Program szkolenia dla Liderow na spotkanie informacyjno-1, LIDER (od Tylewskiej-Nowak)

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
PROGRAM SPOTKA
İ
INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYCH (cz
ħĻę
I)
Tytuł projektu:
PODNIESIENIE EFEKTYWNO
ĺ
CI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Temat:
Specyficzne trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
I.
Temat:
Specyficzne trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
czytania i pisania
Cele:

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych z podstawow
Ģ
wiedz
Ģ
z
zakresu specyficznych trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
: a) ró
Ň
nicowania specyficznych
i niespecyficznych trudno
Ļ
ci szkolnych, w tym specyficznych trudno
Ļ
ci w nauce czytania
i pisania, b) przyczyn i mechanizmów psychoneurologicznych, c) podstawowych
symptomów, d) skutków , w tym niepowodzenie szkolne, problemy emocjonalne.

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych z mo
Ň
liwo
Ļ
ciami
wst
ħ
pnego rozpoznawania specyficznych trudno
Ļ
ci w nabywaniu umiej
ħ
tno
Ļ
ci czytania i
pisania u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych metodami i wybranymi
technikami, pozwalaj
Ģ
cymi nauczycielowi rozpozna
ę
u dziecka specyficzne trudno
Ļ
ci w
uczeniu si
ħ
.

Ukazanie zakresów, metod i form pomocy psychologiczno-pedagogiczne, udzielanej
uczniowi w jego
Ļ
rodowisku szkolnym,

Zapoznanie ze specyfik
Ģ
pracy korekcyjno- kompensacyjnej oraz wspomaganiem uczniów z
dysleksj
Ģ
rozwojow
Ģ
w procesie dydaktycznym
.
Tematyka:
Dysleksja i towarzysz
Ģ
ce jej zaburzenia. Symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne dla
dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Diagnoza ryzyka dysleksji i diagnoza dysleksji
rozwojowej. Metody rozpoznawania ryzyka specyficznych trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
. Przykładowe
rozwi
Ģ
zania dotycz
Ģ
ce udzielania pomocy dzieciom ryzyka dysleksji w przedszkolu. Wskazówki
pomocne przy budowaniu programu wsparcia uczniom ryzyka dysleksji szkole. Rola nauczyciela
specjalisty terapii pedagogicznej w udzielaniu pomocy uczniom ryzyka dysleksji i uczniom z
dysleksj
Ģ
rozwojow
Ģ
. Program wsparcia uczniów ze specyficznymi trudno
Ļ
ciami w uczeniu si
ħ
czytania i pisania.
Organizacja pracy terapeutycznej: zadania i cele zaj
ħę
korekcyjno-kompensacyjnych, podstawowa
dokumentacja, , kwalifikacje i warsztat pracy terapeuty, planowanie pracy terapeutycznej, budowa
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
ramowego
programu
pracy
terapeutycznej,
zasady
pedagogiczne
w
pracy
terapeutycznej
z uczniem dyslektycznym.
Wybrane elementy systemu profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej - rola
koordynatora, kompetencje komunikacyjne w pracy edukacyjno- terapeutycznej.
Ę
wiczenia
usprawniaj
Ģ
ce funkcje percepcyjno-motoryczne: grafomotoryk
ħ
, percepcj
ħ
wzrokow
Ģ
, funkcje
słuchowo-j
ħ
zykowe. Przykładowe metody pracy z uczniem stosowane na zaj
ħ
ciach korekcyjno-
kompensacyjnych.
Literatura:

Bogdanowicz, M. (1983) Trudno
Ļ
ci w pisaniu u dzieci. Gda
ı
sk: UG.

Bogdanowicz, M. (1994) O dysleksji. Lubin: Wyd.Linea.

Bogdanowicz, M. (1985, 1999) Metoda Dobrego Startu. Warszawa: WSiP.

Bogdanowicz, M. (1997, 2000a) Integracja percepcyjno - motoryczna. Teoria - diagnoza -
terapia. Warszawa : CMPPP.

