Programowanie Heidenhain, ==STUDIA==, Programowanie Obrabiarek Sterowanych Numerycznie, Heidenhain

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
1
Politechnika Pozna
ı
ska
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium
Obrabiarek Sterowanych Numerycznie
Nr 4
Programowanie dialogowe w układzie sterowania firmy Heidenhain
z wykorzystaniem cykli obróbkowych
Opracował: Dr in
Ň
. Wojciech Ptaszy
ı
ski
Pozna
ı
11 pa
Ņ
dziernika 2005
2
1.
Cel
ę
wiczenia
Celem
ę
wiczenia jest zapoznanie si
ħ
z podstawami programowania cykli obróbkowych w
układzie sterowania typu TNC firmy Heidenhain.
2. Wprowadzenie
W celu ułatwienia programowania zabiegów standardowych np. gł
ħ
bokiego wiercenia oraz
usuwania materiału z obszarów zamkni
ħ
tych wprowadzono w układach sterowania typu TNC
cykle obróbkowe.
Najwa
Ň
niejsze cykle obróbkowe w układzie TNC 407 to:
Cykle proste
Nr
cyklu
Nazwa
Funkcja
1
PECKING
wiercenie,
2
TAPPING
gwintowanie,
17 RIGID TAPPING
gwintowanie,
18 THREAD CUTTING
frezowanie gwintów,
3
SLOT MILLING
frezowanie kieszeni wpustowych,
4
POCKET MILLING
frezowanie kieszeni prostok
Ģ
tnych,
5
CIRCULAR POCKET MILLING
frezowanie kieszeni okr
Ģ
głych,
Cykle SL I
Nr
cyklu
Nazwa
Funkcja
14 CONTOUR GEOMETRY
definiowanie zarysu,
21 PILOT DRILLING
nawiercanie,
22 ROUGH-OUT
obróbka zgrubna,
23 CONTOUR MILLING
frezowanie zarysu,
25 CONTOUR TRAIN
Frezowanie zarysu otwartego (
Ļ
cie
Ň
ki)
Transformacja współrz
ħ
dnych
Nr
cyklu
Nazwa
Funkcja
7
DATUM SHIFT
przesuni
ħ
cie układu współrz
ħ
dnych,
8
MIRROR IMAGE
odbicie lustrzane,
10 ROTATION
obrót,
19 WORKING PLANE
pochylenie płaszczyzny
11 SCALING FACTOR
Skalowanie
26 AXIS-SPECIFIC SCALING
Skalowanie dowolne
Cykle specjalne
Nr
cyklu
Nazwa
Funkcja
9
DWELL TIME
zatrzymanie czasowe,
12 PGM CALL
wywołanie programu,
3
Ka
Ň
dy cykl przed u
Ň
yciem musi by
ę
zdefiniowany. Definicja cykli odbywa si
ħ
według
schematu:
Rozpocz
ħ
cie definicji cyklu
za pomoc
Ģ
klawiszy kursora wybra
ę
odpowiedni
cykl
lub po wci
Ļ
ni
ħ
ciu klawisza GOTO nale
Ň
y
wprowadzi
ę
numer cyklu
7
Zale
Ň
nie od rodzaju cyklu s
Ģ
dwa sposoby uruchomienia cyklu:
a) uruchamiane po zdefiniowaniu (nie wymagaj
Ģ
wywołania):
• Cykle transformacji współrz
ħ
dnych,
• Cykl DWELL TIME
• Cykle SL takie jak CONTOUR GEOMETRY i CONTOUR DATA
b) uruchamiane poprzez wywołanie funkcji:
• CYCL CALL - wywoływane w jednym bloku – osobny blok programu.
• M99
Uwaga:
-
w cyklach współrz
ħ
dne ruchu w osi narz
ħ
dzia (zwykle „Z”) s
Ģ
podawane jako
inkrementalne ale bez literki „I”,
-
znak przy parametrze DEPTH okre
Ļ
la kierunek ruchu: „–” – przeciwnie, „+” zgodnie ze
zwrotem osi,
Przykład
6 CYCL DEF 1.0 PECKING
7 CYCL DEF 1.1 SET UP +2
8 CYCL DEF 1.2 DEPTH -15
9 CYCL DEF 1.3 PECKG +10
...
Posuw w cyklach podaje si
ħ
w mm/min a zatrzymanie czasowe (dwell time) w sekundach.
