Programator czasowy ZCM-31, Elektryka, Katalogi, Zamel

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PROGRAMATOR CZASOWY ZCM-31, ZCM-31/U
ASTRONOMICZNY - JEDNOKANAŁOWY
USTAWIANIE CZASU
OPIS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
- nastawianie aktualnego czasu zegara; wejście po
naciśnięciu OK;
GODZINA - kursorami wybierz odpowiednią godzinę, którą
można ustawić w formacie 1-24 lub 1-12 (AM) i 1-12 (PM),
wybór potwierdz OK;
MINUTY - kursorami
Opis wyświetlanych elementów i komunikatów
- dni tygodnia
- ustawianie przerwy nocnej
Zakład Mechaniki i Elektroniki
ZAMEL
sp.j.
J.W. Dzida, K. Łodzińska
- stan przekaźnika
- ustawianie korekcji czasu
- tryb automatyczny
- ustawianie aktualnego czasu i zmiana czasu letni/zimowy
wybierz odpowiednią wartość minut, wybór
- tryb ręczny
- ustawianie aktualnej daty
potwierdz OK;
Potwierdzenie wartości minut powoduje równoczesne wyzero-
wanie wartości sekund i przejście do okna nastawy czasu.
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym
momencie bez zapisywania ustawień przez naciśnięcie klawisza
lub .
- czas zimowy
- ustawianie położenia geografi cznego
- czas letni
- ustawianie wejścia zewnętrznego
ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
Tel. +48 (32) 210 46 65, Fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com
, e-mail: marketing@zamel.pl
- wejście zewnętrzne
/
- czas wschodu / zachodu słońca
- dzień
/
- szerokość / długość geografi czna
- rok
- automatyczne,
- użytkownika
- włączony/wyłączony
OPIS
DANE TECHNICZNE
USTAWIANIE CZASU LETNI / ZIMOWY
Opis przycisków
Cyfrowe zegary sterujące ZCM-31 służą
do realizacji funkcji czasowych w układach
automatyki i sterowania. Włączenie/
wyłączenie urządzenia związane jest ze
wschodem i zachodem słońca (brzask i
zmierzch cywilny). W obliczeniach czasu
wschodu i zachodu słońca wykorzystywana
jest informacja o współrzędnych geografi c-
znych miejsca zainstalowania zegara,
bieżąca data oraz przesunięcie względem
czasu uniwersalnego. Układ oblicza koniec
zmierzchu cywilnego, czyli fazę, w której
środek tarczy słonecznej znajduje się na
6
o
kątowych poniż ej horyzontu - tarcza
słoneczna nie jest widoczna ale niebo
podświetlone jest rozproszonym światłem
słonecznym. Układ dodatkowo posiada
funkcję programowanej przerwy nocnej
oraz możliwość przesunięcia wyliczonego
czasu wschodu/zachodu słońca w zakresie
±120 min. Konstrukcja obudowy umożliwia
zamontowanie układu na szynie TH 35 oraz
ewentualne zaplombowanie urządzenia.
Konstrukcja układu gwarantuje bat-
eryjne podtrzymanie wszelkich nastaw
przy braku napięcia zasilającego.
ZCM-31
Zaciski zasilania:
• w oknie głównym - wejście do trybu automatycznego lub zmiana stanu przekaźnika jeśli zegar jest już w trybie
automatycznym;
A1, A2
• w innych oknach - wyjście poziom wyżej bez zapisywania wprowadzonych danych;
ZCM-12: 230 V AC
~
(-15 ÷ +10 %)
ZCM-12/U: 24 ÷ 250 V AC, 30 ÷ 300 V DC
Znamionowe napięcie zasilania:
• w oknie głównym - wejście do trybu ręcznego lub zmiana stanu przekaźnika jeśli zegar jest już w trybie ręcznym;
Częstotliwość znamionowa:
50 / 60 Hz
• w innych oknach - wyjście poziom wyżej bez zapisywania wprowadzonych danych;
Znamionowy pobór prądu:
2 W / 14 VA
• w oknie głównym - wejście do menu głównego;
Liczba kanałów:
1
• w innych oknach - wejście do podmenu lub potwierdzenie nastawianej wartości;
Program:
astronomiczny
• przechodzenie pomiędzy oknami/opcjami menu lub zmniejszanie/zwiększanie nastawianej wartości;
- wybór jednego z dwóch trybów w jaki będzie następowało przełączanie pomiędzy czasem zi-
mowym a letnim: - przełączanie będzie następować w sposób automatyczny w ostatnią niedzielę
marca o godz. 2.00 na czas letni oraz w ostatnią niedzielę pażdziernika o godz 3.00 na czas zimowy,
• kursor prawy ( ) w oknie głównym - wyświetlanie czasu wschodu i zachodu słońca.
