Program Operacyjny KL2,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Priorytety realizowane centralnie to:
- Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna;
- Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz
poprawa stanu zdrowia osób pracujących;
- Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty;
- Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka;
-
Priorytet V Dobre rządzenie.

Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym
to:
- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
- Priorytet VII Promocja integracji społecznej;
- Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
- Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach.

1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU
PRACY

1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI
POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

1.3 OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

rozwój ogólnopolskiego systemu szkoleń oraz
doskonalenia zawodowego kadr publicznych
służb zatrudnienia

opracowanie i realizacja wspólnych szkoleń oraz
programów szkoleniowych dla kadr instytucji
rynku pracy i pomocy społecznej

rozwój narzędzi i systemów informatycznych

zwiększanie dostępu do programów i usług
rynku pracy m.in. poprzez zastosowanie
nowoczesnych technologii informacyjnych i
komunikacyjnych, tworzenie publicznej sieci
dostępu do baz danych o rynku pracy, a także
wdrażanie nowych metod i instrumentów
aktywizacji zawodowej

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
[ Pobierz całość w formacie PDF ]