PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO 833MW W BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW SA, >>ENERGETYKA materiały<<

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Generalny Projektant i Realizator Obiektu:
Konsorcjum
ALSTOM Power Centrales – ALSTOM Power Sp. z o.o. – ALSTOM Power Boiler GmbH
Wykonawca Projektu Budowlanego
Nazwa i adres firmy projektowej
BIURO STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI
“ENERGOPROJEKT-KATOWICE” S.A.
40-159 KATOWICE, UL. JESIONOWA 15
PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY BLOKU ENERGETYCZNEGO 833MW
W BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW SA
Z-398 TOM 3 RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA
ĺ
RODOWISKO
ZESZYT 01 Opis Techniczny
NR EW. DZIAŁEK:
ObrĨb Wola Grzymalina gm. Kleszczw: 42/2, 42/12, 42/14, 42/16, 67/4, 67/7, 67/8, 95/1, 96/4, 96/5, 96/6, 97/4, 97/5, 97/6, 98/4, 98/5, 98/6, 99/4, 99/5, 99/6, 113/12, 114/1, 115/1, 749,
762/1, 762/2, 763/1, 763/2, 763/3, 764, 765, 766, 767, 768/2, 768/3, 768/4, 769, 770, 771, 772, 773/1, 773/2, 774, 775/1, 775/2, 776, 777, 778, 779/1, 779/2, 780, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 789, 790, 791, 794, 49/51, 49/37, 48/16, 48/17, 49/53, 49/50, 49/54
ObrĨb Rogowiec gm. Kleszczw: 102/3, 103/3, 103/4, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 123/1, 124/1,
125/1, 126/1, 620/5, 620/6, 620/7, 620/9, 1053/6, 1053/7, 1053/8, 1053/14, 1053/15, 1053/17, 1054/4, 1054/11, 1054/15, 1054/16, 1054/17, 1054/18, 1054/20, 1054/22, 1054/23, 1054/24,
1054/26, 1054/27, 1054/30, 1054/32, 1054/34, 1054/35, 1054/36, 1054/38, 1054/39, 1054/44, 1054/46, 1054/47, 1054/49, 1054/57, 1054/60, 1054/66, 1054/68, 1054/69, 1054/73, 1054/74,
1054/75, 1054/76, 1054/77, 1054/78, 1054/79, 1054/80, 1054/81, 1054/82, 1054/83, 1054/85, 1054/86, 1054/91, 1054/92, 1054/94, 1054/97, 1054/99, 1054/101, 1054/102, 1054/103,
1054/105, 1054/107, 1054/109, 1054/113, 1054/118, 1054/120, 1054/121, 1054/123, 1054/124, 1054/127, 1054/128, 1054/129, 1054/130, 1054/131, 1054/132, 1054/133, 1054/134, 1055/1,
1055/2, 1056, 1057, 1058/1, 1058/3, 1058/4, 1058/5, 1059/1, 1059/4, 1072
Projekt EPC:
BEŁCHATÓW Blok 833 MW
POLSKA
Kraj:
BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A.
ROGOWIEC, 97-406 BEŁCHATÓW
Inwestor:
Umowa Nr.:
5000/TZM/MP/2004
Wykonawca Niniejszego Zeszytu Projektu Budowlanego
Skala
Numer Dokumentu
BEW A1 W ----- E300 IT 001
Kom
Projektował
Zespół projektantów
Sprawdził
Zespół projektantów
Zatwierdził
Iwona Tomkowska
Format
A4
G5
Typ dokumentu
Status dokumentu
Opis techniczny
Spis zawarto
Ļ
ci projektu Z-398 :
Tom 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu
Tom 2 – Projekt Architektoniczno – Budowlany
Tom 3 – Raport o Oddziaływaniu na
ĺ
rodowisko
Nr archiwalny
S1-6394
Rev.
-
Data
25.05.05
Jħzyk
PL
Arkusz
1/170
© 2005. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostħpnianie osobom trzecim
tego dokumentu bez wyraŅnej naszej zgody jest surowo zabronione
 II. ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW
Imiħ i Nazwisko
Data
PieczĢtka
Podpis
BRAN
ņ
A TECHNOLOGICZNA
Łukasz Grela
25.05.05
ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
w zakresie problematyki ochrony powietrza
Teresa Furca-ZajĢc
25.05.05
ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
w zakresie problematyki hałasu
Piotr Pitsz
25.05.05
ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
w zakresie problematyki gospodarki wodno-
Ļ
ciekowej
Michał Mazurczak
25.05.05
ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
w zakresie problematyki ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami
Jolanta Stawiarz
25.05.05
ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE
w zakresie problematyki promieniowania elektromagnetycznego, zagadnienia ogólne
Piotr Pitsz
25.05.05
Wykonawca zeszytu
Numer projektu. Tom. Zeszyt
Nr archiwalny
Rev.
Data
25.05.05
Jez
PL
Arkusz
2/170
Z-398.3
© 2005. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostħpnianie osobom trzecim
tego dokumentu bez wyraŅnej naszej zgody jest surowo zabronione
F024_0
07.00
 III. SPIS ZAWARTO
ĺ
CI TOMU
I.
Strona tytułowa
II.
Zespół projektantów
III.
Spis zawartoĻci
IV.
Spis treĻci
V.
Spis załĢczników
VI.
Opis opracowania
VII.
ZałĢczniki
Wykonawca zeszytu
Numer projektu. Tom. Zeszyt
Nr archiwalny
Rev.
Data
25.05.05
Jez
PL
Arkusz
3/170
Z-398.3
© 2005. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostħpnianie osobom trzecim
tego dokumentu bez wyraŅnej naszej zgody jest surowo zabronione
 IV. SPIS TRE
ĺ
CI OPISU TECHNICZNEGO str:
STRESZCZENIE ................................................................................................................................................8
1.