Bogdanowicz, M. (2000b) Co warto wiedzie
ę
o specyficznych trudno
Ļ
ciach w uczeniu si
ħ
czytania i pisania? W: Informator. Sprawdzian dla uczniów ko
ı
cz
Ģ
cych szkoł
ħ
podstawow
Ģ
w 2002 roku. Warszawa: MEN

Bogdanowicz, M. (2002b) Recepty na dobre czytanie i pisanie. [W:] W. Turewicz (red) Jak
pomóc dziecku z dysortografi
Ģ
. Zielona Góra: ODN, s.39-50.

Bogdanowicz, M. (2003a) Trudne litery” p-b-d-g. Gda
ı
sk: Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz, M. (2003b) Longitudinalne badania nad dysleksj
Ģ
rozwojow
Ģ
w Polsce.
W: Wojciszke B., Plopa M. (red) Osobowo
Ļę
a procesy psychiczne zachowanie. Kraków:
Impuls, s. 357 – 383.

Bogdanowicz, M.(2003c), Przygotowanie do nauki pisania.
Ę
wiczenia grafomotoryczne
według Hany Tymichovej. Gda
ı
sk : Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz, M.(2005a) Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gda
ı
sk. Wyd.
Harmonia.

Bogdanowicz, M. (2005b) Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny. Gda
ı
sk:
Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz, M.(2008c) Model diagnozowania dysleksji rozwojowej.
Dysleksja
. Biuletyn
Polskiego Towarzystwa Dysleksji, numer sygnalny, s.7- 12.

Bogdanowicz, M. (2008d), Portrety nie tylko znanych osób z dysleksj
Ģ
. Gda
ı
sk: Wyd.
Harmonia.

Bogdanowicz, M. (2009a) Test czytania gło
Ļ
nego „Dom Marka”. Gda
ı
sk: Pracownia
Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

Bogdanowicz, M. (2009b) Osoby dorosłe z dysleksj
Ģ
– problem, diagnozowanie, pomoc.
Dysleksja
. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 2 (4), s.25- 29.

Bogdanowicz, M.(2010) Dysleksja u dorosłych- terra incognita współczesnej psychologii
i pedagogiki.
Dysleksja
. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Nr 1 (6), s.7-8.

Bogdanowicz, M., Jaklewicz, H., Loebl W. (1969) Próba analizy specyficznych zaburze
ı
czytania i pisania. "Psychiatria Polska". Nr 3, s.297-301.

Bogdanowicz, M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w
terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP, wyd.

Bogdanowicz, M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992) Metoda Weroniki Sherborne w
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Warszawa: WSiP, wyd.I.

Bogdanowicz, M., Krasowicz, G. (1996/97) Typy dysleksji rozwojowej. Diagnoza i
terapia według koncepcji D. J. Bakkera, „Annales Universitatis Maria Curie –
Skłodowska”, Lublin.

Bogdanowicz M., Ro
Ň
y
ı
ska M. (2003, 2004a), Lewa r
ħ
ka rysuje i pisze. Cz.I -III.
Gda
ı
sk: Wyd. Harmonia.

Bogdanowicz M., Ro
Ň
y
ı
ska M.(2004b) Dni tygodnia, pory roku i miesi
Ģ
ce. Zabawy
i scenariusze zaj
ħę
rozwijaj
Ģ
cych funkcje j
ħ
zykowe. Gda
ı
sk: Wyd. Harmonia

Bogdanowicz M., Ro
Ň
y
ı
ska M. ( 2004c) Zeszyt ze zw
ħŇ
on
Ģ
liniatur
Ģ
. Gda
ı
sk: Wyd.
Harmonia.

Bogdanowicz M., Adryjanek A.(2004c) Ucze
ı
z dysleksj
Ģ
w szkole. Gda
ı
sk: Wyd. Operon.

Bogdanowicz, M., Bara
ı
ska, M., Jakacka E.(2005) Metoda Dobrego Startu.. Od piosenki
do literki. Cz
ħĻę
1. Gda
ı
sk: Wyd. Harmonia

Bogdanowicz, M., Adryjanek, A., Ro
Ň
y
ı
ska, M. (2007) Ucze
ı
z dysleksj
Ģ
w domu.
Gda
ı
sk: Wyd. Operon.

