Projekt 5 Strop krzyżowo zbrojony Guide cz.2, PŁ, Budownictwo, 6 semestr, Wspomaganie Projektowania Konstrukcji ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->PROJEKT NR 5 cz.2STROPŻELBETOWYKRZYŻOWO ZBROJONYANALIZA WYNIKÓW1.Obliczanie zbrojenia minimalnegoW I częścićwiczeniaprzyjęliśmy grubość płyty z uwagi na graniczne ugięcie orazrzeczywistą ilość zbrojenia. W tej częścićwiczeniawyniki obliczeniowe przełożymy narzeczywiste powierzchnie zbrojenia w konstrukcji.W pierwszej kolejności obliczamy zbrojenie minimalne. Wielkość zbrojenia określone jest wgEN 1992-1-1:2004 wzorem (9.1N) s. 139:,= 0,26,= 0,0013gdzie poszczególne oznaczenia zgodne z PN-EN. Dla naszego przykładu mamy:= 2,9b = 1,0m,= 0,26 ∙= 0,0013 ∙∙∙∙= 0,26 ∙2,9∙ 100 ∙ 11 = 1,65 !"500,= 0,0013 ∙ 100 ∙ 11 = 1,43 !"2.Siatka podstawowaPierwszym krokiem przy konstruowaniu zbrojenia elementów płytowych jest ustaleniezbrojenia tzw.siatki podstawowej.Jest to zbrojenie, które będzie tworzyło szkielet zbrojeniaułożonego na całej powierzchni płyty. Zbrojenie siatki podstawowej powinno być większe odzbrojenia minimalnego policzonego w punkcie 1. Ilość zbrojenia, przyjętego w ramach siatkipodstawowej, nie musi zapewniać maksymalnego zbrojenia wymaganego obliczeniowo(zbrojenia wynikającego z konieczności przeniesienia maksymalnych momentówzginających). Ważne abyśrednicai rozstaw prętów siatki podstawowej, dawało możliwość„uzpełnienia” siatki w miejscach gdzie konieczne jest dodatkowe dozbrojenienp. siatka podstawowa z prętów #10co20 z lokalnym dozbrojeniem z prętów #12co20. Wwyniku tego, w miejscach dozbrojeń mamy pręty #10 i #12 co 10cm.Dla naszego przykładu przyjęto siatkę podstawową w postaci siatki z prętów #10co20spełniającą wymagania minimalnego pola przekroju As (#10co20)= 3,92 > 1,65cm2/m.Siatkę podstawową należy rozłożyć w poziomie zbrojenia dolnego (na całej powierzchnipłyty) oraz w poziomie zbrojenia górnego (na obszarach płyty na których występują momentyujemne).UWAGA: Siatka podstawowa w poziomie zbrojenia górnego nie musi obejmowaćcałej powierzchni płyty.3.Dozbrojenie siatki podstawowejPonieważ zgodnie z mapami zbrojenia prezentowanymi poniżej w niektórych obszarachkonstrukcji wymagane jest zbrojenie większe niż zbrojenie minimalne koniecznym jestdozbrojenie tych obszarów konstrukcji.Uwaga:Mapy zbrojenia prezentowane są w układach lokalnych paneli. W związku zpowyższym aby poprawnie odczytać zbrojenie za każdym razem należyupewnić się jak zorientowany jest układ lokalny panela.W naszym przykładzie układ lokalny obrócony jest o 90° względemukładuglobalnego.POWIERZCHNIA ZBROJENIAZbrojenie dolne – kierunek XZbrojenie dolne – kierunek YZbrojenie górne – kierunek XZbrojenie górne – kierunek YAby łatwiej zlokalizować obszary w których zbrojenie minimalne jest niewystarczająceobliczeniowo należy wyświetlić obszary zbrojenia o polu powierzchni większym niż As [ Pobierz całość w formacie PDF ]