programator procesorów AVR, schematy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
M I N I P R O J E K T Y
Programatorek procesorów AVR
ProgramatorÛw
procesorÛw, w†tym
procesorÛw ATMEL AVR
opisano juø na ³amach
Elektroniki Praktycznej
wiele. Teø mia³em
w†tym swÛj udzia³
i†nie planowa³em
konstruowania
w†najbliøszym czasie
tego typu uk³adÛw.
Zmieni³em jednak
zdanie, kiedy
zapozna³em siÍ
w†Internecie
z†niezwykle ciekawym
programatorkiem
i†bardzo sympatycznym
programem do jego
obs³ugi.
Moje zainteresowanie
wzmog³o siÍ, kiedy przeczy-
ta³em, øe programator ten,
niezaleønie od dedykowane-
go mu ìsamodzielnegoî op-
rogramowania moøe takøe
wspÛ³pracowaÊ ze s³ynnym
pakietem BASCOM-AVR.
Uk³ad, do ktÛrego program
napisa³ Pan Roland Walter,
bije konkurencyjna urz¹dze-
nia na g³owÍ pod wzglÍdem
prostoty i†tanioúci. Prostota
uk³adu zosta³a rzeczywiúcie
doprowadzona do perfekcji,
jako øe sk³ada siÍ on z... szeú-
ciu rezystorÛw, kondensato-
rÛw blokuj¹cych zasilanie
i†wtyku DB25M (
rys. 1
). Pro-
gramator moøe obs³ugiwaÊ
nastÍpuj¹ce typy procesorÛw:
AT90S1200, AT90S2313,
AT90S2323, AT90S2343,
AT90S4414, AT90S4434,
AT90S8515, AT90S8535, czy-
li wszystkie najpopularniej-
sze chipy z†rodziny AVR.
Program steruj¹cy jego
praca jest dostÍpny w†Inter-
necie, a†jako freeware jest
takøe dostÍpny na p³ycie
CD-EP6/2001B oraz na na-
szej stronie internetowej
w†dziale
Download>Doku-
mentacje
. Program jest bar-
dzo prosty, ale pomimo to
umoøliwia realizacjÍ wszys-
tkich waøniejszych funkcji,
niezbÍdnych podczas pro-
gramowania procesorÛw
(
rys. 2
). Jedynie opcja za-
bezpieczania zawartoúci
programu zosta³a w†wersji
freeware zablokowana. Au-
tor post¹pi³ s³usznie: ama-
torzy rzadko potrzebuj¹ za-
bezpieczaÊ napisane przez
siebie programy, a†zawo-
dowcy... niech wydadz¹ te
kilka dolarÛw i†kupi¹ sobie
wersjÍ komercyjn¹ progra-
mu. Oprogramowanie moøe
wczytywaÊ dwa typy pli-
kÛw: binarne i†w†formacie
Generic Hex. Programator
moøe byÊ takøe obs³ugiwany
z†poziomu pakietu BASCOM
AVR, gdzie konfigurujemy
go jako ìSample Electronics
Programmerî (
rys. 3
).
Schemat elektryczny
programatorka nie wymaga
chyba szczegÛ³owego ko-
mentarza. Programowany
procesor moøe byÊ zasilany
b¹dü z†uruchamianego uk³a-
du, b¹dü z†programatora.
W†tym drugim przypadku,
napiÍcie zasilaj¹ce pobiera-
WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1..R6: 220
F/10V
C2: 100nF
Różne
Złącze DB25M z obudową
P³ytka drukowana wraz z kom-
pletem elementÛw jest dostÍpna
w AVT - oznaczenie
AVT-1307
.
Wzory p³ytek drukowanych
w formacie PDF s¹ dostÍpne
w Internecie pod adresem:
czerwiec01.htm
oraz na p³ycie
CD-EP06/2001 w katalogu
PCB
.
80
Elektronika Praktyczna 6/2001

Kondensatory
C1: 47
M I N I P R O J E K T Y
lanie, a†uwieÒczeniem na-
szego dzie³a bÍdzie wyko-
nanie szeúciu przewodÛw
³¹cz¹cych programator
z†procesorem. Przewody
te, o†d³ugoúci kilkunastu
centymetrÛw proponowa³-
bym zakoÒczyÊ tzw. mi-
niaturowymi chwytakami
teletechnicznymi, ktÛre
umoøliwi¹ do³¹czenie pro-
gramatora do procesora
lub uruchamianego uk³adu
bez koniecznoúci lutowa-
nia.
liwoúÊ naleøy podaÊ
w†okienku programatora
(rys. 2). Warunek ten, pod-
czas programowania proce-
sorÛw w†przeznaczonym dla
nich uk³adzie jest najczÍú-
ciej spe³niony. Jeøeli jednak
bÍdziemy chcieli programo-
waÊ procesory AVR poza ich
ìnaturalnym úrodowis-
kiemî, to warto wykonaÊ
w†tym celu proste urz¹dze-
nie, zawieraj¹ce podstawkÍ
pod procesor, kwarc i†dwa
kondensatory.
Zbigniew Raabe, AVT
zbigniew.raabe@ep.com.pl
Na zakoÒczenie bar-
dzo waøna uwa-
ga: programo-
wany procesor
musi byÊ wypo-
saøony w†oscy-
lator kwarcowy,
ktÛrego czÍstot-
Program steruj¹cy zosta³
przez jego twÛrcÍ umieszczo-
ny w†Internecie pod adre-
lin.de/¹libaba/mc/winavr.zip.
Rys. 1.
ne jest z†wyjúÊ szyny danych
portu drukarkowego kompu-
tera.
ØywiÍ wprawdzie nie-
przeparte obrzydzenie do
konstrukcji budowanych
w†formie ìpaj¹kaî, ale tym
razem postanowi³em zrobiÊ
wyj¹tek i†nie projektowaÊ
p³ytki obwodu drukowanego
do tak prostego urz¹dzenia.
Montaø uk³adu jest banalnie
prosty i†sprowadza siÍ do
przylutowania kilku rezysto-
rÛw do wyprowadzeÒ z³¹cza
DB25M. PomiÍdzy koÒcÛwki
rezystorÛw doprowadzaj¹-
cych zasilanie do procesora,
a†masÍ wlutowujemy dwa
kondensatory blokuj¹ce zasi-
Rys. 3.
Rys. 2.
Elektronika Praktyczna 6/2001
81
[ Pobierz całość w formacie PDF ]