Bogdanowicz, M., Ro
Ň
y
ı
ska, M.(2007) Karty ortomagiczne. Gda
ı
sk: Wyd. Operon

Bogdanowicz, M., Kalka, D., Sajewicz –Radtke, U., Radtke, B., Karasiewicz,K.(2008a)
Bateria metod diagnozy przyczyn trudno
Ļ
ci szkolnych u dzieci o
Ļ
mioletnich. Gda
ı
sk:
Pracownia Testów Psychologicznych i
Pedagogicznych.

Bogdanowicz, M., Jaworowska, A., Krasowicz-Kupis, G., Matczak, A., Pelc-P
ħ
kala, O.,
Pietras, I., Sta
ı
czak, J., Szczerbi
ı
ski, M. (2008b) Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III
szkoły podstawowej. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych

Bogdanowicz, M, Czaba,j R., Bu
ę
ko, A.(2008) Modelowy system profilaktyki i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksj
Ģ
rozwojow
Ģ
. Gdynia: Operon

Bogdanowicz, M., Ro
Ň
y
ı
ska, M.(2008) Gry ortomagiczne. Komplementarny zestaw
pomocy dydaktycznych do nauki ortografii. Gdynia: Wyd. Operon.

Bogdanowicz, M., Ro
Ň
y
ı
ska, M. (2010) Ortograffiti. Od dysgrafii do kaligrafii. Gdynia :
OPERON

Bogdanowicz, M., Daruk, R., Ingielewicz, B. (2009) Czytamy razem. Program
doskonalenia umiej
ħ
tno
Ļ
ci czytania i rozwijania my
Ļ
lenia. Gda
ı
sk :Wyd. Harmonia

Borkowska, Ł. Doma
ı
ska (red.) (2008) Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa:
PWN, 139 – 158

Borkowska, A.R. (2006). Neuropsychologiczne podło
Ň
e trudno
Ļ
ci w czytaniu
i pisaniu. W: G. Krasowicz – Kupis (red.). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa
psychologiczna. Gda
ı
sk: Wyd Harmonia, 35 – 51.

Brzezi
ı
ska, A. (1987). Czytanie i pisanie – nowy j
ħ
zyk dziecka. Warszawa: WSiP.

Grzywniak, C. (2006) Kinezjologia edukacyjna. Metoda wspomagania i terapii
psychomotorycznej. Kraków.

Krasowicz-Kupis, G. (2008). Psychologia dysleksji. Warszawa: PWN.

Oszwa, U., Borkowska, A.R. (2006). Specyficzne trudno
Ļ
ci szkolne w opanowywaniu
czytania i pisania. W: A.R. Borkowska, Ł. Doma
ı
ska (red.). Neuropsychologia kliniczna
dziecka. Warszawa: PWN, 139 – 158

Smółka, L. (2007). Znaczenie edukacji przedszkolnej w opanowywaniu przez dzieci
umiej
ħ
tno
Ļ
ci czytania. W: M. Kostka-Szyma
ı
ska, G. Krasowicz-Kupis (red.) Dysleksja.
Problem znany czy nieznany? Lublin: Wyd. UMCS, 223 – 234.
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej

Sobolewska, M., Matuszewski( 2002) Test Czytania Gło
Ļ
nego dla Klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz I – II gimnazjum Marii Sobolewskiej. Warszawa: CMPPP.

Seria Testów Czytania i Pisania dla klas I-III Szkoły Podstawowej Teresy Straburzy
ı
skiej
i Teresy
ĺ
liwi
ı
skiej (1983) Warszawa: CMPPP.

Szczerbi
ı
ski
M.,
Pelc-P
ħ
kala
O.
(2007).
Test
Dekodowania.
Kraków:
Usługi
Psychologiczno-Logopedyczne.

Wejner, T. (2008)
Uczniowie z dysleksj
Ģ
rozwojow
Ģ
podczas sprawdzianu 2008. Dysleksja.
Biuletyn PTD. Gda
ı
sk: Operon.

