Program rozwoju sieci lotnisk, PRACA MAGISTERSKA polityka bezpieczeństwa pasażerów

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MINISTERSTWO TRANSPORTU
PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH
URZ
ġ
DZE
İ
NAZIEMNYCH
Warszawa
Przyj
ħ
ty Uchwał
Ģ
Nr 86/2007 Rady Ministrów
w dniu 8 maja 2007 r.
 Program
powstał we współpracy z
Zespołem powołanym Zarz
Ģ
dzeniem nr 6
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
31 stycznia 2006 r. w sprawie opracowania
Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych
urz
Ģ
dze
ı
naziemnych
, w skład którego
weszli przedstawiciele Ministrów:
Finansów, Obrony Narodowej, Rozwoju
Regionalnego, Spraw Wewn
ħ
trznych i
Administracji,
ĺ
rodowiska, Transportu i
Budownictwa (obecnie Ministra Transportu)
oraz Urz
ħ
du Lotnictwa Cywilnego,
Przedsi
ħ
biorstwa Pa
ı
stwowego „Porty
Lotnicze”, Aeroklubu Polskiego, PLL LOT
S.A., Zwi
Ģ
zku Regionalnych Portów
Lotniczych.
Autorzy Programu:
- Pracownicy Departamentu Transportu
Lotniczego Ministerstwa Transportu pod
kierunkiem dr Ewy Cze
Ļ
nik –
przewodnicz
Ģ
cej Zespołu i Andrzeja
Korzeniowskiego – sekretarza Zespołu.
- Zespół ICM UW pod kierunkiem prof. dr
hab. Marka Niezgódki w składzie:
Ł. Bolikowski,
dr K. Nowi
ı
ski,
dr J. Radomski,
W. Sylwestrzak.
- dr D. Kali
ı
ski, SGH,
- K. Banaszek, PPL-ARL (obecnie PA
ņ
P).
2
SPIS TRE
ĺ
CI
STRESZCZENIE ……………………………………………………….…..…………....
7
CZ
ĦĺĘ
PIERWSZA – WPROWADZENIE 13
1. Transport lotniczy – stan obecny sektora i główne trendy jego rozwoju ………........ 15
1.1
ĺ
wiatowy i europejski transport lotniczy ……………………………………... 15
1.2 Rynek transportu lotniczego w Polsce ………………………………………... 16
1.2.1. Usługi przewozowe …………………………………………………………. 16
1.2.1.1. Przewozy pasa
Ň
erskie ………………………………………………………. 16
1.2.1.2. Przewozy cargo …………………………………………………………….. 23
1.3 Analiza SWOT sektora lotnictwa cywilnego w Polsce ……………………….. 24
2. Cele programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urz
Ģ
dze
ı
naziemnych …………… 26
2.1 Wprowadzenie – cele Programu (…) …………………………………………. 26
2.2 Zało
Ň
enia do Programu (…) …………………………………………………... 26
2.3 Cele strategiczne transportu lotniczego w Polsce ...…………………………... 27
3. Prognoza i modelowanie ruchu lotniczego w Polsce ………………………………... 31
3.1 Modelowanie i metodyka konstruowania prognoz w transporcie lotniczym …. 31
3.1.1. Dost
ħ
pne metody analizy …………………………………………………… 31
3.2 Mo
Ň
liwo
Ļ
ci i problemy stosowania modeli prognostycznych ………………... 31
3.3 Zaburzenia, wpływ czynników losowych oraz nowych technologii ………….. 32
3.4
ń
ródła danych …………………………………………………………………. 32
3.5 Dojrzało
Ļę
rynku ……………………………………………………………… 33
3.6 Szacunkowa prognoza rozwoju rynku przewozów pasa
Ň
erskich
w skali krajowej ……………………………………………………………….
34
3.7
Prognoza rozwoju lotniczego ruchu pasa
Ň
erskiego w Polsce
na lata 2006-2020 ……………………………………………………………...