- wywoływane w jednym bloku – w funkcja „M”
4
2.1. Cykle podstawowe
(wybrane)
PECKING (1
) – gł
ħ
bokie wiercenie
Cykl gł
ħ
bokiego wiercenia polega na wielokrotnym wchodzeniu i wychodzeniu narz
ħ
dzia
z otworu w celu usuni
ħ
cia wióra.
Definicja cyklu
CYCL DEF – wybra
ę
cykl 1 PACKING
- SETUP CLEARANCE: odległo
Ļę
narz
ħ
dzia od płaszczyzny roboczej (A),
- TOTAL HOLE DEPTH: całkowita gł
ħ
boko
Ļę
otworu liczona od płaszczyzny roboczej (B),
- PECKING DEPTH:
krok wiercenia(C),
- DWELL TIME:
opó
Ņ
nienie czasowe wysuni
ħ
cia narz
ħ
dzia z otworu w sekundach,
Je
Ļ
li TOTAL HOLE DEPTH = PECKING DEPTH to narz
ħ
dzia zagł
ħ
bia si
ħ
w materiał w
jednym kroku.
Przykład:
Wykona
ę
otwory wg. rysunku o gł
ħ
boko
Ļ
ci całkowitej 15 mm, w jednym przej
Ļ
ciu 7.5 mm,
z zatrzymaniem na dnie otworu przez 1 s, z posuwem 80 mm/min.
...
6 CYCL DEF 1.0 PECKING
7 CYCL DEF 1.1 SET UP +2
8 CYCL DEF 1.2 DEPTH -15
9 CYCL DEF 1.3 PECKG +7.5
10 CYCL DEF 1.4 DWELL 1
11 CYCL DEF 1.5 F80
12 L Z+100 R0 FMAX M6
13 L X+30 Y+20 FMAX M3
14 L Z+2 FMAX M99
15 L X+80 Y+50 FMAX M99
16 L Z+100 FMAX M2
POCKET MILLING (4)
– frezowanie
- FEED RATE:
posuw wiercenia,
5
kieszeni prostok
Ģ
tnych
Cykl ten wymaga stosowania freza palcowego z mo
Ň
liwo
Ļ
ci
Ģ
wiercenia (ISO 1641) lub
nawiercenia w punkcie
Ļ
rodkowym kieszeni.
Narz
ħ
dzie rozpoczyna frezowanie w dodatnim kierunku dłu
Ň
szej osi kieszeni lub gdy
kiesze
ı
jest kwadratowa to wzdłu
Ň
osi Y.
Przed wywołaniem cyklu narz
ħ
dzie musi by
ę
ustawione nad punktem
Ļ
rodkowym
kieszeni.
Definiowanie cyklu
CYCL DEF: wybra
ę
cykl 4 POCKET MILLING
- SETUP CLEARANCE: odległo
Ļę
narz
ħ
dzia od płaszczyzny roboczej (A),
- MILLING DEPTH: gł
ħ
boko
Ļę
kieszeni (B),
- PECKING DEPTH: grubo
Ļę
warstwy skrawanej (C),
- FEED RATE FOR PECKING: posuw dla wchodzenia w gł
Ģ
b (wiercenia),
- FIRST SIDE LENGTH: oznaczenie osi i długo
Ļę
kieszeni (D),
- SECOND SIDE LENGTH: oznaczenie osi i szeroko
Ļę
kieszeni (E),
- FEED RATE: posuw przy frezowaniu,
- ROTATION CLOCKWISE: DR–: kierunek skrawania,
DR+ - skrawanie współbie
Ň
ne,
DR– - skrawanie przeciwbie
Ň
ne,
- ROUNDING-OFF RADIUS R: promie
ı
zaokr
Ģ
glenia naro
Ň
ników,
Przykład
Wyfrezowa
ę
kiesze
ı
wg rys. i gł
ħ
boko
Ļ
ci 10 mm, grubo
Ļę
jednej warstwy 4 mm, posuw
wiercenia 80 mm/min, posuw frezowania
100 mm/min
12 CYCL DEF 4.0 POCKET MILLING
13 CYCL DEF 4.1 SET UP+2
14 CYCL DEF 4.2 DEPTH-10
15 CYCL DEF 4.3 PECKG+4 F80
16 CYCL DEF 4.4 X+80
17 CYCL DEF 4.5 Y+40
18 CYCL DEF 4.6 F100 DR+ R 10
19 L Z+100 R0 FMAX M6
20 L X+60 Y+35 FMAX M3
21 L Z+2 FMAX M99
[ Pobierz całość w formacie PDF ]