Test „Czytanie” M. Grzywak – Kaczy
ı
skiej dla klas II-IV w opracowaniu M. Sobolewskiej
(1988) Warszawa: CMPPP.

Pomoce do bada
ı
pedagogicznych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych podejrzanych o zaburzenia o charakterze dysleksji rozwojowej. Janiny
Mickiewicz (1995).

Test do badania techniki czytania gło
Ļ
nego dla klas I – VII Jana Konopnickiego (1961).

Testy Cichego Czytania Heleny Chyli
ı
skiej (1985).
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.
Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej
II. Temat:
Specyficzne trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
matematyki
Cele
:

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych z podstawowymi czynniki
i mechanizmami utrudniaj
Ģ
cymi nabywanie wiadomo
Ļ
ci i umiej
ħ
tno
Ļ
ci matematycznych w
domu, przedszkolu i w szkole.

Zapoznanie
z
podstawami
wiedzy
teoretycznej,
dotycz
Ģ
cej
przyczyn
i
objawów
specyficznych trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
matematyki.

Wskazanie na mo
Ň
liwo
Ļ
ci rozpoznawania zwyczajnych, nadmiernych i specyficznych
trudno
Ļ
ci w nabywaniu wiadomo
Ļ
ci i umiej
ħ
tno
Ļ
ci matematycznych.

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych
z
metodami
diagnozowania dojrzało
Ļ
ci do uczenia si
ħ
matematyki dzieci rozpoczynaj
Ģ
cych nauk
ħ
szkoln
Ģ
oraz rozpoznawania specyficznych trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
matematyki uczniów.

Ukazanie mo
Ň
liwo
Ļ
ci przeprowadzenia diagnozy i zinterpretowania jej wyników.

Zapoznanie uczestników spotka
ı
informacyjno- konsultacyjnych
z
podstaw
Ģ
programow
Ģ
,
programami
autorskimi
oraz
pakietami
edukacyjnymi
wykorzystywanymi
w edukacji matematycznej w przedszkolu i szkole.

Zapoznanie z wybranymi sposobami wspomagania rozwoju umysłowego dzieci w ramach
edukacji matematycznej realizowanej w przedszkolu i szkole.
Tematyka
:
Trudno
Ļ
ci nadmierne i specyficzne w uczeniu si
ħ
matematyki – przyczyny i konsekwencje. Metody
diagnozowania specyficznych trudno
Ļ
ci w uczeniu si
ħ
matematyki dzieci. Badanie umiej
ħ
tno
Ļ
ci
liczenia. Ustalanie poziomu umiej
ħ
tno
Ļ
ci rachunkowych. Badanie umiej
ħ
tno
Ļ
ci klasyfikacji.
Ustalanie kompetencji w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym w zakresie
potrzebnym do zrozumienia aspektu kardynalnego poj
ħ
cia liczby naturalnej. Ustalanie kompetencji
w zakresie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym w zakresie potrzebnym do
zrozumienia aspektu porz
Ģ
dkowego poj
ħ
cia liczby naturalnej. Wspomaganie rozwoju umysłowego
oraz edukacja matematyczna dzieci ze specyficznymi trudno
Ļ
ciami w uczeniu si
ħ
– przykładowe
rozwi
Ģ
zania metodyczne. Wspomaganie dzieci w ustalaniu prawidłowo
Ļ
ci, które s
Ģ
stosowane w
liczeniu obiektów. Kształtowanie umiej
ħ
tno
Ļ
ci dodawania i odejmowania w ostatnim roku
wychowania przedszkolnego i pierwszym roku edukacji szkolnej. Wspomaganie dzieci w
stosowaniu klasyfikacji w procesie nabywania wiadomo
Ļ
ci i umiej
ħ
tno
Ļ
ci matematycznych;
Wspomaganie dzieci w rozwoju operacyjnego rozumowania w zakresie aspektu kardynalnego oraz
porz
Ģ
dkowego liczby naturalnej
.
„Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]