Program Przeciwd Bezrobociu lata 2007-2013, Fundusze UE na walkę z bezrobociem, Fundusz UE na bezrobocie

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
POWIATOWY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO
RYNKU PRACY
NA LATA 2007 - 2013
PŁOŃSK, MAJ 2007 ROK
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE....................................................................................................................... 4
CHARAKTERYSTYKA POWIATU .......................................................................................... 6
I SYTUACJA BIEŻĄCA NA LOKALNYM RYNKU PRACY – DIAGNOZA......................11
1.1
Stopa bezrobocia...................................................................................................................11
1.1.1 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie w latach 2004-2006 .................................11
1.2
Grupy szczególnie zagrożone bezrobociem na rynku pracy ............................................16
1.3
Podstawowe cechy i przyczyny bezrobocia ........................................................................18
1.4
Zmiany w poziomie bezrobocia w latach 2004-2006 .........................................................19
1.4.1 Napływ do bezrobocia .................................................................................................19
1.4.2 Odpływ z bezrobocia ...................................................................................................20
1.4.3 Bezrobotni w powiecie według poziomu wykształcenia .............................................21
1.4.4 Bezrobotni w powiecie według wieku .........................................................................21
1.4.5 Bezrobotni w powiecie według stażu pracy.................................................................22
1.5
Aktywna polityka rynku pracy i jej wpływ na zmniejszenie bezrobocia .......................23
II PROGNOZA TENDENCJI NA KRAJOWYM I LOKALNYM RYNKU PRACY ...........32
2.1
Demograficzne kształtowanie się zasobów pracy do 2015 roku.......................................32
III AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY ORAZ PLANOWANE
DZIAŁANIA W ZAKRESIE ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA
W POWIECIE PŁOŃSKIM NA LATA 2007-2013...............................................................36
3.1
Wyzwania wynikające z realizacji strategii Lizbońskiej
i dokumentów programowych.............................................................................................36
3.2
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości .............................................................................40
3.2.1 Wzrost inwestycji i lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych ............................40
3.2.2 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.................................................................41
3.2.3 Rozwój budownictwa...................................................................................................44
3.3
Zwiększenie mobilności przestrzennej i zawodowej .........................................................45
3.4
Aktywizacja wiejskiego rynku pracy..................................................................................46
3.5
Efektywna realizacja Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” i programów
unijnych.................................................................................................................................48
2
3.6
Działania dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku pracy .........................................52
3.7
Zmniejszenie bezrobocia przez aktywną politykę rynku pracy.......................................55
3.7.1 Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych ..............................................................55
3.7.2 Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia ...........................................................56
3.7.3 Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 50 roku życia...................................57
3.7.4 Aktywizacja zawodowa kobiet ....................................................................................58
3.7.5 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.......................................................58
3.7.6 Aktywizacja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym .....................59
3.7.7 Aktywizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ............................................60
3.7.8 Usprawnienie instytucjonalnej obsługi lokalnego rynku pracy ...................................60
3.8
Partnerstwo i współpraca na rzecz wzrostu zatrudnienia i ograniczenia bezrobocia ...61
IV ZAKOŃCZENIE .....................................................................................................................64
SPIS TABEL I WYRESÓW .........................................................................................................65
3
WPROWADZENIE
Mimo osiągnięcia w ostatnim okresie znacznego wzrostu gospodarczego, nie nastąpił
