Projekt 1, BUDOWNICTWO PŚK, SEMESTR 5, FUNDAMENTY 2013, PROJEKT 1

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
2
II. OBLICZENIA
Tabela 1. Parametry ge
otechniczne gruntów.
GLINA
PIASZCZYSTA
B
I
L
= +0,52

PIASZCZYSTY
D
I
L
= 0,35
GLINA
ZWIĘZŁA C
I
L
= +0,19
PIASEK ŚREDNI
(mało wilgotny)
I
D
= +0,73
Gęstość właściwa

s
[tm
-3
]
2,69
2,65
2,67
2,70
Wilgotność naturalna
w
n
[%]
18
4
24
25
Gęstość objętościowa

[tm
-3
]
2,10
1,80
2,0
1,95
Kąt tarcia wewnętrzn.

u
[]
1500’
3450’
1200’
850’
Spójność
c
u
[kPa]
17
0
20
44
Wskażnik
skonsolidowania
gruntu -

0,60
0,90
0,75
0,80
Moduł ściśliwości
pierwotnej
M
o
[kPa]
30 000
140 000
18 500
17 500
2
 3
1. WYMIAROWANIE GEOTECHNICZNE
1.1. STOPA KWADRATOWA
N
o
G

bet
F
0,15
h
f
D
min

fun
B
DANE:

gr1
= 2,1 tm
-3
N
o
= 435 kN

gr2
= 1,8 tm
-3
T
o
= 0 kN

gr3
= 2,0 tm
-3
g  10 ms
-2
M
o
= 0 kN/m

gr4
= 1,95 tm
-3
 =   g [kNm
-3
]
D = 1,4 m

fun
= 2,5 tm
-3
D
min
= 1,2 m

bet
= 2,5 tm
-3
a = 0,35 m
h
f
= 0,5 m
Poziom posadowienia – 222,6 m n.p.m.
Jako zasypkę zastosowano piasek średni (wilgotny)
Wskaźnik
skonsolido
wania
gruntu

Moduł
ściśliwości
pierwotnej -
M
o
[kPa]
Gęstość
właściwa

s
[t

m
-3
]
Gęstość
objętościowa

[t

m
-3
]
Wilgotność
naturalna
w
n
[%]
Kąt tarcia
wewnętrznego -

u
[

]
Piasek
średni
(wilgotny)
ID = +0,9
Spójność
C
u
[kPa]
2,65
12
1,9
34,3
0
0,9
132000
Przyjęto :
B = L = 0,8 m
Obliczenie wypadkowej siły pionowej działającej na podstawę stopy:
N = N
o
+ F + G
F – ciężar fundamentu
F
= B
2
 h
f
 
bet
1,1 = 0,8
2
 0,5  25  1,1 = 8,8 kN


2
2
G

B
D

h

0
15



1
2

B

0
15



1
min
f
zas
bet


2
2
G

0
,
1
2

0

0
15

19

1
2

0

0
15

25

1

11
,
1456
kN
N =
435 + 8,8 + 11,1456 =
454,9456 kN
3
4
Oblicze
ni
e zredukowanych wymiarów fundamentu:
B

B

0
,
m
Obliczenie współcz
yn
ników kształtu podstawy:
(
L

B

B

0
m
)
B
0


1

0


1

0


1
0
L
B
0


1

1


1

1


2
0
L
B
0


1

0
25


1

0
25


0
75
0
L
Wartości współczynników nośności (tab. Z1-1 PN-81/B-03020) w zależności od  = 
u
(r)

u
=3450’ - dla gruntu poniżej poziomu posadowienia fundamentu

u
(r)
= 0,9


u
= 0,9

3450’ = 3121’
23
,
18

20
,
63
N


(
31

21
'

31

)

20
,
63

21
,
5225
D
32


31

35
,
49

32
,
67
N


(
31

21
'

31

)

32
,
67

33
,
657
C
32


31

10
,
39

8
85
N


(
31

21
'

31

)

8
85

9
389
B
32


31

Obliczenie tg kąta nachylenia wypadkowej względem podstawy:
T
0
tg

N


0
454
,
9456
tg 
u
(r)
= tg (3121’) = 0,6092
tg

0


0
tg

0
6092
Odczytanie współczynników wpływu nachylenia wypadkowej obciążenia, wyznaczonych w
zależności od  oraz  = 
u
(r)
(nomogram na rys. Z1-2, PN 81/B-03020):
i
C
= 1
i
D
= 1
i
B
= 1
Obliczenie pionowej składowej obliczeniowego oporu granicznego podłoża gruntowego:


(
u
r
)
(
D
r
)
(
B
r
)
Q

B

L



N

c

i



N



g

D

i



N



g

B

i
fNB
C
C
C
D
D
min
D
B
B
B
4
5
gr1

D
D
min
B
gr2

B
B

D
(r)
– obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntu i posadzki powyżej poziomu
posadowienia

B
(r)
– obliczeniowa średnia gęstość objętościowa gruntów zalegających poniżej poziomu
posadowienia do głębokości równej B






0

D

0
15



0

0
15
1

0

1
2

0
15

2

0

0
15
r
D
(
)

3


zas
min
bet


1
58
t

m
D
1
2
min
(
r
)

3

B



0

1

0

1
62
t

m
gr
2
c
u
= 0 - dla gruntu poniżej poziomu posadowienia fundamentu


Q
fNB

0
2

1

33
,
657

0

1

2

21
,
5225

1
58

10

1

1

0
75

9
389

1
62

10

0

1

711
,
31
kN
N  m  Q
fNB
m = 0,81
N = 454,9456 kN
< 0,81  711,31 =
576,16 kN
1.2. STOPA PROSTOKĄTNA
0,16
s
1
s
2
N
o

bet
a
D
G
1
G
2
T
0
0,15
G
3
h
f
B D
min
F
r
p

fun
r
1
r
2
r
3
L
DANE:

gr1
= 2,1 tm
-3
N
o
= 232 kN

gr2
= 1,8 tm
-3
r
p
= 0,4m
T
o
= 18 kN

gr3
= 2,0 tm
-3
g  10 ms
-2
M
o
= 159 kN/m
5
6

gr4
= 1,95 tm
-3
 =   g [kNm
-3
]
D = 1,4 m

fun
= 2,5 tm
-3
D
min
= 1,2 m
h
f
= 0,6 m

bet
= 2,5 tm
-3
a = 0,35 m
B = 0,8 m
L = 1,7 m
(L/B powinno być ≤ 2)
L

a
1

0
35
s


0
16

r


0
16

0
,
4

0
,
915
m
1
p
2
2
s

L

s

0
16

1

0
915

0
16

0
625
m
2
1
s

a

0
625

0
35

0
275
m

0
15
m
2
L

s
1

0
915
r

1


0
3925
m
1
2
2
L

s
1

0
625
2
r



0
5375
m
2
2
2
L
0
,
16
1
r


s



0
,
915

0
08

0
145
m
3
1
2
2
2
M = M
0
+G
1
∙r
1
- G
3
∙r
3
- G
2
∙r
2
+ T
0
∙h
f
- N
0

r
p
Obliczenie wypadkowej siły pionowej działającej na podstawę stopy:
N = N
o
+ F + G
1
+ G
2
+G
3
F

L

B

h



1

1

0

0

25

1

22
,
44
kN
f
bet


G

s

B

D

h



1
2

g

0
915

0
,

(
4

0
)

1

1
2

10

13
,
3517
kN
1
1
f
zas
G

s

B
(
D

h

0
15
)


g

1
2

s

B

0
15



1
2
2
min
f
zas
2
bet
G

0
625

0

(
2

0

0
15
)

1

1
2

10

0
625

0

0
15

25

1

7
5675
kN
2
G

6

0
16

(
D

h
)



1

6

0
16

(
4

0
)

25

1

21
,
12
kN
3
f
bet
N =
232 + 22,44 + 13,3517 + 7,5675 +21,12=
296,4792 kN
M
L
= 159+13,3517∙0,3925-21,12∙0,145
–7,5675∙0,5375+18∙0,6
- 232∙
0,4=75,1106kNm
B
e

0
M
75
,
1106
e

N
L


0
,
2533
L
296
,
4792
e
L
0
2533


L


0
149

0,167
1
Uwzględnienie obciążeń zmiennych krótkotrwałych
N
k
= 20 kN
T
k
= 1 kN
M
k
= 16 kNm
6
[ Pobierz całość w formacie PDF ]