Tryby pracy:
ręczny, automatyczny
Zmiana czasu letni/zimowy:
automatyczna, ręczna
- użytkownik wybiera pomiędzy czasem zimowym/letnim; wejście po naciśnięciu OK;
USTAWIANIE TRYBU - kursorami wybierz tryb lub wybór potwierdź OK; po wybraniu
trybu , zegar automatycznie ustawia czas na letni lub zimowy w zależności od ustawionej daty; po
wybraniu trybu przechodzisz do kolejnego okna;
Kursorami wybierz czas zimowy/letni, gdzie to czas zimowy a to czas letni, jeśli nastąpiła zmiana
znacznika układ zmieni bieżący czas przez dodanie lub odjęcie 1 godziny, wybór potwierdź OK;
Po dokonaniu wyboru układ przechodzi do okna zmiany czasu letni/zimowy.
Kolor podświetlenia panelu LCD:
bursztynowy
MENU GŁÓWNE
Wejście zewnętrzne:
tak
Dokładność odmierzania czasu:
maks. ±1 s / 24 h przy temp. 25 °C
Czas podtrzymania zegara:
3 lata
Z okna głównego do menu wchodzimy
przez wybór OK; po menu poruszamy się za
pomocą kursorów . Możliwe jest przejście
z powrotem do okna głównego po naciśnięciu
klawisza
lub
.
Z okna głównego możemy też wejść do okien
wyświetlania obliczonego czasu wschodu i za-
chodu słońca poprzez naciśnięcie kursora .
Powrót automatycznie po upływie 10 s.
Czas podtrzymania programu:
5 lat
Zaciski układu wyzwalania:
IN, IN, IN, IN
Zaciski zasilania odbiornika:
11, 12, 14
ZMIANA TRYBU PRACY (AUTOMATYCZNY, RĘCZNY)
Parametry styków przekaźnika:
1NO/NC-16 A/250 V AC1 4000 VA
Liczba zacisków przyłączeniowych:
12
Przekrój przewodów przyłączeniowych:
0,2 ÷ 2,50 mm
2
ZMIANA TRYBU NA RĘCZNY - jeśli układ znajduje się w oknie głównym i jest w trybie automatycz-
nym, naciśnięcie klawisza spowoduje przejście układu do trybu ręcznego z jednoczesną zmianą stanu
przekaźnika;
Temperatura pracy:
-20 ÷ +60
o
C
Pozycja pracy:
dowolna
UWAGA:
Przed zainstalowaniem
produktu
w rozdzielnicy
lub uruchomieniem
układu w celu zapro-
gramowania, należy
wyciągnąć przekładkę
zabezpieczającą baterię
przed rozładowaniem.
Mocowanie obudowy:
szyna TH 35 (wg PN-EN 60715)
Kolejne naciśnięcia klawisza spowodują przełączanie przekaźnika do stanu przeciwnego bez zmiany
trybu pracy;
Funkcja
Opis
Stopień ochrony obudowy:
IP20 (PN-EN 60529)
USTAWIANIE PRZERWY NOCNEJ
Klasa ochronności:
II
ZMIANA TRYBU NA AUTOMATYCZNY - jeśli układ znajduje się w oknie głównym i jest w trybie ręcznym
naciśnięcie klawisza spowoduje przejście układu do trybu automatycznego z jednoczesnym zaktualizow-
aniem stanu przekaźnika.
