program państwowego monitoringu śr 2010-2012 vf, LEŚNICTWO UR, rok III, ochrona środowiska

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA
PROGRAM
PANSTWOWEGO MONITORINGU
SRODOWISKA
na lata 2010
-
2012
Przedkladam
Zatwierdzam
AndNtj Jagusiewicz
Glówny Inspektor
Ochrony Srodowiska
(jtU
VVAJlSZAVVA,2009
Maciej Nowicki
Minister Srodowiska
„Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012” stanowi wypełnienie
przepisu art. 23 ust. 3 p.1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)
Program został opracowany w Departamencie Monitoringu i Informacji o Środowisku
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
- 2 -
SPIS TREŚCI
- 3 -
- 4 -
Wstęp
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca
1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)
w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.
10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ
definiując system jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale także jego
prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia, przetwarzania
i rozpowszechniania danych o środowisku (art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą – Poś).
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich
programów Państwowego Monitoringu Środowiska obejmujących zadania wynikające
z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających
z polityki ekologicznej państwa. Programy PMŚ są opracowywane od 1991 roku, pierwszy
program obejmował lata 1992-1993, program na lata 2010-2012 jest siódmym z kolei
i trzecim realizowanym w cyklu trzyletnim.
Podstawy prawne zintegrowały PMŚ z systemem zarządzania środowiskowego wg
modelu D-(driving force/siła sprawcza), P-(pressure/presja), S-(state/stan),
I-(impact/oddziaływanie) i R-(response/przeciwdziałanie) w bliższym i dalszym horyzoncie
czasowym i uczyniły go zarazem narzędziem oceny polityki ekologicznej państwa. PMŚ,
niezależnie od jego podziału funkcjonalnego, obejmuje zadania wynikające z polityki
ekologicznej państwa, zaś informacja środowiskowa pochodząca z PMŚ stanowi podstawę do
oceny skuteczności polityki ekologicznej kraju.
Należy także podkreślić, że PMŚ realizuje w głównej mierze zadania, które wiążą się
z wypełnianiem podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę konwencji środowiskowych oraz
odpowiada na stale poszerzające się obowiązki raportowania o stanie poszczególnych
komponentów środowiska do instytucji i agend unijnych (Komisja Europejska i Europejska
Agencja Środowiska).
System PMŚ składa się z trzech bloków; bloku –
presje na środowisko
, bloku –
stan
środowiska
oraz bloku -
oceny i prognozy
określających rodzaje i intensywność
oddziaływania na środowisko przy pomocy wybranych wskaźników środowiskowych lub
jeszcze wyraźniej wskaźników zrównoważonego rozwoju.
Ważnym zadaniem merytorycznym w cyklu PMŚ w latach 2010-2012 jest pełne
wdrożenie regulacji UE dotyczących monitoringu środowiska zawartych w opublikowanych
w ostatnim czasie dyrektywach; w odniesieniu do podsystemu jakości powietrza oznacza to
m.in. wdrożenie systemu pomiarów i ocen zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5;
w zakresie monitoringu wód kontynuację prac związanych z pełnym wdrożeniem wymagań
ramowej dyrektywy wodnej oraz prace związane z badaniem i oceną stanu wód Morza
Bałtyckiego w związku z koniecznością wdrożenia nie tylko wymagań Konwencji Helsińskiej
lecz także ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej.
Informacje wytworzone w ramach Programu PMŚ będą stanowiły materiał do
kolejnego raportu o stanie środowiska w Polsce, do opracowania którego, GIOŚ jest
zobligowany przepisami art. 25 b ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.).
- 5 -
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]