa i zdrowotna
• Nasz rozwój fi zyczny ................................................................................................................................59
• Nasza sprawność ruchowa .......................................................................................................................59
• Dbamy o nasze zdrowie ...........................................................................................................................60
• Nasze bezpieczeństwo na co dzień ..........................................................................................................62
Oczekiwane efekty aktywności ruchowej i zdrowotnej dziecka
.......................................................................64
Zasady, metody i narzędzia diagnozowania rozwoju dziecka ............................................................................65
Zasady, formy i przykłady organizowania współpracy przedszkola z rodzicami ...............................................67
Proponowana literatura .......................................................................................................................................69
Aneks
4
WSTĘP
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój aktywności dzieci
przeznaczony
jest do instytucjonalnie zorganizowanej pracy pedagogicznej z małymi dziećmi.
Jego autorska koncepcja dostosowana jest do założeń
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkol-
nego z dnia 23 grudnia 2008 roku
1
oraz odpowiada zaleceniom zawartym w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
2
. Zgodnie z za-
pisem mówiącym o możliwości dokonywania zmian w innych programach (§2, p. 3)
3
proponowany program
jest dostosowaną do nowych wytycznych wersją programu
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej
4
naszego autorstwa.
Przeobrażenia natury aksjologicznej, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w polskiej pedagogice,
wymusiły weryfi kację tradycyjnych poglądów na proces wychowania małych dzieci, a tym samym na jego cele,
treści, metody. Konsekwencją tego stała się
potrzeba podejmowania prób aktualizowania założeń programo-
wych edukacji
, począwszy od jej najniższych szczebli.
Różnorodność ujęć wszystkich aspektów związanych z wychowaniem, choć trudna do ogarnięcia i wnikliwej
interpretacji, wskazuje na ogromne zainteresowanie rozwojem człowieka na każdym etapie jego życia.
Wyjąt-
kowym z pedagogicznego punktu widzenia okresem rozwojowym jest wiek przedszkolny
, kiedy to po raz
pierwszy w sposób zorganizowany, zamierzony, celowy, planowy i systematyczny dziecko poddawane jest wie-
lorakim oddziaływaniom.
Mając na uwadze wielość koncepcji fi lozofi cznych
5
wyjaśniających istotę wpływów różnych czynników na
rozwój człowieka oraz reakcji na nie, w programie
Nasze przedszkole
postanowiono postrzegać i interpretować
zachowania dziecięce w
perspektywie transgresyjnej
, sytuującej je zawsze ponad to, czego się od nich ocze-
kuje.
Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach
, której
właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-
-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwen-
cji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami. Przejście z tak ogólnie rozu-
mianego podejścia humanistycznego do transgresyjnego pojmowania aktywności oznacza przyzwolenie dziecku
na wykraczanie poza ustalone kanony postępowania, co w prezentowanym programie zaznaczono w hasłach
mówiących o swobodzie wyborów, poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań, podejmowaniu czynności nie-
konwencjonalnych, ustalaniu wewnętrznych motywów działania.
W związku z rozumieniem rozwoju dziecka nie tylko jako poznawania siebie i działania w otoczeniu, ale także
jako permanentne dążenie do czegoś więcej, program
Nasze przedszkole,
pomimo
sztywności
struktury,
zakłada
pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej
, co w rzeczywistości oznacza
dostoso-
wanie stawianych zadań
(najlepiej o charakterze otwartym)
do potrzeb zespołu dziecięcego i poszczególnych
jednostek
, dowolność w interpretacji treści, wykraczanie ponad, i tak już rozbudowanego, zakresu materiału
edukacyjnego.
W tym kontekście pojawiają się konkretne
wymagania względem nauczyciela
, który posiadając pełne kwali-
fi kacje do pracy pedagogicznej z małymi dziećmi, powinien ponadto charakteryzować się szczególnymi cechami
osobowościowymi, intelektualnymi, dydaktycznymi i wychowawczymi, które będą sprzyjać pełnemu rozwojowi
1
Załącznik nr 1
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
(Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).
2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole progra-
mów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dziennik
Ustaw z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730).
3
Tamże
4
M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska
Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej
, Grupa Edukacyjna S. A., Kielce
2009.
5
Zdaniem D. Walaszek (por.
Program w edukacji dzieci. Geneza. Istota. Kryteria
, „ŻAK”, Warszawa 2005, s. 126) jednym
z kryteriów poprawności programu jest konieczność przyjęcia określonej koncepcji fi lozofi cznej i psychologicznej.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]