USTAWIANIE KOREKCJI CZASU WSCHODU I ZACHODU SŁOŃCA
Kategoria przepięciowa:
II
USTAWIANIE AKTUALNEGO CZASU
Stopień zanieczyszczenia:
2
USTAWIANIE AKTUALNEJ DATY
Wymiary:
dwumodułowa (35 mm) 90x35x66 mm
USTAWIENIE CZASU LETNI / ZIMOWY
Waga:
0,17 kg
USTAWIANIE POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO ORAZ STREFY CZASOWEJ
Zgodność z normami:
PN-EN 60730-1; PN-EN 60730-2-7
PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11
USTAWIANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO
CZAS OBLICZONEGO WSCHODU SŁOŃCA
USTAWIANIE WEJŚCIA ZEWNĘTRZNEGO
CZAS OBLICZONEGO ZACHODU SŁOŃCA
CECHY
WYGLĄD
● Sterowanie w zależności od bieżącej
godziny w cyklu astronomicznym,
● obudowa dwumodułowa z klapką
zabezpieczającą,
● wejście sterujące IN ,
● podświetlenie wyświetlacza LCD,
● montaż na szynie TH 35.
USTAWIANIE DATY
Zaciski zasilania
(L, N)
Zaciski układu wyzwalania
(IN, IN, IN, IN)
Tryb automatyczny
Tryb ręczny
Czas zimowy
Urządzenie należy podłączyć do sieci
jednofazowej zgodnie z obowiązującymi
normami. Sposób podłączenia określono
w niniejszej instrukcji. Czynności związa-
ne z: instalacją, podłączeniem i regulacją
powinny być wykonywane przez wykwa-
lifi kowanych elektryków, którzy zapoznali
się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. Demontaż
obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebez-
pieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem in-
stalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłącze-
niowych nie występuje napięcie. Do instalacji należy użyć
wkrętaka krzyżowego o średnicy do 3,5 mm. Na poprawne
działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i
użytkowania urządzenia. Instalacja urządzenia jest nie-
wskazana w następujących przypadkach: brak elementów
składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje.
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania należy
zwrócić się do producenta.
Dzień tygodnia
Wyświetlacz
- nastawianie aktualnej daty; wejście po naciśnięciu OK;
ROK - kursorami wybierz odpowiedni rok, wybór potwierdź OK; wartość
nastawy w zakresie 2000÷2099;
MIESIĄC - kursorami wybierz miesiąc, wybór potwierdz OK;
DZIEŃ - kursorami wybierz dzień miesiąca, wybór potwierdz OK; układ
posiada zabezpiecznie przed wprowadzeniem błędnej wartości dni dla dane-
go miesiąca (uwzględnia lata przestępne) oraz automatycznie oblicza dzień
tygodnia na podstawie ustawionej daty;
Potwierdzenie powoduje przejście do okna nastawy daty oraz ustawienie
aktualnego czasu letni/zimowy - jeśli ustawiona jest opcja .
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym momencie bez
zapisywania ustawień przez naciśnięcie klawisza
Stan przekaźnika
- nastawianie trybu w jakim ma znaleźć się układ po wyzwoleniu wejścia
zewnętrznego IN; wejście do edycji po naciśnięciu OK; kursorami
Pole informacyjne / data
wybierz odpowiedni
tryb dla wejścia zewnętrznego, przy czym:
- funkcja wejścia zewnętrznego jest wyłączona;
- tryb ręczny z ciągłym wyłączeniem przekaźnika;
- tryb ręczny z ciągłym załączeniem przekaźnika;
- tryb automatyczny, układ realizuje załączenia/wyłączenia przekaźnika zgodnie z
nastawionymi programami;
Wybór danego trybu potwierdź OK; potwierdzenie spowoduje przejście do okna nastaw
wejścia zewnętrznego.
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym momencie bez zapisy-
wania ustawień przez naciśnięcie klawisza
UWAGA
Aktualny czas (gg:mm:ss
Przyciski sterujące
Pora: dzień/noc
Symbol oznaczający selektywne zbieranie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zakaz umieszczania zużytego sprzętu
z innymi odpadami.
lub .
Zaciski wyjściowe przekaźnika
(12, 11, 14)
lub .
VER. 003_16.09.2009
MONTAŻ
PODŁĄCZENIE
USTAWIANIE KOREKCJI CZASU
POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE WIĘKSZYCH MIAST
1. Bełchatów
51° 22´ N
19° 22´ E
55. Ostrołęka
53° 04´ N
21° 34´ E
1. Rozłączyć obwód zasilania bez-
piecznikiem, wyłącznikiem nadmia-
rowoprądowym lub rozłącznikiem
izolacyjnym przyłączonymi do odpo-
wiedniego obwodu.