WSTĦP .....................................................................................................................................................19
2.
TŁO PRZEDSIĦWZIĦCIA.........................................................................................................................22
2.1.
Cel przedsiħwziħcia ...........................................................................................................................22
2.2.
Lokalizacja .........................................................................................................................................24
2.2.1.
PołoŇenie ....................................................................................................................................24
2.3.
Opis przedsiħwziħcia i działaı powiĢzanych .....................................................................................24
2.3.1.
Stan istniejĢcy.............................................................................................................................25
2.3.2.
Opis zuŇywanych materiałów, surowców i paliw- stan istniejĢcy ...............................................26
2.3.3.
Charakterystyka przedsiħwziħcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji
i eksploatacji ...............................................................................................................................27
2.3.4.
Główne cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego.........................................................29
2.3.5.
ZwiĢzek z innymi przedsiħwziħciami ..........................................................................................35
2.3.6.
Analiza aspektów zwiĢzanych z realizacjĢ przedsiħwziħcia – opis działaı ...............................37
2.3.7.
Kategoria przedsiħwziħcia ..........................................................................................................39
2.3.8.
Przewidywane wielkoĻci emisji wynikajĢce z funkcjonowania planowanego przedsiħwziħcia ..40
2.4.
RozwaŇane alternatywy, w tym zaniechanie przedsiħwziħcia...........................................................49
2.4.1.
Wariant polegajĢcy na zaniechaniu przedsiħwziħcia .................................................................51
2.4.2.
Wariant najkorzystniejszy dla Ļrodowiska ..................................................................................60
3.
METODYKA..............................................................................................................................................60
3.1.
Metodyka oceny .................................................................................................................................60
3.2.
ńródła informacji.................................................................................................................................62
3.3.
NiepewnoĻci .......................................................................................................................................62
4.
KONSULTACJE SPOŁECZNE.................................................................................................................62
5.
ĺRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĦWZIĦCIA.........................................67
5.1.
ĺrodowisko przyrody nieoŇywionej ....................................................................................................67
5.1.1.
Klimat ..........................................................................................................................................67
5.1.2.
Powietrze ....................................................................................................................................68
5.1.3.
Wody...........................................................................................................................................69
5.1.4.
Gleby, grunty, powierzchnia ziemi ..............................................................................................69
5.1.5.
Krajobraz.....................................................................................................................................70
5.1.6.
Geologia......................................................................................................................................71
5.2.
ĺrodowisko przyrody oŇywionej.........................................................................................................73
5.2.1.
RóŇnorodnoĻę biologiczna..........................................................................................................73
5.2.2.
Ekologia ......................................................................................................................................74
5.2.3.
Przedmioty prawnej ochrony przyrody .......................................................................................75
5.3.
ĺrodowisko społeczno- gospodarcze ................................................................................................89
5.3.1.
Zagospodarowanie przestrzenne ...............................................................................................89
5.3.2.
Warunki zamieszkania ................................................................................................................89
5.3.3.
Warunki zatrudnienia ..................................................................................................................89
5.3.4.
Instalacje w otoczeniu przedsiħwziħcia ......................................................................................89
5.3.5.
Zabytki kultury.............................................................................................................................89
5.3.6.
Zdrowie ludzi...............................................................................................................................89
5.3.7.
DostħpnoĻę komunikacyjna ........................................................................................................89
5.3.8.
Rola obiektu dla gospodarki krajowej .........................................................................................89
5.3.9.
Rola obiektu dla regionu .............................................................................................................89
Wykonawca zeszytu
Numer projektu. Tom. Zeszyt
Nr archiwalny
Rev.
Data
25.05.05
Jez
PL
Arkusz
4/170
Z-398.3
© 2005. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostħpnianie osobom trzecim
tego dokumentu bez wyraŅnej naszej zgody jest surowo zabronione
 6.
OCENA WPŁYWÓW NA ĺRODOWISKO I PRZEWIDYWANYCH ĺRODKÓW ŁAGODZġCYCH.........89
6.1.
ĺrodowisko przyrody nieoŇywionej. ...................................................................................................89
6.2.
ĺrodowisko przyrody oŇywionej.........................................................................................................89
6.2.1.
Przewidywany sposób zakoıczenia eksploatacji nowego obiektu.............................................89
6.3.
ĺrodowisko społeczno – gospodarcze ..............................................................................................89
6.4.
ĺrodki łagodzĢce ryzyka Ļrodowiskowe ............................................................................................89
6.5.
Pozytywne efekty przedsiħwziħcia uzasadniajĢce jego realizacjħ ....................................................89
6.6.
Porównanie proponowanej techniki z najlepszĢ dostħpnĢ technikĢ (BAT) .......................................89
7.
PLAN ZARZġDZANIA ĺRODOWISKOWEGO.........................................................................................89
7.1.
Monitorowanie Ļrodowiska.................................................................................................................89
7.2.
Organizacja zarzĢdzania Ļrodowiskowego........................................................................................89
7.3.
Plan działaı........................................................................................................................................89
7.4.
Pozwolenie Zintegrowane ..................................................................................................................89
8.
PODSUMOWANIE I REKOMENDACJE ..................................................................................................89
Wykonawca zeszytu
Numer projektu. Tom. Zeszyt
Nr archiwalny
Rev.
Data
25.05.05
Jez
PL
Arkusz
5/170
Z-398.3
© 2005. Na ten dokument i informacje w nim zawarte zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Powielanie lub udostħpnianie osobom trzecim
tego dokumentu bez wyraŅnej naszej zgody jest surowo zabronione
[ Pobierz całość w formacie PDF ]