34
3.7.1. Przesłanki dla sformułowania prognozy …………………………………….. 34
3.7.1.1. Wariant I – zrównowa
Ň
ony …………………………………………………. 35
3.7.2. Wariant II – optymistyczny ………………………………………………….. 36
3.8 Przykłady innych prognoz przewozów ……………………………………….. 37
3.8.1. Prognoza Urz
ħ
du Lotnictwa Cywilnego …………………………………….. 37
3.8.2. Prognoza Instytutu Turystyki ………………………………………………... 37
CZ
ĦĺĘ
DRUGA – PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK 39
4. Cele strategiczne w zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej …………………… 41
4.1
Stworzenie systemu lotnisk cywilnych wpisanego w system
transportowy pa
ı
stwa i UE ……………………………………………………
41
4.2
Rozwój infrastruktury lotniskowej w tempie wyprzedzaj
Ģ
cym
wzrost popytu na usługi lotnicze poprzez wzrost przepustowo
Ļ
ci
polskich portów lotniczych …………………………………………………….
43
4.3 Zapewnienie konkurencyjnej pozycji polskich portów lotniczych
w stosunku do infrastruktury krajów s
Ģ
siednich z uwzgl
ħ
dnieniem
potencjału gospodarczego i demograficznego …………………………………
45
4.4 Likwidacja izolacji regionów nie dysponuj
Ģ
cych infrastruktur
Ģ
lotniskow
Ģ
….. 45
4.5

Ģ
czenie polskich portów lotniczych w krajow
Ģ
i unijn
Ģ
sie
ę
transportu
intermodalnego. Poprawa regionalnej i lokalnej dost
ħ
pno
Ļ
ci portów lotniczych
(drogi, koleje, transport publiczny) …………………………………………….
49
4.6

Ģ
czenie do sieci TEN-T portów lotniczych spełniaj
Ģ
cych warunki
Decyzji Nr 1692/96/WE ………………………………………………………..
50
4.7
Dostosowanie lotniczych przej
Ļę
granicznych do wymogów
Konwencji Wykonawczej z Schengen …………………………………………
50
4.8 Doskonalenie modelu zarz
Ģ
dzania infrastruktur
Ģ
lotniskow
Ģ
…………………. 50
3
4.9 Efektywne wykorzystanie nowych
Ņ
ródeł finansowania rozwoju
transportu lotniczego …………………………………………………………...
51
4.10
Stworzenie warunków formalno-prawnych niezb
ħ
dnych do realizacji polityki
pa
ı
stwa w sektorze lotnictwa cywilnego. Okre
Ļ
lenie zasad nadzoru pa
ı
stwa
nad infrastruktur
Ģ
lotnictwa cywilnego i jej rozwojem ………………………..
52
4.10.1 Istniej
Ģ
ce uwarunkowania formalno – prawne ………………………………... 52
4.11 Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu lotniczego
na
Ļ
rodowisko naturalne ………………………………………………………..
54
5. Plan działa
ı
…………………………………………………………………………... 56
5.1 Plan działa
ı
w zakresie rozwoju infrastruktury lotniskowej ………………….. 56
5.1.1. Rozwój PL Warszawa im. F. Chopina oraz warszawskiego w
ħ
zła lotnisk …... 56
5.1.2. Nowe Lotnisko Centralne dla Polski …………………………………………. 58
5.1.3.

Ģ
czenie do sieci TEN-T portów lotniczych spełniaj
Ģ
cych warunki Decyzji
Nr 1692/96/WE………………………………………………………………..
59
5.1.4. Działania w zakresie tworzenia systemu lotnisk regionalnych i lokalnych ….. 59
5.1.4.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury portów regionalnych ………………… 59
5.1.4.2. Wykorzystanie lotnisk niekomunikacyjnych dla potrzeb lotnictwa cywilnego 62
5.1.5
Cel: Likwidacja izolacji regionów nie dysponuj
Ģ
cych
infrastruktur
Ģ
lotniskow
Ģ
………………………………………………………
63
5.1.6.