2. Sprawdzić odpowiednim przyrzą-
dem stan beznapięciowy na prze-
wodach zasilających.
3. Zamontować urządzenie
ZCM-31
w
rozdzielni na szynie TH 35.
4. Podłączyć przewody pod zaciski
zgodnie ze schematem podłączenia.
5. Załączyć obwód zasilania.
L(+)
2. Będzin
50° 20´ N
19° 07´ E
56. Ostrowiec Świętokrzyski
50° 56´ N
21° 24´ E
N(-)
– ustawianie korekcji czasu; wejście do przeglądania ustawień po naciśnięciu OK;
kursorami
3. Biała Podlaska
52° 02´ N
23° 07´ E
57.
Ostrów Wielkopolski
51° 39´ N
17° 42´ E
L(+) / N(-)
wybierz czas, który należy zmienić, przy czym:
Korekcja czasu zmierzchu; naciśnij OK, aby przejść do edycji;
4. Białystok
53° 07´ N
23° 10´ E
58.
Pabianice
51° 39´ N
19° 23´ E
Korekcja czasu świtu; naciśnij OK, aby przejść do edycji;
5. Bielsko-Biała
49° 50´ N
19° 04´ E
59. Piekary Śląskie
50° 23´ N
18° 57´ E
Kursorami dokonaj korekcji czasu w zakresie (-120 ÷ 120 minut); wybierz
odpowiednią wartość, wybór potwierdź OK.
6.
Bydgoszcz
53° 07´ N
18° 00´ E
60. Piła
53° 09´ N
16° 44´ E
7.
Bytom
50° 23´ N
18° 54´ E
61.
Piotrków Trybunalski
51° 24´ N
19° 41´ E
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym momencie bez zapisywania
ustawień przez naciśnięcie klawisza
lub .
8. Chełm
51° 09´ N
23° 29´ E
62. Płock
52° 33´ N
19° 42´ E
9.
Chorzów
50° 18´ N
18° 57´ E
63. Poznań
52° 24´ N
16° 54´ E
10.
Ciechanów
52° 52´ N
20° 38´ E
64.
Pruszków
52° 10´ N
20° 48´ E
11. Częstochowa
50° 48´ N
19° 07´ E
65. Przemyśl
49° 47´ N
22° 46´ E
12. Dąbrowa Górnicza
50° 19´ N
19° 16´ E
66. Puławy
51° 25´ N
21° 58´ E
USTAWIANIE PRZERWY NOCNEJ
SCHEMAT WEWNĘTRZNY
13. Dębica
50° 03´ N
21° 25´ E
67.
Racibórz
50° 05´ N
18° 14´ E
14. Elbląg
54° 06´ N
19° 24´ E
68.
Radom
51° 24´ N
21° 10´ E
15. Ełk
53° 49´ N
22° 21´ E
69.
Radomsko
51° 04´ N
19° 27´ E
16. Gdańsk
54° 22´ N
18° 38´ E
70. Ruda Śląska
50° 16´ N
18° 42´ E
– Ustawianie czasu trwania przerwy nocnej; wejście do przeglądania ustawień po
naciśnięciu OK; kursorami
KLAW.
LCD
wybierz czas, który należy zmienić, przy czym:
17.
Gdynia
54° 30´ N
18° 32´ E
71.
Rybnik
50° 05´ N
18° 33´ E
Czas rozpoczęcia przerwy nocnej; naciśnij OK, aby przejść do edycji;
A
1
μC
Czas zakończenia przerwy nocnej; naciśnij OK, aby przejść do edycji;
18.
Gliwice
50° 17´ N
18° 40´ E
72.
Rzeszów
50° 01´ N
22° 00´ E
Kursorami
wybierz odpowiednią godzinę, wybór potwierdź OK;
A
2
Kursorami
wybierz odpowiednią minutę, wybór potwierdź OK;
19. Głogów
51° 39´ N
16° 05´ E
73.
Sanok
49° 33´ N
22° 13´ E
I
N
20.
Gniezno
52° 32´ N
17° 36´ E
74.
Siedlce
52° 10´ N
22° 16´ E
RTC
UWAGA!!!
Zegar będzie pracował bez przerwy nocnej jeśli czasy początku i końca przerwy noc-
nej będą takie same.
21.