w Polsce dostateczny wzrost zatrudnienia. Udział pracujących w populacji
będącej w wieku
aktywności zawodowej kształtuje się na poziomie 50%, a bezrobocie zarówno w kraju jak
i w Powiecie Płońskim nadal wysokie. Na koniec 2006r. liczba bezrobotnych w kraju wynosiła
2 309 410 (stopa bezrobocia 14,9%); w powiecie
– 7033 (stopa bezrobocia 19,7%). Jest
to dwukrotnie więcej niż wynosi średnia dla Unii Europejskiej. Szacuje się także, że bezrobocie
ukryte obejmuje w kraju dalszy milion osób, które głownie wywodzą się z rolnictwa. Ponad 10%
Polaków żyje w ubóstwie, poniżej granicy minimum egzystencji i narażonych jest na społeczne
wykluczenie.
Wzrost gospodarczy jest ważnym, ale nie jedynym elementem rozwoju społecznego.
Długofalowy rozwój kraju i powiatu płońskiego przy możliwie wysokim zatrudnieniu jest
szczególnie ważny po akcesji do struktur europejskich. Strategia Lizbońska zakłada, że stopa
zatrudnienia pracujących w Europie w 2010 roku osiągnie wskaźnik 70%, co wymaga utworzenia
15,4 mln., nowych miejsc pracy. Istnieje szereg możliwości, które i Polsce mogą przynieść istotną
poprawę sytuacji na rynku pracy. Wymaga to jednak znacznego wysiłku i partnerstwa wielu
uczestników tego procesu: nie tylko rządu, lecz także samorządu terytorialnego na wszystkich jego
poziomach, partnerów społecznych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także samych
ludzi poprzez zwiększenie uczestnictwa w kształceniu się w różnych jego formach. A zatem brak
miejsc pracy stanowić musi powszechny przedmiot troski, nie tylko pojedynczych osób
zaniepokojonych własną przyszłością oraz swoich dzieci, ale także wielu innych aktorów naszego
życia. Zagrożenie bezrobociem w obecnych czasach jest inne niż przed stu laty
– mniej
koniunkturalne, a bardziej strukturalne, ale nadal istnieje. Ponadto rośnie zróżnicowanie pracy pod
względem jej charakteru, formy zabezpieczenie społecznego i uzyskiwanego za nią
wynagrodzenia. Praca może być dobra i dająca ludziom wiele satysfakcji, ale też „byle jaka”
wykonywana na czarno, czy uwłaszczająca ludzkiej godności.
Problemy występujące na polskim rynku pracy są obecnie spotęgowane, ponieważ podaż
pracy jako relatywnie wyższa niż w innych krajach europejskich na skutek większego przyrostu
młodych roczników, w sytuacji zmniejszonego popytu na pracę. Ponadto struktura tej podaży nie
dostosowuje się w odpowiednim tempie do nowych i przyszłych potrzeb gospodarczych. Dotyczy
to szczególnie kwalifikacji oraz mobilności przestrzennej, a także dostosowania się do nowych
technologii firm, zawodów i form pracy.
4
Niniejsze opracowanie jest próbą konkretyzacji prozatrudnieniowej strategii rozwoju
Powiatu Płońskiego. Program ten zawiera ocenę skuteczności stosowanych dotychczas środków
i metod przeciwdziałania bezrobociu w powiecie oraz główne kierunki lokalnej polityki służących
ożywieniu gospodarczemu i wzrostowi produktywnego zatrudnienia. Nie znajdziemy w nim
gotowych recept, łatwych do natychmiastowego wprowadzenia w życie. Problem zmniejszenia
bezrobocia jest problemem złożonym i wielowarstwowym wymagającym uwzględnienia szeregu
czynników, środków i uwarunkowań, które mają istotny wpływ na prozatrudnieniową politykę
gospodarczą.
Celem tego programu jest pobudzenie procesu tworzenia miejsc pracy w Powiecie
Płońskim oraz określenie metod aktywnego i skutecznego przeciwdziałania ubóstwu, usuwania jego
przyczyn i znacznego ograniczenia jego skali. W programie zostały przedstawione sposoby
zmniejszenia bezrobocia, marginalizacji i patologii społecznej w gminach i miastach Powiatu
Płońskiego. Aby osiągnąć znaczące cele w realizacji tego programu nie wystarczy prowadzić
aktywnej polityki rynku pracy. Trzeba zmienić podejście: od walki ze skutkami bezrobocia
do promowania produktywnego zatrudnienia, od traktowania zatrudnienia jako „reszty” procesów
gospodarczych do budowania zintegrowanej strategii.
Podstawą
opracowania
„Powiatowego
Programu
Przeciwdziałania
Bezrobociu
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013”
jest
”Ustawa o samorządzie
powiatowym”
z dn. 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. Poz. 1592 z późn. zm.). Program
jest zgodny z priorytetami i celami programów rządowych w tym z
„Narodowym Planem Rozwoju
na lata 2007-2013”
,
„Strategią Polityki Społecznej na lata 2007-2013”
oraz
„Założeniami
Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego”
Program niniejszy jest także uzupełnieniem
„Strategii Rozwoju Powiatu Płońskiego”
i swoimi działaniami dotyczącymi problematyki bezrobocia w pełni wpisuje się
w „Lokalny Plan
Rozwoju Powiatu Płońskiego na lata 2004-2013”
.
Program składa się z 3 zasadniczych części:

z oceny bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy – poziomu i struktury bezrobocia, przyczyn
i źródeł zmian w poziomie bezrobocia w latach 2004-2006, aktywnej polityki rynku pracy i jej
wpływu na zmniejszenie bezrobocia;

prognoz rozwoju zasobów pracy na krajowym i lokalnym rynku;

działań dotyczących aktywizacji lokalnego rynku pracy i łagodzenia skutków bezrobocia.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]