Cel: Wł
Ģ
czenie polskich portów lotniczych w krajow
Ģ
i unijn
Ģ
sie
ę
transportu. Poprawa regionalnej i lokalnej dost
ħ
pno
Ļ
ci portów lotniczych …..
65
5.1.7. Cel: Doskonalenie modelu zarz
Ģ
dzania infrastruktur
Ģ
lotniskow
Ģ
…………... 66
5.1.8.
Cel: Efektywne wykorzystanie nowych
Ņ
ródeł finansowania rozwoju
transportu lotniczego ………………………………………………………….
66
5.1.9.
Cel: Dostosowanie lotniczych przej
Ļę
granicznych do wymogów
Konwencji Wykonawczej z Schengen ………………………………………..
67
5.1.10.
Cel: Stworzenie warunków formalno-prawnych niezb
ħ
dnych do realizacji
polityki pa
ı
stwa w sektorze lotnictwa cywilnego …………………………….
67
5.1.10.1. Projektowane zmiany w zakresie regulacji prawnych ……………………... 67
5.1.11.
Cel: Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu lotniczego
na
Ļ
rodowisko naturalne ……………………………………………………...
68
6. System wdra
Ň
ania programu ………………………………………………………… 70
6.1 Zasady finansowania …………………………………………………………... 70
6.2 Monitorowanie i ocena realizacji Programu (…) ……………………………… 70
7. Istniej
Ģ
ca infrastruktura lotniskowa ………………………………………………….. 71
7.1 Lotniska komunikacyjne ………………………………………………………. 71
7.2 Lotnicze przej
Ļ
cia graniczne …………………………………………………... 78
7.3 Stan techniczny istniej
Ģ
cej infrastruktury lotniskowej ………………………… 79
7.3.1. Lotniska o utwardzonej nawierzchni drogi startowej …………………………. 79
7.3.2. Lotniska o nawierzchni trawiastej …………………………………………….. 79
7.3.3. Infrastrukturalne rezerwy lotniskowe …………………………………………. 79
7.4 Przepustowo
Ļę
portów lotniczych ……………………………………………... 80
7.5 Plany inwestycyjne polskich portów lotniczych ………………………………. 81
7.6 Analiza lokalizacyjna portów lotniczych i lotnisk w Polsce ………………….. 81
7.6.1. Czynniki demograficzne ………………………………………………………. 81
7.6.2. Skomunikowanie z transportem naziemnym (intermodalno
Ļę
lotnisk) ……….. 83
7.6.2.1. Skomunikowanie z sieci
Ģ
kolejow
Ģ
…………………………………………. 83
7.6.2.2. Skomunikowanie z sieci
Ģ
drogow
Ģ
………………………………………….. 83
7.6.2.3. Dost
ħ
pno
Ļę
komunikacyjna …………………………………………………. 83
4
87
8. Program rozwoju lotniczych urz
Ģ
dze
ı
naziemnych ………………………………….. 89
8.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………... 89
8.2 Zadania pa
ı
stwowego organu zarz
Ģ
dzania ruchem lotniczym …………………. 98
8.3 Analiza obecnego stanu infrastruktury lotniczych urz
Ģ
dze
ı
naziemnych (LUN) . 101
8.3.1. Infrastruktura nawigacyjna …………………………………………………….. 101
8.3.2. Stan infrastruktury nawigacyjnej na lotniskach MON ………………………… 106
8.3.3. Infrastruktura ł
Ģ
czno
Ļ
ci …………………………………………………………… 106
8.3.3.1. Urz
Ģ
dzenia ł
Ģ
czno
Ļ
ci radiowej ………………………………………………. 107
8.3.3.2. Urz
Ģ
dzenia ł
Ģ
czno
Ļ
ci danych (AFTN) ………………………………………. 109
8.3.3.3. Urz
Ģ
dzenia ł
Ģ
czno
Ļ
ci przewodowej (głosowej) oraz wymiany
danych radiolokacyjnych ……………………………………………………..