Gorzów Wielkopolski
52° 44´ N
15° 15´ E
75. Siemianowice Śląskie
50° 18´ N
19° 01´ E
OBCIĄŻALNOŚĆ
22. Grudziądz
53° 30´ N
18° 47´ E
76.
Sieradz
51° 36´ N
18° 45´ E
23.
Hrubieszów
50° 49´ N
23° 53´ E
77. Skarżysko-Kamienna
51° 07´ N
20° 55´ E
WYMIARY OBUDOWY
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym momencie bez zapisywania
ustawień przez naciśnięcie klawisza
24. Iława
53° 36´ N
19° 34´ E
78.
Skierniewice
51° 57´ N
20° 08´ E
lub .
25. Inowrocław
52° 40´ N
18° 16´ E
79. Słupsk
54° 28´ N
17° 02´ E
26. Jarosław
50° 01´ N
22° 41´ E
80.
Sosnowiec
50° 19´ N
19° 10´ E
ZALETY
27. Jastrzębie-Zdrój
49° 57´ N
18° 35´ E
81.
Stalowa Wola
50° 35´ N
22° 03´ E
28.
Jaworzno
50° 08´ N
19° 16´ E
82.
Starachowice
51° 03´ N
21° 04´ E
Inteligentny kalendarz
- układ posiada wbudowany kalendarz, który
automatycznie uwzględnia lata przestępne, uniemożliwia wprowadzenie
daty, która nie istnieje, a także automatycznie wylicza dzień tygodnia
na podstawie daty i uwzględnia zmianę czasu letnio-zimowego.
29.
Jelenia Góra
50° 54´ N
15° 44´ E
83. Stargard Szczeciński
53° 20´ N
15° 02´ E
30.
Kalisz
51° 45´ N
18° 05´ E
84. Starogard Gdański
53° 58´ N
18° 32´ E
31.
Katowice
50° 15´ N
19° 00´ E
85. Suwałki
54° 05´ N
22° 56´ E
32. Kędzierzyn-Koźle
50° 20´ N
18° 12´ E
86.
Szczecin
53° 25´ N
14° 25´ E
Uniwersalne wejście zewnętrzne
- układ posiada wejście zewnętrzne,
za pomocą którego użytkownik może wymusić zmianę trybu pracy ze-
gara bez konieczności ingerencji w tablicy rozdzielczej lecz np. przy
użyciu zdalnego przycisku.
33.
Kielce
50° 53´ N
20° 37´ E
87. Świdnica
50° 51´ N
16° 25´ E
34. Kłodzko
50° 26´ N
16° 40´ E
88. Świętochłowice
50° 17´ N
18° 54´ E
35. Kołobrzeg
54° 10´ N
15° 34´ E
89.
Tarnobrzeg
50° 35´ N
21° 41´ E
RODZINA PRODUKTU
USTAWIANIE POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO
36.
Konin
52° 13´ N
18° 16´ E
90.
Tarnowskie Góry
50° 27´ N
18° 52´ E
Programator ZCM-31 należy do rodziny
produktów ZCM.
37.
Koszalin
54° 11´ N
16° 11´ E
91.
Tarnów
50° 02´ N
21° 00´ E
RESET GŁÓWNY
– ustawianie długości i szerokości geografi cznej, oraz
strefy czasowej; wejście do przeglądania i edycji ustawień po
naciśnięciu OK; kursorami
38.
Kraków
50° 04´ N
19° 56´ E
92.
Tczew
54° 06´ N
18° 43´ E
wybierz, którą wartość należy
39.
Krosno
49° 41´ N
21° 45´ E
93.
Tomaszów Mazowiecki
51° 31´ N
20° 01´ E
Aby dokonać skasowania układu zegara
(czasu, daty, aktywności danych funkcji,
itp.) należy w oknie głównym jednocześnie
przytrzymać klawisze ( i ) przez
3 sek
.;
Wszystkie pola wyświetlacza zostaną
zaświecone;
Po chwili zegar przejdzie do ustawiania daty i
czasu.
zmienić, przy czym:
– szerokość geografi czna;
40.
Kutno
52° 14´ N
19° 22´ E
94. Toruń
53° 02´ N
18° 37´ E
– długość geografi czna;
– strefa czasowa względem czasu UTC;
41.
Legionowo
52° 24´ N
20° 57´ E
95.
