Program wykladow UCBS 2013, UW - Zarządzanie, OGUNy przyrodnicze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Uniwersyteckie Centrum Badań NadŚrodowiskiemPrzyrodniczymzaprasza w semestrze letnim 2012/2013 na cykl wykładów:RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA + …Rozwój zrównoważony w teorii i praktyceCzwartki, godz. 16−18Sala A,ŚrodowiskoweLaboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A21.02. Dr Witold Lenart(Wydział Geografii i Studiów RegionalnychorazUCBS, UW)Różnorodność biologiczna + miejsce w ocenach oddziaływania naśrodowisko28.02. Sławomir Trzaskowski(Centrum Informacyjne Lasów Państwowych)Różnorodność biologiczna + sztuka komunikacji społecznej7.03. Dr Rafał Wiśniewski(Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała StefanaWyszyńskiego)Różnorodność biologiczna +kulturowe ramy postaw i praktyk społecznych14.03. Joanna Kalinowska(Centrum Nauki Kopernik)Różnorodność biologiczna + „citizen science” – obywatelski udział w zbieraniuinformacji o przyrodzie21.03. Dr hab. Piotr Skubała, prof. UŚ(Wydział Biologii i OchronyŚrodowiska,UniwersytetŚląski)Różnorodność biologiczna + potrzeba etyki ekologicznej4.04. Janina Kawałczewska(Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku)Różnorodność biologiczna + sukcesy i problemy Mazowsza Płockiego11.04. Dr hab. Grzegorz Barczyk(Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)Różnorodność biologiczna + tajemnice podziemnej georóżnorodności18.04. Dr Janusz Radziejowski(Wszechnica PolskaSzkoła Wyższa Towarzystwa WiedzyPowszechnej w WarszawieorazTowarzystwo Urbanistów Polskich)Różnorodność biologiczna + ułomności gospodarki przestrzennej25.04. Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski(Instytut Badawczy Leśnictwa)Różnorodność biologiczna + lasy i klimat9.05. Dr inż. Danuta Gajewska(Katedra Dietetyki, Wydział Nauk oŻywieniuCzłowiekai Konsumpcji, SGGW)Różnorodność biologiczna + zasady zdrowego stylużycia16.05. Dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. IZ-PIB(Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli ZwierzątSGGWorazInstytut Zootechniki PIB)Różnorodność biologiczna + zjawisko biopiractwa23.05. Anna Batorczak(UCBS, UW)Różnorodność biologiczna + nieprzebrane zasoby internetu6.06. Dr Anna Kalinowska(UCBS, UW)Różnorodność biologiczna + rola międzynarodowych organizacji ochronyprzyrody [ Pobierz całość w formacie PDF ]