programowanie w DIN i ISO, CNC, CNC, Heidenhain PDF

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Instrukcja obsługi dla
operatora
DIN/ISO-
programowaniu
iTNC 530
NC software
340 490-05
340 491-05
340 492-05
340 493-05
340 494-05
Język polski (pl)
4/2009
Elementy obsługi TNC
Elementy obsługi na ekranie
Zarządzać programami/plikami, funkcje TNC
Klawisz Funkcja
Wybór programów/plików i usuwanie,
zewnętrzne przesyłanie danych
Klawisz
Funkcja
Wybór podziału ekranu
Wybrać ekran pomiędzy trybem pracy
maszyny i programowania
Definiowanie wywołania programu, wybór tabeli
punktów zerowych i punktów
Wybór funkcji MOD
Softkeys: wybrać funkcję na ekranie
Softkey-paski przełączyć
Wyświetlić teksty pomocnicze przy NC-
komunikatach o błędach, wywołanie TNCquide
Klawiatura alfanumeryczna
Wyświetlanie wszystkich aktualnych
komunikatów o błędach
Klawisz
Funkcja
Nazwa pliku, komentarze
Wyświetlanie kalkulatora
Klawisze nawigacyjne
DIN/ISO-programowanie
Klawisz
Funkcja
Przesunięcie jasnego tła
Tryby pracy maszyny
Klawisz
Funkcja
Tryb manualny
Bezpośredni wybór wierszy, cykli i funkcji
parametrów
elektroniczne kółko ręczne
Potencjometr override dla posuwu i prędkości obrotowej
wrzeciona
Posuw
Prędkość obrotowa wrzeciona
smarT.NC
Pozycjonowanie z ręcznym
wprowadzeniem danych
Przebieg programu pojedyńczymi
wierszami
Przebieg programu sekwencją wierszy
Cykle, podprogramy i powtórzenia części programu
Klawisz
Funkcja
Definiowanie cykli sondy pomiarowej
Tryby pracy programowania
Klawisz
Funkcja
Program wprowadzić do pamięci/edycja
Definiowanie i wywoływanie cykli
Test programu
Wprowadzanie i wywoływanie
podprogramów i części programu
Wprowadzenie rozkazu zatrzymania do
danego programu
Dane o narzędziach
Wprowadzenie osi współrzędnych i cyfr, edycja
Klawisz
Funkcja
Definiowanie danych narzędzia w
programie
Klawisz
Funkcja
Wybór osi współrzędnych lub
wprowadzić do programu
. . .
Wywołanie danych narzędzia
. . .
Cyfry
Programowanie ruchu kształtowego
Punkt dziesiętny/odwrócenie znaku
liczby
Klawisz
Funkcja
Dosunięcie narzędzia do
konturu/odsunięcie
Wprowadzenie współrzędnych
biegunowych/wartości inkrementalnych
Programowanie dowolnego konturu FK
Programowanie parametrów Q / Q-stan
parametrów
Prosta
Pozycja rzeczywista, przejęcie wartości
z kalkulatora
Środek okręgu/biegun dla
współrzędnych biegunowych
Pominięcie pytania trybu dialogowego i
skasowanie słów
To r k ołowy wokół środka okręgu
Zakończenie wprowadzania danych i
kontynuowanie dialogu
To r k ołowy z promieniem
Zamknięcie wiersza, zakończenie
wprowadzenia
To r k ołowy z przejściem tangencjalnym
Zresetowanie wprowadzonych wartości
liczbowych lub usuwanie komunikatów o
błędach TNC
Fazka/zaokrąglanie naroży
Przerwanie trybu dialogowego,
usuwanie części programu
Funkcje specjalne/smarT.NC
Klawisz
Funkcja
Wyświetlenie funkcji specjalnych
smarT.NC: wybór następnego suwaka w
formularzu
smarT.NC: pierwsze pole wprowadzenia
w poprzednich/następnych ramkach
wybrać
O niniejszej instrukcji
Poniżej znajduje się lista używanych w tej instrukcji symboli
wskazówek
Ten symbol wskazuje, iż należy uwzględnić szczególne
wskazówki, dotyczące opisanej funkcji.
Ten symbol pokazuje, iż przy zastosowaniu opisanej
funkcji istnieje niebezpieczeństwo z jednego lub kilku
względów:
niebezpieczeństwo dla obrabianego przedmiotu
niebezpieczeństwo dla mocowadła
niebezpieczeństwo dla narzędzia
niebezpieczeństwo dla maszyny
niebezpieczeństwo dla operatora
Ten symbol pokazuje, iż opisana funkcja musi zostać
dostosowana przez producenta maszyn. Opisana funkcja
może w związku z tym działać różnie, w zależności od
maszyny.
Ten symbol pokazuje, iż szczegółowy opis funkcji znajduje
się w innej instrukcji obsługi.
Wymagane są zmiany lub stwierdzono błąd?
Nieprzerwanie staramy się ulepszać naszą dokumentację. Proszę
pomóc nam przy tym i komunikować sugestie dotyczące zmian pod
następującym adresem mailowym:
tnc-userdoc@heidenhain.de
.
HEIDENHAIN iTNC 530
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]