Tychy
50° 08´ N
18° 59´ E
42.
Legnica
51° 13´ N
16° 10´ E
96. Wałbrzych
50° 47´ N
16° 17´ E
Dla okna
(szerokość geografi czna); naciśnij OK, aby przejść
do edycji:
Kursorami wybierz stopnie szerokości geografi cznej (w za-
kresie 90 South ÷ 90 North); wybór potwierdź OK;
Kursorami
43.
Leszno
51° 51´ N
16° 34´ E
97.
Warszawa
52° 14´ N
21° 00´ E
44. Lębork
54° 33´ N
17° 45´ E
98.
Wejherowo
54° 36´ N
18° 15´ E
wybierz minuty szerokości geografi cznej (jeśli w
UWAGA: W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy dodatkowo przytrzymać klawisz OK
kroku
była wybrana szerokość 90, to krok ten jest pomijany).
45.
Lubin
51° 24´ N
16° 12´ E
99. Władysławowo
54° 50´ N
18° 19´ E
46.
Lublin
51° 14´ N
22° 34´ E
100. Włocławek
52° 39´ N
19° 03´ E
Dla okna
(długość geografi czna); naciśnij OK, aby przejść do
edycji:
Kursorami wybierz stopnie długości geografi cznej (w zakre-
sie 180 West ÷ 180 East); wybór potwierdź OK.
Kursorami
KARTA GWARANCYJNA
Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji
47. Łomża
53° 10´ N
22° 05´ E
101. Wodzisław Śląski
50° 00´ N
18° 27´ E
48. Łódź
51° 47´ N
19° 28´ E
102. Wrocław
51° 07´ N
17° 02´ E
wybierz minuty długości geografi cznej (jeśli w
1. ZMIE ZAMEL SP.J. udziela 24- miesięcznej gwarancji na sprzedawane towary.
2. Gwarancją ZMIE ZAMEL SP.J. nie są objęte:
a) mechaniczne uszkodzenia powstałe w transporcie, załadunku / rozładunku lub innych okolicznościach,
b) uszkodzenia powstałe na skutek wadliwie wykonanego montażu lub eksploatacji wyrobów ZMIE ZAMEL SP.J.,
c) uszkodzenia powstałe na skutek jakichkolwiek przeróbek dokonanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie a odnoszących się do wy-
robów będących przedmiotem sprzedaży lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wyrobów będących przedmiotem
sprzedaży,
d) uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, za które ZMIE ZAMEL SP.J. nie ponosi odpowiedzialności.
3. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji KUPUJĄCY zgłosi w punkcie zakupu lub fi rmie ZMIE ZAMEL SP.J. na piśmie po ich stwierdzeniu.
4. ZMIE ZAMEL SP.J. zobowiązuje się do rozpatrywania reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Wybór formy załatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniędzy należy do ZMIE ZAMEL SP.J.
6. Terytorialny zasięg obowiązywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KUPUJĄCEGO wynikających z niezgodności towaru z umową.
kroku
była wybrana długość 180, to krok ten jest pomijany).
49.
Mielec
50° 17´ N
21° 26´ E
103. Zabrze
50° 18´ N
18° 47´ E
50. Mysłowice
50° 14´ N
19° 08´ E
104. Zamość
50° 43´ N
23° 16´ E
Dla okna (strefa czasowa); naciśnij OK, aby przejść do edycji:
Kursorami wybierz godzinowe przesunięcie strefy czasowej
(w zakresie -12 ÷ 12); wybór potwierdź OK.
51. Nowy Sącz
49° 37´ N
20° 42´ E
105. Zawiercie
50° 30´ N
19° 25´ E
52.
Nysa
50° 28´ N
17° 20´ E
106. Zgierz
51° 51´ N
19° 25´ E
Możliwe jest wyjście z każdego okna podmenu w dowolnym
momencie bez zapisywania ustawień przez naciśnięcie kla-
wisza
53.
Olsztyn
53° 47´ N
20° 30´ E
107. Zielona Góra
51° 56´ N
15° 30´ E
lub .
54.
Opole
50° 40´ N
17° 56´ E
108. Żory
50° 03´ N
18° 42´ E
Pieczęć i podpis sprzedawcy, data sprzedaży
  [ Pobierz całość w formacie PDF ]