Programowanie aplikacji na serwisy spolecznosciowe prapse, e

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Tytuł oryginału: Programming Social Applications: Building Viral Experiences with OpenSocial, OAuth,OpenID, and Distributed Web FrameworkTłumaczenie: Mikołaj SzczepaniakISBN: 978-83-246-3944-1© 2012 Helion S.A.Authorized Polish translation of the English edition of Programming Social Applications, 1st Edition ISBN9781449394912 © 2011 Yahoo!, Inc.This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls allrights to publish and sell the same.All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means,electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system,without permission from the Publisher.Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszejpublikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną,fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powodujenaruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ichwłaścicieli.Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletnei rzetelne. Nie bierze jednakżadnejodpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tymewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi równieżżadnejodpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.Wydawnictwo HELIONul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICEtel. 32 231 22 19, 32 230 98 63e-mail: helion@helion.plPliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:ftp://ftp.helion.pl/przyklady/prapse.zipDrogi Czytelniku!Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adresMożesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.Printed in Poland.•Kup książkę•Poleć książkę•Oceń książkę•Księgarnia internetowa•Lubię to! » Nasza społecznośćSpis tre ciS owo wst�½pne ............................................................................................................ 151. Podstawowe poj�½cia zwiézane z kontenerem aplikacji spo eczno ciowych ........... 21Czym jest kontener aplikacji spoäeczno ciowych?Profil u ytkownikaZnajomi i powiñzania u ytkownikaStrumieþ aktywno ci u ytkownikówImplementacja zastrze onych i otwartych standardówImplementacja zastrze onaImplementacja typu open sourceDlaczego w tej ksiñ ce zostanñ omówione otwarte standardy?Wbudowana aplikacja — tworzenie rozwiñzaþ w ramach czarnej skrzynkiWbudowane zabezpieczenia aplikacjiAtaki XSSZasada tego samego pochodzenia i starsze przeglñdarkiPobieranie plików bez wiedzy u ytkownikaZabezpieczanie aplikacjiAplikacja zewnötrzna — integracja danych serwisu spoäeczno ciowegopoza konteneremWidoki aplikacjiWidok domowy (maäy)Widok profilu (maäy)Widok kanwy (du y)Domy lny widok (dowolny)Zagadnienia zwiñzane z uprawnieniami aplikacjiAplikacje strony klienckiej kontra aplikacje serweraStosowanie systemów szablonów w warstwie znacznikówStosowanie mieszanego rodowiska serwera i klientaOpó nianie äadowania mniej wa nej tre ciKiedy dobra aplikacja okazuje siö zäa?Przeno na aplikacja z animacjamiNiedopracowany widok222324242525262727293030313131323334353637383839404041425Kup książkęPoleć książkęAplikacja kopiujñca widokiAplikacja prezentujñca zbyt du o informacjiNierentowna aplikacjaAplikacja informacyjnaStudia przypadków dla modeli aplikacjiStudium przypadku: gra spoäeczno ciowa ze znajomymiStudium przypadku: aplikacje sprzeda y produktówStudium przypadku: aplikacje uwzglödniajñce poäo enie u ytkownikaKrótkie wskazówki na poczñtekNale y zdefiniowaè docelowych odbiorcówMo liwie wczesne budowanie punktów integracjiz serwisem spoäeczno ciowymBudowanie z my lñ o elementach komercyjnychTworzenie dopracowanych, atrakcyjnych widoków434344454646505356575757582. Odwzorowywanie relacji u ytkownikówna podstawie grafu powiéza spo eczno ciowych ...................................................59Graf powiñzaþ spoäeczno ciowych w internecieStosowanie grafu rzeczywistych powiñzaþ spoäeczno ciowychw wirtualnym wiecieAutomatyczne dzielenie u ytkowników na klastryPrywatno è i bezpieczeþstwoBudowanie zaufaniaUdostöpnianie prywatnych danych u ytkownika:model opt-in kontra model opt-outModel udostöpniania za zgodñ u ytkownika (opt-in)Model wyäñczania udostöpniania na wniosek u ytkownika (opt-out)Zrozumienie modelu relacjiModel ledzeniaModel poäñczeþModel grupowyRelacje kontra podmiotyBudowanie zwiñzków spoäeczno ciowych — analiza grafu powiñzaþspoäeczno ciowych FacebookaBudowanie na bazie rzeczywistych to samo ciZrozumienie najskuteczniejszych kanaäów komunikacjiBudowanie grup u ytkownikówUnikanie grafów nieistotnych powiñzaþ spoäeczno ciowychWskazywanie lubianych i nielubianych podmiotów za po rednictwemprotokoäu OpenLikeIntegracja widgetu OpenLikeSposób prezentowania oznaczeþ „Lubiö to”Podsumowanie596162626363636465656667717272737474757576766_Spis tre ciKup książkęPoleć książkę3. Tworzenie podstawowych elementówplatformy aplikacji spo eczno ciowych ...................................................................... 79Czego nauczysz siö w tym rozdziale?Apache ShindigKonfiguracja kontenera ShindigInstalacja kontenera Shindig w systemie Mac OS X (Leopard)Instalacja kontenera Shindig w systemie WindowsTestowanie instalacji kontenera ShindigPartuzaWymaganiaInstalacja kontenera Partuza w systemie Mac OS X (Leopard)Instalacja kontenera Partuza w systemie WindowsTestowanie instalacji kontenera PartuzaSpecyfikacja gad etu OpenSocial w formacie XMLKonfigurowanie aplikacji za pomocñ wözäa ModulePrefsElementy Require i OptionalElement PreloadElement IconElement LocaleElement LinkDefiniowanie preferencji u ytkownikaWyliczeniowe typy danychTre è aplikacjiDefiniowanie widoków tre ciTre è wbudowana kontra tre è zewnötrznaBudowanie kompletnego gad etu79798081848687888891969697989899991001011031031041101114. Definiowanie funkcji za pomocé odwo a JavaScriptudo elementów standardu OpenSocial .......................................................................115Czego nauczysz siö w tym rozdziale?Doäñczanie bibliotek JavaScriptu z funkcjami standardu OpenSocialDynamiczne ustawianie wysoko ci widoku gad etuUmieszczanie animacji Flash w ramach gad etuWy wietlanie komunikatów dla u ytkownikówTworzenie komunikatuOkre lanie poäo enia okien komunikatówDefiniowanie stylów komunikatów i okienZapisywanie stanu z preferencjami u ytkownikaProgramowe ustawianie tytuäu gad etuIntegracja interfejsu u ytkownika gad etu z podziaäem na zakäadkiPodstawowy gad etTworzenie zakäadki na podstawie kodu jözyka znacznikówTworzenie zakäadki w kodzie JavaScriptuUzyskiwanie i ustawianie informacji na temat obiektu TabSet115116117118119120123125127129130131131132134Spis tre ci_7Kup książkęPoleć książkę [ Pobierz całość w formacie PDF ]