Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na patent Sternika Motorowodnego, Żeglarstwo, Sternik motorowodny

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNEna patent STERNIKA MOTOROWODNEGOWykaz przedmiotów:1. Wiadomości ogólne.2. Przepisy.3. Budowa jachtów.4. Silniki i urządzenia napędowe.5. Prace bosmańskie.6. Locja śródlądowa.7. Meteorologia.8. Ratownictwo.9. Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka.10. Licencje motorowodne.11. Manewrowanie jachtem motorowym.PROGRAM SZKOLENIAna patent sternika motorowodnego1.Wiadomości ogólne.a) Historia sportu motorowodnego w Polsce i na świecie.b) Organizacja spotu motorowodnego w Polsce i na świecie UIM -Międzynarodowa OrganizacjaMotorowodna.c) Zakres działania i zasięg terytorialny Urzędów Morskich, Urzędów Żeglugi Śródlądowej jakoorganów państwowej administracji żeglugowej. Rejonowych Zarządów Gospodarki Wodnejjako administracji dróg wodnych. Charakterystyka sprzętu pływającego używanego przezwyżej wymienione jednostki.d) Podstawowe zasady organizowania regat i imprez motorowodnych.e) Inne instytucje związane z wodą.- Państwowa Straż Pożarna.- Policja.- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.- Przedsiębiorstwa Eksploatacji Kruszyw.- Przedsiębiorstwa Rybackie.- Przedsiębiorstwa Żeglugowe.2. Przepisy.a) Podstawa prawne dotyczące uprawiania sportów motorowodnych i narciarstwa wodnego.Obowiązujące patenty i licencje motorowodne.- Ustawa o kulturze fizycznej z 18.07.2001r. (Dz.U.nr.81,poz.889).- Rozporządzenie Rady Ministrów z 6. 05. 1997r.w sprawie określenia warunkówbezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiającychsporty wodne.- Rozporządzenie Ministra Sportu. w sprawie uprawiania żeglarstwa.- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28. 04. 2003r.w sprawie przepisów żeglugowych naśródlądowych drogach wodnych (Dz.U.nr.212,poz.2072.) zgodne z MiędzynarodowymKodem Żeglugi Śródlądowej CEVNI które mogą ulegać w czasie zmianom i modyfikacjom.- Ustawa z dnia 24 grudnia 2001r.o żegludze śródlądowej ( Dz.. U. z 24.01.2001r.nr 5, poz.43)- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.12.2004r. w sprawie polskiego rejestru jachtów(Dz.U.nr.6,poz42 i 43).- Ustawa “Kodeks Morski” (z dnia 18.09.2001r.Dz. U. nr. 138,poz. 1545).- Rozporządzenie Ministra Sportu ( -z dnia 29.05.2006 r. Dz. U. nr 99 poz. 690) w sprawietrybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lubrekreacji.- Ustawa o bezpieczeństwie morskim (z dnia 09.11.2000r.Dz. U. nr. 109,poz. 1156).- MPZZM – Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu z 1972 r. Zezmianami, które weszły w życie 01.06.1983r.- Zarządzenia Porządkowe Dyrektorów Urzędów Morskich w sprawie bezpieczeństwauprawiania żeglugi morskiej przez statki sportowe i turystyczne.- Zasady ubezpieczania jachtów motorowych oraz postępowanie po awarii i wypadku nawodzie.- Sygnalizacja wzrokowa i dźwiękowa statków – wizualne i akustyczne przekazywanieinformacji o statkach i jednostkach uprawiających żeglugę przy użyciu: świateł ,znaków isygnałów dźwiękowych – zasady i sposób ich nadawania.- Znaki żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych.- Sygnały wzywania pomocy.3. Budowa jachtów motorowych.a) Typy jachtów motorowych i ich budowa.b) Pontony, riby, jachty z silnikami przyczepnymi, zaburtowymi i wbudowanymi, jachtyślizgowe i wypornościowe, kształty dna, podstawowe materiały konstrukcyjne: drewno,sklejka, stal, aluminium, laminaty, skutery wodne.a) Nazewnictwo części kadłuba, szkieletu, okuć i osprzętu.b) Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, wyporność, niezatapialność,zwrotność, żegluga na fali i w ślizgu.c) Konserwacja i drobne naprawy jachtu motorowego.d) Wyposażenie techniczno – eksploatacyjne jachtów motorowych.wyposażenie bosmańskie,- urządzenia nawigacyjne,- urządzenia i sprzęt ratunkowy,- urządzenia i środki sygnalizacyjne,- sprzęt pokładowy,- sprzęt awaryjny,- sprzęt przeciwpożarowy.4. Silniki i urządzenia napędowe.a) Rodzaje silników spalinowych: dwusuwowe, czterosuwowe, przyczepne i stacjonarnebenzynowe i wysokoprężne. Zasady działania silników dwu i czterosuwowych.a) Podstawowe elementy składowe silnika, osprzęt silnika, główne parametry silników.b) Różnice eksploatacyjne między silnikami dwu i czterosuwowymi – sposoby smarowania,waga, moc, zasady transportowania zużycie paliwa, głośność, eksploatacja, ceny.c) Obsługa i konserwacja silników spalinowych: układu paliwowego, smarowania, chłodzenia,instalacji elektrycznej, akumulatorów układu rozruchowego.d) Zjawiska znamionujące złą pracę silnika.e) Postępowanie z silnikiem zamoczonym.f) Okresowa konserwacja silnika – odstawienie posezonowe.g) Urządzenia napędowe jachtów motorowych.