Projekt 1 - Sortowanie - Zalozenia, Programowanie C++

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
P
ROJEKT
1
-
Z
AŁO
ņ
ENIA
KRÓTKI OPIS ZADANIA
Projekt 1 przewiduje porównanie efektywno
Ļ
ci działania dwóch wybranych algorytmów sortowania.
Pierwszym zadaniem jest napisanie w j
ħ
zyku C++ dwóch programów – testowego oraz głównego, który
posłu
Ň
y do wła
Ļ
ciwego zbadania wspomnianych algorytmów. Drugim zadaniem jest wykonanie
podsumowuj
Ģ
cego sprawozdania.
PROGRAMY
PROGRAM 1 - TESTOWY
1.
Tworzymy plik tekstowy o nazwie
DaneTestowe.txt
, w którym umieszczamy liczb
ħ
n
elementów (liczb
naturalnych) przeznaczonych do sortowania, a nast
ħ
pne warto
Ļ
ci tych liczb.
2.
Wczytujemy dane z pliku
DaneTestowe.txt
do programu. Elementy, które b
ħ
d
Ģ
sortowane wstawiamy do
tablicy dynamicznej o długo
Ļ
ci
n
. Sortujemy elementy wykorzystuj
Ģ
c do tego celu dwa zadane algorytmy
sortowania. Elementy tablicy przed sortowaniem oraz po sortowaniu ka
Ň
d
Ģ
z metod wypisujemy na ekran.
PROGRAM 2 – GŁÓWNY (PORÓWNANIE ALGORYTMÓW SORTOWANIA)
Zadaniem
Programu
2 jest porównanie dwóch wybranych algorytmów sortowania ze wzgl
ħ
du na czas
(w sekundach) potrzebny na uło
Ň
enie elementów w kolejno
Ļ
ci rosn
Ģ
cej w zale
Ň
no
Ļ
ci od liczby elementów oraz
kolejno
Ļ
ci ich uło
Ň
enia. Na potrzeby ka
Ň
dego z opisanych w Tabeli (zob. sprawozdanie) przypadków
generujemy zbiór danych testowych wybieraj
Ģ
c tak
Ģ
liczb
ħ
elementów
n
, dla której najlepiej wida
ę

Ň
nice
pomi
ħ
dzy algorytmami, a nast
ħ
pnie sprawdzamy czasy działania procedur. Wszystkie zbiory danych
wej
Ļ
ciowych generujemy automatycznie do odpowiednich plików tekstowych (
DanePrzypadek1.txt
,
DanePrzypadek2.txt
oraz
DanePrzypadek3.txt
) i odczytujemy w programie. Do utworzenia zbioru danych
testowych w Przypadku 1 mo
Ň
emy posłu
Ň
y
ę
si
ħ
losowym generowaniem liczb w j
ħ
zyku C++.
UWAGI
1.
Algorytmy sortowania realizujemy w dwóch osobnych funkcjach, do których przekazujemy liczb
ħ
n
elementów tablicy oraz tablic
ħ
elementów.
Po zako
ı
czeniu działania funkcji posortowane elementy tablicy dost
ħ
pne s
Ģ
w programie.
ALGORYTMY SORTOWANIA
1.
Sortowanie przez proste wstawianie.
2.
Sortowanie przez wstawianie połówkowe.
3.
Sortowanie przez proste wybieranie.
4.
Sortowanie przez prost
Ģ
zamian
ħ
(sortowanie b
Ģ
belkowe).
5.
Sortowanie mieszane.
6.
Sortowanie Stella.
7.
Sortowanie przez kopcowanie.
8.
Sortowanie szybkie.
9.
Sortowanie szybkie – wersja rekurencyjna.
2.
W programach u
Ň
ywamy wył
Ģ
cznie tablic dynamicznych o rozmiarze zale
Ň
nym od
n
.
3.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]