110
8.3.4. Infrastruktura dozorowania ……………………………………………………. 111
8.4 Cele strategiczne ………………………………………………………………… 113
8.4.1. Cele strategiczne rozwoju LUN w zakresie wsparcia rozwoju lotnisk ………... 113
8.4.2. Specyfika ruchu lotniczego w tworz
Ģ
cych si
ħ
w
ħ
złach lotnisk
oraz planów wzrostu ……………………………………………………………
114
8.4.3. Ruch lotniczy w rejonie lotnisk rozpoczynaj
Ģ
cych działalno
Ļę
komercyjn
Ģ
….. 118
8.4.4. Analiza minimalnego wymaganego wyposa
Ň
enia COM/NAV/SUR ………….. 124
8.4.4.1. Ł
Ģ
czno
Ļę
……………………………………………………………………... 124
8.4.4.2. Nawigacja ……………………………………………………………………. 124
8.4.4.3. Dozorowanie ………………………………………………………………… 124
8.4.5. Zapewnienie słu
Ň
b ……………………………………………………………... 126
8.4.6. Cele strategiczne rozwoju LUN w zakresie spełnienia przez Polsk
ħ
wymaga
ı
mi
ħ
dzynarodowych (Programy ICAO, Koncepcja SES, wymogi WE) ………..
129
8.4.6.1. Strategia nawigacyjna EUROCONTROL …………………………………… 130
8.4.7. Rozwój LUN, w szczególno
Ļ
ci urz
Ģ
dze
ı
i systemów nawigacji ……………… 132
8.5 Plan działa
ı
……………………………………………………………………... 138
8.5.1. Plan w zakresie implementacji infrastruktury nawigacyjnej …………………... 138
8.5.2. Plan w zakresie implementacji infrastruktury ł
Ģ
czno
Ļ
ci ………………………. 144
8.5.3. Plan w zakresie implementacji infrastruktury dozorowania …………………... 145
8.5.4. Lotniska MON …………………………………………………………………. 148
8.5.5. Zdefiniowanie uczestników procesu wdro
Ň
enia proponowanych w strategii
rozwi
Ģ
za
ı
, wzajemnych powi
Ģ
za
ı
i zale
Ň
no
Ļ
ci ………………………………..
148
8.6 Rozwi
Ģ
zania alternatywne ………………………………………………………. 150
8.6.1. Plan w zakresie implementacji infrastruktury nawigacyjnej …………………... 150
8.6.2. Plan w zakresie implementacji infrastruktury ł
Ģ
czno
Ļ
ci ………………………. 150
8.6.3. Plan w zakresie implementacji infrastruktury dozorowania …………………... 150
8.7 System wdra
Ň
ania programu ……………………………………………………. 151
8.7.1. Zasady finansowania ………………………………………………………….. 151
8.7.2. System kwalifikowania kosztów zapewnienia słu
Ň
b ………………………….. 152
8.7.3. Monitorowanie ………………………………………………………………… 153
8.7.4. Ewaluacja ……………………………………………………………………… 153
Słownik…………………………………………………………………………………… 154
ZAŁ
ġ
CZNIKI 159
Zał
Ģ
cznik Nr 1: Ogólna charakterystyka istniej
Ģ
cych portów lotniczych………………... 161
Zał
Ģ
cznik Nr 2: Wykaz lotnisk o nawierzchniach utwardzonych i trawiastych…………. 193
Zał
Ģ
cznik Nr 3: Lotniska z zasobu AMW i MON przekazane stronie cywilnej
i współu
Ň
ytkowane ……………………………………………………...
199
5
CZ
ĦĺĘ
TRZECIA – PROGRAM ROZWOJU LOTNICZYCH URZ
ġ
DZE
İ
NAZIEMNYCH
[ Pobierz całość w formacie PDF ]