- mechanizmy przenoszenia napędu, przekładnie redukcyjne i typu Z, wały napędowe,- budowa i zasada działania śruby napędowej oraz jej parametry. Zakładanie i zdejmowanieśruby napędowej oraz jej dobieranie do silnika,- Budowa i zasada działania pędnika strugowodnego ( wirnika, kierownicy, strugi, łożyskagumowego, urządzenia sterowego i wstecznego),- Bezpieczeństwo podczas eksploatacji silnika i akumulatorów.5. Prace bosmańskie.a) Podstawowe wiadomości o linach.b) Łączenie lin o jednakowej i różnej średnicy ( węzły: prosty, płaski, szotowy, refowy,holowniczy, buchtowanie lin).c) Łączenie lin z osprzętem (węzły: knagowy, wyblinka, kotwiczny ,cumowe ,ratowniczy,ósemka.d) Zakończenia lin miękkich ( stopienie końca liny, opaska).e) Zakończenia lin stalowych, ucho na stalówce.6. Locja śródlądowa.a) Szlaki żeglowne na rzekach typu górskiego i nizinnego.b) Żegluga na jeziorach i kanałach żeglownych.c) Zagrożenia i przeszkody żeglugowe.d) Budowle hydrotechniczne – progi, zapory, kanały, stopnie wodne, śluzy, pochylnie,zabudowa skarp.e) Zachowanie się podczas wyprzedzania i wymijania statków żeglugi śródlądowej, orazholowanych i pchanych zestawów sprzężonych.f) Polskie szlaki żeglugowe.g) Mapy wodnych szlaków turystycznych i przewodniki.7. Meteorologia.a) Określanie siły wiatru i stanu akwenu w/g. Skali Beauforta.b) Typowe zjawiska sygnalizujące złą pogodę (cumulonimbus).c) Wykorzystanie prognoz radiowych i telewizyjnych oraz internetu do przewidywania zmianpogody.8. Ratownictwo.a) Ratownictwo człowieka.- podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia,- podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy przed medycznej,- transport chorego i przekazanie lekarzowi,- zawartość podręcznej apteczki.b) Ratownictwo sprzętu.- sprzęt ratunkowy na jachcie motorowym,- podstawowe zasady udzielania pomocy innym jednostkom pływającym,- zachowanie się w czasie awarii własnego jachtu motorowego,- samoratownictwo w przypadku wpadnięcia do rzeki lub jeziora,- awaryjne środki łączności (tel. komórkowy),- holowanie uszkodzonego sprzętu,- lokalizacja zatopionego sprzętu,- postępowanie w przypadku pożaru,- postępowanie w przypadku konieczności opuszczenia jachtu.9. Ochrona środowiska i etyka wodniacka.a) Podstawowe problemy ochrony środowiska: hałas, zanieczyszczenie wody, powietrza gleby.b) Ochrona przyrody wodnej i lądowej.c) Zwyczaje i obyczaje na jachtach, w portach, na przystaniach, w ośrodkach sportów wodnych,na imprezach, na szlakach wodnych i biwakach.d) Zakaz korzystania przez osoby nietrzeźwe ze statków turystycznych i sportowych orazprzebywania na przystaniach.10. Licencje motorowodne.a) Warunki uzyskania licencji motorowodnych.b) Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wymijania jachtów holujących.c) Sygnały podczas holowania narciarza.11. Manewrowanie jachtem motorowym.a) Manewrowanie na silniku:- odchodzenie i dochodzenie do pomostu,- pływanie kursem prostym i cyrkulacja,- stawanie na boji i na kotwicy,- podejście do przedmiotu pływającego na wodzie (pozoracja manewru “człowiek za burtą”).b) Cumowanie jachtu i klarowanie na postój.c) Praca w charakterze członka załogi.d) Mijanie i wyprzedzanie dużych jednostek w kanale *.e) Przechodzenie śluz i jazów *.f) Pływanie w trudnych warunkach pogodowych *.* manewry omówić z kursantami12.Wymagania Egzaminacyjne:Kandydat winien wykazać się wiadomościami z zakresy teoretycznego programu szkolenia orazpraktycznymi umiejętnościami na stopień sternika motorowodnego:a)Przedmioty teoretyczne- Wiadomości ogólne- Przepisy- Licencje motorowodne- Ochrona środowiska, etykieta i etyka wodniacka- Budowa jachtów motorowych- Silniki i urządzenia napędowe- Ratownictwo człowieka- Ratownictwo sprzętu- Podstawy meteorologii- Locja śródlądowa- Teoria manewrowania jachtem motorowym- Prace bosmańskieb)Praktyka- Manewrowanie jachtem motorowym z silnikiemo mocy do 60 kW- Cumowanie jachtu i klarowanie na postój- Praca w charakterze członka załogiRozkład godzin nauczania na patent sternika motorowodnego.Lp.1.234567891012TematWiadomości ogólnePrzepisyBudowa jachtówSilniki i urządzenia napędowePrace bosmańskieLocja śródlądowaMeteorologiaRatownictwoOchrona środowiska, etykieta i etyka wodniackaLicencje motorowodneManewrowanie jachtem motorowymRazem godzinGodz. teoret.173611211124Godz. prakt.Razem173611121132712*3* na jedną osobę [ Pobierz całość w formacie PDF ]